مجبوریم آحترام تجویزی را به جا نمایم
نظر برهان نظر برهان

 

احترام گزاردن با دوست داشتن از هم متفاوت است.تعداد ی زیادی از انسانها این دو مفهوم را به  اشتباه میگیرند .و برای ثابت کردن احترامت شخص راباید  دوست داشته باشی ویا برعکس آن

احترام ارج گزاری انسان به شخص ویا شئ است. و این ارزش گزاری انسان است که فرد به همدیگر قائل میگردد ویا شی را ارج میگزارند و این وابسطه به کیفیت وعملکرد شخص  مربوط میگردد.

قابل دقت است که انسانها توجه داشته باشند تا در ارزیابی نه با احساسات بلکه با هوشیاری به این ارزیابی بنگرند هم  نه عاطفی فکرمنند .زیرا ارزیابی عاطفی مارا با احترام تجویزی و با فشار تحمیلی وادار میکند و در این صورت ما با دید ریالیست برخورد نکرده ایم

مثلاء اگر ما مجبور شویم تا به شخصی که از ما برزگتر است احترام بیدون قید وشرط نمائیم در آن صورت ما به یک احترام تحمیلی مواجه شده ایم و این احترام جاودان نمیماند . یا ابرعکس اگر شخص به شما بگوید من به شما احترام میگزار م اما اگر این شرایط من را بپزیرید . در این صورت نیز ما به یک احترام تجویزی مواجه هستیم .در حالیکه ما به احترام تجویزی مجبور نیستیم

احترام گزاردن معمولاء به معنی آن است که شخص برای احترام کردن کیفیت های را در فرد میبیند .اگر شما احترام نمیشوید به معنی آن است که شخص یا کیفیت های درونی شما را درک نه کرده است و یا با تعصب که نسبت به شما دارد نمی خواهد کیفیت های شما را درک کند و در  احترام به شما از احساسات و برداشت های ذهنش استفاده برده ونمیخواهد شما را درک کند این شخص احترامش را  نسبت به شما  در نزد خود به تعلیق میاندازد

اگر این افراد چنین کند که احترام شخص را به تعلیق می اندازد .این افراد از نظر روانی دچار مشکلات قرار دارد

در این صورت شخص  به اشتباه رفته  و این شخص برای احترام به خود و دیگران  با تهدید وحتی ایجاد خطر طرف را مجبور به احتران  میکند که نتیجه پایه دار ندارد

گاه  شخص احترام  شونده نتواتسته است ظرفیت های خود را به شخص احترام کننده نشان دهد این هم از عدم شناخت در باره اشخاص با هم به وجود میآید.

تلاش  شود برای شناخت شخص از عینک تعصب  به دیگران نگاه نشود و یا به گفتار دیگران اکتفا ننموده و در باره اشخاص قضاوت نگردد

قابل تذکر است که رعایت کردن به معنی احترام نیست

ممکن است به دلایل معین کسی را رعایت کنید که دلیل آن مصلحت خود شماست برای شخص یا شیئ .اما این به معنی احترام نیست زیرا شما برای مصلحت این کار را کرده اید و این کار شما بر احترام واقعی شما میافزاید

احترام اکتسابی است به کسی تحفه داده نمیشود شخص باید آنرا کسب کند و هفت مشخصه را محققین در این مورد بیان کرده اند:

1-لباس مناسب پوشیدن به  معنی آن  است  که بیانگریاز کرکتر وشخصیت تان  وانمود میسازد و این کار دقت شما را در   روابط اجتماعی و شخصی تان. با دیگران  بیان میدارد وبهتر است  در محل مناسب لبلس مناسب را بر تن نماید

2- ساکت بمانید کوشش نکنید که شما خودرا  نابغه  جلوه دهید در حالیکه شما همه چیز رانمیدانید.

من دوستی دارم که همیشه در هر مورد معلومات ارایه میکند اما گاه در اشتباه شده  نمیداند چرا یک معلومات را که جایش نبوده  در حضور همه بیان کرده در حالیکه نه معلومات درست است و نه موضوع بحث این معلومات بوده  .این صفت نیک نیست

به نظر نگارنده کوشش شود ساکت بمانید و صرف در موارد که لازم است ابراز نظر کنید ویا صحبت کنید وشما مجبور نستید تا  همه چیز را که میدانید و جای مناسب آن نیست مانند صفحه های فیس بوک به همه بیان کنید حرف مناسب در جای مناسب اگر بیان گردد  سنگ پایه احترام شما شده وبه اعتبار شما میافزاید

3- دروغ نگوید

اگر مجبور به سخن گفتن شدید دروغ نگوئید تا شخص همصحبت تان را وادار به قناعت کنید زیرا در نتیجه راست جایش را میگیرد و شما احترام خود را از دست میدهید دروغ شخصیت را زود لطمه میزند اگر چیزی را نمی دانید به سادگی میتوانید اظهار کنید که در این مورد معلومات ندارید این کار شما را  تحریم میکند تا در مورد به جستجوی معلومات بیشتر تلاش کنید و هم اعتبار تان را به ریالیسم و واقعیت اندیشی افزون میسازد

4- تمسخر به نظر دیگران نکنید

این حرکت بوی خودخواهی میدهد و به  انسان های که از احترام  وشخصیتی که نزد دیگران دارد شما  حمله برده اید . این حرکت شما مستقیم احترام خود تان  را ازبین برده ونزد انان اعتبار تان را از دست میدهید

زیرا احترام یک پروسه طولانی است که انسانها آنرا در میان دیگران بر پایه درک و دانش خود براساس رویه وسلوک خود بر اثر گذشت و بره باتری خود بدست آورده و آنان که آنرا درک کرده اند و شما اگر اراده هم داشته باشید آنرا نا پایدار کرده نمیتوانید چون اساس آن بر پایه قابلیت و ظر فیت شخص بوجود آمده است

5-اطمینان و تواضع داشتا باشد

اگر در موردی یا کاری که از توانمندی تا ن خارج نیست و به خود اطمینان دارید میتوانید با تواضع و اطمینان آن را به طرف مقابل تان بیان دارید و در ابراز نظر به چشمان شخص نگاه کنید و شخص مقابل هم با اطمینان با شما دیده و به شما اعتماد میکند

6-مودب و با نزاکت باشد

با دیگران با نزاکت برخورد کنید و بانزاکت بودن به معنی ترس نیست این کار بر  حیثیت و وقار انسان ها  می افزاید.نزاکت را پاکیزگی وادب خوش اخلاقی و رفتار پسندیده نیز گویند

 7-حافظه خوب داشته باشید

این کار مدارک مختلف دارد

گذشته های دیگران را آنچه که هست خوب بشناسید .در صحبت تان حر فی را بیان کنید که رابطه و سلسله داشته باشد و به حقیقت کوشش کنید عمیق پی ببرید واگر با عدم اطمینان هر موضوع را مطرح کنید به قدرت حافظه تان لطمه زده اید و چون هدف تان غرض الود است و احترام تجویزی را بر طرف مقابل تان می قبولانید بناء حافظه ضعیف شده و اعیبار تان را ازدست میدهید و احترام تان زیر سوال میآید

زیرا احترام تجویزی که یک  دین و سنت و عنعنه است و این احترام نمیتواند پایه دار بماند

  و شما آنرا فشار میآورید که همه براساس این شرط با شما رفتار کند درواقع شما دچار یک سر گیچه شده ایدو این اشتباه است

اگر میخواهید این احترام طبعی و نور مال به بوجود آید بگزارید مروارید اصلیت خود را خود بیان میکند و شما بر آن اعتماد کنید

 غربت همه مارا از هم فاصله داده گاه چنان ما را در خود فرو برده که ما این جهان پر علم و معرفت را نمیبینیم و ذهن ما را از آنچه واقعیت است دور نگاه داشته و ما از شناخت حقیقت عاجز میگردیم . و این عوامل ما را دچار اشتباه کرده و به ذهنیگرائی میپردازیم و براحترام تجویز تاکید میکنیم واین کار از اعتبار ما را در محیط  و اطرافیان ما کاسته و دچاره اشتباه شده بر احترام خود لطمه میزنیم

 این تحریر از منابع خارجی کمک گرفته شده

 


September 24th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي