مدخلی بر جلد یک سرمایه
کمیتۀ از زندان تا تبعید کمیتۀ از زندان تا تبعید

مدخلی بر جلد یک سرمایه  

دفتر های تئوریک

کمیتۀ از زندان تا تبعید


March 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب