محکوم ساختن تجاوزپاکستان
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

 

 

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا بانگرانی عمیق احوال نا هنجاراخیر افغانستان را که ناشی ازتجاوز و مداخله پاکستان میباشد، تعقیب ودررابطه با احساس مسئولیت موارد آتی را به نشرمیرساند :                                                   ـ تجاوزنظامی پاکستان که به اساس پلان خصمانه استراتیژیک ودرتداوم جنگ اعلان نا شده چهل سال اخیرآنکشور، با راه اندازی تاسیسات نظامی وحضور عساکر شان دراین طرف خط تحمیلی واستعماری دیورند انجام یافته به شدت تقبیح ومحکوم نموده ، به متجاوزین وعاملین آن نفرت وانزجار شدید خویش را ابرازمیدارد.                                                                                     ـ ازجانبازی منسوبین قوای مسلح (باکمبود مهمات وعدم مواظبت لازم دولت) و ساکنان محل که با رشادت ودلیری دربرابرتجاوزپاکستان مقابله نموده ومینماید اظهار قدردانی وسپاس نموده وروح شهدای پرافتخاروطن شاد،یادشان را گرامی داشته وبرای شان فردوس برین استدعا میدارد .                                         ـ تجاوزپاکستان وافشائی اسرار وسوابق آن که باقهروغضب مردم مواجه گردیده موید این گفته معروف است که :                                                                          افغانان قلب مشترک یعنی وطن مشترک دارند                    وآشکارا ساخت که ملت لایتجزای افغان اعم ازاقوام وباشندگان مناطق مختلف دربرابر دشمن مکار وتاریخی شان با روح عالی وطن دوستی آماده جانبازی و فداکاری میباشندکه مایه مسرت ومباهات هرهموطن بادرد وبادرک کشورمیباشد

ـ حفظ تمامیت ارضی ودفاع ازحاکمیت ملی مطابق به قانون اساسی نافذ،تاخیر  نا پذیرترین وظیفه دولت است که متاسفانه دولت با اغماض وبی توجه ئی به مصالح علیای کشور ومنافع ملی زمینه ساز این تجاوزنظامیان پاکستان گردیده است.سازش وکرنش زعامت دولتی دردهسال گذشته درقبال آن کشورعامل عمده این گستاخی وتجاوز پنداشته میشود.که بایدرئیس جمهورومسئولین دربرابرمردم جوابده باشند.اکنون که تشت رسوائی ازبام افتیده رئیس جمهوربا پرروئی بخاطر خاک انداختن براعمال ضد ملی،تاسرحد گرفتن پول ازاستخبارات بین المللی، مزورانه تلاش مینماید تاازمسایل بزرگ ملی،استفاده ابزاری نموده ومنافع علیای افغانستان را قربانی منافع شخصی وگروپی خود سازد.                                ـ انجمن با مسئولیت خاطرنشان میسازد که سیاستهای کجدارومریز امریکا و انگلیس درقبال افغانستان وسازش وکرنش باپاکستان(این مرکزوحامی تروریزم) باعث گردیده تا درحضور دها هزارعساکرآنان،پاکستان با گستاخی به تجاوز جنگ اعلان ناشده تداوم بخشد وحضورنظامیان شان رادرولسوالیهای شرقی و کشورما سازماندهی نماید که انجمن این سیاست های دوگانه آنانرا تقبیح مینماید.

ـ انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با مراجعه به مردم به تمام نهادهای مدنی ، اجتماعی ،فرهنگی ،مسلکی ، سیاسی وشخصیتهای علمی وملی خاطرنشان میسازد که :                                                                               درقبال سرنوشت وهست وبود افغانستان که بالاثر تجاوز پاکستان، دسایس ایران وسونامی بنیادگرائی اسلامی به نابودی کشانیده میشود وسیاستهای دوگانه امریکا وانگلیس آب برآسیاب آنان میریزد،قبل ازهروقت دیگربااحساس عالی مسئولیت، اختلافات را کنارگذاشته وبه دورمصالح کشورومنافع علیائی ملی با چنگ زدن به وحدت ملی که حفظ وتداوم افغانستان درگرو آن است، دایره تفاهم ووفاق ملی راگسترش بدهند وبه جهانیان ثابت سازند که افغانان شایستگی آنرا دارند که کشورشان ازحق تمامیت ارضی، حاکمیت ملی واستقلال برخوردار بوده وباید به شاهراه ترقی وآبادی گذار نماید .                                                                                                    بااحترام

                               پوهاند دکتورغلام سخی مصئون

                              رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا


May 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها