مادر
م-اسحاق ثنا م-اسحاق ثنا

 

بعدخالق از همه بهتر ستایی مادر است

در طبعیت مظهرو خوب و صفایی مادر است 

آنکه تخت و تاج و قصر پادشاهی نزد او

قیمتش بی ارزش از جام گدایی مادر است

پرورد با شیره جانش ترا در روز و شب

برتو نیرو میدهد از با وفایی مادر است

آنکه شب تا به سحر نا خفته در پهلوی تو

آنکه می آرد به خواب با لای لایی مادر است

هر زمان بیرون شدی از خانه تا گردی دوبار

منتظر در راه تو تاکه توآیی مادر است

از تکبر می ستیزی عزتش کمتر کنی

هرزمان بخشد تر ازین خودستایی مادر است

روز و شب در فاقه گی با همت ومردانه گی

ساخت با مهر تو اندر بینوایی مادر است

تا قلم دردست تو تا زندگی دارد دوام

میتوانی ای "ثنا" مدحش سرایی مادر است

ونکوور کانادا

شنبه 11-5-2013

 


May 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان