نو بهاران
ف.بری ف.بری

 

 

 

نوبهاران فصــــل نوتابنــده گی         میگشـــــــاید روزن رخشنده گی

می شــود از نو بساط زنده گی          میســــراید نغمهء فرخنـــده گی

 تا بیاری همــــــت بالنده گی

جان دهد برسبزه وگل درچمـن          ناز دارد قامــــــت سرو وسمن

عطرافشان است صفای نسترن         سبزدیبا گشته است دشت ودمن

 تا زداید محنــــــت افسرده گی 

درتغییروگردش اسـت دورزمان       جنبـــــــش وبالنده گی بینی عیان

با تنورزنـــــده است نظم جهان       عقـل وبینش ره کشـد برکهکشان

 راه انسان نیسـت جزسازنده گی

گر نه ای در راه عقل و اختیار       بنـــــــــدهء موهوم باشی نا قرار

راه حــــق بر تو نباشــد آشکار       مـــــی ستیزی با خرد دیوانه وار

  نیست راهت جزخطا دربنده گی

کاروان ارتقــــــا دایــــم روان         ظلمت شب نیست مـــانع رهروان

همره باش با جنبش نـو آوران          گوش ده برمنطق وخواست زمان

   تا نپوســـــی در گودال گنده گی

نـــــو بهاران میدمــد جان دگر         تا بیاری دید نــــو فهم و بصــــر

از جمادی تا کنون کردی سفر         تونه ای خلق ضـــعیف ومختصـر

جنــــــس بالایی رهت بالنده گی

 


March 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان