محفل با شکوه به پیشواز هشتم مارچ روز جهانی زن درکشورهالند
شورای سراسری زنان افغان درهالند شورای سراسری زنان افغان درهالند

 

به ابتکار شورای سراسری زنان افغان درهالند وهمیاری همایش اروپائی زنان افغان بتاریخ دوم مارچ سالجاری محفل باشکوه درالمپوس کالج شهرآرنهم کشور هالند دایر گردید که در آن  170 تن اشتراک ورزیده بودند.

درین محفل  محترمه جمیله زمان انوری ریسه همایش اروپائی ،محترم ولی محمد شاهپور ریس اتحادیه انجمنهادرهالند،.محترم فرید نظری ریس انجمن آرنهم ،تعدادی ازفعالین سیاسی واجتماعی ،محترمه ذلیخا پوپل ،  محترمه صالحه وهاب  ،محترمه عزیزه عنایت  ،محترمه یاسمین زیارمل،  محترمه قریش نورزی، محترمه فخریه ستارزاده ،  محترمه نفیسه اسحاقزی ،محترمه حمیده همزاد وتعدادزیادی ازخانمها ی منوراشتراک داشتند.

 

پروگرام محفل شامل سه بخش بود:

بخش اول سیمیناردرموردخشونت خانواده گی وطروق جلوگیری ازجوادث ناگوارآن بودکه محترمه فروزان حسینی ودوتن ازخانمهاهالندی که درعرصه کارمینماینددرموردصحبت ومعلومات ارائه داشتند وخانمهای حاضر نیز هرکدام نظریات شانراباهم شریک نمودند.

بایدگفت این بخش پروگرام ازساعت سه الی چهارونیم عص دوام کرد   30  تن ازخانمها اشتراک نموده بودند (گردانندگی بخش دری رامحترمه یاسمین همسنگر سکرترمسول شوراوبخش هالندی رامحترمه نیلوفر زیارمل یکی ازجملی فعالین شورا به عهده داشتند.)

بخش دوم  بیانات ومعرفی دختران وزنان جوان:

خانم سهیلازحمت مسول شورای زنان درهالند تشریف آوری حاضرین را درین محفل باشکوه خیرمقدم گفته واضافه نمود:روزجهانی زن دربسیاری ازکشور های دنیا گرامیداشته

میشود که زنان جهان بدون درتوجه به گرایشات مختلف فکری،عقیدتی ،ملیتی ،نژادی،زبانی وسیاسی بیادآوری موفقیتهاودستاورد های شان می پردازند،درحقیقت این روز مجالی است برای نگاه کردن به گذشته درمسیر تلاش ها ، منازعه هاوفعالیت های پیشین ، وبیشتربراینگریستن درراستای حرکت های پیشروبرای بازکردن راه درجهت شگوفائی استعدادهاوفرصتهائی که درانتظار نسل آینده زنان است.

درکشورعزیزمان هشتم مارچ روزجهانی زن برای اولین بار توسط سازمان دیموکراتیک زنان افغانستان که محترمه داکتر اناهیتا  راتبزاد چهره برجسته ،شجاع وترقیخواه میهن ما

وسائر زنان مبارزوترقیخواه میهن تجلیل گردیده است که با افتخار یادورمیشویم.

ازکاروفعالیت شورای زنان درهالند بصورت مختصر یادورشویم:

ازبدوتاسس تاکنون جهت بسیج زنان بدورشورای مطابق پلان پیوسته نشستهای تبادل وتجارب، سیمینارها،محافل (روزجهانی زن ،روزمادر ،قدردانی اززنان بی سرپرست ،معرفی دختران شایسته ،تشویق زنان به کار های رضاکارانه ) کارمشترک بانهاد های هالندی ،ملتوکلتورونهادهای افغانی (اتحادیه انجمن افغانهادرهالندوانجمن افغانها درشهر آرنهم رامیتوان نام برد.

درضمن ازهمکاری ومشوره های مفید محترم صدیق وفا (معاون  اسبق اتحادیه انجمنهای افغانهادرهالند ازنام هیت رهبری شورا باقدردانی ومسرت یادآوری شد،محترم وفا متقابلا ازهیت رهبری شورای زنان ابرازتشکرینموده وموفقیت های بیشتر برایشان آرزونمود.

بعدامحترمه نورتن اوزیمیر به نمایندگی ازشاروالی شهر آرنهم هشتم مارچ راتبریک گفت

به نوبت محترمه جمیله زمان انوری ریسه همایش اروپائی زنان افغان  پیام همایش  راقرائت نمود،محترمه سعیده طلوع معاون شورای زنان پیام سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان راقرائت نمود،محترمه ناهید صدیق علومی سکرترمسول اتحادیه انجمن افغانهادرهالند پیام اتحادیه رابه خوانش گرفت.

ثانیا دختران شایسته که ازشهرهای مختلف انتخاب گردیده بودند به حاضرین معرفی گردیدند

اسمای دختران وزنان جوان شایسته و  فعالین شورا قرارذیل میباشد:

محترمه سحر شاکر ومحترمه حمیده ازشهر روتردام ،محترمه تورکان عمری ازشهر اتریخت ،محترمه هوسی ومحترمه هیلی احمدی ازشهر تلبرخ ،محترمه سحرسعیدازامستردام ،محترمه نیلوفر ازشهرزندام  ، محترمه سودابه وفاازشهر دوتیخیم  محترمه ملاحت همزاد ازشهر هارلیم ،    فروزان حسینی از نیمیخن ،  محترمه نیلوفر زیارمل از دنهاگ

 

محترمه مکیز نظری ،محترمه حصنیه غیاثی مقبل ،محترمه اورانوس ستارزاده ،محترمه رمزیه ،محترمه لیلا اسحاقزی ،محترمه وجیهه مقبل ،محترمه لیلی نادر  ومحترمه سونیا زحمت ازشهر آرنهم ،محترمه مرسل همسنگروالهه همسنگر ازشهر همرس کرک،

محترمه لینا طلوع ،محترمه نیلاب وهوسی توده ئی ومحترمه لیمه توده ئی از شهر ایندوفن محترمه رویا از شهرگروننگین انتخاب شدندوتحایفی که ازطرف شورایزنان تهیه شده بودبرایشان توسط اعضای هیت رهبری ،مسولین سازمانهای اجتماعی توزیع گردید.

قسمت سوم پروگرام  مخصوص خانمها بود با اجرای کنسرت جالب وگرم توسط هنرمندخوش آواز محترم احمد پرویزاجراشدکه موردعلاقه شترک کننده قرارگرفت.  

محفل حوالی ساعت  45 : 11  به پایان رسید.


March 10th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها