مردم از ناحیه خودسری های زورمندان به ستوه آمده اند
فرهاد فرهاد

 

 

زمانه کج روشانرا به بر کشد بیدل

هر آنکه راست بود خار چشم افلاک است

مردم به نسبت برخورد ظالمانه، غیرعادلانه و غیر انسانی زورمندان جنگسالاران، غاصبین زمین، عاملین فساد گسترده، مافیای مواد مخدر، اقتصادی عاملین دامن زدن خشونت های خانواده گی، خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، سمتی، تنظیمی، حزبی، غارتگران ثروتهای مادی و معنوی کشور، دشمنان صلح، ترقی و حامیان شان به ستوه آمده، افراد و گروه های فوق طی بیش از سی سال میشود زیر بهانه های مختلف و طبق سناریو ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان از جمله اداره آی. اس. آی بزرگترین جفاها را بالای کشور و مردم روا داشته، کشور جنت نشان ما را به سرزمین سوخته، پایگاه مافیای بین المللی مواد مخدر، آزمایش انواع اپدلوژیها، سلاح های پیشرفته هوائی زمینی، میدان نبرد کشورهای متخاصم، مصرف کننده اجناس و مواد بی کیفیت خارجی، تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل نموده با تأسف این سناریو هنوز ادامه دارد.

به باور من هزاران خانواده یکی از این برخوردهای ظالمانه مبدل ساختن ساحه تفریحی پارک مکروریان سوم الف به ساحه مسکونی بوده و میباشد. قابل تذکر میدانیم ساحه متذکره در بین ده ها بلاک رهایشی قرار داشته که سی سال قبل توسط مسئولین دولت وقت به ساحه تفریحی تثبیت بعد از مسلط شدن نیروهای سودجو در اریکه قدرت کارهای آن ناتکمیل ماند، بعد از سپری شدن چندین سال غاصبین زمین توانستند نظر به امکانات و اعمال نفوذ در ادارات ذیربط تعیبیر و تفسیر قانون به منافع خویش به همکاری یک عده ارگ نشینان حریص به ساحه مسکونی مبدل سازند.

در حقیقت این عمل بزرگترین جفا بالای هزاران خانواده بوده و میباشد، زیرا که ساحه متذکره را اداره فابریکه خانه سازی مطابق استندرد خانه سازی برای باشنده گان مهندسی نموده بود با اعمار هشت یا بیشتر بلاک های رهایشی جدید هشت منزله سبب افزایش نفوذ، آلودگی هوا و خرابی محیط زیست گردیده که سبب افزایش انواع مریضی ها و کاهش آب آشامیدنی، برق مورد ضرورت، مرکز گرمی، بند شدن کانالزاسیون خواهد گردید.

از جانب دیگر زورمندان و حامیان شان با انجام این عمل شان میخواهند هزاران خانواده و فامیل هایشان را از مزایای تفریح، سپورت که حق هر انسان آزاد و شرافتمند میباشد محروم آنها را مطابق خواست عقب گرایان سیاه دل در خانه هایشان زندانی سازند. از همین لحاظ بود که نمایندگان و باشندگان بلاک های متذکره در آغاز هفته ماه اسد سال جاری، طی نشست های انجام اعمال فوق الذکر را غیرعادلانه و ظالمانه خوانده با ترتیب عرایض به مقامات ذیصلاح خواهان تجدید نظر در این رابطه میباشند.

اگر مسئولین به خواستهای قانونی و انسانی باشندگان تن در ندهند باشندگان حق دارند که صدای حق و عدالت خواهی را از طریق وسایل اطلاعات جمعی و سایر ادارات حقوقی که قانون برایشان داده به وجدان های بیدار نهادهای داخلی و خارجی مراجعه نمایند، زیرا که ما به وعده های خداوند (ج) ایمان داریم بر پیروزی حق باطل لغو میگردد.


July 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات