ملای علم ستیز
مختار تاجزی مختار تاجزی

ملای علم ستیز نابود بگردی!
 
بسوزی در طواف و دود بگردی!
 
ز انسانیت نداری توشه تو!
 
گهی شداد, دمی نمرود بگردی!
-------------------------------
باز هم میگویم کفر نیست, درکم کنید:
 
گویند که مبارک است ماه رمضان
 
چون عیش و نشاط باشد پتیاره نهان
 
یک ماهست مبارک و یازدهست نحوس
 
یارب به کجا عدل است? فریاد و فغان
-----------------------------------
چه خوش تو روزه ات را باز نمودی
 
به خلوتگاه عرش پرواز نمودی
 
بخوردی شور و ترش, شیرین و تلخ سیر
 
ز مسکینان جگر را باز نمودی
 
 

July 28th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان