مسابقات بىن المللى شطرنج
 انجىنىر جمشىدى انجىنىر جمشىدى

مسابقات  بىن المللى شطرنج در شهر کپىل فرانسه به تارىخ ٢٢ فبرارى آغاز وبه تارىخ ٢ مارچ سال جارى ختم شد درىن مسابقات ٦٤٣ تن از ٨٤ کشور جهان به رقابت پرداختند واز افغانستان محترم کوشانى و انجىنىر جمشىدى اشتراک نمودند که نتاىج خوب ,تعمىم تجارب ,معرفت با شطرنج بازان نخبه جهان وتبادل تجربه ,نوع آورى در تکتىک و استرتىجى وآشنائى با مواد تىورک را همرا داشت دىشب محفل باشکوه از جانب والى شهر ترتىب ىافت بود که براى مستحقىن تقدىر نامه, جازه و ىک مقدار پول نقد وقدر دانى صورت پذىرفت در ختم محفل رسمى مراسم شب نشىنى آغاز و مهماندار آن والى و مقامات عالى رتبه دولتى وورزشى بود که در سال آىنده نىز انتظار شطر نج بازان جهان مى باشند که از عموم شطرنج بازان اشتراک کننده محفل دعوت بعمل آمد 

March 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها