معاشرت در غرب
ضیا ضیا

هفته نامۀ"افق" استرالیا

اگرافغانستان را خانۀ بزرگ و ساکنانِ آنرا اعضای آن خانواده بگوئیم، حقیقت گفته ایم. اعضای خانواده یکدیگر را می شناسند و از اخلاق واطوارِ همدگرخوب آگاه می باشند. چه بسا خانواده هائیکه از خورد تا بزرگ آن از سجایای خوب، نزاکت فهمی، موقع شناسی وده ها خصایل نیکو برخورداراند و این امکان نیز وجود دارد که در میان همچو خانوادهای خوب وبا تمکین، یکی دوتا از خورد یا بزرگ آن؛ اشخاص بی محابا، بی نزاکت، موقع نشناس ودر نهایت به قول بزرگان بی ادب باشند. پس خصایل خوب و زشت در میان افراد خانوادۀ بزرگ نیز به وفرت وجود میداشته باشد که در سلوک واخلاق شایسته یا ناشایست، به ملاحظه میرسند. به گونۀ مثال؛

به یاد بیاوریم زمانی را که در بین موتر های کلانِ مسافر بری وحتی موتر های خورد ( تیزرفتار) کسانی وجود داشتند که با بی اعتنایی به حالِ زن ، مرد ، طفل و حتی بی توجهی به افرادمریض که دریک موتر با آنها همسفر می بودند، سگرت خودرا روشن میکردند تا خمار شان بشکند...

حال از استرالیا گپ میزنیم؛ از هموطنانی که درین کشور پیشرفته ازلباس های استرالیایی استفاده میکنند. با ناز وخیال لغات وکلمه های انگلیسی را در گپهای شان لول میدهند وحتی در بعضی مواقع خودرا بسیار مُتمدن جلوه داده، فراموش کردنِ لغات وکلمه هایِ زبانِ مادری شان را یکنوع کا که گی وافتخار تلقی میکنند... همین کسان، بلی همین هایی اند که از خیر وبرکت انقلاب شکوهمند ثور!! واز برکت جنگهای داخلی تنظیمهای اسلامی!! واز برکت طالبان کرام!! واز برکتِ برادرانِ انتحارگرِآقای کرزی به استرالیا تشریف آورده اند!! ودرینجا صاحبانِ موتر های لوکس، خانه های لوکس وحتی برخی ازانها به تقلید از حرکات، سکنات ، خورد و نوش وپوشیدن لباس به سبک استرالیایی پرداخته اند. جِیم میروند، به سونا میروند ... اما در پهلوی انجام دادن همین کار های لوکس وبه زعم یک تعداد کسان (خارجی مآبانه) وقتی به محافلِ ختمهای قرآنکریم، مراسم فاتحه ... اشتراک میکنند ودر همچو جای ها که ایجاب سکوت وآرامش را میکند؛ گپ میزنند، پُس پُس میکنند، سر وصدا ایجاد میکنند. خلاصه آنکه خواننده وشنوندۀ قرآنکریم ، واعظ و وعظ شنو، فاتحه دار وفاتحه خوان را به تکلیف ساخته وتا سرحد ناراحتی به دیگران می شوند.

ویا:

چه تعداد از هموطنان ما روزها ، هفته ها وحتی ماه ها مصروف کار میباشند. آنها خسته میشوند، نیاز به آن دارند تا لحظاتی آوای موسیقی نوازشگر روحِ خسته وافسردۀ شان گردد. به همین دلیل پول میدهند، تکت می خرند، وقت میگذارند، مسافه های دور ونزدیک را می پیمایند تا در یک برنامۀ کنسرت ویا سایر برنامه های ذوقی، هنری ... شرکت کنند واز محتویات همان برنامه لذت ببرند. در ین جاها نیز به ملاحظه رسیده که عده یی بی محابا به گپ زدن، خنده کردن ویا به اعمال وحرکاتی دست میزنند که سبب مزاحمت وناراحتی دیگران را فراهم بسازند. وبه همینگونه در محافل علمی، فرهنگی، ادبی و معلوماتی نیز، دسته گلها رابه آب میدهند.

حال به این نکته توجه میکنیم؛

چرا همچو نا هنجاریها صورت میگیرد؟

– لاجرم جواب چنین خواهد بود:

1 – عده یی عمداً به همچو مزاحمت ها دست نمی زنند، بلکه مزاحمتهای شان به دلیل ندانستن وآموزش نگرفتنِ شناختِ نزاکتها، موقع نشناسی ها ونا آشنا بودن به زنده گی اجتماعی میباشد که لازم است این دسته افراد، در پهلوی آنکه در خریدن لباس مُد روز، موتر وخانه لوکس ویاد گرفتن زبان انگلیسی، (واو گفتن ها و شِت گفتنها ...) کوشش میکنند، اسلوب و رَوش زندگی شان را نیز با نظرداشت همان نزاکتهای خوبی که در جامعه واخلاق سالمِ مردمِ خود ما وجود دارد وهمچنان دانستنِ معاشرت ورعایت نزاکتها یی که استرالیا یی های موطلایی وچشم آبی درمحافل ومجالس از خود نشان میدهند، را نیز بیاموزند ورعایت کنند.

2 – برخ کسان نزاکتها وموقع شناسی هارا میدانند، اما درعمل انجام نمیدهند. علمای اخلاق، حقوق وروانشناسی به این دسته افراد (ناهنجار یا بد اخلاق) ودر اصطلاحِ عامه ( بی نزاکت) میگویند؛ بنا ءً:

وظیفۀ هر فرد آگاه است تا با مقابل شدن با همچو حرکاتِ نا شایستِ افراد (صرف نظر از آنکه آن افراد، عضو خانوادۀ کوچک خود ما باشد ویا عضوخانوادۀ بزرگ افغانها) بسیار دلسوزانه با قبول کردن مسئولیت و به قیمت ایثار شان در رفع این نقیصه بکوشند. آنها را کمک کنند، زیرا این کسان به عیب خود متوجه نشده اند، بیچاره ها نمیدانند. اگراین چنین افراد درک کنند وبدانند که عدم رعایت نزاکت های اجتماعی، آنها را تا چه اندازه خورد وبی مقدارمیسازد، بدونِ تردید در پی اصلاح خود میشوند ومیتوانند منحیث یک عضو سالم ، با وقار، موقع شناس ومودب در جامعه احراز موقعیت نمایند.

شما چه نظر دارید؟

 


July 31st, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي