نجف بیگ شیرویکی ازقربانیان عهد شکنی کوچیهای مهاجم
محمد عوض نبی زاده محمد عوض نبی زاده

                                                                                                   

 

از دیدگاه حکومتها و نظام های استبدادی حاکم ومحاکم قضائی دولت های گذشته ی افغانستان ,هزاره بودن برابر با مجرم بودن وگنهکار بودن بحساب میامد. اما در آن ایام درگوشه و کنار کشور مردان مبارزی بودند که برای زدودن اثار این بیعدالتی وتراژیدی اسفناک ,از جان و مال خود مایه گذاشته و برای رسانیدن صدای مظلومیت مردم هزاره مبارزه ,تلاش و کوششهای فداکارانه و قابل توجهی انجام دادند.که از آن جمله چهره های مبارز ضد استبداد و بی عدالتی یکی هم نجف بیگ شیرو بود که بخاطر ابراز انزجار علیه ستمگری حکومت مستبد خاندانی وحامی و همسو با کوچی های مهاجم در یکی مناطق همجوار اراضی اشغال شده صدای اعتراض دادخواهانه ی خود را بلند نمود.

منطقه ی شیرویکی از ساحاتی بود که با مناطق اشغال شده ی ولایت ارزگان قدیمی از جمله ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی فعلی هم مرز و هم سرحد بوده است که اراضی زراعتی وخانه وکاشانه ی مردم هزاره ی این مناطق در زمان امیر عبدالرحمن جلاد توسط کوچی های پشتون تبار پاکستانی اشغال گردیده بود. نجف بیگ شیرو بعنوان کلان و بزرگ مردم هزاره در منطقه ی شیروبود که در سال 1315 شمسی  در زمان پادشاهی  محمد ظاهر فرزند نادر خان  این پادشاه مستبد درمنطقه ی شیروبا اقوام ونزدیکانش زیست میکرد

گرچه نجف بیگ شیروبرای برقراری حسن همجواری وتداوم زندگی مسالمت امیز با همسایه های جدید تحمیلی و اشغالگر که بازور و حمایت حکومت امیر عبدالرحمن سفاک وحکومتهای جا نشین او برسر زمینهای حاصیل خیز ارزگان تسلط یافته بودند,عهد وپیمان حسن همجواری وعدم مزاحمت می بندد تا ازین طریق یک زندگی سالم وبدور ازتجاوزگری و تهاجم برخی از کوچی های پشتون تبار پاکستانی در کنارهم داشته باشند.

در حالیکه تعداد افراد وفاداربه نجف بیگ شیرو تا دوهزارنفرمیرسید که در برابرهجوم دوامدار کوچی ها ی متجاوزمبارزه ی جانبازانه ی فراوانی را انجام دا ده و معرکه ها و حماسه های بی نظیری را افریدند. ولی باوجود آنکه کوچیها ی اشغالگربا نجف بیگ معاهده و پیمان حسن هم جواری بسته بودند ولی برخلاف توقع ,کوچیهای متجاوزبه عهد وپیمان خود ها خیانت ورزیده ودر یکی از شبانگاهان قلعه ی نجف بیگ را در شیرو به محاصره گرفتند و چند تن از محافظانش را کشته و زخمی نمودند .

پس ازینکه محاصره قلعه ی نجف بیگ چندین روز به درازا کشید و سر انجام روز بروز حلقه محاصره بالای وی تنگتر گردید. نجف بیگ هنگامیکه خود وخانواده اش را در محاصره ی کوچی های عهد شکن می بیند,خود , فامیل ودیگر نزدیکانش در داخل قلعه باقی می مانند و دروازه ی قلعه را محکم بسته کرده وتصمیم میگیرد که تا جان داردنگذارد احدی از کوچیهای عهد وپیمان شکن وارد حریم زندگی شخصی وی گردد.

سر انجام نجف بیگ شیرو بعد از مقاومت طولانی درچندین سال گذشته و بخصوص مقاومت چندروزه ی اخیرش دربرابرغایله ی جدید, در مقابل فزون خواهی سران پیمان شکن کوچیهای مهاجم, او تصمیم گرفت ,برای اینکه همسر وفرزندانش به اسارت لشکر متجاوزکوچیها در نیاید, توسط باروت موجود در قلعه ,بخشی از قلعه ی خود را منفجر میکند که درین حادثه همسر و برخی از فرزندان وی در اثر خفگی ناشی از دود باروت و جراحات وارده مسموم وکشته میشوند.

باالاخره نجف بیگ شیرو یکی از رهبران قیام ضد نظام استبداد خاندان ال یحیی و کوچیهای عهد شکن ومتجاوز,درنتیجه ی خیانت و معامله ی برخی ازخوانین خائین مردم هزاره در همکاری با پیمان شکنان کوچی در ماه رمضان سال 1318 شمسی بشکل مظلومانه به شهادت می رسد. مهاجمان اشغالگر کوچی پس از شهادت نجف بیگ شیرو قلعه اورا با باروت منفجر و کودکانش را بطوربی رحمانه برخلاف احکام دین مبین اسلام وحقوق بشری سر بریدند.

چندسال پس از شهادت فداکارانه و جانبازانه ی نجف بیگ شیرو یکی از عهد شکنان کوچی ویکی از خوانین کوچی های اشغال گر بنام شهزاد فاش نمود که طراح اصلی این جنایت هولناک محمدنادرخان غدار این پادشاه مسبتدوقت بوده است که دستور کشتن نجف بیگ شیرورا محمدنادر غدار پدر ظاهر شاه داده بودوبنا برگفته ی شهزاد نام کوچی ,محمد نادر غدار برای کوچیهای متجاوز در ان ساحات وظیفه سپرده بود تا چهره ها و شخصیت های نامدار ,مشهوروبا نفوذ مردم هزاره را درین مناطق زنده نگذارند تا هریک از مردم هزاره ی همان محل مجبور به واگذاری زمین های زراعتی,خانه واملاک پدری شان برای کوچیهای پشتون تبار کوچی شوند.

چهاربیتی محلی که حکایت ازشهادت مظلومانه ی نجف بیگ شیرو داردبطور نمونه تقدیم میشود که این چهاربیتی محلی توسط مردم منطقه ی شیرو تا سالها زمزمه میگردیدوتا هنوز هم در خاطره ها باقیست.

بجف کشته شده ده ماه روزه گردی قلعه نجف گل های تازه

تاجور اغه ده گنجینه بی کسه موی سیاه بلی روی شی ره غه سه

رویکردها:- - رساله ی سیمای ارزگان - چاپ - سال - 2008 میلادی -

- ماهنامه فرهنگی , سیاسی,تاریخی و اجتماعی بامیان سال,دوم -سرطان ,سال , 1378 شمسی.

- برخی یادداشت های شخصی صاحب قلم.

هشتم - ماه –دسامبر- سال - 2013
December 12th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي