نامه سرگشاده به جناب فاروق وردگ وزیرمعارف
ازطرف کارمندان ریاست معارف هرات وشوراهای مکاتب ازطرف کارمندان ریاست معارف هرات وشوراهای مکاتب

بسم الله الرحمن الرحیم

 

جناب وزیرمعارف:

اکنون که کشوردرحالت نگرانی های  درخصوص بعداز سال 2014 وآغازفعالیت های انتخاباتی وشروع انتخابات بسرمیبرد لازم است که تمامی وزیران کشوربخصوص جناب شما درراستای رفع نگرانی ها ازشبکه های کاری خود وارد عمل شده ووزارت خانه های مانند وزارت معارف را از سیاست وفساد دورنگهداشته تا باشد مردم وملت ما با خاطری آرام به تعلیم وتربیه مفید روی آورده وادامه دهند بهمین منظورکارمندان ریاست معارف هرات این نامه سرگشاده را با مشوره شورای اولیا ومربیان چندین مکتب شهر وولسوالیها به جناب شما وبه رسانه های همگانی نگاشته اند تا دراینخصوص اقدام جدی بعمل آید.                                                                       

جناب وزیرمعارف:

درسال 1391جناب شما بصیراحمد آروین طاهری را که از صنف دوازدهم ولسوالی کرخ ولایت هرات فارغ شده است واسناد جعلی لیسانس دانشگاه فردوسی مشهد ایران را تهیه نموده است  وخواهرزاده داکتراسپنتا رئیس شورای امنیت ملی کشورمیباشد را بدون پروسه رقابت آزاد واصلاحات اداری بعنوان رئیس معارف هرات تعیین ومقررنمودید ودرهربارکه تلاش صورت گرفت که ریاست معارف هرات شامل اصلاحات اداری شود از طرف جناب شما جلوگیری بعمل آمد جالب اینجا است که زمانیکه به سایت دانشگاه فردوسی مشهد ایران مراجعه مینمائیم تمامی محصلانی که ا زاین دانشگاه فارغ شدها اند نام وسال فراغت شان بوضوح بمشاهده میسرسد اما نام بصیراحمد آروین طاهری رئیس معارف هرات دراین سایت به ملاحظه نمیرسد چون وی اسناد جعلی لیسانس بنام این دانشگاه تهیه نموده است وجالب اینکه دراسناد جعلی لیسانس رئیس معارف هرات فراغت از دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ذکرشده است این درحالی است که این دانشگاه تحت عنوان حقوق وعلوم سایسی کدام بخشی ویا دانشکده ندارد ازهمه مهمتر اینکه درعین زمان که وی دردانشگاه فردوسی مشهد ایران درس میخواند به معارف لسوالی کرخ معلم نیزمیباشد که خود بیانگرجعلی بودن اسناد لیسانس وی میباشد واین موارد درمکتوب کمیسیون اصلاحات اداری نیز تذکرداده شده است وآشکارا  برجعلی بودن اسناد تاکید شده است اما با آنهم اصالاحات اداری درمعارف هرات تطبیق نگردیده است اینک نظرتان را به گوشهای از مشکلات وفساد موجوده درریاست معارف هرات جلب مینمایم.

جناب وزیرمعارف:

جناب شما بعدازتعیین بصیراحمد آروین طاهری دوباربه هرات سفرنموده ودرهردوباربه محافل مجلل که روزها برای طراحی آن تلاش صورت گرفته بود سرگرم شدید وازوضعیت واقعی ریاست معارف بدورنگداشته شده ورئیس معارف هرات باسخنان ومحافل خود توانست تمامی نقاط ضعف معارف را پوشانده وکسانیکه ازواقعیت درمعارف صحبت مینمودند را بوسیله جناب شما سرکوب نماید.

جناب وزیرمعارف:

درسال 1391 رئیس معارف هرات درحدود 500 کارمند باالمقطع را به حکم جناب شما مقررومعاش شان را حواله نمود که اکثریت این کارمندان حضورنداشتند ومعاش شان اخذ میشد وجالب اینکه درحدود 4 سکرتررئیس معارف دردفترخود داشت  و9 مشاور بامعاش 40000 افغانی که سکرترهای خودرا تحت عنوان کامپیوترکاراستخدام نموده بود ازهمه مهمتراینکه به اساس حکم جناب شما یک تیم فوتبال درولایت هرات تحت پوشش بودجه دولت قرارگرفته بود وتمامی فوتبالیست های این تیم تحت عنوان کامپیوترکار مقررشده بودند درحالیکه این افراد برای رئیس معارف فوتبال مینمودند که میتوانید از تیم فوتبال استقلال معارف که برادرداکترصاحب اسپنتا سرمربی آن است جویای معلومات شوید جناب وزیر معارف رئیس معارف هرات معارف را به یک مکان نظامی مبدل نموده است وبادیگاردهای مسلح وی تحت عنوان کامپیوترکار ازبودجه بیت المال معاش اخذ مینمایند،چرا درمعارف سلاح باشد؟ معارفی که مکانی برای قلم است نه تفنگ .

جناب وزیرمعارف:

به اساس لایحه وطرزالعمل درتمامی ولایات صرف روسای ادرات یک موتردارند که سوخت آن حواله میگردد، ورئیس اداره میتواند ازآن درامور رسمی استفاده نماید اما جناب شما سوخت هفت موتررا به ریاست معارف هرات حکم داده اید که کاملا" غیرقانونی بوده وموجبات فساد را فراهم ساخته است درحال حاضررئیس معارف هرات دوموتر دولتی را کاملا" شخصی نموده و5موتردیگررا بین کارمندان علاقه مند خود تقسیم نموده است  که ماهانه پول هزاران لیترسوخت کشیده شده وبه جیب رئیس معارف ودوستان وی واریزمیشود واسناد جعلی ساخته شده که نشاندهنده مصرف سوخت میباشد تهیه میگردد، اگراین اسناد بدرستی بررسی شود معلوم میشود که رئیس معارف هرات وچند تن از کارمندان دوست وی درسال جاری به ولسوالیهای دوردست سفرنموده وسوخت را کشیده اند اما حاضری این کارمندان را که بررسی نمائید معلوم میشود که این افراد درریاست معارف حضور داشته وسفرننموده اند وهیچ مکتوبی هم درزمینه وجود ندارد وجالب اینجاست که شخص رئیس معارف با هلی کوپترباوالی هرات   به ولسوالیها سفرمینماید اما سوخت را حواله نموده وپول آنرا به مصرف شخصی  خود میرساند.

جناب وزیرمعارف:

درست است که شما ممکن درانتخابات ریاست جمهوری آینده کاندیدا باشید وبه بعضی افراد بمنظور رسیدن به اهداف سیاسی خود درکشور مانند رئیس معارف هرات ویاهم روسای معارف  ولایات ضرورت داشته باشید اما مطمئن باشید که این شخص آنقدربه فساد اداری واخلاقی درهرات مشهور است که جناب شما موفق به کسب ده رای نیزازجمعیت دوملیونی هرات نخواهید شد ودرست است که رئیس معارف هرات دردفترحزب اسلامی حوزه غرب وبه جناب شما دردوبی تعهد به پاکی نموده است اما مطمئن باشید که این معامله سیاسی شما باعث نمیشود که این شخص به خدا، وطن ومعارف متعهد باشد.

جناب وزیرمعارف:

درسال 1391 مدیریت منابع بشری ریاست معارف هرات صد ها معلم وکارمند را ازطریق اداره به اصطلاح اصلاحات اداری مقررنموده است اما تمامی این کارمندان جدید شمول به خواست رئیس معارف هرات مقررشده اند چنانکه ده ها معلم تازه تقررکه زیر60 نمره اخذ وناکام بوده اند مقررشده اند که جناب شما میتوانید تمامی احکام تعیین بست معلمانی که درسال 1391 درولسوالیها مقررشده اند ونمره کامیابی 60 دراحکام تقرری شان مشاهده میشود را با پارچه های امتحان  تطبیق دهید معلوم میگردد که این معلمان بین 20 تا 50 نمره ناکامی گرفته اند وازهرکدام شان توسط یک گروپ درداخل ریاست معارف بیست هزارافغانی بمنظور تعیین بست شدن اخذ شده است وجالب اینجاست که دراحکام تعیین بست این معلمان امضای نماینده شورای ولایتی که برادررئیس معارف میباشد را مشاهده مینمائید اما جناب وکیل صاحب بدون حضور درکمیته رقابتی این احکام را امضا مینمایند، درحال حاضرمدیرمنابع بشری  معارف هرات یک بچه 23 ساله بنام تیمور میباشد که درگذشته درمعارف اجیربوده وهیچ گونه سوانح وتجربه مدیریت نیزندارد اما چون ازنزدیکان رئیس معارف میباشد به این پست تعیین شده است .

جناب وزیرمعارف:

درسال های گذشته دفترحمایت ازاطفال سازمان ملل متحد یونیسف صد ها هزاردالررا بمنظور حمایت ازمکاتب محلی وبرنامه سواد حیاتی به حساب بانکی شخصی رئیس معارف هرات واریز نموده است که خود موجب فساد شده است وجالب اینجاست که رئیس معارف هرات قبل ازتوزیع پول به مدیریت های معارف ولسوالیها ازمدیران ولسوالیها توسط دوتن ازکارمندان تفتیش امضای شان را اخذ نموده ودرجریان توزیع پول نصف این پول را تحویل میدهد ودلیل راهم انتقال نیمی از این پول به وزارت معارف عنوان مینماید که تا حال هیچ بررسی نشده است که چرا این پول توسط کارمندان تفتیش توضیع وبحساب بانکی شخصی رئیس معارف انتقال داده میشود.

جناب وزیرمعارف:

دردوسال گذشته هزاران شاگردبااولیای شان به ادارات مکاتب وریاست معارف مراجعه نموده وشکایت داشتند که ازطرف مدیران مکاتب بمنظورهای مختلف به اکراه ازشاگردان پول جمع میشود حتی بعضی ازوالدین بعد ازاینکه پول کرایه دختران شان ازطرف مدیرمکتب گرفته شده بود بعدازشام بخانه رسیده بودند که والدین شان به دروازه مکتب به دنبال شان آمده بودند حتی موضوع آنقدر جدی شده بود که سازمان ملل متحد درگزارشی چندی قبل موضوع را افشا ووزارت معارف را یکی ازادارات فاسد درافغانستان عنوان نمود وبه رسانه ها کشاند اما ازطرف جناب شما کدام اقدامی صورت نگرفت.

جناب وزیرمعارف:

ریاست معارف هرات مکانی شده است برای ساختن اسناد جعلی صنف دوازدهم وآنقدرهم سیستماتیک که افراد بیسواد حتی شامل کتاب نتایج مکاتب نیزمیگردند ومکان ومنبع اصلی این موضوع نیزمدیریت معارف گذره وکارمندان نزدیک رئیس معارف میباشند که سالانه ده ها تن بیسواد ازمعارف فارغ میشوند جالب اینجاست که تعدادی ازمکاتب خصوصی وانستیتوت های خصوصی که فاقد اسناد رسمی میباشدند بارئیس معارف هرات دراینخصوص همکارمیباشند که میتوان ازانستیتوت هلال افغان نام برد که بدون جواز دوسال درهرات فعالیت نمود اما بعد از دوسال اخاذی از مردم واخذ وجه زیادی ازمحصلان ،مسئولان آن فرارنمودند که باعث شد یکتعداد از محصلان که وقت وسرمایه شان را صرف نموده بودند خودکشی نمایند که اسناد آن حتی به ریاست امنیت ملی هرات نیزموجود میباشد.

جناب وزیرمعارف:

اخیرا" هیئتی که به ترکیب آن ازاداره مبارزه بافساد اداری،وزارت معارف ووزارت داخله شامل بودند به ولایت هرات سفرنمودند اما این هیئت موارد فوق را که هفته ها ایجاب بررسی مینمود را به یک هفته ختم نموده وبه تمامی موارد فوق رسیده گی ننموده اند وصدها تن از مردم هرات به محل اقامت این هیئت مراجعه نموده وبه این هیئت ضرب العجل تعیین نمودند تا تمام واقعیت هارا به مرکز کشور انتقال داده تا نتایج آن واضح گردد اما با آنهم خبرهای میرسد که جناب شما قصد دارید تا نظراین هیئت را نیز نادیده بگیرید وآقای طاهری را ابقا نمائید به موارد فوق گوشه های بود از مشکلات درریاست معارف هرات که امید بعد از یک تامل درخصوص موارد فوق اقدام نمائید، وبه استشهاد های که ازطرف بعضی ازروحانیون بیخبرازواقعیت وبعضی نماینده های پارلمان دلال به حمایت ازرئیس معارف هرات تهیه میگردد اطمینان ننموده وقبل ازاینکه معارف درهرات ازاین حالت به بحران کامل مبدل نشده است اقدام نمائید.

 

بااحترام: کارمندان ریاست معارف هرات

    


June 30th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها