مینه او حسن
شاعر : غني خان شاعر : غني خان

 

ستوري ته اسمان کښې یوه ورځ ووې هلال

خدای ادم له مینه ورکړه مونږ له تش جمال

ز ه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست د کمال

ما له که یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال

مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده

حسن له زوال شته مینه نه لري زوال

 

 

خندا او ژړا

د ساقي لاس کښې شراب دي یو د غم یو د خندا

ما پیاله تشه نیولې ستا د فضل په سودا

اې ساقي چې کوم دې خوښ وي په خندا خندا ئې را

لیونی یم کار مې نشته په خندا او په ژړا

زه یم ستا د سترګو تږی، تږی نه یم د خندا

دا پیاله مې کړه لبریزه که خندا وي که ژړا

خو چې تږې مې پرې نه ږدې

ستا د حُسن میخانه

 

ترتیب کوونکی : انجنیر عبدالقادرمسعود


October 2nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان