مردم افغانستان در یک تونل تاریک اسیر ماندن
نویسنده : دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک


لندن اول جولای ۲۰۱۳

مردم افغانستان در طول مدت ۲۱ سال در اثر یک فاجعه خونین به دستور دشمنان تاریخی کشور ما مانند ( پاکستان - انګلستان - ایران - عربستان - امریکا -روسیه - چین وملل متحد) از اثر یک انفجار خطرناک ( مثل یعنی با تسلیمی قدرت سیاسي به مجاهدین و طالبها

، بیګ بنګ ( big bang

در یک تونل تاریک - پراز دود ، حشرات ، خزندګان و حیوانات وحشي ،تروریستان - ادم کشان - دزدان - چپاولګران - غاصبین - مافیا - کډنپ کننده ګان - ملا ها - حضرت ها - پیرها - خلیفه ها - اخوندها و سیدهای هزاره - قوماندانان تفنګ سالار - زورګویان ګیرماندن واسیر شدن این ( تونل از شرف وجنوب به پاکستان - واز غرب با ایران - واز طرف شمال به کشورهای تاجکستان ، ازبکستان - ترکمنستان و شمال شرق با چین و از طریق هوا به غرب و خاصتا امریکا احاطه شده است ) ، بار ها از طرف انهایکه هم به حیث کوزه ګر وهم به حیث ګل کوزه یعنی حاکم و حکمفرماها و فرمان روایان ویا ( به جنګ انداختن والا ها و باز مصلح ویا حکم شدن هم خودشان به عهده می ګیرند ) یعنی هم به جنګ می اندازند وهم خلاص می نمایند مثل طالبها که هم خود غرب انهار را ازبین بردن وهم دوباره انها را تجهیز و متشکل ساختن وامروز با حکومت کرزی اشتی می سازند ویا اینکه صدراعظم بریتانیا به نواز شریف ګفت که ما از پاکستان به حیث بهترین دوست در هر حالت دفاع می نماییم ) ولې یک روز نه ګفت که بالای افغانها خط دیورند را تحمیل ساختیم و سه بار قصد اشغال انرا داشتیم و چور کردیم وبل اخره به زور امریکا وبه فرمایش د شمال ټلواله اشغال نمودیم از کرزۍ معذرت نه خواهند وخود انګریز است که نمی خواهند دیورند لغو شود ؟؟ و حالا نیزدر مجموع کوششهای بیهوده وهم ساختګي به عمل می اورند که مردم را ازین تونل وحشت ناک نجات دهند وبه پاکستانی ها می ګویند که صلح در افغانستان به نفع پاکستان است ، ولې تمام نتایج انقسمې که انتظار می رفت برعکس نتیجه داد ، زیرا کوششهای از طرف قدرت های استعمارګر و امپریالستی و مرتجع و خونخوار پنجابی وعربی صورت ګرفت تا یک قسمت تونل را منفجر سازد و مردم که در ان ګیرماندن نیز از یکسر به قتل برسانند مانند اینکه این کا را با درز و تفرقه پرتو بین پشتون وتاجک علنا در سقوط طالبان در شمال انجام دادن ونیم از انها را در کانتینر ها غلبیل کردن و متباقی را به مرورزمان از زباله دان به شکل زخمی و معیوب بیرون اوردن که همه در یک وقت معین بیدون تداوی ازبین برده شدن ، یعنی تونل را برای نجات باقی مانده مردم باز نه کرد بلکه به مسدود شدن همیشکې ان تبدیل نمود ، حال درین مدت ۲۱ سال کسې از درون تونل خبر نه دارد که در ان چې می ګذرد ؟؟ ایا تنفس وجود دارد ؟؟ مواد غذایی موجود است ؟ اب و لباس موجود است دوا وداکتر موجود است ؟؟؟؟ معلومدار است که هیچ چیزې نیست و همه به حالت جان کندن است و انهایکه تصادفی یک چند روز غذا و نوشابه با خود داشت انها نیز حال به حالت کوما زندګي می نمایند و انهایکه بیرون از تونل ماندن یعنې اګر ۳۰ ملیون نفوس کشور را تخمین بزنیم ۲۹ ملیون در تونل اسیر ماندن وصرف یک ملیون خارج تونل عیش وساعتیری دارند ، راه وچاره بیرون کشیدن انهایکه در تونل اسیر ماندن نمی دانند واګر می دانند قصدا نمی ګذارند که مردم از تونل خارج شوند و این به تحت البحری با سرګلوله های اتومی روس می ماند که در ابهای اوقیانوس اطلس غرق شد و روسها خودشان که دیف بازان در عمق اب درست تربیه شده نه داشت نه توانست این تحت البحری را بیرون نمایند وکشورهای انګلیس وامریکا که برای بیرون کشیدن ان پیشنهاد کمک کرد این کمک را نه پذیرفت زیرا روسها ترس داشتن که راز های تخنیکي و واتومی شان افشا می شوند حال نیز در افغانستان در جمع حکومت داران کرزی سیاست مدار و یا دیپلومات کهنه کار و باتجربه - وطن پرست - افغان اصیل که مردمان اسیر شده تونل تاریک ووحشت ناک را بیرون نمایند نیست و انهایکه می دانند که بهترین را ه برای کشیدن مردم از تونل خطر ناک چې است؟؟ انها را اقای کرزۍ وکابینه او وکشورهای فرمان روای شان اجازه نمی دهند ازین خاطر همه انهایکه در تونل اسیر ماندن تلف می شوند ، یکي مساله تلف شدن مردم است دوم مساله ادامه بند کردن تونل است یعنی به قووای مسلح تخنیک مدرن هوایی نمی دهند - قووای مسلح را اجیر ومزدور ، تنظیمی وجهادی ساخته - کابینه همه مزدور ونوکر پاکستان و ( سه جنګ جوی اشتی نا پذیر، حکمتیار - حقانی و ملاعمر )است که اسیران درون تونل را همه روزه با انتحاری و بم ګذاری می کوشند راه برای بیرون شدن از تونل سر اسیران کاملا مسدود نموده ، مشکل دیګر اقتصاد نیم بند است که دولت برای ان بودجه لازم نه دارد و شاید دشمنان افغانستان در تونل متذکره مواد انفلاقیه زیاد جا شازی کرده باشند مثل اینکه یک بم را در قطر با ګشایش دفتر طالبان می خواست منفجر بسازد که در راس ان خود امریکا و کشور قطر قرار داشت که هنوز منفجر نه شده واګر کوشش شود که این تونل باز شود و برای ۲۹ ملیون اجازه زندګي وتنفس داده شود برای این کار به متخصیصین و اشخاص با تجربه ضرورت است تا این ۲۹ ملیون راسر پناه - اذوقه - لباس - وظیفه یعنی کار - دوا وداکتر - معارف - تهیه نمایند و امنیت دایمی شان ګرفته شوند که باز در تونل بدترې دیګرې طالبانی اسیر نه شوند وباز به دساتیر نواز شریف این بار به کلي توسط سلاح خطرناک دیګرې یعنی ( خانه جنګي ) ( جنګه جنګه سور شه تاته می نینې کړې دي ) مبتلا نه شوند برای اینکه جلو فاجعه از قبل ګرفته شود به نظر من در قدم اول مردم افغانستان ریس جمهور اینده کشور را در سال ۲۰۱۴ شخص داکتر زلمۍ خلیل زاد را انتخاب نمایند زیرا او در قدم اول داکتر است - در قدم دوم سیاست مدار است - در قدم سوم دیپلومات است - در قدم چهارم تجربه کافی دارد - در قدم پنجم با روسای جمهور ( پاکستان - ایران - عربستان - قطر - امریکا وانګریز ) دریک سطح مساوی یا بالاتر قراردارد کسې اورا بازی داده نمی تواند بل اخره به یک حزب اسلامی وجهادی( راستي و چپي ) مربوط نیست و احزاب اسلامی ( جمیعت اسلامی - حزب اسلامی - صیاف وغیره ) که حامی شان پاکستان است در طول ۲۱ سال فرمان روایی بالای مردم را در درون تونل توسط مجاهدین وطالبان رهبری کرد و انها مردم را زنده پوست کردن ( رشوت - فساد اداری - غصب زمین ها وجایداد ها - ثروت اندوزیها - قصرها ومنازل لکس وموتر های لکس وضد مرمی سوار می شوند و قاچاق هیرویین ودیګر مواد مخدر را به شمول حمل ونقل انتحاری وتروریستها با سلاح های شان درین مدت سر مردم درون تونل روا داشتن وادامه می دهند برای مردم که در درون تونل اسیر ماندن صرف یک را باقی مانده وان این است که هر ګز برای یک نفر از جمع مجاهدین که خود را به مقام ریاست جمهوری کاندید می نمایند رای نه دهید وفقط رای تان را برای اقای داکتر زلمی خلیل زاد بدهید که شما را از تونل بیرون نمایند و صاحب زندګي ابرومند و با امن شوید ، قابل یاد اوری می دانم که باید اقای خلیل زاد به انهایکه دستان شان به خون الوده است ورشوت خورده خودرا ملیونر ساخته به هیچ وجه سازش نه کند و تیم بسیار فروفشنل - متخصص- با تجربه - پاک ووطن پرست بیدون در نظر داشت این که به کدام ایدیالوژي معتقد است ، اساس باید ( پاکی - درایت - تحصیل- و تجربه ووطن پرستی ) باشد ، بعدا قووای مسلح جدید را تشکیل به وسایط خاص الکترونیکی و کشفی ( هوایی وزمنی ) تجهیز نمایند .


July 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات