نقد مارکسیسم دربارۀ نظریۀ روانکاوی
ترجمه از فرانسه به فارسی توسط حمید محوی ترجمه از فرانسه به فارسی توسط حمید محوی

شیوۀ بررسی مسائل روانکاوی مستدل بوده و به شکلی ست که تحلیل ها و ارجاعات از نظر خواننده ای که زمینۀ قبلی دارد


August 14th, 2011


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
معرفی و نقد کتب