مصاحبه اختصاصی با احمد غوث زلمی
انجنیرعبدالقادرمسعود انجنیرعبدالقادرمسعود

اگر بتوانم یک تلیویزیون سراسری ملی افغانان را ایجاد نماییم که فقط ملی باشد و مطابق اساسات ژورنالیزم و بس
August 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها