ماه محرم ماه حسین علیه السلام
نوشته : نذیر ظفر نوشته : نذیر ظفر

فرق میکند  

- ورجینیاامریکا 13/10/11

 

 

 

ایــدل ببیـــن ترانه ما فرق میکند

آهنــگ دل ز سازو نوا فرق میکند

زاهــد بهشت میطلبد ما وصال یار

در کارعشق طرز دعا فرق میکند

از ســوی کعبه جانب خمار میرود

رفتـار پیر ما و شـــما فرق میکند

پوشـــیده ام سیه اگر از ماتم فراق

روز عــزا جمــــــال قبا فرق میکند

در آستان عشق تضرم بکار نیست

ناز و اداوجـــور و جفا فرق میکند

 

 

 

 

 

 – ورجینیا 06/1113

از مــــاه نو پـــــــــــیام مـحرم گرفته ام

شال عـــزا بگـــــــــــردن ماتم گرفته ام

با لشـــــــــــکر ملک ز سماواتیان عشق

بر دیده اشک و بر دل خود غم گرفته ام

تصویر قتـــلگاه چـو به ذهنم خطور کرد

رنگ حـــــــنا به دیده ای پر نم گرفته ام

حب حســــــــین را به خدای حسین قسم

از خاتـــــــــــــم رسول مکرم گر فته ام

گر شــــــــیونم بگوش ثریا رسـیده است

آهــــــــی ز کر بلای معــــظم گر فته ام

در مکتبی که کشته شدن جاودانه گیست

درسی به صــــنف عشق منظم گر فته ام
November 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان