من تن به توفان داده ام
مسعود حداد مسعود حداد

به جواب دو فرد آخر یک شعر که چنین ختم میشود

من تن به توفان داده ام

من جان به جانان داده ام

«««««

گر تن به توفان داده ئی

ورجان به جانان داده ئی

زین تجارت برتوچه سود

چون خویش ارزان داده ئی

درجســتجوی سـبزینه هـــا

ای وای تو ایمان داده ئی

افشـــای سِـــر مّلّـــک را

وعــده به شیطان داده ئی

اسناد مـــیهــنبه دشمن

آشـکار وپنهـــان داده ئی

بـرتـری و مـن منــم را

بر ذهـــن نادان داده ئـی

شـعله ای جنگ اقــوام را

در مـــلک افـــغان داده ئـی

هــندو وگــبر و یهــودرا

ســوگـند به قـرآن داده ئی

تفســیر از دیــن نمـــوده

تهمـت به یزدان داده ئی

آنچــه داشـتی آن داده ئی

لیکن تو ارزان داده ئــی

11 فبروری 2013


February 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان