محو خشونت علیه زن
شورای هماهنگی زنان افغان در اروپا شورای هماهنگی زنان افغان در اروپا


======================
بتاریخ بیست و پنجم ماه نوامبر سال جاری، شورای هماهنگی زنان افغان در اروپا گردهمایی را تحت عنوان (محو خشونت علیه زن) در شهر هامبورگ آلمان راه اندازی کردند.
درین گردهمایی بانو نجیبه هوت...
کی مسوول شورا ،سخنانی در باب خشونت علیه زن گفت و روی تاریخچه آن روشنی انداخت که مورد توجه حاضران قرار گرفت.
آقای سلیم صابری در مورد ریشه های خشونت و راه برون رفت از آن صحبت های همه جانبه داشتند.
شاعر عزیز بانو مریم هاتف قطعه شعری از اشعار خود شان را دکلمه کردند.
خانم نوریه منصف بارکزی با مثال های عینی از جریان اعمال خشونت بر زنان در جریان کارشان در کابل صحبت های داشتند.
و در اخیر آقای کهسان با دکلمه شعری انتخابی در مورد زن بخش اول گردهمایی را پایان بخشیدند.
در بخش دوم حاضرین با سهم فعال شان موضوعات طرح شده را باز و در معرض مباحثه قرار دادند. درین جا ف جا دارد از سهم فعال بانوان امیلیا اسپارتک، مهر انگیز ساحل، مریم هاتف،محسنه کوهستانی،فریبا احمد یار،مسعوده عظیمی و آریا سعید پیرامون نظر دهی و طرح سوالات نام برد.
آقایون میرویس آشفته، احمدشاه قادری،مصلح سلجوقی ، کهسان و پرویز شمس نیز با سهم فعال در طرح سوالات و مباحثات گردهمایی را رونق مباحثاتی بیشتر دادند.
گردانندگی این همایش را ناجیه افشاری به عهده داشت.
این گردهمایی به آرزوی همکاری همه نهاد های فرهنگی-اجتماعی در هامبورگ جهت کار مشترک روشنگری در بین زنان به کار خود خاتمه داد
 

November 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها