مردم از ناحیه زدوبندهای بازیگران سخت نگران میباشند
فرهاد فرهاد

از یک طرف نهنگ از دیگر طرف پلنگ

                                              هر دو به خون ما دهن خویش کردند رنگ

                                                   

                                                 

 (مرحوم سرور جویا )

 

اخیرا مسولین دولت بریتانیا در بخش از صخبت هایش خویش توافق با طالبان را یگانه راه حل جنگ در افغانستان خوانده افزود بریتانیا بعد از سال 2014 از نفوذش در افغانستان استفاده خواهند نمود .

درین رابطه و سایر رویدادهای مهم مردم و اگاهان امور که طی هفته های اخیر در کشور ما بوقوع پیوسته دیدگاه ҆ نظریات ҆ پیشنهادات و خواستهای خویش را ارائه نموده اند که خواستیم خواننده گان گرامی را در جریان قرار دهیم .

آقای جاوید کوهستانی میگوید بریتانیا توانسته از طالبان و سایر نیروهای عقب گرا در طول تاریخ منحیث یک افزار خونین برضد کشورما و کشورهای منطقه بخاطر دستیابی به اهدافش استفاده نماید از همین لحاظ است که طی یازده سال در هلمند باداشتن  روابط تنگاتنگ آنها را حمایت مالی حتی غرض انتقال آنهارا به ولایات شمالی همکاری نموده این عمل سبب تنش بین امریکا انگلیس و گسترش خونریزی های دوامدار در کشور ما گردید که عواقب و پیامد آن نهایت خطرناک خواهد بود ازهمین لحاظ است که باوجود مستقر بودن هزاران تن نظامیان برتانوی در ولایت هلمند در سال جاری در هفتاد و پنج هزار هکتار زمین ولایت متذکره کوکنار کشت شده که نسبت به سال 2006 سه برابر میباشد .

جنرال اشفاق کیانی ستر درستیز اردوی پاکستان نیز درین اواخر از کشورهای غربی خواسته که با تقویه اردوی افغانستان برای پاکستان درد سر خلق ننمایند وی تقاضا نموده کلید حل افغانستان را به پاکستان دهید .

مردم و اگاهان امور گفته های وی را بزرگترین توهین برملت افغانستان دانسته میافزایند که این شیر های زخمی به هیچ وجه حاضر نبود و نمیباشند که زنجیر خویش را در عقب بارکش های برتانوی به بندند جنرال متذکره باورمند است که افغانستان باثبات بیشتر به نفع پاکستان است در صورتیکه مردم افغانستان تابع  اوامر  کشور پاکستان باشند .

حامد کرزی در جریان دیدارش از ولایت فراه طالبان را به دو گروپ تقسیم نمود افزود ترورستان القاعده و طالبان خارجی عامل خونریزیهای در افغانستان میباشند و یکبار دیگر طالبان را برادر خطاب کرد از آنها دعوت نمود که در پروسه صلح سهم بگیرند .

این گفته ها زمانی یکبار دیگر تکرار میشود به نسبت حملات انتحاری بتاریخ 1392/1/14 در ولایت فراه بیش از پنجاه تن کشته قریب به یک صد تن زخمی که اکثریت شان افراد بیگناه و ملکی بودند ترورستان بیست و چهار تن کارمندان عدلی و قضائی را با دوسیه های متهمان در آتش انداخته افراد متذکره در آتش سوختاندند .

خانم ایوبی عضو پارلمان میگوید اجساد دو تن طالبان شناسایی شده که از ولایت فراه میباشند میافزاید برادر خواندن طالبان بواسط حامد کرزی پاشیدن نمک بالای زخم های ناسور خوانواده های شهدا مردم فراه میباشد مردم فراه گذشتن دو موتر با وسایل انفجاری را از چندین کمربند امنیتی سوال برانگیز میخوانند .

آقای سعیدی برادر خواندن دشمنان افغانستان را خیانت به ملت افغانستان خوانده میافزاید کسانیکه دشمنان سوگند خورده افغانستان را برادر خطاب مینمایند خائن ملی میباشند .

خانم ایوبی میگوید جنایت کاران جنگی در قوای سه گانه دولت موجود بوده به همکاری ترورستان میخواهند مردم مارا نیست و نابود نمایند تا ازین بیشتر بتوانند ثروت های مادی و معنوی غارت نمایند تازمانیکه در قدرت باشند هیچ امیدواری برای تامین صلح و ثبات وجود ندارد از شهروندان خواست که بعد ازین فریب  بازیهای قومی سمتی لسانی مذهبی تنظیمی حزبی را نخورند .

عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه میگوید قوت های خارجی بشمول امریکا به همکاری جنایت کاران هراس افگنان کارهای را انجام میدهند تا بتوانند مردم مارا ازین بیشتر ذلیل ناتوان و وادار به اطاعت خویش سازند وسایل اطلاعات جمعی خبری را به قول مسولین نهادهای خارجی نشر نموده که گفته اند  شهر کابل  در سال جاری هشتاد و پنج فیصد شامل پلان حملات هراس افگنان میباشد .

مردم و اگاهان امور را عقیده برآنست کشورهای مهاجم طی یازده سال گذشته نخواستند تعهدات را که به جهانیان از ناحیه مبارزه با مواد مخدر و تروریزم ҆ احیا و بازسازی ҆ حکومت داری خوب ҆ دفاع از حقوق بشر ҆ زن و غیره انجام دهند حالاکه دامان رسوایی شان به جهانیان بلند شده با نشر و پخش اخبار گمراه کننده ایجاد ترس ووحشت میخواهند تمام زدوبند های خویش را از انزار جهانیان پنهان و مردم مارا  با وادار به اطاعت خویش سازند میافزایند تاریخ ثابت نموده که کشورهای مهاجم از سکندر کبیر ҆ چنگیز ҆ اعراب گرفته تا الحال به آسانی توانسته اند کشتارهای جمعی ҆  قتل های خونین را بالای افغانها انجام دهند اما تسخیر قلب  و وادار ساختن یک افغان با وجدان و باعزت کاریست دشوار و ناممکن درین رابطه تا امروز همه آنها در آن اهداف خویش ناکام و سرافگنده بوده در آینده نیز خواهند بود .

فرار سربازان از صفوف اردوی ملی نهایت تاسف بار بوده این عمل ثابت مینماید که  دشمنان مردم در قوت های  مسلح  اعمال نفوذ نموده اند .

آقای حامد کرزی غرض باز نمودن دفتر برای طالبان به کشور قطر سفر نمود .

ذبیح اله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به سفر رئیس جمهور کشور میگوید هیچ کس از سوی گروه طالبان با رئیس جمهور مذاکره نخواهد کرد .

دپلومات های غربی گفته انداگر طالبان از مذاکرات صلح حمایت ننمایند آنان ادامه حضور طالبان را در قطر غیر ضروری میداننند .

سخنگوی وزارت خارجه کشور میگوید متاسفانه پاکستان بار دیگر در حال بازی کردن نقش منفی در راه مذاکره با صلح میباشد و مطالب مشخصی را در برابر حمایت از روند مصالحه ارائه نموده از دولت افغانستان تقاضا کرده است که  آن را عملی سازند  ذیلا یاداور میشویم .

قطع روابط با دولت هندوستان اعزام افسران پولیس و اردوی ملی غرض آموزش به پاکستان و امضا فوری پیمان همکاری استراتیژیک افغانستان و پاکستان .

خانم ایوبی میگوید .

بتاریخ 1392/1/20 یعنی دو روز قبل از حادثه خونین فراه ریاست امنیت ملی ولایت متذکره مکتوبی به ادارات خبر داده بود که آمادگی خویش را غرض مقابله با حوادث داشته باشند درین رابطه ارگانها از جمله قومندانی امنیت ولایت فراه با بی تفاوتی برخورد نموده میافزاید پولیس سرحدی مصروف چوروچپاول دارائی مردم در آن ولایت میباشند بخاطر امنیت کاری را انجام نداده و نمیدهند .

حامد کرزی در رابطه به حمله انتحاری فراه میگوید طالبان بخاطر عملی شدن اهداف خارجی دست به حمله میزنند دستاوردهای حکومت را بانجام انجام حملات انتحاری جواب میدهند افزود از طالبان افغانی میخواهم که از رهبران خویش بپرسند چرا بخاطر اهداف خلرجی ها دست به حملات میزنند .

معاونین وزرای خارجه فدراتیف روسیه ҆ چین ҆ پاکستان طی یک نشست در وزارت خارجه چین هدف شانرا اتخاذ تصامیم بخاطر تامین صلح و ثبات افغانستان اعلان نمودند .

آگاهان امور به نسبت عدم صداقت دولت مردان پاکستان در رابطه به تامین صلح و ثبات واقعی در کشور این نشست را به نفع کشور نمیدانند .

آقای ساحل بتاریخ 1392/1/29 از طریق طلوع نیوز گفت کشورهای خارجی بخاطر تطبیقات نظامی خویش در کشورما سلاحهای بیولوژیک را استعمال نموده که چندین سال بعد مردم ما ازین ناحیه آسیب پذیر خواهند بود افزود با نابود کردن نود و پنج فیصد زیر بیناهای اقتصادی ҆ نظامی نصب افراد غیر مسلکی گماشته ҆ فاسد در ارگانهای کلیدی و دامن زدن انواع خشونت ها و خصومت ها ҆ تاراج ثروت های مادی و معنوی کشور توانستند سیل های خون را در کشور جاری تا بتوانند مردم مارا وادار به اطاعت کورکارانه خویش سازند .

یک گروپ اختطاف کننده در شهر کابل توسط قوت های امنیتی دستگیر و مسول جنائی وزارت داخله میگوید سر دسته گروپ متذکره به اسم کریم اله مدیر مکتب خصوصی المدینه میباشد نامبرده خانم دوم خویش را که نیلوفر نام دارد شامل باند مافیا نموده در منزل دیگر برایش کرایه گرفته غرض اغفال دوستان و اقارب خویش یک خانم دیگر را به منزلش آورده بواسطه آتش از بین برده و برای مردم گفته است که نیلوفر نام یعنی خانم دومی اش در آتش که منزلش را فرا گرفته بود سوخت و از بین رفت .

باوجود که از فرمان حامد کرزی در رابطه به منحل شدن شرکت های امنیتی خصوصی دو سال سپری میشود پنجاه شرکت هنوزهم با داشتن سلاحهای خفیف و ثقیل موتر های بی نمبر پلیت فعالیت نموده عده دیگری از آنها در حالیکه منحل شده اند با داشتن سلاحهای غیر قانونی سبب اذیت و آزار مردم میشوند .

هفده تن دختران دانش آموز در لیسه بی بی حاجره ولایت تخار مسموم شده مردم میگویند به نسبت مسموم نمودن دانش آموزان در سال های گذشته یازده تن گرفتار بعد از سپری نمودن یک ماه در زندان پلچرخی دوباره آزاد شدند .

مردم از ناحیه گسترش خشونت علیه زنان در سال 1391 نسبت به سال 1390 سخت نگران بوده مسولین میگویند در سال 1391 پنج هزار و هشت صد واقعه خشونت در کشور ثبت گردیده که فیصدی بیشتر آن مربوط شهر کابل میباشد .

در مناظره تلویزیونی که بتاریخ 1391/1/15 از طریق طلوع نیوز راه اندازی شده بود رهنور زریاب نظریات خویش را چنین بیان نمود .

مردم سالاری یک مثلث سه ضلعی بوده که یک ضلع آن فرد گرائی  و دوضلع  دیگر آن برابری و آزادی میباشد در دو ضلع آن هیچ کاری صورت نگرفته صرف در بخش آزادی کارهای صورت گرفته که آن هم کمرنگ میباشد .

احمدشاه احمدزی هنوزهم مردم سالاری را یک پدیده خارجی و خلاف دین مبین اسلام میخواند .

آگاهان امور به این باور اند که آقای انجینر احمدشاه احمدزی در زمان که به حیث نخست وزیر وظیفه انجام میداد  در آن زمان به نسبت گسترش جنگ های قدرت طلبی و غارتگری ده ها هزار انسان بیگناه شهر کابل شهید زخمی و هزاران میلیارد دالر ثروت های مادی و معنوی کشور غارت به کشور پاکستان انتقال داده شد .

آقای اشرف غنی احمدزی در نشست که توسط استادان پوهنتون راه اندازی شده بود گفت بدون یک راهبرد اقتصادی که بتواند زمینه کاریابی را برای ده ها هزار جوانان کشور مساعد سازد صلح ثبات در آینده  تامین نمیگردد این سخنان زمانی گفته میشود که صرف در سال 1391 نظر به گفته مسول اتحادیه صنعت کاران ولایت هرات قریب به چهارصد فابریکه تولیدی غیر فعال ورشکست و بیش از چهل هزار تن آنها که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مصروف بودند بیکار شده اند .

خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در بخش از صحبت هایش در ولایت هرات گفت شرایط بطرف پاتک سالاری مثل سال 1372 به حرکت است افزود زمانیکه تجاران ما غرض حل مشکلات و انجام کارهای خویش به ادارات صحت محیطی وزارت زراعت و غیره میروند کارکنان ادارات متذکره مانند پاتک ها از آنها پول اخذ مینمایند و تازمانیکه مبارزه جدی و قاطع علیه فساد اداری صورت نگیرد با ادامه وضع موجود تولیدات داخلی رشد نمی نماید .

از آغاز سال جاری بازی های ریاکارانه زیرنام استیضاح وزرا و دادن رای اعتماد با انجام معاملات پشت پرده توسط عده از اعضای ولسی جرگه راه اندازی شده آگاهان امور انجام بازیهای متذکره را برزگترین توهین به ملت پرغرور افغانستان دانسته میافزایند نتایج انجام انتخابات جعل و تقلب که در سالهای گذشته صورت گرفت باید همینطور باشد زیراکه همه میدانند که یک تعداد جنگ افروزان ҆ غاضبین زمین ҆ عاملین فساد ҆ مافیای اقتصادی و مواد مخدر به حمایت خارجی ها داخل خانه ملت شده طبق دلخواه آنها عمل نموده نه به اراده ملت .

آقای سرور جوادی میگوید یک عده اعضای پارلمان لیاقت آنرا ندارند که به حیث ملازم مقرر شوند اگر از حمایت مقامات ذیصلاح برخوردار نباشند نمیتوانند در بین مردم زندگی نمایند عده دیگر آن مصروف تجارت شخصی و پیدا کردن پول میباشند ازین لحاظ نمیتوان با موجودیت آنها به کارهای سازنده امیدوار بود .

حدود پیمان عضو ولسی جرگه میگوید لست هشتاد تن از اعضای پارلمان که در معاملات پشت پرده و فساد دست دارند تهیه کرده وی میگوید این یک فالنه بلکه واقعیت میباشد .

مسولین بلند پایه مقامات وزارتهای صحت و مالیه با انجام کارهای که به خواست ملت نمیباشد توانسته اند صدمات بزرگ را به اقتصاد خانواده ها و منافع کمپرادوران پاکستانی انجام دهند .

مسولین در گمرکات از جمله شهر کابل زیر بهانه های مختلف مانع صدور تولیدات داخلی به خارج کشور میشوند ازهمین لحاظ است که تولیدات داخلی از جمله سنگ های قیمتی ҆ قالین ҆ سترنجی ҆ گلیم ҆ پوستین وغیره به پاکستان برده شده به مارک پاکستان به مارکیت های جهان صادر منافع آن به جیب دلالان پاکستانی میریزد .

وزارت صحت عامه باوجود سرازیر شدن میلیاردها دالر تاهنوز نخواسته شفاخانه مجهز را در خدمت شهروندان  قرار دهند تعمیر جدید شفاخانه جمهوریت به قیمت خون ده هاتن تمام شده با داشتن ماشین آلات مجهز تا هنوز افتتاح نشده ازهمین لحاظ است که روزانه هزاران تن با قبول توهین و تحقیر به کشور های پاکستان و هندوستان سفر مینمایند .

در حالیکه قوت های پاکستانی چندین کیلومتر در ولسوالی های سرحد ننگرهار تجاوز و به اعمار تعمیر های حفاظت سربازان خویش آغاز نموده اند مسولین دولتی صرف با اظهارات و جملات رفع مسولیت مینمایند .

آگاهان امور میگویند هزینه سرک سازی افغانستان نسبت به سایر کشور ها پنج برابر است در سایر کشور پرداخت هزینه سرک سازی یک کیلو متر دوصد هزار دالر در کشورما یک میلیون پرداخت میشود مردم علت آنرا عملکرد خودسرانه کمپنی ها که دولت در آن نقش ندارد میخوانند .

آقای اشرف غنی احمدزی میگوید اگر درین باره توجه نشود عایدات معادن کشور مصارف سرک سازی خواهد شد زیراکه بعد از سال 2014 افغانستان به یک صدهزار کیلومتر سرک و جاده نیاز دارد .

ده ها هزار تن جوانان به نسبت مشکلات اقتصادی و بیکاری غرض نشتر زدن بته های تریاک راهی ولایت هلمند شدند .

نظر به نش وسایل اطلاعات جمعی یک عضو شورای ولایتی کاپیسا در هنگام توزیع پول به مخالفین مسلح توسط اداره امنیت ملی گرفتار چندین جنگ افزار از منزل وی بدست آمده .

 یک نهاد بزرگ امریکایی از ناحیه ساختمانهای غیر معیاری اردوی افغانستان که بواسط امریکایی ها در افغانستان اعمار گردیده اظهار نگرانی نموده میافزاید خطرائی از ناحیه آتش سوزی این ساختمانها را تهدید مینماید از جمله بیش از یک هزار ساختمان های متذکره هفت صد ساختمان آن غیر معیاری میباشد.

آگاهان امور علت آنرا موجودیت فساد اداری در ارگانهای ذیربط میخوانند .

آقای رشید عضو مسلکی مبارزه با فساد اداری از طریق رادیو آزادی بتاریخ 1391/1/22 گفت در حالیکه دوسیه اسمعیل خان را به پارلمان ارسال نمودیم باوجود آنهم توانست رای اعتماد بدست آورد .

حامد کرزی و بارک اوباما در یک صحبت تیلفونی بر تدویر انتخابات شفاف تاکید نمودند .

مردم و آگاهان امور را عقیده برآنست بدون محدود نمودن صلاحیت گروهای ناقضین حقوق بشر ҆ عاملین فساد گسترده ҆ جنایت کاران سازمان یافته ҆ جنگ سالاران ҆ غاضبین میلیون ها جریب زمین ҆ منازل مسکونی ҆ مافیای مواد مخدر ҆ اقتصادی و شکستن بن بست و زدوبندهای کشورهای مهاجم و گماشته گان گوش بفرمان شان تدویر انتخابات شفاف ҆ دموکراتیک یک تخیل ҆ بازی ریاکارانه و تحمیل گروهای فوق ذکر  بر سرنوشت ده ها ملیون مردم ما چیزی دیگر نبوده و نخواهد بود .

طی نه ماه سال 1391 صادرات کشور 261 ملیون دالر و واردات آن شش میلیارد چهار صد ملیون دالر بود که نود شش فیصد کسر بیلانس تجارتی را نشان میدهد مردم علت آنرا مداخله صریح کشورهای مهاجم در امور داخلی نبود یک پلان استراتیژی انطباقی مطابق منافع اکثریت موالدین عدم حمایت از تولیدات داخلی ҆ تثبیت مالیات محصولات گمرکی غیر عادلانه پرداخت کرایه گزاف به مالکین مارکیت های دوکانها ҆ عدم تصویب قانون انحصار احتکار موجودیت کمپرادورها و مافیای اقتصادی و گماشتگان کشورهای منطقه و جهان در ارگانهای اقتصادی ҆ مالی ҆ تجارتی ҆ و عدم توجه به بازرایابی تولیدات داخلی در مارکیت های داخلی و خارجی  وخریداری نکردن ارگانهای دولتی و غیر دولتی از تولیدات داخلی ҆ تورید اجناس و مواد غیر ضروری ҆ بی کیفیت تجملی ҆ لیلام نمودن بیش از یک هزار دستگاها فابریکه های و موسسات بزرگ دولتی مختلط به نرخ کاه ماش زیر نام خصوصی سازی و غیره دانسته میافزایند صدمات بزرگ را که کشورهای مهاجم و گماشته گان آن بر منابع طبیعی ҆ دستگاهای تولیدی خدماتی ҆ تجارتی طی دو دهه از جمله یازده سال گذشته بر کشور و مردم وارد نموده  خسارات آن کمتراز تهاجم چنگیز ҆ تیمور لنگ ҆ عرب نبوده و نمی باشد خواننده گان گرامی غرض کسب معلومات بیشتر گزارش تحقیقی هشت صبح یازده حمل 1392 که زیر عنوان یافته های هشت صبح معادن افغانستان تاراج میشوند و سند افشای غاضبین زمین را که زوزنانمه متذکره به نشر رسانیده مطالعه نمایند .

خلاصه اینکه آگاهان امور را عقیده برآنست که عامل دشواریهای فوق ذکر کشورهای مهاجم که با زدو بندهای پشت پرده توانسته اند کشور و مردم مارا بسوی گرداب های خون و کوره های آتش سوق نمایند بوده و میباشند .

غرض بیرون رفت از وضع موجود و شکستن بن بست و زدوبندهای کشورهای مهاجم و گماشته گان گوش بفرمان شان مردم و آگاهان امور را عقیده برآنست که بدون اتحاد و همبستگی تمام نیروهای سالم اندیش و ترقی پسند و جلب همکاری صادقانه نیروها سازمانها و نهادهای ترقی جو ҆ صلح پسند منطقه و جهان بخاطر مساعد نمودن زمینه انتخابات شفاف ҆ دموکراتیک ҆ آزاد ریاست جمهوری ҆ شورا های ولایتی ҆ وپارلمانی که در سالهای آینده پیشرو است نمیتوان  به یک آینده صلح آمیز و ترقی پسند امیدوار بود وقت آن رسیده که همه نیروها و شخصیت ها بخاطر دستیبابی به همچو اهداف بزرگ وظایف ایمانی ҆ انسانی ҆ وجدانی خویش در مقابل وطن مردم و خداوند (ج) ادا نمایند .

در غیر از آن نیاکان ما گفته اند .

بعد از مردن گریه کردن سودی نداشته و نخواهد داشت


April 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات