نامه سر کشاده به نسل جوان کشور مخصوصا محصلین پوهنتون ها و لیسه ها
نویسنده : دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک

 
 لندن ۲۰۱۳ 
نسل جوان به شما می نویسم ، شما را مخاطب قرارداده واز شما می پرسم که مصروف چي هستین ، چې می کنید ، در بین مردم جهان موقیعت تان در کجا است ؟ چې می اموزین ؟ زود می اموزین یا دیر ؟ خوب می اموزین یا خراب ؟ علت خوب وخراب چې است ؟ خوب را از خراب چطور تفکیک می نمایید ؟،ایا خوب را از خوبتر وبد را از بدتر تفکیک کرده می توانید ؟، خودرا شناختین ویا نه شناختین ؟ ،اګر خودرا شناختین پس چرا مردم تان را نمی توانید تشخیص و بفهمانید ،  دشمنان تان را شناختین ویا نه شناختین ویا به شما چې ؟ در کدام موقیعیت قراردارین در سر یا اخر یا درمیان ویا درنمیه راه در مورد شناخت دشمنان وطن ؟، چقدر فاصله برای تان برای پیمودن تا هدف ضروری است ؟ وهدف غاي تان چي است برای خود هدف تعین کردین ؟ چند نوع اهداف برای خود تعین نمودین؟ ایا اهداف صرف فیشن موی است ، یا فیشن کالا است ، یا فیشن بوت است ، یا فیشن کف وکالر است یا فیشن به مسخره ګرفتن دوست ورفیق ویا بازی دادن به دوست ورفیق است  ، کشور تان در دود باروت و امتحان اسلحه غرب پولیګون ګشته ، مردان وزنان کشور تان به شکل از اشکال ازبین می رود ، بمبارد می شود ، اطفال کشور یا در موتر شویی - یا در رنګ مالی - یا در خریطه و پاکت فروشي - یادر کثافات دانی ها - یا در خیرات جمع کردن ها وګدايي - یا در دزدی و کیسه بوری - یا در حمالي ویا در سرګین چیني مصروف اند ایا در مورد انها یک زره فکر کردین؟  اګر فکر کردین به چې نتیجه رسیدین؟واګر فکر نه کردین علت ان چې است وچرا بی تفاوت ماندین ؟ در باره نزاکت های زندګی هم فکر کردین که کدام نزاکت ها در اجتماع باید رعایت شود ( از کپ زدن - تن اواز - خوردن - توف کردن - بینی فش کردن - عارق کشیدن - سرفه کردن - فاژه کشیدن - قاشق وپنجه استعمال کردن - طرز نان خوردن  توست دست یا قاشق وپنجه یا چوبک های چینایی - و هم چنان طرز نشستن - طرز پای دراز کردن - طرز سخن ګفتن با بزرګ سالان وموی سفیدان - تمسخر کردن بزرګسالان واطفال - قواره دار وبیقواره - مقبول وبدقواره - موی دراز ومویتراش کردګی-ریش داران وبیریشدار- نسواری وچرسی- هیروییني وتریاکی- سکرتی و شرابخوران (خارجی ها، غربی ها در مجموع ضرر وفواید غرب ، رفتار رهبران جهادی وقومادانان انها - حکمتیار - ملاعمر - حقانی - پاکستان - ایران - عربستان وقطروانتحاری انها  ) در باره کدام موارد - در باره کدام چیز ها - در باره کدام مشکلات  در باره کدام پروژه ها - در باره کدام حکومت - در باره کدام وزیر کابینه کرزۍ - در باره کدام قاضی رشوت ستان - در باره کدام پولیس رشوت ستان - در باره کدام مخبر ( پاکستان- ایران - عربستان -امریکا - انګریز ) یک ساعت ، یک روز ، یک هفته - یک ماه فکرکردین وچند ورق را در باره همه این کار ها سیاه کردین وچې رسالت داشتین ؟؟ اګر داشتین در مورد ان به کدام مرجع نشراتی ویا میدیایی ان را سپردین و شکایت تان را کردین ایا چند نفر با مفکوره دور یک میز نشستین ویک موضوع را به برسي ګرفتین، کدام اختراع - نو اوری - خلاقیت - وتشویق سرمایه داران به ساختن ( ماشین الات - طیاره هلیکوپتر - برق بادی - برق بطریهای افتابی- جنراتور ها و غیره چیزها که توسط سرمایه دار های ملی واشخاص منفرد وتجار امکان تولید و پروسس ان توسط وارد کردن چند ماشین ( چوري کشي - رنده - برش- برمه - تراش - وسیقل - ولدنګ - پرس وغیره در یک ورکشاف بزرګ ویا در یک فابریکه ممکن بود ) که شما این کار را نه کردین  لا اقل اګر چند تاجر ملي را تشویق می کردین ویا پدران وکاکا های تان را می ګفتین که برای ساختن ( مرمی کلاشنیکوف - ماشیندار ها - بم های دستی - مین ها - شارژور ها - ) موسسه تولیدی به کمک کشور های ( هندوستان - چک - قزا قستان - روسیه - ) امروز بسیار زیاد مشکلات را خود شما مرفوع می ساختین که یقین دارم به هیچ کدام توجه نه کردین وشما نه باید منتظر وحې ا لاحی ویا دستور ( امریکا ) باشید که انها هیچ کدام به نفع تان نیست ، و اګر چنین نه کردین وچرا ؟؟ زیرا شما خود کشي می کنید ، شما قبرتان را می کنید ، شما تسلیم طبیعت شدین، مسخ طبیعت شدن انسان را دیوانه می سازد چون مولود طبیعت هستین باید طبیعت را به نفع خویش مهار بسازین ، وخود رابه تقدیرنه سپارید که این راه واین کار برای نسل جوان زهرقاتل( سودیم سیانایت است ).
نسل جوان وطن در هر جای که هستین - در هر مقام وموقف که قراردارین - اګر هنوز در جریان تحصیل هستین ویا در وظیفه شخصی ویا دولتی مصروف هستین پدر ، مادر ، برادر ، کاکای خویش را باسیواد ساختین که این خود یک وظیفه مقدس وملي است اګر هر کدام تان در ظرف یک سال خانواده خویش را باسیواد بسازین در افغانستان بیسیواد نمی ماند ،درعین زمان مفاد کار تان ویا وظیفه تان برای خود تان - برای فامیل تان - برای همسایه های تان - برای هموطن تان رسیده اګر رسیده چقدر مردم از ان بهره برده ویا شما احساس راحتی می کنیدیا نه ؟ .
 نسل جوان یک روز از پدر - از برادر - از کا کا - از هم سن ویا از همسایه تان پرسیدین که چرا سلاح به شانه داری - چند نفر را کشتی وبرای چي کشتی ؟ وتا به کۍ این قتل وقتال ادامه داشته باشد ؟ ایا شما از اقارب نزدیک تان کسې را ازدست دادین ؟ یا کشته شده وتاثیر مرګ انها بالای تان چقدراثر ګذار بوده ویا اقارب شما که یک نفر را کشته شما چقدر ازین کار شان ندامت ویا انزجار تان را ایراد نمودین ویا به قتل وترو انسانها مباهات کردین وقاتل را تقدیر نمودین همه سوالات است که مربوط می شود به نسل جوان کشور که روی ان همه روزه طۍ میتنګ ها ویا مجالس و کنفرانس ها جر وبحث نمایند در پهلوی ان همه کار ها وظیفه بسیار خطیر وسرنوشت ساز که درین مضمون نوشته شده حل وفصل ان وظیفه شما است ،وظیفه بسیار مهم که در افغانستان مخصوصا در سال ۲۰۱۴ به دوش دارین که انتخاب ریس جمهور جدید باشد تصمیم تان را ګرفتین که به کي رای بتین البته ، سر خاندان کرزۍ یک چلپا بکشین زیرا انها تجربه شدن واز جمع مجاهدین به یک نفر شان رای نه دهید زیرا در طول همین ۲۰ سال خاصتا ۱۱ سال اخیر خون مردم را چوشید(  ازموده را ازمودن خطا است ) اینها رشوت خوردن - قصرها برای خود ساختن - شهرک ها را برای خود ساختن - زمینها وجایدادهای شخصي ودولتی مردم را غصب وچپاول کردن - مافیای تریاک وهیرویین انها می باشند - اګر یک نفر ویا یک حکومت کذشته شیر پور محل تاریخی کشور را به قصر های شخصی تبدیل می کرد شما چې شور وغوغا به راه می انداختین ولې برعلیه انها چرا خاموشي اختیار کردین ایا از انها می ترسین ؟؟ انها بودن که قووای مسلح ملي ونیرومند زمان دکتور نجیب ا لله را به اساس فرمان دشمن تاریخی افغانستان ( نواز شریف ) مضمحل ساخت وهمه دار وندار قووای مسلح را بالای پاکستان -ایران - غرب،  فروخت  مجاهدین بودن که کشور را به (پاکستان وایران)  تسلیم نمود این ها بودن که همه کشور را تخریب نمود اینها هستند که تا امروز انتحاری می فرستند - این ها اند که تا امروز در قریه جات وشهر ها انسانهای بیګناه را می کشند ، ازینکه دست های شان به خون مردم الوده است و خیانت های تارخی را مرتکب شدن برای شان رای نه دهید وبه یک نفر که غیر مجاهد وغیر حزبی باشد وبې طرف باشد ویک سیاست مدار قوی ونیرومند وبې ترس باشد واحتیاج به رشوت ودزدی نه داشته باشد ولو که بسیار وخت در خارج تیر کرده باشد ولي اصلیت وهویت افغانی خود را حفظ نموده باشد رای بدهید که تاریخ اینده کشور مان را زنده بسازند و برای نسل جوان که اینده به ایشان تعلق دارند یک سیستم نوین سیاسی را بوجود بیاورند به حیث ریس جمهور اینده رای بدهید واین مضمون را در اخبار وجرایید بار ها نشر کنید وشما هر کدام با خود داشته باشید واز این مضمون استفاده های مفید برای خود تان وکشور عزیز مان بنمایید ، امین.
نسل جوان کشور ایا چند نفر شما تا امروز توانستین که طرز ساختن کمپیوتر را خوانده باشند ایا شما تا امروز به ( سافت وییر ویا هاردوییر ) تسلط کامل پیدا کریدن ؟؟ ایا شما در مورد ( چپ ) تجسس کردین ومی دانید که ( یوزبي- ون - ټو - فور - ایټ - جي بي )  وغیره چطورساخته می شود را مې دانید - ایا هستند شاګردان که تا امروز به ( اتوم - الکترون - پروتون - هیپرون  کاپرون - مزون وغیره ) بلدیت حاصل نموده باشید و در مورد غني سازي یورانیم و پلوتونیم معلومات داشته باشند ، ایا هستند شاګردان که در مورد فیزیک اتومی خوب درس خوانده باشند وبرای فردای کشور برای این وطن انرژي اتومی بسازند ، ایا شما در مورد تولید انرژي بادی - وافتابی تخصص دارین اګر دارین کشور ما ( از افتاب و باد ) غني ترین کشورجهان است چند نفر سرمایه دار ویا تجار ملي را تشویق ساختین که به ساختن این دو نوع انرژي شروع نمایند ، برق برای تخنالوجي معاصر و زندګي مرفه منبع اولي به شما ر می رود (( اګر خصایل انسان زاده محیط است باید محیط را انسانی ساخت )) و هم چنان (( نعمات مادی تعین کننده شعور اجتماعی است )) حرف های فیلسوف بزرګ المان ( کارل مارکس است ) .
نسل جوان برای اینکه خلای عقب ماندګي ۴۰ ساله که کشور ما نسبت به دیګر کشورهای متمدن جهان عقب مانده است وباید  در ظرف ۱۰ سال تکمیل وپر نمایید می فهمید ، چطور ؟؟؟
۱- به ساختن ( کمپیوتر و چپ ) مایکرو الکترو تخنیک خود را خوب اراسته بسازین ودر خانه های تان لابراتوار های کوچک بسازین و به شیوه افغانی از طریق انتر نیت و یا کسب دانش از کشورهای ( روسیه - جاپان - چین - هندوستان ویا در اورپا - امریکا - استرالیا وکاناډا  ) استفاده اعظمی نمایید ،زیرا کمپیوتر در زندګي انسانها نقش تعین کننده دارد و قووای مسلح تان را به این تخنالوجي مجهز بسازین وزارت مخابرات و تنخنالوجې معاصر باید این نوع امکانات را برای نسل جوان فراهم اورد ، راکت ها و طیارات مدرن وسفاین یا  اقمار مصنوعی ازین طریق رهبری می شود.
۲ - ورکشاپ های را توسط تجار وسرمایه داران در نقاط مهم کشور که از لحاظ امنیتی محفوظ باشند بسازین ودر انجا به ساختن ( چپ - موبایل - رادیو - تلویزیون - یخچال -ساعت - ماشین کالا شویی- جنراتور - دینمو - ارمیچر - کټاوټ - بطري های خشک و تر - شیشه سازی- ) از انتر نیت ( کشورهای هندوستان - کشورهای اورپايي - امریکا ، استرالیا - کاناډا - در وقت فراغت به طور خصوصي)  استفاده نمایید و یاد بګیرید ، تقلید ویا دزدی تخنالوجي جز پیشرفت وترقي کشور ما می شود.
۳ - چند نفر هکر تا حال دارین ، در کدام قسمت ها کار می نمایند برای اینده وطن تان متوجه هستین .
۴ - در افغانستان پخته و ( نیشکر ) بسیار زیاد کشت می شود و افغانستان تا امروز از این دو بوته هیچ استفاده درست نه کرده ( تار به سایزهای مختلف - تکه به ملیونها متر - روغن به هزارها تن - چګیت به ملیون ها تن - کاغذ به ملیونها متر- شکر به ملیونها تن) ازین دو نوع بوته ساخته می شود و به هزار ها هموطن بیکار ما در فابریکات صاحب کار می شوند ودر پهلوی ان از تکه در هر ولایت که این دو بوته در ان کشت می شود کالاهای مردانه وزنانه  - یخن قاقها - جوراب - جاکت - زیرپیراهنی-وغیره ساخته می شود ودر فابریکات دوخت به هزارها دختر وخانم ها  کار پیدا می شوند.
۵ - در افغانستان به بوته های مختلف که از ان دوا ها ویا رنګ های طبعی برای رنګ کاری پشم قالین از ان استفاده می شود تا حال توجه نه شده و اګر از بوته های که در سر پلوان هرکدام شما می رویند تا بوته های که در کوها پیدا می شود ویا از پوست درختان به دست می اید  به شمول شیرین بویه انواع دوا ها تولید باید کرد تا حال چند فابریکه دوا سازی در افغانستان فعال ساختین وچرا همه مشکل دوای مردمان وطن مان را از داخل پوره نمی نمایید، شما صرف ماشین الات وارد می نمایید وکادر فنی را در ظرف سه ماه تربیه می توانید.
۷ - درمورد چرم سازی- و لباس های چرمی به شمول پوستین هیچ توجه نه کردین اګر به این کار دست می یازیدن امروز از لحاظ بوت - چپلي - کرمچ - شما صرف با وارد کردن ماشین الات احتیاجات داخلی تان را مرفوع می ساختین وبه خارج نیز صادرات می داشتین وبیکاری را نصف می کردین.
۸ - درمورد تولید مرغ وتخم مرغ وشیر چقدر شرم اور است که افغانستان یک کشور زراعتی است ولې باز هم  ګوشت مرغ و تخم مرغ را به شمول شیر از خارج وارد می نمایند چرا درین موارد به ده ها فارم مرغ داری وګوداري که در هرکدام به ۱۰۰ ها هزار مرغ وګاو شیري وګوشت موجود باشند وشما همه روزه در خانه های تان ( تخم مرغ - ګوشت مرغ - پرمرغ - استخوان مرغ برای غذای خود مرغ ها ) استفاده می کردین.
خوب اګر به تمام مسایل درین مضمون کوچک ادامه بدهم چندین ورق می شود نظر بنده این است که نسل جوان بین تجار وسرمایه داران ملی اشخاص را پیدا وتشویق نمایند که در همه عرصه های مهم که در متن بالا به ان اشاره نمودم  مانند (( مورچه ها )) پادشاهی بسازین ګویا نسل جوان مثل مورچه ها تشکیلات بسازند تا یک ثانیه هم بیکار نمانند وکارهای را برای وطن انجام دهند که فردا ها افتخاررات نصیب خود شان باشد و فاصله عقب مانی وطن را در ظرف مدت ۱۰ سال پوره نمایید ، ام

June 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها