نهم سنبله 1391 مصادف است به بیست نهمین سالگرد شهادت فرزند اصیل نیکپـــــــی برخوردار بزرگ!
نجیب الله جویا نجیب الله جویا

 

 

 

بـا ز  آ مــــد  ســا لـــروز  مــرگ  آ ن  مــــرد  د لـــیـــر                       در سخا وت  حـا تــم  وا نــد ر شـجا عـت هـمـچـو شـیـر

 

عنقریب که سه دهه بگذرد از شهادت برخوردار، میتوانم بگویم که او اسطوره ای مقاومت در منطقه و شخصیت مصمم، جدی در روشنگر و روشنفکر، شجاع، با استقامت، دارای بینش سیاسی بود. امروز نهم سنبله 1391 مصادف است به بیست و نهمین سالگرد شهادت برخوردار گرامی  است که یاد زنده یاد برخوردار و خاطرات وی برای ما مایۀ فخـــر و سربلندی است.  

شخصیت برخوردار، مطابق اظهار دانشمندان ما و دوستانیکه که شناخت حضوری داشتند در بارۀ ایشان بیان داشته اند  پایمردی وی در مبارزه با مشکلات بخاطر مردم  باعث افتخار ما نیکپیان بوده و خواهد بود.

برخوردار گرامی  که او نمونه یی از وارستگی ها و فرهیخته گی است، نامش در دل های مردان و زنان منطقه جایگاهٔ بلند و با وقاری دارد .

سرانجام فعاليت های گسترده سياسی این شهید باعث از ان شد که در مقابل بی عدالتی و خود گامگی بر پاه خاست و این عمل شان در دراز مدت باعث تضعیف روحیه مستبیدان منطقه شد و برخوردار در زمانی تلاش ورزید که بتواند تا گروه مشخص را دربین مردم اش متحد سازد. در اين راستا تقريبا با تمام هم سالانش به مراتب بازديد کرد. ثمره تلاش او و سایر دوستانش باعث شد که  گروه مشخص را ایجاد کند که شد و این گروه در منطقه باید علیه بی عدالتی مبارزات شانرا شروع کنند که کردند و به شکل سازمان یافته انجام دادند و قابل یاد آوری است که این گروه از ترس حاکمان وقت جلسات شانرا در جاه های پنهانی و مغاره های کوه به شکل سیار برگزار میکردند. و اصالتدارا صدیق و وفادار به اندیشه های ناب و روشنفکری کشور جاودانه شدن فرزند بزرگ، مبارز سترگ، آموزگار برخوردار، و بر همگان هویداست که برخوردار سر آغاز مقاومت پر افتخار که در تاريخ جامعه ی هزاره و به خصوص در بین ما نیکپیان افغانستانآغاز کرد.

 اما  انحصار طلبی و تماميت خواهی اشخاص قدرت طلب در ان زمان به حدی اوج رسیده بود که از درک اين واقعيت بسيط عاجز بودند و نمی توانستند درک کنند که بدون نيروی جوان و قشر روشنفکر در جامعه نادر است که آنان به قدرت باقی بمانند، و نمیدانستند که ایشان بدون این مردم توان اداره منطقه را ندارند. برخوردار يکی از بی نظيرترين شخصیت مبارز در تاريخ منطقه در برابر اشخاص مستبد و خودکامه به يادگار گذاشت.

اما برخوردار رفت تا عدالتخواهی را به دروازه هر خانه قومش ببرد و در زمستان انسانيت و عدالت بر پاه برخاست وعصر اربابان منطقه و خفاشان تاریخ را از بین برد، خواست که عدالتخواهی را هميشگی سازد و حقانيت مقاومت برای حق را ثابت کند. برخوردار با خون سرخش عدالت را به منطقه اش به خاطره ها داد و در زندگی اش از حق مردم دفاع کرد و با شهادتش درستی اين باور خويش را ثبت تاريخ منطقه کرد.

ما نیکپیان تحمل افتخارات زنــده هایی مانرا نداریم ،با تاسف حتی به رفته گان خود وافتخارات بزرگ شان نا باوریم و به انسان دوستی آنها که دربوجود آوردن فضای انسانی زیستن تلاش کردند نمیدانیم که به خاطر ما جان شیرین شانرا از دست دادند نیز حسادت مینمایم... ؟ انها شایسته تمجید ویاد آوری هستند و... ما انقدر ناتوانیم که از حیله گری، نیرنگ وترفند های سیاسی حمایت می کنیم

من در متن که به مناسبت نزدهمین سالگرد شاه قدم نیکپی اشاره داشتم و میخواهم تکرار نمایم اینست که "آنچه ازانسانها درروند هستی همیشه ماندگارتاریخ می پیوندد، اندیشۀ خلاق وکارنامه های پسندیده ای وی است" که برخوردار در سی و دو سال آزمون زندگی اش به نمایش گذاشت.

اینجا سخن ازیاد وخاطرۀ یکی ازنمونه های کم نظیری برخوردار است که سی سال پیش از امروز با ریختن خون سرخ خویش برپای باورهای جاودانه اش، نه تنها خودش را به تاریخ درخشان سیاسی کشور و بلاخره منطقه مان پیوند زد، که حقانیت درک خویش را ازجامعۀ استبداد زدۀ منطقه مان به اثبات رسانید. فکری را که درست بودنش را بیش ازهرزمان دیگرمداخلات ویرانگر دشمنان و مستبدین منطقه درروند چند دهه بحران خونین در منطقه را برملا ساخت با نشر مضامین افشاگرانه ازوضعیت ناگوار آن روز وبا مبارزات آزادی خواهانه اش درقلوب تمامی مردم  ما از مردم عادی گرفته تا روشنفکران و سیاست مداران جایگاه خاصی داشت وهمه اورا از پیشگامان مبارزات آزادی خواهانه منطقه و کشور می دانستند وهم اکنون اهداف وآرمان والا و بلند او همچون چراغ فروزنده روشنی بخش راه نسل امروزی ونسل های فردای جامعه نیکپی ما بسوی آینده خواهد بود.

در چند دهه گذشته، شخصیت های برجسته ای در عــــرصه هـــای مختلف درخشیدند، و میتوان گفت که شهید برخوردار از آن جمـــله بود. سخن گفتن در بارۀ برخوردار، شخصیت بزرگ سیاسی، فرهنگی وی تفکر انسان را باز می نماید... سی سال از شهادت مظلومانه بزرگ مرد منطقه و اندیشه در تاریخ پسین کشور بدست جلادلان مستبید میگذرد ياد آوری اين حقيقت که برخوردار را کُشتند، حتی امروز نيز برای من و همه شاگردان برخوردار درد آفرين است و میخواهم اشاره داشته باشم که بعد از برخوردار جوانان فرزانه دیگری این قوم هم درین راه جان های شیرین شانرا از دست داده انند که  شهید محمد ابراهیم ارزو از ضایعات جبران ناپذیر می باشد.

امروز مردم ما اهسته اهسته ازادی فکری، ازادی سیاسی، ازادی مدنی و سایر آزادی های خود را درک می کنند. ولی با آن هم چه اندک است دست اورد ما نیکپیان و چه بی شمارند مشکلات و درد ما

     در اخیر آرزوی ما اینست که ما نیکپیان بر اتحاد و برادری و برابری تکیه زده اتفاق و اتحاد را اصول زندگی خود قرار داده و در براورده ساختن ارمان شهیدای راه ازادی دست به دست هم داده برادری را هرچه بیشتر دربین نیکپیان روز افزون گردانیم.

باورم این است که جوانان گروهی از اجتماعی را تشکیل می دهند که چشم امید سایر گروه ها به طرف آنهاست. جوانان امروز باید مثل یک چراغ روشن عمل کنند. در هرصحنه ای که خود را می یابند، باید خرافات و اعمال منفی اطرافیانشان را که برای بهبودی اجتماع مثبت به نظر نمی خورد، رد نمایند و به آنها مشوره سالم دهند و آنها را به جهت مثبت سوق دهند و ارمان شهدای راه ازادی را زنده نگهدارند در اخیر روح شهدای ما شاد و یاد شان گرامی باد.

 

 

 

کابل – افغانستان

نهم سنبله 1391


August 30th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي