مسوولیت امریکا در قبال تجاوز پاکستان برافغانستان
اسد محسن زاده اسد محسن زاده

 

 

 

در پی تجاوز تازه ارتش پاکستان، مسوولین اموردرافغانستان گزارش میدهند که ارتش پاکستان بیشتر از۴۵ کیلومترداخل خاک افغانستان شده و درپوسته های امنیتی یا پاسگاه های که پیشتر درآن قوای ناتو وامریکا مستقر بودند، جابجا شده اند. جانب پاکستانی نیز گفتند که این پوسته ها را از نیروهای ناتو وامریکایی تسلیم شده اند.

با خبرشدن بسیارناوقت مقامات افغانی، جنگ لفظی و نظامی محدود بین دو کشورصورت گرفته  وجانب افغانی اعلام نمود که :« ابتدا از نیروهای پاکستانی خواسته اند که کار اعمار پوسته های مرزی را توقف بدهند اما سربازان مرزی پاکستان به این درخواست جانب افغانی اعتنایی نکرده‌اند.» درگیری کوتاهی میان سربازان دوکشور صورت گرفته  و چنانکه وزارت امور داخله افغانستان گفت : «  نبرد نظامی میان سربازان افغان و پاکستانی در اطراف خط مرزی دیورند بنابر درخواست دولت پاکستان، پس از یک ساعت درگیری، متوقف شد. »

پاکستان برای چندی مرزهایش را بروی افغانها بست و با این اقدام یک بار دیگر قدرت اش را در بیرون از بزنگاه به نمایش گذاشته و بدینوسیله  باعث مرگ و میرشماری از افغانها  و افزایش قیمت در بازار های افغانستان گردید.   امریکا و ناتو در اول بی خبری شانرا درباره این مساله ابراز و پسانتر جنرال گونترکتس گفت که جانب افغانی میتواند در برابر این عمل پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد رو آورده و برای حل مشکلات مرزی اش با پاکستان درسطح بین المللی راه حلی را چاره جویی نماید.

آنها گفتند که ما سه نقشه ای ازمسیرمرزمیان افغانستان و پاکستان را در اختیار داریم:  نقشه انگلیس ها ، نقشه شوروی ها ، نقشه امریکایی ها. و ما بر اساس نقشه امریکایی ها پوسته های مرزی بین دو کشور را به جانب پاکستان سپردیم. .                                                                                                 

در خور یاد است که این بار نخست نیست که جانب پاکستان برخاک افغانستان تجاوزمینماید. از دو سال به اینطرف جانب پاکستان بصورت منظم  برمناطق مسکونی در ولایت های مرزی  با توپخانه و فیر راکت حمله نموده و پوسته های مرزی‌اش را چندین کیلومتر درخاک افغانستان پیش آورده است.

رخداد های تازه ، فاکت های بالایی ، اسناد بیشمارازجمله اسناد پخش شده ویکی لیک واندوخته های سالهای گذشته  به روشنی نشان میدهد که جانب امریکا و ناتو منافع افغانستان که خود را موظف به « حفظ و جانبداری » از آن نموده است را قربانی منافع جانب پاکستان نکرده و نمی کند. مجموعه این اسناد  نشان میدهد که جانب امریکا وناتو پیوسته منافع افغانی را قربانی منافع و خواست های جانب پاکستان کرده است.

امریکا و ناتو با آمدن به افغانستان در برابر مردم افغانستان و جهانیان وعده کردند که درحفظ تمامیت ارضی و استقلال افغانستان خود را متعهد میدانند. تمام قرار دادها واعلامیه های رسمی بین افغانستان و امریکا برچنین تعهدی گواهی میدهند. اگر کمی به عقب برگردیم جانب امریکا چنین تعهدی را درجریان دستنویسی قرارداد صلح ژنیو در اپریل ۱۹۸۸ میان افغانستان و پاکستان به مردم افغانستان و جهان نموده بود. علاوتاً درطرح قرار داد استراتیژیک میان افغانستان وامریکا نیز به مسوولیت آنکشور در جلوگیری از « تهدیدات داخلی و خارجی » در برابرافغانستان اشاره شده است.  اینکشور درعمل خلاف این همه تعهداتش گام برداشته است.چنانچه در نمونه تسلیمدهی پوسته های امریکا و ناتو به جانب پاکستان، آنها جانب افغانی را از مساله اگاه نساخته و دواینکه پوسته افغانی را تسلیم جانب پاکستان نموده زمینه  برخورد و رویایی نظامی میان افغانستان و پاکستان را فراهم آوردند.

مساله در خورتوجه واساسی همین مساله عدم توجه و اعتنا مقامات امریکایی و ناتو به جانب افغانی و حاکمیت آن در و جود اداره کرزی میباشد. جانب افغانی بدون آنکه از ناتو وامریکا دلیل این تسلیمدهی خاک افغانی به جانب پاکستان را بپرسد، با بهره از روحیه ضد پاکستانی مردم افغانستان با راه اندازی  جنگ زرگری توجه مردم را از اصل مساله بدور نگه داشته با پیش کش نمودن شعارهای « مرگ بر پاکستان» ،  « دوباره بدست آوردن پوسته ها بزور»، راه اندازی « دوش جوانان برای صلح » ، طرح نامگذاری ولسوالی گوشته بنام سرباز شیهد « قاسم »... و ده ها اقدام نمایشی دیگر خاک بچشم مردم زده و مردم را از ریشه وعمق وابسته گی افغانستان به پاکستان قصداً بدور نگه میدارد.

شرکت کننده گان راهپیمایی های اعتراضیه ضد پاکستانی از قوای مسلح  افغان جانبداری کرده و با شعارهای ضد پاکستانی از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند که براساس قوانین بین المللی جلو مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستان را بگیرند. آقای کرزی اعلام کرده است که: «  افغانستان ایجاد تاسیسات نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورند توسط نظامیان پاکستان را تحمل نخواهد کرد.» ولی هیچ جایی برامریکا و ناتو بخاطرسپردن این پوسته ها  به جانب پاکستان اعتراض نکرده است.  

 حقایق در مورد این مساله نشاندهنده بی توجه یی و نا آگاهی جانب افغانی دربرابر تمامیت ارضی اش می باشد. حاکمیت که درظاهردرتاریکی و بی خبری از مساله قرارگرفت ، پسانتر دانست که این پاکستانی های اند که بجای امریکا و ناتو ۴۵ کیلومتر درخاک افغانستان جابجا شده و بدینگونه با زیر پاگذاشتن قوانین و نورم های حقوق بین الدول برخاک افغانستان تجاوز کرده اند.

مساله تسلیمدهی این پوسته  تنها مشکل افغانها با جانب امریکا نیست. امریکا یکی از کشورهای اصلی حامی پاکستان بوده وبا پشتوانه و کمک های بزرگ مالی، نظامی و تخنیکی به اینکشور زمینه ساز نیرومندی نظامی آن شده است.از جانب دیگر امریکا با پیاده نمودن سیاست های اقتصادی ضدمنافع مردم درافغانستان، جلواستقلالیت اقتصادی ،خود کفا شدن و بی نیازی از فشارهای اقتصادی پاکستان را گرفت. وقتی جانب افغانی بخاطر ایجاد راه های دیگر ترانزیتی و بی نیازشدن از شبکه های ترانزیتی پاکستان میکوشید ؛ اینکشور با تمام امکان مانع استفاده ازشبکه های ارزان تر و مناسب تر از طریق ایران گردیده به افغانستان اجازه گشایش این زمینه را نداد.

امروز برای افغانستان مساله وابسته گی اقتصادی و ترانزیتی به پاکستان خطرناک ترازاشغال پوسته های مرزی میباشد.پاکستان میتواند با بهره از این ابزار افغانستان را زیر فشار دایمی قرار بدهد.وقتی پاکستان در چند روز گذشته مرزبین دوکشور را بروی مسافرین و اموال ترانزیتی بست، در چند روز خسارات زیادی به افغانستان به بار آمد.

تبدیل نمودن افغانستان به یک کشورمصرف کننده بزرگترین جفا ویکی از موارد وابسته گی دوامدار افغانستان به پاکستان میباشد.دلیل این وابسته گی چند لایه بوده وازجمله با ساختارهای مافیایی حاکمیت در منطقه ، نقش رهبران ضد ملی و نبود اپوزیسیون نیرومند ملی درافغانستان نیز پیوند دارد.

 رخداد حاضر یکبار دیگر نشان داد که نبود یک استراتیژی ملی که برمنافع مردم افغانستان درهمخوانی با منافع خلق های منطقه و آینده صلح و ثبات استوار بوده وحمایت بین المللی را باخود داشته باشد، مشکل ما با پاکستان را تشکیل میدهد. وقتی پاکستان از دوسال گذشته بدینسو ولایت های مرزی افغانستان را اماج حمله های راکتی وشلیک توپخانه سنگین قرارداد، نیروهای ترقیخواه کشورخواستار کشانیدن این مساله به شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند.دولت زیر فشار امریکا و ناتو هرگزاز این وسیله بهره نجست. حال که ناتو و امریکا میگویند  ما درمساله تسلیمدهی پوسته ها کدام خطای را انجام نداده ایم و جانب افغانی میتواند درباره به شورای امنیت شکایت نماید، وقت آنست که ازاین خواست جانبداری نموده مساله مسوولیت پاکستان درصدور جنگ و تروریزم ، مساله تجاوز پیهم و دومدارآنکشوربرافغانستان ازجمله  تجاوز اخیر و مسوولین آنرا روشن ساخت. جا دارد تا دراین رابطه مساله مسوولیت امریکا و نقش آن در تسلیمدهی بخشی ازخاک افغانی به جانب پاکستان نیز به گوش جهانیان رسانیده شده  و توجه جهانیان به این مساله جلب گردد.


May 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی