نتیجه گیری !
کبیر     مســــــــکينيار کبیر مســــــــکينيار

 

اجازه دهید هموطنان شرافتمند تا نتیجه گیری حالات کنونی را برای شما در جریان بگذارم !

۱ ـ لویه  جرگه ـ جرگهای مشورتی

۲ ـ جریانات داخلی اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان

۳ ـ حاکمیت نیروهای خارجی در افغانستان

۴ ـ موضوعات اجتماعی زنان  افغانستان

۵ ـ تطبیق نمودن دموکراسی غربی در افغانستان

۶ ـ پارلمان ـ مزاکرات

۷ ـ تشکیلات یک دولت دموکراتیک در جامعه آینده افغانستان

۱ ـ لویی  جرگه یا جرگهای مشورتی : رفقای عزیز و هموطنان مهربان ! لویه جرگه یا جرگهای مشروتی  چی درد مردم مظلوم ما را مدوا است در این شرایط کنونی به جز از وقتگذارنی و خاک را بر چشم مردم زدن ...٬ کدام لقمهِ نان و گیلاس آب است برای مردم مظلوم که همیشه در مظلومیت و بیچارگی بسر میبرند ٬حیات خویش را در کشور خویش ؟

در این صورت اگر حرف شما هیچ باشد ٬ پس چرا ما آنها را اجازه دهیم که از وقت و حقوق شما استفاده نمایند ؟ شما وقتکه در مقابل کشور شوروی اسبق جهاد را روا دانستید ٬ که یک زمینه ساز برای فرزندان و شگوفان ساختن شما بود جنگیدد  ٬و در کوه ها عمر خود را سپری کردید ....

پس فعلأ کجا شد غرور و مردانگی شما در مقابل ناموس و کشور تان ؟ یا حرف جای دیگر است که امروز برای تمام ما و جوانان ما هویدا گردیده ٫ که کی برای چی در دولت است و چی میخواهد !!!   اگر ما به این مثالها بپردازیم شاید کتابها چاپ شود مگر نخیر هموطنان عزیز انسان را کلام و یک نکته است که بداند مسوولیت خود را در قبال فامیل مردم و میهن عزیز خویش که چی است.

۲ ـ جریانات داخلی اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان : چی پرابلمهای نیست که در سرزمین ما وجود ندارد بی نانی ٬ بیکاری ٬ بی تعلیمی ٫ ودیگر مسایل های کوچک فامیلی . یک نکته را شما باید در نظر بگیر ید . هموطنان عزیز بخصوص اشخاص که سرمایهای خود را گسترش میدهند ٬ اگر یک طفل که غذای درست و مقوی صرف نکنید چطور میتواند مطالعه نماید دروس خویش را و خدمتگار به جامعه خویش شود در آینده ... در حقیقت که نه تنها خدمتگار به جامعه حتی به فامیل نمیتوان شد ٫ چونکه انرژی کافی ندارد که زحمت زیاد بکشد و کار زیاد نماید هموطنان عزیز صحبت های ما نسبی نیست بلکه در مجموع است ٬ چونکه این یک حقیقت تلخ جامعه ما است در میان مردم عزیز ما و تا چی وقت باید ادامه داشته باشد ٬ تا وقتکه یک افغان زنده است و حق حیات را دارد در کشور خویش ؟ جای تعجب برانگیز است برای ما در جامعه فاسد استبداد گرایی فیودالیستی سرمایه گذاری خشک و حکمروای . در این صورت چی باید کرد هموطنان عزیز تا آینده درخشان برای خود و فرزندان خویش به وجود آورید ... . مبارزه در مقابل دولتداران استبداد گرایان و قدرت طلب خویش که هر لحظه خون شما را میمکن و حق شما را از شما میگیرند ... . این تنها وظیفه ما و رفقای ما نیست بلکه وظایف تمام ما است .

۳ ـ حاکمیت نیروهای خارجی در افغانستان :  هموطنان عزیز  ! نیروهای خارجی در افغانستان کدام معنی ندارد که باشد یا نباشد ٬ مگر سوال در اینجاست که  ضروریت زمان و حالات کنونی کشور و مردم مورد بحث است . هموطنان شرافتمند ٬ در تمام کره زمین در تمام ملل جهان اگر به تاریخ و حالات کنونی کشور های فقیر توجهُ و یا مطالعه کرده باشید ٬ بیدون کمکهای یک کشور یا نیروی غنی به مقام نرسیده اند . لذا ما باید در این حالات و شرایط دشواری که از طرف دشمنان داخلی و خارجی به وجود آمده است در کشور محبوب ما افغانستان ما باید مبارزه نمایم در مقابل آنها تا از داخل و خارج پاک گردند ....

نیروهای خارجی در افغانستان نباید فعالیت داشته باشد بیدون در نظر داشت متخصصین افغانی ٬ چونکه پلان و بازسازی مردم و کشور مورد نظر است نه منافی خارجیها یا پلان های خصمانهِ آنها .... هموطنان عزیز روشنفکران محترم جوانان عزیز ! پیروزی ٬ پیشرفت و خوشبختی مردم عزیز ما افغانستان وظیفهِ وجدانی تمام ما و شما است در قبال کشور و مردم .... تا چی وقت باید متجاوزین در فکر منافی شخصی خویش باشند ٬ تا وقتکه یک افغان زنده است بنام افغان ؟ نخیر هموطنان عزیز نباید در این شرایط دشوار زمان خاموش و بی مسوولیت بنشنیم ٬ باید مبارزه کرد قربانی حق برای حق داد تا داشمنان داخلی و خارجی شما بدانند که افغانها زنده و بیدار اند . مگر یک نکته را در نظر داشته باشید که خارجیان تنها برای کمک نه بلکه برای منافی شخص خویش کوشش میکنند که در افغانستان باقی بمانند .... مگر این وظیفهِ تمام  مردم است که از آنها استفاده درست نمایند نفس خود را نگهدارند و کشور خود را آباد سازند . هر قدر عقب باشیم همان قدر به مفاهد خارجیها است و به نقص افغانستان و مردم افغانستان .

۴ ـ موضوعات اجتماعی زنان  افغانستان :  هموطنان عزیز بخصوص مذهبیون متعصب ٬ در تمام عرصهای زنده گی بالای زنان افغان مانند عراب چی پرابلم های نبود و نیست که به وجود آورده اید و روا میدانید ؟ شما میدانید که از یک زن به وجود میآید و یک زن مادر است که در نخست حیات برای شما شیر خود را میدهد تا نمیرید ؟ آیا  یک زن مقام ندارد ؟ آیا یک زن نمیتواند مبارزه نماید ؟ آیا یک زن نمیتواند از حق و حقوق خویش دفاع نماید ؟ آیا یک زن نمیتواند خدمتگار جامعه باشد ...؟ هموطنان عزیز در جواب شما خواهید گفت که ما این همه مسایل را میدانیم .... پس عملکرد شما کجا شده در مقابل زنان . یک موضوع را برای شما در جریان بگذارم ٬  هموطنان عزیز که زن برای استفاده نیت برای زیستن و زنده گی کردن است در تمام عرصهای حیات و این وظیفه هر فرد یک کشور است که آنها را کمک کنید و آرزو های آنها را که دارند برای ایشان فراهم سازند . زن در عرصی حیات به خشونت و استبداد گرایی مردان ضرورت ندارند بلکه به آموزش و پروریش بهتر ضرورت دارند که متاسفانه در افغانستان عقب مانده اند  و آنهای که مبارزه و عاقل هستن تحت سوال قرار گرفته اند و نمیتوانند که از حق و حقوق خویش دفاع نمایند بخاطر که یک دولت و اشخاص استبداد گرایی مذهبی در مقابل خواهیشات آنها قرار دارد که متعصبیت و استبداد گرایی در مقابل زنان در خون آنها چربی میکند ....هموطنان عزیز ما نماتوانیم که تعصبات دینی را بالای زنان تطبیق نمایم چونکه خلف اصول انسانی و وجدانی بشر است .

۵ ـ تطبیق نمودن دموکراسی غربی در افغانستان : هموطنان عزیز دموکراسی غربی برای غربیان مطابق ضروریات و کلتور شان به وجود آمده است نه برای کشور مانند افغانستان . چرا دموکراسی غربی باید در افغانستان پیاده شود بخاطر چی؟ ٬ افغانستان از خود یک کلتور و فرهنگ دارد که مطابق آن میتوان دموکراسی را برای مردم خویش به وجود آورد نه مطابق رسوم و عنعنات غربی ها .مگر دموکراسی از خود یک قوانین دارد یک تشکیلات دارد که باید توسط خود مردم آن کشور تمام مسایل صورت گیرد و به نتیجه برسد !

۶ ـ پارلمان ـ مزاکرات : هموطنان عزیز یک موضوع را برای شما به عرص برسانم که پارلمان برای کشور مانند افغانستان کدام رول ندارد در قبال مردم که شاهد آن استید . و مزاکرات آنها با وکیلان کدام سنگ خدمت را تعداب نمیگذارند برای آینده شما و فرزندان شما تنها و تنها مسایل شخصی خودشان و افرادشان مورد نظر شان است نه از فرزندان شما  و آینده شما . چرا ما خاموش باشیم چرا ما از حق و حقوق خویش دفاع نکنیم ؟ هموطنان عزیز تمام کمک های که از طرف کشور های خارجی صورت میگیرد برای شما است نه برای آنهای که پارلمان را ایجاد کرده اند و شریکهای خود را حق و حقوق شما در آن کمک است که باید از حق خود دفاع نماید و نگذارید که استبداد گرایانی جنگسالار برای فرزندان خود قصر های مرمری بسازند و شما در زیر خیمه ها زنده گی نماید . کجا است دموکراسی شما در قبال دولت شما .... هموطنان عزیز کدام دموکراسی در کشور عزیز ما وجود ندارد به نام دموکراسی آنها ایفای وظیفه مینمایند در حقیقت یک نوعی از استبداد گرایی در مقابل شما است . در صورت مردم برای مزاکرات و پارلمان ضرورت دارد که به نف ملت باشد که در حقیقت چنین نیست . هموطنان عزیز شما نباید به طرف آنها خاموش باشید باید از حق خود دفاع نماید تا آنها بدانند که مردم شجاع افغانستان زنده است و از حقوق خویش در مقابل هر نوع ظلم و استبدادگرایی دفاع مینماید !

۷ ـ تشکیلات یک دولت دموکراتیک در جامعه  افغانستان :   هموطنان شرافتمند گر چی در گذشته به عرص رسانده بودم که کشور ما در شرایط کنونی به یک دولت دموکراتیک ضرورت  دارد که متشکیل از اشخاص مسلکی باشد با کمک کشور های خارجی تا مردم عزیز ما از تمام مسایلات بهرهمند شوند بیدون یک دولت واحد دموکراتیک هرگز  تمام ضروریات شما برآورده نمیتواند شد . و دولت کنونی متشکیل از اشخاص جنگسالار دیروز و امروز است که تنها و تنها برای منافی شخصی خویش ایفای وظیفه میکنند . این وظیفه تمام مردم افغانستان است که زمینه را برای پیشرفت و آینده فرزندان خویش فراهم سازند ٬ با خاموش بودن شما در مقابل استبداد گرایی ظلم و خشونت هرگز روز خوشبختی را نخواهید دید .... این وظیفه وجدانی ماست که برای شما بیان مینمایم تا یک آینده شگوفان و مستقل برای خود و فرزندان خود داشته باشید .... تا دولت در یک تشکیلات درست و مسلکی نباشد هرگز حق آزادی و دموکراسی واقعی را نخواهید دید .

با احترام

 
November 25th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها