مصائب امروز ثمره کارهای دیروز
قرهاد قرهاد

 

 

 

بر بلهوسهان باده پرستی مرگ است

کین بی خردان را لب ساغر لب بام است

(بیدل )

 

مسولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان از ناحیه کسر بیلانس تجارتی در کشور اظهار نگرانی نموده میافزایند طی نه ماه سال جاری واردات سه میلیارد هفت صد میلیون و صادرات دو صدو شصت میلیون دالر میباشد .

آگاهان امور و مردم مصائب امروز از جمله کسر بیلانس تجارتی را ثمر کارهای دیروز دانسته میافزایند کشورهای مهاجم با تدویر جلسات در داخل و خارج کشور طی یازده سال گذشته تصامیم پا در هوا غیر انطباقی و غیر واقعی را در رابطه به کشورما اتخاذ نمودند که نتیجه آن مبدل شدن کشور جنت نشان ما به پایگاه  مافیای بین المللی مواد مخدر میدان نبرد کشورهای متخاصم مصرف کننده اجناس و مواد خارجی تهیه کننده مواد خام آزمایش انواع ایدولوِژیها و سلاحهای پیشرفته منطقه و جهان میباشد .

یکی از تصامیم مهلک و نهایت خطرناک لیلام نمودن هزاران موسسات بزرگ و کوچک تولیدی خدماتی تجارتی دولتی و مختلط زیر نام خصوصی سازی به نرخ کاه ماهش بوده و میباشد .

تورید اجناس بی کیفیت تجملی غیر ضروری یا اجناس و مواد که در داخل کشور تولید خواستهای هموطنان مارا مرفوع نموده و مینماید نیز از عواملی اند که سبب ورشکست شدن ده ها هزار موسسات و دستگاه های کوچک بزرگ تولیدی و خدماتی تجارتی در بخش های مختلف گردیده میلیونها تن کارگران و کارمندان ماهر آن بیکار غرض کاریابی با قبول توهین و تحقیر به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نموده هزاران تن آنها قربانی هوسهای قاچاقبران انسانها شده اند .

ده ها هزار تن دیگر در کشورهای اروپا امریکا استرالیا عربی و غیره در حالت بی سرنوشتی قرار داشته عده از آنها دست به خود کشی زده عده دیگر بخاطر پناه یافتن مجبور به قبول سایر ادیان شده که در حقیقت قبولاندن همچو فشارها بالای افغانها سربلند و متدین پر غرور آزادی خواه مایه شرمساری و بی عزتی برای کشورهای که خود را ممثل آزادی دموکراسی خوانده ریاکارانه سنگ دفاع از حقوق بشر را به سینه میزنند بوده و میباشد .

بیش از سه میلیون تن در کشورهای ایران و پاکستان شب و روز خویش را در حالت ترس وحشت و ناامیدی سپری نموده و مینمایند .

در حالیکه از طریق کشور ایران به کمک مافیای مواد مخدر کاروان های مواد مخدر به سایر کشورها قاچاق میشود آخند های ایرانی غرض اغفال مردمان جهان یک عده جوانان افغانی را به انتقال قاچاق مواد مخدر متهم و محکوم به مرگ نموده اند .

کشت ترافیک و قاچاق مواد مخدر رو به افزایش بوده قریب به یک میلیون تن شهروندان ما به پودر مرگ مبتلا ده ها هزاران تن دیگر به نسبت مشکلات اقتصادی از روی مجبوریت به مافیای مواد مخدر و مخالفین مسلح دولت پیوسته اند .

به نسبت عدم تثبیت مالیات و محصولات گمرکی عادلانه و پرداخت کرایه گزاف به مالکین مارکیت ها عدم طرح و تثبیت راهبرد اقتصادی انتطباقی قانون ضد احتکار و انحصار موالدین نتوانسته اند با تولیدات خارجی رقابت سالم نمایند .

مطابق نیاز دستگاه های پروسس مواد غذایی صنایع دستی میوه تازه و خشک هنگر ها گدام های ذخیره سرد خانه ها در اکثریت شهر ها و ولایات اعمار نگردیده زمین و برق مورد ضرورت برای موالدین توزیع نشده .

به نسبت حملات انتحاری ماین گذاری روی جاده آدم ربایی و اختتاف و سرقت های مسلحانه سرمایه داران داخلی و خارجی احساس مصونیت و امنیت نکرده میخواهند که سرمایه خود را به خارج کشور انتقال دهند باوجود حکم حامد کرزی اکثریت ادارات موسسات داخلی و خارجی از تولیدات داخلی مواد و اجناس مورد ضرورت خویش را خریداری نکرده اکثریت قراردادی ها قرارداد های دولتی و غیر دولتی را باساس سمپل تولیدات داخلی عقد اما بعد از منظوری اجناس و مواد بی کیفیت را از خارج کشور خریداری و به ادارات مربوطه تحویل مینمایند مسولین ادارات متذکره که درین زد و بند ها شریک میباشند با چشم پت آنرا میبذیرند .

نشر و پخش پولهای غیر قانونی توسط کشور پاکستان پولشوئی توسط مافیای اقتصادی خروج اسعار از کشور فروش ده ها میلیون دالر در بازار بواسطه بانک مرکزی سبب پائین آمدناعتبار پول افغانی در داخل و خارج کشور گردیده از همین لحاظ است که در ولایات شرقی و جنوبی تماما معاملات بواسطه کلدار پاکستانی صورت میگیرد .

سخنگوی اداره امور میگوید .

وزارت معادن باساس فرمان حامد کرزی باید لست چهارصد تن شرکت ها و افراد غیر مسول را که معادن کشور را غیر قانونی و غیر فنی استخراج مینمایند ترتیب به اختیار رسانه ها قرار میداد اما تاهنوز چنین کاری را انجام نداده اند در مقابل سخنگوی وزارت معادن ادعا نموده که لست متذکره را به اداره امور رسما ارسال نموده .

آقای محمد یونس نوااندیش شهردار کابل باوجود مقاومت و دلیری که طی بیش از دو سال غرض خدمت به شهروندان کابل از خود نشان داده تاهنوز نتوانسته جلو زور گویان مافیای زمین و جنگ سالاران را از ناحیه اعمار بلند منزلها شهرک ها و قصر های خود سر و غیر قانونی بگیرد از ناحیه حفر چاه  های سپتیک ساختمان های مذکور آب های زیر زمینی بعضی از نقاط شهر کابل ملوث و کثیف شده ازین ناحیه ده ها هزارتن شهروندان شهر کابل به مشکلات و امراض ها گوناگون مبتلا شده اند .

باوجودیکه لست یک عده غاضبین زمین از طریق وسایل اطلاعات جمعی به نشر رسیده ازینکه شفتگان زور وزر در عقب پرده بخاطر دستیابی بیشتر به قدرت و ثروت مردم وجه مشترک داشته و دارند به هیچ وجه حاضر نبوده و نمیشوند که عاملین و مجرمین حقیقی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.

سازمان شفافیت بین المللی در گزارش اخیر سالانه خویش افغانستان را ازجمله فاسد ترین کشورهای جهان معرفی نموده اگاهان امور دریک مناظره تلویزیونی که بتاریخ  1391/11/13 از طریق تلویزیون طلوع به نشر رسید علت آنرا متهم بودن اطرافیان حامد کرزی  به فساد نبود عزم و اراده واقعی برای کاهش فساد تحمیل یک عده افراد فاسد غیر ماهر وابسته بواسطه کشورهای خارجی از جمله امریکا به اریکه قدرت دست داشتن خانواده های بلند رتبه دولت در سقوط کابل بانک افزایش انواع خشونت های خانوادگی وغیره خوانده اند .

درین رابطه داکتر بکتاش یک تن از اشتراک کننده گان گفت .

پنج میلیون جریب زمین بواسطه غاضبین غضب که یک  میلیون آنها مربوط به شهر کابل بوده و قیمت آن یک صدو چهل میلیارد دالر میباشد افزود مافیای اقتصادی و قاچاقبران طی دو دهه گذشته توانسته اند به قیمت یک هزار میلیارد دالر جنگلات افغانستان را قطع و به خارج کشور قاچاق نمایند میافزاید باتاسف که شورای وزیران در جلسه اخیر خویش اجازه استفاده از جنگلات متذکره را برای سه سال دیگر نیز تصویب نمود .

مسولین کمیسیون بررسی کابل بانک میگویند .

اکثریت کسانیکه از کابل بانک قرضدار میباشند غرض پاسخگویی با وحود ارسال مکاتب و تقاضای مکرر تاهنوز حاضر نشده اند .

مردم از ناحیه متوقف شدن گروهای بازسازی ولایتی کشورهای تمویل کننده که به هدایت حکومت افغانستان صورت گرفته به مشکلات اقتصادی بیشتر مواجه شده اند .

اگاهان امور را عقیده برانست باوجود سرازیر شدن ده ها میلیارد دالر از کشور های مختلف جهان زیر نام کمک به افغانستان از گاو غدود آن توسط کشورهای تمویل کننده به مصرف نرسیده کشورهای مذکور نخواستند کارهای اساسی و بنیادی را که زمینه اشتغال و کاریابی را برای میلیون ها تن مساعد میساخت انجام دهند کشورهای متذکره  باانجام کارهای نمایشی سمبولیک که کیفیت آن پائین بوده و دریچه فساد خوانده میشود پولهای گزاف را مصرف نموده ازهمین لحاظ است که در زندگی میلیون ها خانواده تغیرات رونما نگردیده بلکه نسبت به سابق بدتر شده .

ازین ناحیه صرف یک کتله یزرگ مافیای مواد مخدر اقتصادی҆  غاضبین زمین ҆ جنگ افروزان ҆ ناقضین حقوق بشر҆  عاملین فساد گسترده ҆  قاچاقبران سنگ های قیمتی ҆ آثار باستانی ҆ جنگلات ҆ قانون ستیزان  ҆ مردم ستیزان ҆ فرهنگ ستیزان ҆ زن ستیزان و حامیان خارجی آنها توانسته اند پولهای گزاف را بدست آرند .

در حالیکه روزانه ده ها موتر پوست خام حیوانات به پاکستان صادر میشود با وجود تقاضای مکرر پوستین دوزان چرم دوزان بوت دوزان مقامات دولتی و موسسات داخلی و خارجی غرض پروسس پوست خام یعنی تبدیل آن به پخته یک کار اساسی را انجام نداده اند شهروندان ما میدانند که بوت آهو دو دهه قبل به خارج کشور  صادر میشد پوستین جمپر بکس دستکول افغانی در مارکیت های جهانی مشتریان زیاد داشت حالا به نسبت استفاده از پوست لیلامی اعتبار آنها در مارکیت های داخلی و خارجی از بین رفته .

صادرات قالین گلیم به نسبت تورید فرشباب خارجی از جمله قالین های دستباف ایرانی نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است .

به نسبت تورید صنایع تقلبی ماشینی از کشورهای چین ایران پاکستان زیرنام صنایع ظریفه که پنج هزار سال قدامت تاریخی در کشور داشته و بزرگترین وسیله معرفت فرهنگ عالی مردم ما بوده و میباشد اعتبار صنایع ظریفه افغانستان در مارکیت های داخلی و خارجی نیز از بین رفته است .

هفته چندین کانتینر سنگ های رنگ شده تقلبی خارجی کندن کاری چوب و افزار آلات مسی زیر نام صنایع ظریفه به پایگاه های قوت های نظامی خارجی برده میشود سربازان کشورهای خارجی با پول های که به قیمت جانهای شیرین شان بدست آورده اند صنایع تقلبی فوق ذکر را بنام صنایع ظریفه افغانی خریداری و به فامیل های خویش انتقال میدهند .

مردم میگویند بجای مصارف گزاف میلیارد ها دالر از ناحیه انتقال برق کشورهای آسیای میانه مسولین در اعمار بندها کانال ها نهرهای آبیاری حفر چاهای عمیق و کاریز ها پولهای فوق ذکر را مصرف مینمودند نه تنها امروز میلیون ها خانواده از نور برق مستفید میشد بلکه با آبیاری میلیون ها هکتار زمین های بکروبایر زمینه کاریابی برای میلیون ها خانواد نیز مساعد میگردید .

غیر فعال و منحل نمودن بانک های انکشاف ҆ زراعتی ҆ صنعتی ҆ رهنی و تعمیراتی شرکت کود کمیاوی و ادویه ҆ زراعتی شرکت های میکانیز زراعتی و صدها موسسات و شرکت های دیگر سبب شده که ترکاری میوه چکه و غیره ضروریات از کشورهای همسایه به کشور ما وارد گردد در حقیقت این کار بزرگترین مایه شرمساری برای آنهائیکه ادعای حکومت داری خوب احیا و بازسازی را در کشورما مینمایند میباشد .

انحصار غیر مستقیم بعضی از مواد از جمله سوخت بواسطه مافیای اقتصادی نیز سبب تورید نفت بی کیفیت در کشور گردیده آنها به میل و خواست خویش نظر به فصل سال مواد متذکره را بالای مردم به فروش میرسانند .

یکی از عوامل دیگر که سبب کسر بیلانس تجارتی در کشور گردیده عدم مصونیت و امنیت در کشور میباشد درین اواخر روسای جمهور افغانستان پاکستان و نخست وزیر بریتانیا در نشست لندن بخاطر تامین صلح و ثبات در کشور آشتی و مصالحه با طالبان را مورد بحث قرار دادند .

مردم و اگاهان امور را عقیده برانست بهترین بستر بخاطر تامین صلح و ثبات واقعی مسدود نمودن ده ها هزار لانه های تروریزم در آن طرف خط دیورند که زیز نام مدارس دینی فعال بوده و تن دادن بخواستهای واقعی ده ها میلیون مردم قطع مداخلات خارجی تطبیق یکسان قانون عدالت اجتماعی ایجاد یک اداره سالم کارایی متکی به قانون حمایت از تولیدات داخلی بوده و میباشد نه تحمیل یک مشت افراد گماشته که هنوزهم حاضر نیستند قانون اساسی کشور و آزادی های مدنی را بپذیرند برفرق ده ها میلیون مردم .

مشکلات ترانزیتی با  کشورها ی همسایه سبب شده که تولیدات داخلی به وقت و زمان معین آن به مارکیت های جهانی صادر نشود درین مورد بازرگانان کارهای انجام شده حکومت را قناعت بخش نمیدانند .

سخنگوی آیساف بتاریخ 1391/11/20 از طریق تلویزیون طلوع گفت .

طالبان جنگ را باخته اند پنجاه فیصد جنگ  در هفده ولسوالی در جمله چهارصدو دو ولسوالی صورت گرفته افزود نظر سنجی هائیکه در ین اواخر صورت گرفته در اکثریت نقاط کشور مردم در مصونیت زندگی مینمایند علت چالش های امنیتی موجود را مربوط به منطقه مرزی پاکستان و افغانستان خواند و در مقابل سوال خبرنگار حاضر نشد که از منطقه مشخص که تروریستان در آنجا پناگاه دارند نام ببرد .

اگاهان امور میگویند .

کشورهای مهاجم نظر به تعهدات که یازده سال قبل زیر نظر سازمان ملل متحد غرض مبارزه با مواد مخدر ҆ تروریزم ҆ حکومت داری خوب ҆ احیا و بازسازی نموده بودند جهت دستیابی به اهداف خویش آگاهانه نخواستند آنرا عملی سازند حالا بخاطر پنهان نمودن شکست ننگین خویش از انزار جهانیان با پخش دروغهای شاخدار میخواهند زمینه فرار خویش را بعد از سال 2014 مساعد سازند .

نخست وزیر ناروی در دیدار اخیرش با حامد کرزی غرض کمک های یک صدو سی وپنج میلیون دالر کشور خویش به افغانستان کاهش فساد را در کشور ما شرط اساسی خواند .

بازرگانان میگویند .

مسولین مقامات پاکستانی از آنها خواهان دیمرچ گزاف از ناحیه کانتیر های که در بندر کراچی متوقف شده بود میباشند و این کار را یک عمل ظالمانه میخوانند .

بعضی از مسولین وزارت تجارت و مردم از ناحیه قاچاق گاز مایع به کشور پاکستان که ازطریق کشور ما صورت گرفته اظهار نگرانی نموده اند .

خلیل رومان از طریق پروگرام گفتمان تلویزیون طلوع گفت .

ادارات حکومتی و دولتی در رابطه به تطبیق فرمان چهل و پنج حامد کرزی که شش ماه از آن سپری میشود کدام کاری را انجام نداده درین رابطه آب از آب تکان نخورده .

در حالیکه سخنگوی اداره امور از تطبیق هفتاد فیصد آن حرف زده به مردم اطمینان میدهد و سایر اگاهان امور نیز فیصله های فرمان متذکره را یک فیصله روی کاغذ خوانده اند .

سخنگوی اداره بررسی جنایات سازمان ملل متحد میگوید .

در سال 2012 نیم از مردم از افغانستان بیش از سه میلیارد دالر به ادارات دولتی و غیر دولتی رشوه پرداخته اند میافزایند در کشور فساد بیداد میکند از افزایش فساد در وزارت های معارف و تحصیلات عالی یاداوری نمود .

اگاهان امور یکی از عوامل کسر بیلانس تجارتی در کشور را مسلط بودن کمپرادور ها که زیر نام تجار ملی فعالیت مینمایند میخوانند .

خلاصه اینکه اگاهان امور و مردم علت چالش های فوق ذکر از جمله کسر بیلانس تجارتی را مسلط بودن گروهای فوق ذکر که بواسطه کشورهای خارجی بر فرق ده ها میلون مردم تحمیل شده دانسته و میدانند .

غرض بیرون رفت از وضع موجود اتحاد و همبستگی نیروهای سالم اندیش ترقی خواه آزادی دوست و جلب همکاری نهاد ها و سازمانهای صلح جو ترقی پسند از جمله پارلمانهای کشورهای منطقه و جهان را غرض مساعد نمودن انتخابات آزاد شفاف دموکراتیک بخاطر تدویر انتخابات ریاست جمهوری پارلمانی شوراهای ولایتی ولسوالی ها و شاروالی ها که در سالهای آینده پیشرو است بخاطر ایجاد یک اداره سالم کارایی متکی به قانون یک امر حیاتی دانسته و میدانند .

در غیر از آن با ادامه وضع موجود دشواریهای فوق ذکر افزایش خواهد یافت و شکست های ننگین و ابدی نصیب بازیگران و حامیان خارجی آنها خواهد گردید .


February 8th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات