محمود بریالی ابر مرد جنبش چپ وترقی خواه افغانستان
عبدالو کیل کوچی عبدالو کیل کوچی

                                             

                           

هفتمین سالگردوفات زنده یاد محمود بریالی را گرامی میداریم

زنده یاد محمود بریالی از همرزمان پرشور واز رهروان راه کارمل فقید وپرچمدار برجسته راه نجات مردم افغانستان بود.زنده یاد محمود بریالی دربهترین دوران جوانی وبهار عمرش سرنوشت خود را با سرنوشت مردمش یکی کرده بود. شادروان محمود بریالی تمام زندگی و عمر پربار خود را درراه نجات زحمتکشان کشور از رنجهای بیکران شان ،ازفقر وبدبختی ،از سیه روزی مرض واز عقب ماندگی های دیرینه وقف نمود .شاد روان محمود بریالی تمام داشته ها ، آموزه ها وتجارب گرانبهایش را با رفقایش و روشنفکران ترقی خواه کشور درمیان میگذاشت. زنده یاد محمود بریالی در مبارزه علیه زور مندان ومستکبران شجاعانه ایستادگی میکرد وبیهراس میرزمید.

موضع گیری سیاسی ،دلسوزی واستعداد شگرف ، وسعت نظر ،ودور اندیشی این مرد مبارز وصدیق در مبارزه سیاسی ، رفیق بریالی را از دیگر همقطارانش متمایز میساخت. رفیق محمود بریالی یکی از سیاستمداران برجسته ، تحلیلگر سیاسی ، پرتلاش ، پر مطالعه ومبتکر جنبش سیاسی کشور ما بود . شاد روان محمود بریا لی پس تحولات اخیر وفرو پاشی ح د خ ا با پیگیری اصولی راه ها ی نامکشوف مبارزه را بسوی آرمان های والای انسان زحمتکش کشور ما گشود وپرچم مبارزه را در پیشا پیش جنبش ترقی خواهانه افغانستان درداخل وخارج کشوربار دیگر برافراشت وبه این ترتیب کاروان راه نجات وترقی را بسوی نجات وطن وراه سعادت مردم رهنمون گردید .که بر بنیاد آن تما م ترقی خواهان واندیشمندان راه آزادی وسایر وطنپرستان تحول طلب وداد خواهان عدالت پسند را در امر مبارزه مشترک واصولی فرا خواند .شاد روان محمود بریالی در تشکل جدید اعضای ح د خ ا وسایر نیرو های ترقی خواه کشور بدور یک سازمان پیش آهنگ سیاسی درداخل وخارج وطن محبوب ما افغانستان نقش اساسی داشت . زنده یاد محمود بریالی انسان متواضع ، صمیمی ، فروتن ،دانا ،رفیق دوست ومهربان بود .زنده یاد محمود بریالی در شجاعت ومردانگی ، رفاقت واصولیت ، کم نظیر بود آموزه های این مرد تاریخ از جهانبینی علمی سرچشمه گرفته وآنرا از ثمرات پربار وافتخارات مکتب کارمل فقید میدانست .رفیق زنده یاد محمود بریالی در تمام عمر، تمام افکارش با مبارزه وترقی عجین گردیده بود ودر روز های اخیر عمر ش نیز با تحلیل علمی و همه جانبه از اوضاع جهان ،منطقه وکشور ما ، یک بار دیگر رفقا وهمرزمان را به وحدت ویک پارچگی توصیه نمود .بریالی فقید یگانه راه نجات وپیروزی را در همبستگی رفیقانه میدانست ومیگفت وحدت صادقانه یگانه محک ومعیار وطنپرستی برای ترقی خواهان کشور ما میباشد .

روحش شاد ، یادش گرامی ونام نیکویش جاویدان.

 
November 29th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی