ما زنان این سرزمین با تطبیق قانون اساسی کشور هنوز فاصله بس دراز داریم
کمیته مشارکت سیاسی زنان و کمپاین 50% زنان افغانستان کمیته مشارکت سیاسی زنان و کمپاین 50% زنان افغانستان

بیانیه به مناسبت هفته قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

16جدی 1391 برابر با 5 جنوری 2013

 

 

از یازده سال به این سو دولت افغانستان همواره از طریق رسانه های جمعی ملی و بین المللی وضعیت زنان را رو به بهبود جلوه داده و نقش آنها را در روند دموکراتیزه سازی افغانستان مهم خوانده است. این نقش و حق در قانون اساسی کشور ماده 22 آن به صراحت بیان شده است. این حق ساده بدست نیآمده بلکه حاصل مبارزه آزادی خواهانه و حق طلبانه زنان این سرزمین از دهه های بسیار دور بوده است. زنان افغانستان برای اسقرار و استمرار حکومت‏های دموکراتیک و هم سویی با این تحولات و تغییرات سازنده در جامعه هزینه‏های سنگین پرداخته‏اند. نقش زنان را در ساختار حکومت ها، پارلمانها و  دستگاه های عدلی و قضایی کشور در آن سال ها نباید نادیده گرفت.

بعد از سقوط حاکمیت طالبان در سال 2001 و تصویب قانون اساسی کشور، اولین سال ها، با تمام کاستی‏ها دوره پر از امید برای زنان افغانستان بود. در نخستین سال های این دهه ما شاهد تحولات مثبت در راستای اعتلا و آزادی زنان از بند اسارت، تعصب و بنیادگرایی بوده‏ایم. این تحولات صفحه جدیدی از تاریخ را برای زنان باز کرد و با جرأت می توان گفت که حکومت نوپا و دموکراتیک افغانستان به خواستگاه آرمان های برابری خواهانه و عدالت جنسیتی زنان خسته از حکمروایی تحجر و زن ستیزی مبدل شد.

در تمام دوران مبارزه، ما زنان همواره صدای حق طلبانه خود را به گوش دولت افغانستان و جوامع بین المللی رسانیده و نگرانی های خود را از عدم مشارکت سیاسی زنان در سرنوشت جامعه، وضعیت زندگی، صحی، آموزش و پرورش، نبود سر پناه، مهاجرت های اجباری از اثر جنگ های جاری ابراز داشته‏ایم ولی اندک بهایی به این خواسته‏ها داده نشده وصرف به پیشرفت و دستآوردهای زنانی اشاره شده که شمار آنها در مقابل کل زنان افغانستان بسیار اندک است. عدم حاکمیت قانون، روند طولانی دادرسی و وجود قوانین زن ستیز، عدم توجه جدی به وضعیت زنان و حمایت های قانونی از آنان، تقویت نهادهای غیررسمی و توجه بیشتر به جامعه مردسالار، سنگسار، قتل، قطع اعضای بدن زنان و قتل های ناموسی به بهانه جاری کردن احکام شریعت در ساحات تحت تسلط طالبان، زندگی را برای زنان دشوار ساخته است. عدم شفافیت در مذاکرات داخلی و خارجی این نگرانی را بیشتر ساخته است که گویا  این وضعیت وخیم‏تر خواهد شد و کل جامعه به دوره سیاه گذشته و جنگ های داخلی برخواهد گشت.

ما زنان افغانستان به بهانه هفته قانون اساسی کشور موقع را مغتنم دانسته و خواست های خود را در پرتو این قانون و نقض موارد جدی این قانون به اختصار چنین بیان میداریم:

ماده بيست و دوم

هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند. اما این ماده با توجه به موارد زیر پیوسته نقض گردیده است:

·       عدم حضور زنان در قوه قضاییه به بهانه‏ های مختلف که شهروند برابر بودن آنها را زیر سوال می برد

·       حضورکمرنگ زنان به مثابه شهروند برابر در پست های کلیدی حکومت

·       حضور کمرنگ زنان در مراجع دیپلوماتیک

·       حضور سمبولیک زنان در روند صلح و مذاکرات ملی و بین المللی

ماده ششم

دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت از حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي‏باشد.

این ماده قانون در یک دهه گذشته همواره نقض گردیده است. مثال های فراوانی درزمینه موجوداند: مواردی چون سنگسار، ترور، کشتار بیرحمانه زنان و مثله کردن آنان توسط گروههای مخالف دولت، طرح وتصویب قوانین زن ستیز چون قانون احوال شخصیه اهل تشیع، صدور فرمان فرار از منزل به مثابه جرم که تجاوز بر زنان را رسمیت می بخشد، همچنان ادامه دارد. و این همه نمونه بارز برگشت به عقب و احیای دوباره ساختارهای سنتی‏اند که در آن همیشه حقوق زنان قربانی می‏شود و حمایت ازحقوق بشر آنطوریکه این ماده به صراحت بیان میدارد، صورت  نمی‏گیرد.

ماده بيست و نهم

تعذيب (شکنجه ) انسان ممنوع است. هيچ شخصی نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کنديا امر بدهد. تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است .

اما به طور مکرر شکنجه روحی در زندانها، لت و کوب زنان، شلاق و اعدام زنان رخ می‏دهد. در ملاء عام جایی‏که مقامات رسمی حکومتی حاضر هستند، زنان شلاق زده می شوند و یا اعدام می‏شوند. برای مثال شلاق زدن یک زن جوان در غور و ولایت غزنی را می‏توان به عنوان نمونه بیان کرد که نوع تعذیب (شکنجه) انسان است که مطابق قانون اساسی ممنوع است.

ماده سی و نهم

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند.

دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید.

طی سال‏های اخیر به صورت مکرر حقوق شهروندان افغانستان در بسیاری از کشورها نقض شده و حکومت افغانستان هیچ میکانیزمی برای رسیدگی به این مشکلات  بخصوص در بخش قضایی ندارد. اعدام مکرر شهروندان افغانستان در ایران، مشکلات پناهندگان و آوارگان در برخی کشورهای اروپایی، ایران، پاکستان و امثال این ها نمونه های از این بی توجهی ها است.

ماده چهل و سوم

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است.  دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف (آموزش و پرورش ) در تمام افغانستان، تامين تعليمات متوسطه اجبارى، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبانهاى مادرى را در مناطقي که به آنها تکلم مي‏کنند، فراهم کند.

عدم دسترسی 5 ملیون طفل که سن آنان آماده رفتن به مکتب است و از آن جمله عدم دسترسی میلیونها دختر به مکتب و آموزش‏های همگانی مکلیفیت دولت ونقض این ماده قانون اساسی را بیان می‏دارد.

ماده چهل و چهارم

دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براى زنان، بهبودتعليم کوچيان و امحاى بي سوادى در کشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق نمايد.

از زمان تصویب این قانون تاکنون اقدامات دولت درین راستا کمرنگ و ضعیف بوده . اختصاص بودجه‏ای در حدود یک درصد از کل بودجه وزارت معارف به میعنیت سواد حیاتی که وظیفه مبارزه با بی سوادی را دارد، نشان دهنده عدم توجه و جدی نبودن دولت در زمینه است.

ماده پنجاهم

دولت مکلف است، به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد. اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي‏شوند.

کاهش فاحش زنان کارمند در سالهای اخیر نشان دهنده وضعیت بغرنج اشتغال زنان در مناصب دولتی است. از سوی دیگر زنان به ندرت به مناصب بالای سازمانی گمارده می شوند آنان بر اساس اهلیت خویش به خدمت گماشته نمیشوند. بر عکس معیار مقرری براساس روابط تنظیمی صورت میگیرد. این ماده قانون عملا نقض میگردد.

 

ماده پنجاه و سوم

دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شهدا و مفقودين و براى بازتواني معلولين و معيوبين و سهم‏گيرى فعال آنان در جامعه ، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ مي‏نمايد. دولت حقوق متقاعدين (بازنشسته ها) را تضمين نموده، براى کهنسالان، زنان بي سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بي‏بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي آورد.

آمار مرگ و میر مادران قوس صعودی را پیموده و افغانستان در جهان در ردیف دوم قرار دارد. از طرف دیگر میلیونها زن قربانی جنگ و مهاجرت‏های اجباری بوده‏اند که تاکنون هیچ نوع کمک دولتی سیستماتیک از سوی دولت به زنان بی سرپرست و بیوه صورت نگرفته است. و زندگی میلیونها زن و معلولین و معیوبین در سایه بی توجهی دولت و اغماض قوانین حامی در خطر و انزوا قرار گرفته است.

ماده پنجاه و چهارم

خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي‏دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام ، تدابير لازم اتخاذ مي کند.

از سالیان متمادی بدین سو فعالان حقوق زن تلاش دارند تا قانون خانواده و قانون منع خشونت علیه زنان به تصویب برسد اما بر علاوه اینکه در این زمینه ارگانهای مسوول بی توجه‏اند، بلکه در صدد صدور فرامینی چون فرمان فرار از منزل به مثابه جرم که تجاوز بر زنان را رسمیت می‏بخشد، نیز هستند. دولت کنونی همین طور قانون احوال شخصیه اهل تشیع را تصویب کرد که بعضی مواد آن عملا زن ستیزانه است.

ماده پنجاه و هشتم

 دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.

با وجود آنکه نهاد ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کشور فعالیت دارد اما با آن هم موارد تخطی های حقوق بشری روز به روز افزایش یافته است. تا هنوز همه شهروندان افغانستان از دسترسی به حقوق اولیه شان محروم اند و حقوق اساسی شان تأمین نشده است. محاکم و دستگاه های عدلی و قضایی آغشته با فساد اداری، بی کفایتی در تطبیق قانون، نبود امنیت و عدم آگاهی شهروندان از حقوق اساسی شان باعث شده تا کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان یک نهاد ملی نتواند فرهنگ حقوق بشری را در کشور نهادینه سازد. پخش گزارش ترسیم منازعه که تاریخ بخشی از تخطی های حقوق بشری در کشور است، تا هنوز پخش و نشر نشده است.

ماده هفتاد و پنجم

حکومت دارای وظایف ذیل میباشد:

فقره2حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی؛

فقره سوم: تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری؛

هر چند ماده هفتادو پنجم تأکید به حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشور داشته است اما ما همواره شاهد حملات راکتی و حملات توپخانه‏ای از پاکستان به خاک افغانستان بوده‏ایم. این باعث آواره شدن شهروندان به داخل کشور شده و همچنان ادامه دارد. برای حل این معضله موضع گیری صریح و روشن برای وجود نداشته است.

افغانستان در صدر کشورهای فاسد جهان قرار دارد. اکنون فساد یک امر معمول در نهادهای دولتی است و دولت برای کاهش فساد اداری کمیسیون‏های زیادی را برای مبارزه با آن تاسیس کرده است اما این کمیسیون ها فاقد کارایی بوده اند. در چنین وضعیت زنان نیز مانند همه ی شهروندان کشور ازآن آسیب می بینند. به خصوص در نهادهای عدلی و قضایی که بیشتر دوسیه های زنان مربوط به این بخش است.

در پایان ما زنان افغانستان بی توجهی و نقض قانون اساسی کشور را محکوم کرده و هشدار می‏دهیم که از این بیش با سرنوشت ما و فرزندان مان بازی نکنید و دستاورد های مبارزات طولانی زنان را که به نسل ها بر می‏گردد، به تباهی نکشانید. 

ما با حفظ حق خود برای انتقاد از قانون اساسی کشور، هنوز هم  آن را مظهر خواسته ها و آرمان‏های عدالت خواهانه ی خود می‏دانیم و از شما می خواهیم  تا:

1.  موادقانون اساسی کشور به ویژه فصل دوم آن که در برگیرنده حقوق مردم است، بدون تبعیض جنسی بالای هم شهروندان بطور یکسان تطبیق گردد.

2.  حکومت افغانستان موکلف و موظف است تا در راستای تامین امنیت سرا سری و حاکمیت قانون جدیت بیشتر به خرج دهد و از تکرار اعمال و حشتناک و ضد بشری همچون سنگسار، قتل های ناموسی، قطع اعضای بدن جلو گیری نماید.

3.  از رسمیت بخشیدن به  قوانین عرفی که مشروعیت قانون اساسی  و تعهدات بین اللملی دولت افغانستان را زیر سوال برده و سبب ترویج عدالت سنتی که - حقوق زنان نخستین قربانی آن است- مانع شوید. و با تقویت نهادهای دموکراتیک، از قدرت گرفتن نهادهای موازی با نهادهای قانونی جلوگیری نمایید.

4.  قانون منع خشونت علیه زنان و قانون خانواده باید از طرف پارلمان تصویب شود و دادگاه عالی افغانستان تطبیق آن را تضمین کند؛ از سوی دیگر باید اعلامیه ی شورای عالی دادگاه عالی که فرار از منزل را جرم پنداشته است لغو گردد.

5.  با وجودی که سند «نکاح نامه» تهیه شده و به وسیله ی مراجع با صلاحیت تصویب شده است، اما تطبیق نمی شود. تطبیق این سند باید الزامی شود. مراجع قضایی کشور باید مسئوولانه در تطبیق آن برنامه های معینی را روی دست گیرند.

6.  برای جلوگیری از افزایش تخطی های حقوق بشری و پایان دادن به فرهنگ معافیت باید قانون عفو به وسیله‏ی مجلس نمایندگان لغو گردد و برنامه ی عمل دولت افغانستان از سر گرفته شود.

7.  باید  دست کم یک زن به شورای عالی دادگاه معرفی شود.

8.  در میان 27 وزارت صرفاً 3 وزارت به وسیله‏ی زنان مدیریت می‏شود باید سهم زنان بیشتر شود. همچنین در معینیت‏ها، سفارتخانه ها هم باید نقش زنان بیشتر شود.

9.  افغانستان باید در قبال تعهدات بین المللی خود به ویژه در مسائل زنان مسئوولانه عمل کند و قطع نامه‏ی کنوانسیون منع خشونت علیه زنان را تطبیق کند.

10.                      با توجه به اتفاقات اخیر و تخطی‏های حقوق بشری که از آغاز سال 1391 تاکنون علیه دختران دانش آموز، معلمین، سوزاندن مکاتب، خشونت های خانوادگی، خشونت های سیاسی و اجتماعی رخ داده، باید دولت افغانستان برنامه‏های حمایتی خود در مقابله با این خطرات را جدی‏تر روی دست گیرد.

11.                      مهاجرت و آوارگی یکی از مشکلات اساسی است که بیشتر زنان متحمل رنج های آن می شوند. دولت باید از حقوق شهروندان افغانستان در خارج از کشور حمایت کند و میکانیزم حمایتی را تهیه و اجرا کند.

12.                      فساد اداری در نهادهای دولتی یکی از معضلاتی است که زندگی مردم را ویران ساخته است. در رژیم های فاسد بیشترین آسیب ها را افراد بی دفاع متحمل می شوند، بدنه ی دولت باید از افراد فاسد پاک شود.

 

کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کمپاین 50% زنان افغانستان

womenspoliticalparticipation.c@gmail.com

Campaign50darsad@gmail.com

Campaign50darsad.blogfa.com

 


January 6th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها