مردم از ناحیه تهدید زورگویان به ستوه آمده اند
فرهاد فرهاد

 

 

همه جا دوکان رنگ است همه رنگ می فروشند

دل من به شیشه سوزد همه سنگ میفروشند

به دوکان بخت مردم کی نشسته است یا رب

گل خنده می ستاند غم جنگ می فروشد

مرحوم فانی

در این روزها مسئله امضاء تفاهم نامه امنیتی بین امریکا و افغانستان به خبرهای داغ روز مبدل شده است. مقامات ذیصلاح وزارت دفاع ایالات متحده امریکا به تأخیر انداختن امضاء تفاهم نامه متذکره را جفای عظیم بر مردم ما خوانده و میافزایند هفتاد و پنج حلقه ترورستی القاعده در داخل افغانستان عملا وجود دارد و موجودیت آنها را بعد از سال 2014 بزرگترین خطر برای مردم افغانستان میخوانند.

در مقابل حامد کرزی در این رابطه نظریات خویش را چنین بیان میدارد: ترورستان که با لباس ملکی داخل کشور ما میشوند با انجام حملات انتحاری، زندگی مردم ما را به خطر مواجه میسازند. باید متجاوزین خوانده شوند و بر ضد آنها عمل صورت گیرد، در غیر از آن متجاوزین خوانده نشوند و زندگی مصئون برای مردم افغانستان در امضاء تفاهم نامه تضمین نگردد پس امضاء کردن این تفاهم نامه سودی برای مردم نداشته و نخواهد داشت.

مردم میگویند با موجودیت چهل و سه کشورهای جهان در کشور و داشتن قوای مسلح سه صد و پنجاه هزار نفری هنوز هم هفتاد و پنج حلقه ترورستان القاعده توان انجام حملات ترورستی را در نقاط مهم و حیاتی کشورها دارند. پس معلوم میشود که زیر کاسه نیم کاسه ای بوده و تمام ادعاهای مبارزه با مواد مخدر و تروریزم یک دروغ محض بوده و میباشد.

آقای اسحق اتمر به تاریخ 11/7/1392 از طریق تلویزیون کابل نیوز گفت: در صورتی که امریکائی ها بعد از امضاء تفاهم نمامه امنیتی با دولت افغانستان عملیات های خودسرانه را انجام دهند، قوای مسلح افغانستان را با سلاح های پیشرفته هوائی و زمینی مجهز نسازند، امنیت مردم افغانستان را تضمین ننمایند و در بخش های اقتصادی و غیره به کمک خویش ادامه ندهند و برضد ترورستان عمل ننمایند. امضاء تفاهم نامه کدام مفهومی ندارد. میافزاید چیزی که نهایت مایه تشویش مردم ما میباشد امریکائی ها بعد از سپری شدن دوازده سال و انجام عملیات خونین که به قیمت جان ده ها هزاران هموطنان بی گناه ما تمام شده و میشود، خلاف فیصله شورای امنیت ملل متحد و سایر جلسات کشورهای جهان، طالبان را دشمن نمی داند. میگوید القاعده دشمن است نه طالب و با ادامه همکاری به یک دولت دست بوس که توان مقابله با متجاوزین خارجی را نداشته توانسته بین ده ها میلیون مردم و دولت متذکره فاصله و بی اعتمادی ایجاد کنند. در حقیقت انجام این کار مایه شرمساری برای سران کشور متذکره و متحدین آن در جهان میباشد.

محب شریف یک تن از کارشناسان دیگر میگوید: اگر رهبری عملیات ها بعد از سال 2014 به دست امریکائی ها داده شود در آن صورت عکس العمل همسایه ها زیاد میشود. با ادامه وضع موجود فاصله بین دولت و مردم از این بیشتر میگردد. افزود به نسبت عدم موجودیت یک اداره سالم کاری متکی به قانون و یک لیدراشیف آگاه و صادق امریکائی ها هر چه دلشان خواست انجام میدهند. هنوز هم به جای تقویه قوای مسلح از ناحیه تجهیز با سلاح های پیشرفته زمینی و هوائی دست به بازیهای جدید زده میخواهند گروپ های جدید را به جای گروه های موجود در قدرت که وظایف شان به پایان رسیده جایگزین سازند زیرا که آنها توانستند از گروه های موجود در قدرت طبق دلخواه خویش هر چه خواستند انجام دهند. بخاطر دستیابی به اهداف جدید که به گروه های جدید نیاز است و یکی دیگر از این بازیهای ایجاد بی اعتمادی و برخورد دوگانه بین دولت افغانستان و مخالفین مسلح میباشد که متأسفانه هنوز هم ادامه دارد. توسط امریکائی ها راه اندازی شده.

مردم میگویند در صورتی که سران امریکائی ها خواهان صلح و ثبات واقعی در کشور ما میباشند چرا گروه هایی را که سالهای سال است در گرو ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان از جمله آی. اس. آی سعودی، و غیره گیر مانده توان نجات خویش را از دامهای تذویر آنها ندارند، به جای حملات انتحاری وادار به گفتگو از طریق مذاکره و مصالحه مسالمت آمیز و قبول قانون اساسی کشور نمیسازد و با وجود حملات خونین و سوزنده را انجام داده و میدهند میخواهد آنها را از لست سیاه ترورستان خلاف اراده ده ها میلیون مردم کشور و جهانیان خارج سازد. از جانب دیگر مردم به این نتیجه رسیده اند که با موجودیت جنگ افروزان، ناقضین حقوق بشر، مافیای اقتصادی، مواد مخدر، عاملین کشتارهای هموطنان بی گناه ما، فساد گسترده، غاضبین میلیونها هکتار زمین در قدرت نمیتوان اعتماد مخالفین مسلح و حامیان خارجی شان را بخاطر تأمین صلح و ثبات واقعی کسب کرد زیرا که گروه های فوق الذکر بخاطر دستیابی به قدرت و ثروت بیشتر عامل تمام دشورایهای خونین طی چهاردهه بخصوص دوازده سال گذشته بوده و میباشند. برای اقناع خوانندگان گرامی چند مثال مشت نمونه خروار از رویدادهای هفته دوم ماه میزان 1392 خورشیدی را یادآور میشوم.

یکی از عوامل عمده و اساسی که مردم از تکرار آن تشویش دارند طی دوازده سال گذشته مانع اساسی تأمین صلح و ثبات واقعی در کشور بوده و میباشد انجام تدویر انتخابات با تقلب گسترده ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، پارلمانی گذشته در کشور بوده که سبب ایجاد دولتی گردید که از مشروعیت برخوردار نبود و نمی باشد، ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان توانستند با استفاده از آن بازیها نوکران گوش به فرمان خویش بر فرق ده ها میلیون میخکوب نمایند. نماینده کمیسیون مستقل انتخابات آقای نور به تاریخ 11/7/1392 از طریق تلویزیون طلوع گفت: زورمندان با استفاده از قدرت در محلات خویش صندوقهای انتخاباتی را به زور اخذ و کارت های انتخاباتی را در صندوق کاندید مورد نظر خویش انداختند.

آقای حکیمی یک تن دیگر می گوید: من به چشم سر در ولایت بدخشان مشاهده کردم نماینده گان کمیسیون مستقل انتخابات بیش از شش هزار کارت را به نفع افراد مورد نظر خویش خلاف واقعیت گزارش دادند، با وجود سروصداها کسی به صداهای مردم کسی گوش نداد. با کاندید شدن یک عده افراد که دست هایشان به خون مردم افغانستان آغشته و متهم به فساد میباشند، مردم سخت در هراس بوده، خواهان جلوگیری زورمندان هستند تا جلو تقلب در آینده گرفته شود.

زلمی زابلی رئیس بخش دفاعی مشرانوجرگه به تاریخ 10/7/1392 از طریق وسایل اطلاعات جمعی گفت: دو شب قبل امریکائی ها سه کانتینر سلاح را به ولسوالی میزان ولایت زابل پائین کرده با مسلح ساختن مخالفین مسلح با سرنوشت مردم افغانستان بازی دوگانه را به راه انداخته اند. میافزاید امریکائی ها میخواهند با راه اندازی جنگهای خونین افغانستان را به مستعمره خویش تبدیل نمایند. وی می گوید اگر امریکائی ها از این کار خویش دست بردار نشوند مردم افغانستان مجبور میشوند که برضد آنها قیام نمایند. عده ای از آگاهان امور به این عقیده اند که بعد از سقوط اتحاد شوروی وقت، امریکائی ها از گروه های فوق الذکر برضد فدراتیف روسیه، افغانستان و هندوستان به خاطر دستیابی به اهداف خویش استفاده نموده و مینمایند.

وزراء خارجه هند و فدراتیف روسیه در یک نشست که در مسکو داشتند از ناحیه تشدید شدن تهدیدات امنیتی بعد از سال 2014 برضد افغانستان اظهار نگرانی نموده خواهان مبارزه مشترک در این رابطه شدند. برادر فریبا کاکر عضو ولسی جرگه به اتهام اختطاف خواهرش متهم و گرفتار شد. فریبا کاکر دوماه قبل در مسیر شاهراه کندهار و کابل توسط مخالفین مسلح اختطاف گردید که تا هنوز نزد آنها میباشد.

در این اواخر زیورات قاچاقی در بازار مشاهده و به فروش میرسد. رئیس اتحادیه زرگران شهرکابل علت آن را چنین بیان داشت: یک عده افراد زیورات از خارج وارد، با موترهای خویش در میدان هوائی کابل زیر بال طیاره میروند بدون پرداخت مالیه و محصول از آنجا خارج در بازارها به فروش میرسانند.

یک تن امریکائی از طریق وسایل اطلاعاتی گفت به نسبت عدم نظارت مسئولین دولت افغانستان از ناحیه خریداری مواد سوخت یک میلیارد دالر خساره به امریکا وارد گردیده. یک هیئت به ولایت بدخشان سفر کرده موجودیت زورمندان و قاچاق بران و غیره را در محلات متذکره علت گسترش ناامنی میخواند. آگاهان امور می گویند قانون جدید معادن تحت تأثیر و نظر مسئولین در پاکستان ساخته شده میافزایند بسیاری از داوطلبی های وزارت معادن در خارج از افغانستان صورت می گیرد و به تأخیر انداختن تصویب قانون جدید معادن را مداخله یک عده افراد و کشورهای منطقه میخوانند. اعضای ولسی جرگه مسئولین وزارت معادن را از ناحیه کشته شدن بیست و هفت تن کارگران معدن ذغال سنگ ولایت سمنگان به بی پروائی متهم نموده اند. وزیر معادن کشور می گوید پنج هزار کارگر در ولایت سمنگان و بامیان تا زمان نامعلوم بیکار شده اند، عده ای حمله ترورستان را به ولسوالی کنارومنجان بهترین دروازه باز بخاطر رسیدن به آسیای میانه میخوانند.

مردم از ناحیه افزایش قیمت اجناس و مواد خوراکه سخت نگران بوده، اکثریت مردم که معاشات ثابت دارند از خریداری اجناس مورد ضرورت در حالیکه عید قربان پیشرو است عاجز میباشند. اعضای ولسی جرگه علت سقوط ولسوالی کرانومنجان را بی پروائی مسئولین و مقامات ذیصلاح میخوانند. انجام حملات انتحاری، سرقت های مسلحانه، تهدیدهای زورمندان، جنگ افروزان و اخبار گمراه کننده زیرنام خروج قوت های خارجی بعد از سال 2014 فضای ترس و وحشت را در کشور خلق نموده، سبب بی ثباتی بازار نیز گردیده اند.

از روز معلم زمانی در کشور ما تجلیل میگردد که اکثریت معلمین کشور به مشکلات های اقتصادی و امنیتی مواجه بوده، با وجود آنهم بخاطر آگاه ساختن فرزندان آینده کشور شب و روز خدمت می نمایند.

بخاطر جلوگیری از انتخاب افراد شایسته و خدمتکار سران یک عده گروه ها که سالهای سال میشود به کشتار صدها هزار تن مردمان بی گناه و غارت میلیاردها دالر ثروت های مادی کشور متهم میباشند. طبق خواست ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان بحیث رئیس و معاونین رئیس جمهور آینده کشور ثبت نام کردند. با تأسف هنوز هم این سبکسران بی اراده سنگ حقانیت را به سینه زده ادعای خدمتگذاری به نسل آینده مینمایند. در ولسی جرگه روی غضب میلیونها هکتار زمین بحث صورت گرفت، عده ای اعضای آن میگویند که تعداد غاضبین زمین به پانزده هزار تن رسیده که یکصد و پنجاه تن آن در مقامات بلند دولتی و عده ای عضو پارلمان نیز میباشند. میافزایند الله گل مجاهد مانع اساسی اعمار شهر کابل جدید بوده که هزاران جریب زمین دولتی را در ساحه ولسوالی ده سبز غضب کرده است. آگاهان امور میگویند آنهائیکه به غضب میلیونها هکتار زمین عاملین فساد گسترده نافضین حقوق بشر مافیای اقتصادی مواد مخدر جنگ افروزان قانون ستیزان مردم ستیزان زن ستیزان فرهنگ ستیزان عاملین دامن زدن خشونت های خانوادگی خصومت های قومی ،لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی، قاچاقبران آثار تاریخی، سنگ های قیمتی جنایت کاران متهم میباشند.

مجاهد خواندن آنها گناه عظیم و نابخشودنی و توهین بزرگ به سنگرداران حق و عدالت بوده که در طول تاریخ سرو جان مال خود بخاطر امر پروردگار قربانی نموده کارنامه های از خود بجا گذاشتن که مورد احترام تمام مردمان باعزت و آزادی دوست قرار داشته و دارند و کارنامه های شانرا مردم سرمشق راه و روش زندگی خویش بخاطر تأمین صلح و ثبات واقعی و عدالت اجتماعی، رشد دموکراسی و رفاه اجتماعی قرار داده و میدهند. قطب الدین هلال یک تن از افراد سرشناس حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خود را نیز بصفت رئیس جمهور آینده کشور ثبت نام کرده است. در حالیکه حزب فوق الذکر هنوز هم بر ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پهلوی سایر مخالفین مسلح به جنگهای خونین ادامه میدهد. آقای هلال مخالفت خود را با برنامه وی اعلان نکرده نمیدانم به اساس کدام قانون به وی اجازه اشتراک در کمپاین انتخاباتی داده میشود صرف گفته که من کاندید مستقل هستم.

خلاصه اینکه راه یابی تیم کرکت افغانستان در بازی جام جهانی 2015 استرالیایکبار دیگر ثابت میسازد که افغانهای آزادی دوست و ترقی پسند و با عزت توان و ظرفیت کاری بیرون رفت از وضع موجود را داشته و دارند.

حالا وقت آن رسیده که تمام نیروهای آزادی دوست و ترقی پسند آزردگی ها و مخاصمت های دیروزی را کنار بگذارند، بخاطر بیرون رفت از وضع موجود و جلوگیری از تهدید زورگویان و زورمندان، دست اتحاد و دوستی را غرض مساعد نمودن زمینه انتخابات شفاف و دموکراتیک و جلب مردم در انتخاب افراد شایسته و آگاه که در بین مردم از شهرت خوب برخوردار بوده و دستهای شان به خون ملت آلوده نبوده باشد و یا اینکه از جنایات گذشته خویش نادم و از مردم افغانستان رسماً معذرت خواسته باشند به ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی دراز، تا بتوانیم به یاری و لطف خداوند (ج) و اتحاد همبستگی مردم کشور و مردم خویش را از دامهای تذویر ریاکاران، زورمندان و زورگویان، جنگ افروزان، مافیای اقتصادی مواد مخدر، عاملین فساد گسترده، غاضبین میلیونها هکتار زمین، ناقضین حقوق بشر، زن ستیزان، مردم ستیزان، فرهنگ ستیزان، قانون ستیزان، عاملین دامن زدن خشونت های خانوادگی و خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی و حامیان خارجی شان نجات دهیم، در غیر از آن با ادامه وضع موجود ده ها میلیون مردم سالهای سال زیر تهدید زورگویان و گروه های فوق الذکر قرار خواهند داشت.


October 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات