مرحوم فرقه مشرفتح محمد خان میرزاد یکی ازمنادیان آزادی وعدالت
 محمد عوض نبی زاده محمد عوض نبی زاده

درین روزها مردم جهان وفات نلسن ماندیلای فقید رهبر جنبش ضد اپارتاید و برنده جایزه صلح نوبل را که برضد تبعیض نژادی و بیعدالتی، برای آزادی رزمید گرامی میدارند . ایستادگی و پایداری نلسن ماندیلای فقید بعنوان نمونه و سرمشق برای بسیاری از راهروان راه مبارزه و دادخواهی بود که در ان سالها (تبعیض نژادی)و اپارتاید به حیث سیاست رسمی دولت سفید پوست افریقای جنوبی رسما اعلان وتبعیض نژادی را به حد اعلای آن رسانده بود. نلسن ماندیلا را چند بار به زندان بردند, سرانجام درنتیجۀ مبارزات دوامدار ، او پس از سپری کردن 27 سال ازحبس رها گردید. نیلسون ماندیلا بزرگترین شخصیتی ضد تبعیض نژادی و اپارتایدبود که قاره ی افریقا در طول تاریخ دیده است. یاد اوری از نلسن ماندیلای فقید خنجریست بر اعماق قلب حامیان پا سداران تبعیض نژادی واستبداد و در افغانستان که فرو رفته است تا در روشنی از ان نخبگان سیاسی کشورما بتوانند درباره ی آینده ی حوادث خونبار وتبعیض امیز مملکت مان  ریشه یابی واقع بینانه نمایند .پدیده تبعیض نژادی وا ستبد اد در افغا نستان یک حقیقت تا ریخی است که برای سرکوب مشروطه خواهان اول , دو م وسوم ازآن کار گرفته شده است ,بیعدالتی و استبداد در افغانستان همواره از جلوه قومى ونژادی برخوردار بوده ودرطول سه صد سال ، وحدت ملي مردم کشور قرباني برتري جوئي هاي قومی و نژادی -خانداني و قبيلوي گرديده اند. درطول ساليان متمادي ابعاد گسترده تبعيض قومي ، زباني و منطقوي ،متجلي بوده است وبخصوص که تبعیض نژادی وتعصب خشن قومی با شیوه و رویش های حکومت نژاد پرست سفید پوست افریقای جنوبی , توسط حکومتهای استبدادی خاندانی در افغانستان برضد مردم هزاره طی سالهای طولانی اعمال گردیده است . در افغانستان نیزمردانی بزرگی از جمله مرحوم فرقه مشر فتح محمد خان میر زاد مانند نلسون مندیلا وجود داشته اند که ,بخاطر تامین ازادی وعدالت برای طرد نمودن تبعیض نژادی مبارزات جسورانه وقهرمانانه را انجام دادند واین مبارزملی چندین بار زندانی وحدودا دو دهه عمرش را در زندان خوفناک و تبعید سپری نموده است و مرحومی یکی از پیشگامان نهضت مشروطیت بوده که قهر مانانه در مبارزه علیه ا ستبداد وبی عدالتیهای حکام مستبد رزمید و نقش فدا کارانه وجا نبازانه خود را ایفا ء نموده است. شاد روان فرقه مشرفتح محمد خان میر زاد رابدون شک میتوان نلسن ماندیلا افغانستان وبزرگترین شخصیتی مبارز ضد تبعیض نژادی و اپارتاید دانست که در طول تاریخ کشورما دیده شده است. مرحوم فرقه مشرفتح محمد خان میر زاد یکی قربانیان ضد تبعیض نژادی ویکی از منادیان ازادی وعدالت در افغانستان بحساب میایدومرحومی يکي از بزرگمرداني است که گردش ايام نمي تواند، مبارزات فداکارانه او را دربرابر بی عدالتی و تبعیض نژادی از خاطره ها محو ونابود نمايد . زنده یاد فرقه مشر میر فتح محمد خان میرزاد در سال- 1282- شمسی در قریه منگسگ ولسوالی مرکز بهسود ولایت وردک دیده به جهان گشود و ازخانواده معرو ف و سر شناس مردم هزاره ولسوالی مرکز بهسود ولایت وردک میدان کنونی از طایفه قبتستان و شاخه قوم راموز است که نیاکانش سا لیان متمادی چندین پشت به رهبری قوم خویش قرار داشته اند. مرحوم فرقه مشر میر فتح محمد خان میرزاد در سال -1307. ش برای مدت نه ماه جهت حمایت وپشتیبانی از دولت شاه امان الله در راس مردم مناطق هزاره نشین درکوتل اونی دربرابر قوای حبیبالله کلکانی پادشاه وقت با مهارت جنگید و از سرزمین پدریش دفاع نمود واز آن به بعد بنام فاتح اونی شهرت یافت ودر سا ل - 1308 شمسی تحصیلات نظا می را در رشته پیاده فرا گرفت و در سال – 1312 شمسی به رتبه ی جنرالی نایل شد . در اثر فعالیت های سیاسی برضد حکومت استبدادی و تبعیض پسند وقت در سا ل -1325 – شمسی به قند هار تبعید ودر سال -1326- شمسی از تبعید آزاد شده وبه شهر کابل اقامت گزید. در سال 1330 –شمسی جزء اعضای ارشد و موسیس حزب وطن قرار گرفت و درسال 1331-شمسی .زنده یاد فرقه مشر میر فتح محمد خان میرزاد در جمله سیز ده تن از رهبران و فعالان طراز اول حزب وطن بازداشت و مجدآ محبوس سیاسی شد و بعد از یازده سال حبس در سال 1342- شمسی از زندان دهمزنگ کابل آزاد گردید. فرقه مشر میر فتح محمد خان میرزاد در چندین نوبت حدود بیست سال را در زندان و تبعید نظام مستبد خاندان آل یحیی سپری نمود ه است. از دوست دیرینه و صمیمی ام جناب اقای میر سلام میرزاد سناتور پشین قلبا سپاس گزارم که یکتعداد از کتابهای تاریخی مجله و رساله ها را برایم ارسال نموده است تا در نوشتن مقالات تحقیقی از ان بهره مند شوم بدین وسیله منت دار شان بوده و خداوند عمر درازبرای این شخصیت پرنفوذ اجتماعی و فرهنگ دوست ونواسه ی پسری ومیراث دارراستین مرحوم فرقه مشر فتح محمد خان ارزانی نماید . مرحوم فرقه مشر فتح محمد خان یکی از پیشگامان نهضت مشروطیت در کشوربود که حدود دودهه را مانند نلسون ماندیلا بخاطر تحقق آزادی ,برابری و عدالت برضد تبعیض قومی و نژادی درزندان حکومت های استبدادی وقت سپری نمود یاد فرقه مشر فتح محمد میر زاد این نلسون ماندیلای افغانستانی گرامی و روحش شاد باد. پانزدهم - ماه –دسامبر– سا ل –2013– میلادی
December 15th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي