نزدیک شدن زمان انتخابات وسراسیمگی تیم حاکم
انجنیر: خلیـل الله روؤفـی انجنیر: خلیـل الله روؤفـی

 

 

 

درحالیکه زمان بسرعت میگذرد وفرصتهای اندکی که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است ازدست میرود، ولی تا هنوزیک روزنۀ روشن وامید بخشی که میتوانست زمینه یک انتخابات شفاف وعاری ازتقلب را به رخ مردم ما بازمیکرد آشکارنیست وتا هنوزیک کاندید آزمون شده ومتعهدی که مورد قبول اکثریت جامعه میبود، درآرمان وصداقت وجدانش درراه خدمت بمردم وترقی کشور، دست کم جرقه های امید وانتظار به دلها مان راه پیدا میکرد واین شجاعت دروجود اواحساس میشد که به غایلۀ تروریزم، مافیای فساد وفساد پیشه گان درخط سرخ زمان، فرمان ایستائی صادرمیکند، تاهنوزبه صحنۀ انتخابات ظاهرنگردیده است، اما موج ائتلافهای سیاسی، هریکی بیتابانه رایزنی های تبلیغاتی را به نفع تیم یا حزب خود آغازکرده اند.  

هرچند بخاطرآمادگی کمپاین انتخابات ریاست جمهوری، تپ وتلاشها درمیان گروهای قومی وتنظیمی، ائتلافهای احزاب سیاسی، نهادهای طرفدار نظام حاکم بویژه والی های  دست نشاندۀ دولت بحرکت درآمده وهرکدام با برنامه های رقابتی  وتبلیغاتی خودچه دررسانه های تصویری وچه درزد وبندهای ائتلافی پشت پرده ها به فعالیتهای مقدماتی آمادگی میگیرند

اما چالش برانگیزترازهمه، مداخله های آشکاروتوطیه چینی های مخفی تیم حاکم دربرهم زدن برگزاری انتخابات قابل نگرانی است که درجلسات سری ارگ با نمایندگان تمامت خواه طالب ، حزب اسلامی حکمتیارومشاوران ارشد  وبیکارۀ ارگ ریاست جمهوری، طرح ریزی میشود تا چرخ انتخابات را به نفع خود به گردش درآورده ویک باردیگر سرنوشت مردم رادربازیهای بزرگ خود به گروگان بگیرند. روی این منظور آقای کرزی که دربکاربرد مانورائتلافهای انتخاباتی وفریب دادن شخصیتهای تنظیمی وروشنفکران کوته بین، استاد مجربیست، سناریوی جلب وجذب  شخصیتهای مطرح سیاسی وبازهم دادن وعده ها وامتیازات بلندی را به آدرس آنها، درکارزارانتخابات  ازهمین حالا ازدستی به دستی آغاز کرده است. یک روزبا استاد سیاف سربرادری شورمیدهد وحمایت خودراازکمپاین انتخاباتی اواعلام میدارد، زیرا آقای کرزی تاهنوز این پیام هشداردهندۀ  سیاف را دست کم نگرفته که وی روزی گفته بود :

« غیرازمجاهدین پدرکس قادربه ادارۀ این کشورنخواهد بود » چه رسد به آن که امروزاین بارسالارسالخورده ، دوباره  قامت راست کرده وباایجاد حزب جدیدی زیرنام « دعوت اسلامی » پابه صحنۀ انتخابات میگذارد کرزی هم که درظاهر باوی دم ازائتلاف میزند، اما به یقین روزبعد نقشۀ زیرزمینی اش درجهت شکاردیگری تغییرخواهد خورد وائتلاف های جدیدی را مسلماً با تیم انتخاباتی خود همدست وهم پیمان خواهد نمود، تا باشد یکی ازین نقشه هایش درمورد تعین کاندید موردنظر، کارا وموفق بدرآید. موفقیتی که یاتداوم قدرت سیاسی خانوادۀ رئیس جمهورویا کاندید طرف اعتماد وی را در حکومت آینده زمینه سازگردد. بدینوسیله بازهم تسلسل مهره های مافیای دولتی درمدارنظام ریاستی ارگ به گردش در آمده آب از آب تکان نخورد.

قرارمعلوم تیم انتخاباتی آقای کرزی را افراد معلوم الحالی تشکیل میدهد که نه تنها ازظرفیت ادارۀ این کشوربحران زده ناتوان اند،  بلکه سوابق کاری شان پرسش برانگیزبوده وبا بدنامیهای ارتشا، غصب ملکیتهای دولتی، ارتباطات تنگاتنگ بادستگاهای استخباراتی بیگانه گان وتعصبات کورقومی وقبیله ای درجامعه، پیوند خورده است. زمزمه های احتمالی میرساند که دردم حاضر، آقایان عمرداؤد زی، اشرف غنی احمد زی، قیوم کرزی وزلمی رسول، بصفت کاندیدان تیم انتخاباتی دولت، صف آرائی های مقدماتی را زیرنظرمستقیم رئیس جمهور آغازکرده اند.

هرچند سخنگوی رئیس جمهورگفته است « به دلیل اینکه درشخصیت وآیندۀ آقای کرزی لطمه وارد نشود، درانتخابات از هیچ جناحی حمایت نخواهد کرد».  اما دیگردیراست که آقای کرزی بتواند شخصیت سازآیندۀ خود گردد،  اگرجناب شان بخاطرعلوی شخصیت وسرافرازی آیندۀ خود می اندیشید، ای بسا که چنین یک کرونولوژی ناکام وبدنامی را بحیث یک زعیم، درتاریخ کشور ازخود برجا نمیگذاشت، دست کم امتیازات قومی، منافع شخصی وخانوادگی خودرا بالاترازمنافع ملی وجکم قانون، به معامله نمیگرفت.

درتعویق انتخابات، دوبهانه رئیس جمهوررا انگیزه می بخشد : یکی نبود امنیت ودیگری ادامۀ فصل سرما وراه بندان که دراکثرولسوالیهای سرد خیزحضورمردم را درمراکزرایدهی به اشکال مواجه میسازد.  دوعنصربحران آفرینی که آنهم از بی کفایتی وناتوانی همین نظام حاکم  منشا میگیرد ولی بازهم به بهانۀ بدیل این خلاء مهم امنیتی وبهمن ماه انتخابات ، برگزاری لویه جرگۀ سنتی رویدست گرفته میشود تا ازین طریق، مـزید برتصمیم گیری بخاطرامضای موافقتنامۀ امنیتی با امریکا، روند انتخابات برای مدت نا معلوم یعنی تا زمانیکه ثبات در مناطق آشوب زده برقرار نشود، به تاخیر افتد وتا آن زمان آقای کرزی کماکان برسریرقدرت باقی بماند.

قراراطلاعات دقیق دربکارگیری این گزینه به والیها، قوماندانان جهادی واربابان محل که به حمایت دولت کمربسته اند مخفیانه دستورداده شده تا بخاطر استقرار نظام حاکم که درحقیقت حیثیت وموقف ارباب سالاری خود آنها را درجامعه تضمین میکند، درجهت ادامۀ کار رئیس جمهوربهر وسیله یی که ممکن باشد دست بکارشوند.

درصورتیکه مطابق قانون چنین چانسی برای رئیس جمهورداده نشود دران حالت به گزینۀ دیگری  متوسل خواهد گردید گزینه ییکه پس ازانتخابات 2014  سایۀ سیاسی آقای کرزی ازفضای حکومت آیندۀ افغانستان هنوزهم باید برچیده نشود.

 

روی این پروژه بگونۀ دقیق وحسابی کارجریان دارد، رئیس جمهوریکجا باتیم کاری خود سخت درتلاش افتاده اند تایکی ازکاندیدهای مورداعتماد خویش راکه منافع شخصی وسیاسی شان باهم همسوئی داشته وترجیحاً ازمیان تنظیمهای جهادی سربلند کرده باشد، مورد حمایت قرارداده وبا رای اکثریت که تنها ازطریق تقلب، زمینه های آن قبلاً طرح ریزی شده سرانجام کاندید خودرا برندۀ انتخابات معرفی نمایند.  

درطول این 11 سال ما شاهد اینگونه توطیه بازیها، دروغگوئی ها وفریبکاریهای آشکاردم ودستگاه نظام حاکم و تیم قبیله گرای او بوده ایم که همیشه ملت را درحاشیۀ فراموشی قرارداده وآب آبشاران زلال این سرزمین را به آسیاب طالب وپاکستانیها ریخته اند. درطول 11 سال تنها به مصلحت بازیهای تبه کن مصروف بوده وازین دریاهای دالرکمکی جامعۀ جهانی لااقل شاهد یک زیربنای حیاتی درکشورخود نیستیم تا باری یادگارزعامت 12 سالۀ حامد کرزی را درقلب پرتپش کابل، این پایتخت به حراج رفته، متبلورمیساخت.

هرچند که امروزشوروهیًجان انتخابات ذهن وروان مردم را درخود مشغول ساخته است اماچالشها ونقب زنیهائیکه نظام حاکم آنرا درکارزارانتخاباتی تیم خودبکارخواهد بست، سخت قابل نگرانیست ومردم رادریک خلاء سردرگمی فروبرده است. زیرا بااینهمه امکانات مالی وقدرتهای  فراقانونی که دولت دراختیاردارد، طبیعیست چرخ انتخابات را به نفع خود بگردش درآورده، واژۀ  شفافیت جای خودرا به تقلب و دستبردهای گسترده درآرای مردم، خالی خواهد کرد.

آقای کرزی با پیش بینی این برنامۀ حساب شده، نخست تکتیک توظیف کمیتۀ گزینش را ازمهره های دست نشاندۀ خود آغازکرد تا آنها لست کاندیدان کمیسیون مستقل انتخابات را، آنهم بفرمایش رئیس جمهور آماده سازند.  کمیته یی که  از  آرمان مدنی، تحقق قانون ودموکراسی درجامعه وشجاعت کاری، به فرسخها فاصله دارند وتنها فرمان شخص اول مملکت، ولو فرا قانون هم باشد برای شان واجب الاحترام است :

ــ   رئیس پارلمان که فقط بیک اشارۀ کرزی ارزشهای ملی را درپای مفسد ترین افراد جامعه میریزد، امروز می بینیم که چگونه خانۀ ملت را به یک کانون معامله بازان بدنام تاریخ مبدل ساخته است.

ــ  رئیس سنا که درتعصب نژادی دست بالائی دارد خاین ترین وزیرکابینه و خویشاوند نزدیکش یعنی آقای زاخیلوال را زیرپوشش قدرت سنا درآورد ودرنشستهای محرمانه به عنایت حامد کرزی، پرونده های فساد اورا به آرشیف ابدی تاریخ سپرد.

ــ  قاضی القضاتی که درمقام سرپرستی مدیون آقای کرزی بوده واز منبرعدالت الهی تنها به فرمان رئیس جمهورفتوا صادرمیکند.

ــ  رئیس حقوق بشری که حقوق پامال شده وسرکوب مردم  آوارۀ افغانستان را همه روزه دراعماق حقارت بازیها تماشا میکند اما صدای عدالتخواهی وشهامـت دربرابرمافیاهای  غارتگردولتی وارباب سالاران، سالهاست درگلویش خشکیده و  بانهایت محافظه کاری پروندۀ لااقل یک جنایتکاری را نتوانسته تا امروزبه محکمۀ بین المللی راجع سازد.

ــ  وسرانجام رئیس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، بیچاره بندۀ خدائی که تنها باهمین لقب پرشاخ وبر واشارۀ چشم رئیس جمهورنفس میکشد، دیگرکدام حرکتی در مورد وظیفۀ نظارتی اش ازقانون، قانونی که برسرانگشتان  زور مندان میچرخد، تاکنون ازوی بمشاهده نرسیده است.

 

اینست لست افراد کمیتۀ گزینش واینست مشخصه های سخت انفعالی آنها که سرانجام زمینۀ نزدیک ترین فرمان بردار رئیس جمهور، آقای یوسف  نورستانی را که به « سایۀ رئیس جمهور» لقب گرفته وتابعییت امریکارا دارد، بحیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات فراهم ساختند. خدمت کلانی که حال حامد کرزی میتواند بادست باز ومطمئن، اعمال نفوذ کرده و روند انتخابات را به نفع تیم خود زیر وروکند.

بناءً باچنین قول وقرارهای پنهانی،  آقای کرزی میراث قدرت را دریک تعامل غیرمشروع، به کاندید مورد اعتماد خود

انتقال خواهد داد.   آنچنانیکه رهبرپیشین روسیه یلسن، این فورمول راازخود بجا گذاشت که درابتدا پوتین رادست  پرور سیاسی خود ساخت وازامتیازات بزرگ دولتی تامسند نخست وزیری به بالایش کشید، درفرجام قدرت سیاسی را بدون کدام درد سری، به وی انتقال داد تا به پرونده های مافیائی خود سرپوش مطمئنی گذاشته باشد.

با استفاده ازین تجربۀ آزمون شده، جناب کرزی نیزمیخواهد آخرین هدف خودرا از وجود رهبرتازه کار وهم پیمان خود به چنگ آورده و بعد فارغ ازهر دغدغۀ حسابدهی دربرابرمردم وجامعۀ جهانی، دوران بازنشستگی را درپناه ثروت بیشمارخود وخانوادۀ خود، باخاطرآرام بسر برد.       

مگرکی میداند که آیا چنین خواهد شد ؟  ویاهم احتمالاً چرخ زمان برعکس به گردش آید و این خوشبینی هارا درمورد جناب رئیس جمهور، به قهروعصیان تاریخ مبدل سازد.

ناگفته نماند که دربحبوحۀ این کشمکشهای سیاسی، آقای کرزی به عنایت طالبها نیزچشم امید دوخته است که درآخرین روزها شاید چراغ سبزی ازطرف ابن برادرها بسویش سوسو زند وآرمانهای سوخته اش یکباره شگوفان گردد. مگرچه انتظاری تلخ وغافلگیرانۀ که عاقبت راهش را به ترکستان گره خواهد زد.   

آقای کرزی خوب میداند، ادامۀ سیاست تضرع آمیزش دربرابراین گروه عقبگرا، هیچ گرهی را بازنخواهد کرد، مگر  ازان جائیکه گفته اند « گدا گر تواضع کند خوی اوست » بازهم  جناب شان ازخوش خدمتی و امتیازبخشی به عزیزان خود، دست بردارنیست و تاسرحد رهائی دسته دسته افراد خطرناک شان اززندانها، که متهم به حملات انتحاری، ترور وقتل مردم بیگناه هستند، مرحله وار ادامه میدهد. چنانچه در همین چند روزگذشته تنها به بهانۀ حلول عید، به تعداد  550 تن ازتروریستان  خطرناک طالب مورد عفوقرارگرفت.

 معلوم نیست آقای کرزی که عنقریب به تاریخ پیوند میخورد باچنین عملکردهای بحران خیز و خود کامه گیهای عاقبت نیندیشانۀ خود که مردم آنراجفای عظیمی درحق سرنوشت سیاسی ومدنی خود بحساب می آورند، افغانستان رابکدام جهنمی سوق خواهد داد  و ماشاءالله که هنوزهم درآینده چشم به شخصیت سازی ملی ونام بلند تاریخی خود در دوران بازنشستگی دارد !


September 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات