نهاد باطل
هادی - عروس سنگ هادی - عروس سنگ

فهم بی پاسخ نهاد باطل است                    پاسخ بی فهم نماد جاهلست

گر نکاوی منطقی  ناید پدید                    کاوش بی نقد نه کار عاقلست

گر حقیقت ظلمت است از اعتقاد               پیروانش زا ن حقیقت غا فلست

یک مثال زنده زان حق گفتنیست               که بجای مغز کار ان دلست

هر کی با اندیشه جوید است جوان             چون جوان کهنه ، پیرسا ئلست

راهبان بی هدف منزل زنیم                     قرنهاست این منزل ما منزلست

ما زنادانی ندانیم خویش را                      بته ی خار هم بچشم ما گلست

ارتشا ورعب ما را تا کنون                   بسته با موییکه کار زبدگان بی حاصلست

تا طلسم دشمنان را نشکنی نایی بیرون       مژده ی بی با وران فرمان مرگ از قا تلست

جنگ با اهریمن و شیطان باید ، همتی        گرچی میدانم که این کار سخت کار مشکلست

با تحمل زیستن در خرافات تا به چند ؟        مرگ بهتر زان حیاتیکه درقید بسمل است

راهیان زندگی ره میبرند بر کهکشان           کاروان ما هنوز افتاده در بند گلست

 


December 23rd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان