مردم ووطن ما دچار جنگ وائتلاف حقوق شان اما حسن امیری درجستجوی تکتیکهای جدید کیسه بری
عبدالقادر احمدی عبدالقادر احمدی

 

هفته گذشته طبق معمول جناب حسن امیری با ادامه بازی اوپراتیفی سازمان داده شده درپروگرام تفرقه افگن وحدت ملی (چشم انداز) با لفاظی های هنرمندانه خویش،بازسنگ وطنپرستانه را درسینه یکه با زره مکر وفریب ،تقلب ،دشنام ، تحقیر،اهانت وتجاوز به حقوق هموطنانما آراسته شده،مانند همیش با دشنام و سخنان کوچه وبازار،فرزندان صدیق کشور،شامل(زنان ومردان) مورد تحقیر و توهین قرارداد.(گرچه ازامیری وهمقطارانش توقع سخن نیک ومودبانه نمیرود) پروگرام همان شب (بیست ودوهم نوامبر) موصوف را دقیقاْ شنیدم،واقعاْ فرموده های هموطنانما گرامی برایم ثابت گردید که این پروگرام با شرکت همقطارانش که آقای عتیق گل دربررسی دقیق ومستند خویش ازجنایات گروه های ماوئیستی پرده برداشته ، آنان را چوب خطی های حسن امیری نامیده صدق مینماید وبه جا فرموده اند.افتخاربه توعتیق گل که چهره واقعی این اشخاص راکه پرازید های نفاق ودشمنی رادرجامعه افغانی پخش مینمایند ووطن درمسیرازهم پاشیدن رهنمائی مینمایند.افشا نمودید.شما فرزندان باشهامت وواقعی کشور(نجیبه آرش، زرغونه ژواک، سادات،غفاری،بگرامیوال،عتیق گل،دهزاد،بایانی وسایرین) بودید که با توضیحات لازم، وظیفه خویش را درجهت برملا نمودن جنایات این گروه انگشت شمار انجام دادید.امید وارم تا سایروطنداران عزیزما درداخل و خارج کشوربا بیان واقعیتهای عینی ،سایرافغانان راازمظالم این به اصطلاح موسیچه های بیگناه مطلع سازند تا دیگرحتا آن چوب خطی های شان حاضربه اسپانسر شدن پروگرام شان نگردند. جناب امیری درپروگرام همان شب بعدازبرانگیختن احساسات هموطنان داغدیده ما وتازه نمودن زخمهای شان درداخل وخارج کشور،خواهان کمک پول نقدی به پروگرام خویش نمود طورمثال ازجناب مصطفی ظاهر نواسه مرحوم ظاهر شاه خواهان یکصددهزار دالر ویا کمتر ازآن گردید به همین شکل ازسایرهموطنان عزیز ما. فوتو های یک تعداد شهدا راجهت جلب کمکهای پولی نشرنمود. دو نکته قابل دقت وبحث میباشد : ـ این مرتبه جناب امیری لقمه چرب یافته وبه اصطلاح خریطه بزرگ نه بلکه بوجی را جهت جمع آوری پول تحت نام به محاکمه کشانیدن جنایت کاران و ناقضین حقوق بشر، آماده نموده تا بتواند باتکتیک جدید جیبهای هموطنانما را خالی نموده و مدت بیشتر به زنده گی طفیلی خویش ادامه دهد. ـ عدم درکش مبنی براینکه با این عملش زخمهای فراموش شده داغدیده گان را جهت حصول منافع شخصی وپرنمودن جیبهای خویش ،تازه مینماید تاسف آور میباشد، چراکه بررسی چنین حوادث وقضایا ضرورت به اسناد ومدارک مادی جرم داردو... علاوتاْ درجناب شان جای احساس انسانی ومرهم گذاشتن به زخم های افغانان ،حصول منافع شخصی به اصطلاح وطنی (مرچ را درچشم زدن) گرفته است،چنانچه سیرزنده گی گذشته شان مملو ازشهکاریها علیه منافع مردم، وعلیه عقاید پیروان واقعی جریان دموکراتیک نوین وحلقات وابسته به آن و بخصوص فامیلش (زن کردن ورهاکردن سه زن) وپایمال کردن حقوق شان ، رها نمودن اطفال خویش دربی پدری ومصرف شدن درعیاشی،عقده کشائیهای فامیلی درجریان زنده گی که توضیحات محترمه آرش وعتیق گل که از فامیل شما معلومات کافی دارند، ثبوت خوب برادعا ما میباشد.

اتهامات وارده نموده علیه بیش ازدوصد هموطن ما به جزچند تن معلوم الحال آن ،که بعضی شان درقیدحیات نمیباشند گواهی خوبی از دروغهای به اصطلاح شاخ دارامیری میباشد که شعرقرائت نموده درهمان شب به شخص موصوف و همقطاران تان صدق مینماید.(.. اگرشاخ میداشتی ....واگر دم میداشتی ..) جعل کاریهای شما درزمینه جلب توجه هموطنانما بخاطرکیسه بری به کجا میرسید . باید متذکرشد که هرقدرواقعیتها درباره اعمال وکردارگذشته وحال امیری ،من وسایرهموطنانما بیان دارند به امیری اثرگزارنمیباشد وبه اصطلاح درسایه و محیط آن خوش میباشد. ولی مفیدیت آن درروشن شدن ذهنیت عامه از اعمال و کردارموصوف میباشد. هموطنان گرامی ! جناب امیری وهمقطارانش کوشش مینمایند تاجنایات انجام داده خود وسایرگروه ها را به گردن اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان به اندازند. وخویش را طبق فرموده عقیق گل (موسیچه های بیگناه ) معرفی دارند. من که عضویت پرافتخارحزب دموکراتیک خلق افغانستان راداشتم وبه اهداف انسانی آن وفا دارمیباشم وکارمند ارگان خدمات اطلاعات دولتی بودم ،شمئه دیگرازجنایات شان را متذکر میگردم : دراواسط سال ۱۳۵۹ بعدازاینکه هیات رهبری ماوئیستها دستگیرشدند وشیوه عملکرد خویشرا تغیردادند برعلاوه تنظیم شدن درگروپهای اسلامگرا (بیشتر درحرکت انقلاب اسلامی) برفعالیتهای چرئیکی خویش درمرکز وولایات افغانستان افزودند که ازجمله ایجاد مراکز فعالیت درمناطق مختلف شهرکابل وسایرشهرهای بزرگ بود چنانچه جهت انجام فعالیتهای چرئیکی شان درمنطقه شهرنوکابل به کمک رهنمائی معاملات پیروز منزلی رادرمنطقه چهاراهی انصاری ومنزل دیگر درمنطقه چهاردهی کابل به کرایه گرفتند.دریکی ازشبهابالای محافظین اداره خدمات اطلاعات دولتی واقع چهاراهی انصاری توسط همین گروپ ،به رهبری انجنیرحسن صورت گرفت و سربازان را شهید نموده سلاحهای شان راباخود درلانه ئی خویش بردند.چون وطنپرستان باشهامت (اردو، پولیس وخاد ) به خاطرامنیت وآرامی هموطنان خویش شب و روز مصرف بودند ،آن قاتلین رابا سلاحهای چپاول نموده وانواع تفنگچه ها،موادسمی،نشرات تبلیغاتی ضد دولت و اسناد تشکیلاتی با انجنیرحسن وهمکارانش دستگیر ودر جریان تحقیق آنان به جرایم متعدد ازجمله ترورها اعتراف نمودند. انجنیرحسن به اشد مجازات،برادرش به هفت سال وسایر اعضای گروپش به حبسهای مختلف طبق قانون واسناد بدست آوده توسط محکمه باصلاحیت محکوم گردیدند.اما مادر،پدر،خواهر،برادروسایر اقارب چرئيکها نمیدانستند که فرزند یا عضوفامیلش مرتکب جنایت و.... شده اند. ( آقای امیری وهمقطاران شان! آیا چنین تروریستان که قاتل سربازان ومحافظین خاک وناموس شما بودند قانوناْمجازات میگردیدند یا نه ؟ آیا آن کارمندان خاد،سارنوالان وقضات میهن پرست که قوانین نافذه کشور را طبق وظیفه محوله تطبیق نمودند، جنایتکاران وقاتلین گفته شوند ؟. لطفاْ همه را به آئینه خود تماشا نکنید.وشما به هموطنانما وفامیلهای شان جهت بدست آوردن مقدارپول وعده میدهید که مجسمه های همچوچرئیکها را در دروازه های شهرهای افغانستان حک مینمائيد.همین شکل درآینده پرده ازجنایات متعدد ومختلف شما توسط من وسایر فرزندان صدیق کشوربصورت دقیق و مستند با محل وتاریخ حوادث و چه تعداد هموطنانما متضررگردیده اند، برداشته خواهد شد.بهمین اشخاصیکه ازمخفیگاه چرئیکی منطقه چهاردهی کابل باکدام اسناد ومهمات دستگیرشدند وچه تعداد آن به پاکستان فرارنمودند وتحت رهبری وکمکهای استخبارات پاکستان درویرانی وقتل هموطنانما ادامه دادند تا آنکه به کانادا پناهنده شدند. جناب امیری ازین حوادث مطلع بوده ودر ادامه فعالیتها علیه مردم ووطن ما نقش خویش را ایفا نمودند.

به امید سهمگیری هموطنان ما درجهت افشای چهره های دشمنان وفاق ملی وتلاش جدی درجهت تفاهم ووحدت

عبدالقادر احمدی قبلاْ کارمند خدمات اطلاعات دولتی وعضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان (وطن )


November 24th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها