مصاحبه با پرکینز
حمید محوی حمید محوی

«اعترافات جنايتكار اقتصادي» اثر جان پرکینز به انضمام مصاحبه با پرکینز


April 18th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها