لیکونکۍ : دکتور طاوس وردک
بهانه بهانه

دوم سپتامبر لندن ۲۰۱۳

امپریالیزم جهانخوار - سوسیال شونیزم - ماویزم - اعراب مرتجع - پاکستان نظامی ګر - ایران اخوندي ، همه این کشورها در طول تاریخ پشت بهانه سرګردان می ګردند وهمیشه برای به دست اوردن اهداف خاینانه و رزیلانه شان به انواع بهانه ها دست می زنند و بعدا کشورهای که هدف شان اشغال ان است به اثر ان بهانه اشغال و یا تحت ضربات کوشنده وتباه کن هوايي وزمینی به شمول اتومی قرار می دهند ،من بسیار دور نمی روم سالهای نزدیک مربوط به شرق میانه و افغانستان را به حضور تان می نویسم .

عراق : قصد انګلیسها این بود که انتقام تعرض عراق را که بالای کویت نموده بود وکویت مستعمره همیشه ګي انګریزها بود را بهانه ساخت که عراق سلاح ( تاثیر دسته جمعی دارد ) اول سوال این است که شما ابرقدرت ها چرا سلاح اتومی وهایدروجنی دارید و انواع راکتهای دوربرد و بالستیکی که قدرت حمل اسلحه اتومی را دارند به اختیار دارین چرا یک کشور ویا ملل متحد یک روز بالای شما انتقاد نه کرد ویا تعزیرات را علیه کشورهای تان وضع نه کرد ولې در مقابل شما کشورهای فقیر وروبه رشد جهان را از ترقی وپیشرفت مانع می سازید ونمی ګذارید که چنین سلاح ها داشته باشند و به همین بهانه صدام حسین را که مخالف تان بود واو به حرف های تان ګوش نمی داد برای اینکه اورا نابود بسازید وبرای کشورهای دیګر عربی نیز ګوش تاوي بدهید که اګر به حرف امریکا وغرب نه کنید شما را مثل صدام حسین از بین می بریم و بعدا ثابت شد که در عراق هیچ نوع سلاح تاثیر دسته جمعی نه بود هدف هر دو کشور فقط تیل بود ، عین کار را در لیبیا انجام دادین و معمرالقضافی را به خاطر تیل انکشور ازبین بردین وبعدا در افغانستان ، (( بن لادن والقاعده هردوکشت وزرع شما بود و در پاکستان بود وتا امروز در پاکستان است ولې زور تان به پاکستان نه رسید وبالای افغانستان بیدون دلیل ویا بیدون ثبوت توسط راکت های تماګک، کروز و ترایدن تجاوز کردین و به حرف چند نفر مزدور - خاین - وطن فروش - بی وجدان ( مثل احمد شاه مسعود - عبدا لله عبدا لله - مارشال فهیم - قانونی - بسم ا لله محمدی - دوستم - محقق - اقای سید منصور نادری اعضای د شمال ټلواله ) که این ها غرب را ( در راس امریکا وانګریز را ) به بهانه ۱۰۰ نفر سرباز در بګرام دعوت و افغانستان را سرتان اشغال وطالبها را به خاک وخون کشاندین و انعده طالبهایکه پاکستانی بود اجازه دادین که ذریعه ۱۰-۱۱ پرواز شبانه طیارات پاکستان از کندوز انتقالشوند وطالبهای قندهاری را در کانتینر ها مرمی باران ودر دشت حیرتان ماسیکر کردین چرا تا امروز ملل متحد - شورای امنیت از امریکا پرسان این قتلهای دسته جمعی را نه کرد زیرا با پاکستان سازش کردن وانګریز که حمایه ګر همیشګي پاکستاني ها است این زمینه را برای طالبان پاکستانی و کوماندوهای پاکستان مساعد ساختین زیرا پاکستان شما را به بم اتوم تهدید می کرد وامروز نیز که پاکستان سلاح اتومی دارد شما نه تنها که خار چشم شان نه شدین بلکه به ملیارد ها دالر برای شان جزیه می دهید .

درعین زما فعلا برای سرنګونی سوریه بهانه را استعمال سلاح کمیاوی ساخته و توسط کشورهای فرانسه وانګریز تهداب ګذاری تجاوز قوی را پلان ګذاری می نمایید ویګانه کشور که در شرق میانه خار چشم اسراییل است انرا به بهانه اینکه ګازهای کمیاوی را دولت اسد بالای مردم ملکي استعمال نموده استبهانه ساختنی در حال که هیچ سند ندارین که به ملل متحد ارایه نمایید ، در حال که این همه سلاح ها از طرف عربستان سعودی واسراییل وترکیه برای اشرار واخوانی های طرفدار غرب تهیه می شوند واستعمال می شوند ، اما چون هدف از تغیر رژیم است انرا باید قدرت های بزرګ جهانی بالای کشورهای کوچک وضعیف به زور به شکل بهانه بقبولانند ، در همه کشورها غرب در راس ان امریکا انواع بهانه ها را قطار می کنند و بعضا توسط اجنت های مريي و خاص خویش در کشورهای دیګران زمینه اشغال را مساعد می سازند ، به بسیار تاسف که مردم افغانستان بیسیواد اند تا حال به چال ونیرنګ خاینانه غرب نمی فهمند و انهای که سیواد دارند یک عده شان با غربی ها دهان جیوال را ګرفته وطندار فروشي - وطندار کشي - و خیانت به هموطنان را عار و ننګ نمی دانند ، برای این قماش انسانها ( پول - ډالر و پوند ) ارزش دارند این قماش انسانها حتی از ناموس خود نیز تیر شدن وزمینه اشغال وتجاوز را برای غرب اماده ساختن .

برای پاکستان - ایران - عربستان سعودی وقطر - چین - روسیه بهانه چې است ؟؟؟؟

برای کشورهای فوق الذکر بهانه چند چیز است

 

، افغانستان به هیچ وجه به ترقی و پیشرفت نایل نه شود زیرا اګر این کشور ترقی کرد بازار کالاهای فرسوده و ډیمودې شان سقوط می کند این کشورها از لحاظ اقتصادی و نظامی به پای خود استاده می شود و فردا دعوای پشتونستان را می کند و صاحب بندر ابی در منطقه ګوادر بلوچستان می شوند ، مردمان این کشورما افغانستان بسیار سلحشور و بی ترس اند می شود که امپراتورې سابق را ګویا که ( پنجده ) را دوبار با کشور خویش الحاق نمایند ،افغانستان در قلب اسیا موقیعیت دارد و راهای مواصلاتی به اسیای میانه - اورپا - چین - خلیج و هندوستان وصل می کند، در پهلوی این انواع سنګ های قیمتی - انواع میوه جات تازه وخشک - تیل - ګاز - اهن - یورانیم - میس - و بسا چیز های دیګرې در قلب خود جای داده باید کشورهای متذکره ازان مفت وبه شکل دزدی و به زور برای کشورهای خویش انتقال بدهند مثل که همین ۱۲ سال در حاکمیت کرزۍ امریکا وغرب این کار را کردن ، ازین خاطر(( برای همه این کشور ها بهانه این است که در افغانستان اسلام افراطی است -- در افغانستان القاعده وجود دارد - در افغانستان تریاک وهیرویی کشت می شود - در افغانستان تروریست ها لانه کرده وغیره)).

اسراییل ۴۰ بار فیصله شورای امنیت را زیر پای کرد،وهمه روزه فلسطینی ها را می کشند کسې برای شان نه ګفت که چرا، امریکا در شنډنډ و مشرقی قریه ها را بمبارد کرد کسې برای شان نه ګفت که شما اطفال وزنان را ماسیکر کردین ، در مزار بالای طالبها بمهای کست استعمال کردن که در منشور ملل منع است اما کسې پرسان نه کرد که چرا ، قووای مسلح افغانستان را خلع سلاح ساخت کسې نه ګفت که چرا ازین خاطر که اب زور به بالا می رود .
September 1st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی