لکه زرکه
الحاج الهام الدين قيام الحاج الهام الدين قياموه ميده،ميده روانه لکه زرکه
تله،له نازه خرامانه لکه زرکه

کله يوخوا،کله بل خواتيليدله
تاويدله سرګردانه لکه زرکه

خدای په څه پلمه راوتي وه،له کوره
شرميدله،له حيانه لکه زرکه

خپله لارئې رانږدې نکړه،هيچاته
ترسيدله،له هرچانه لکه زرکه

چې دمينې په تهمت،تهمتي نشي
په هرچاوه بدګمانه،لکه زرکه

چې ېې لږڅه په څنګزن نظر،راپام شو
په هواشوه تراسمانه،لکه زرکه

بيادموربنديخانې ته،ورستنه شوه
شوه قفس کې بنديوانه،لکه زرکه

که دمينی په تورکوم ښکلی تورن شي
وژل کېږي بې پرسانه،لکه زرکه

ځکه ښکلي،ملامت نه دي قيامه
چې ترسيږي له انسانه،لکه زرکه

والدورف/جرمنی
15.02.2013


February 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان