نوروزمیراث کهن سلطان زمین(دهقان)را گرامی داشت
  حسن پیمان حسن پیمان

 

                      

نوروز جشن حیات افرین

نخست نوروز را به همگان بایدست تبریک گفت

گرچه خونین بود  وکنون دو چند خونین تر گفت:  .ا

نوروز امد درجهان شور ومستی ازسرگرفت

طبیعت را تازگی وبیداری دربر گرفت

شگوفه ها در چمن درباغ و راغ زندگی

درختان پر برگ وبار شد وشیرین ثمرگرفت

بابه دهقان با اسپار وازبرای کشت وکار

چه مستانه شخم زد ومحنت کشید ،زر گرفت

دزد وجانی واستمگرمافیای مخدر

حاصل رنج وعذابش خائینین با جبر گرفت

نخستین "سلطان" زمین درنخستین پیدائیش

نخستین "تخت نوروزی" ز دهقان، "جمشید"گرفت

طالبان "وحشی آمد بابه نوروز شد بدار.ا"

ملک فرهنگی بسوخت وشهررا "بربر!" گرفت

حلقۀ طلسم"خود دریافت"سلیمان" دراین روز"

کز فیض این روز نیکو "معجزه" از سر گرفت

روز نوروز روز نیکو فیض بخش چون آفتاب

نجات یافت کشتی"نوح" و ازاین روز بهره گرفت

روز نوروز کز نخستین روزی،ازماه سال ماست

روح نو آرمان نو حیات نو دیگرگرفت

همه درنوروز نوین شد همه عالم زنده گشت

در سرزمین خسته ام؛نوروز خونین تر گرفت

نازم ان روزیکه آید نوروز با شور و سرور

مشعل شادی یتیم گر دوباره در گرفت

پای کوبی سزد پیمان در این نوروزنو گستر

بجای آه وضجه ؛ار صلح و سرور از سر گرفت

این تحفۀ طبعیت به سالروز تست" پیمان" .ا

کزین  سالگرد همه عالم جشن مکرر  گرفت

حسن پیمان"و"

نوروز این جشن بزرگ ومیراث باستانی را به همه دهاقین و باغداران ومالداران،کشاورزان وموئلدین زحمتکش؛هم مسلکان عزیز وفرد فرد کارمندان  زحمتکش وپاک نفس وزارت زراعت ؛شهر وندان وهموطنان عزیزما،مردمان منطقه وجهان که این روز را گرامی میدارند؛باید صمیمانه تبریک گفت؛ نوروز میراث کهن دهقانی،پیام آور شور وبیدار وشیپور زنده ساز بهاری وجشن شادی افرین در سراسر گیتی وعالم پهن اور هستی دارای پس منظر درخشان تأریخی درگسترۀ وسیع جغرافیائی بوده؛عالم هستی را زنده و حیات تازه میبخشد وبه شور وحرکت وبه جنبش در می آورد.روز روئیش وپیدائیش ونو افرینی؛روز مهر و محبت وپاکی وصمیمیت،روز تازگی وطراوت که در رگ رگ طبعیت وعروس زیبای بهار جاری میگردد.با دنیای تار و کهنه و کهنه پرستی ها و بازشتیها،پلیدی وپلشتیها  وبا همه بیعدالتیهای ان وداع میگوید.وبا شکست زمستان روسیاه وبا طرد تاریکیها؛فتح وپیروزی نوینی را به ارمغان آورده؛ طبعیت نو ،حیات نو،طرح نو نوای نو؛جهش وحرکت نو وفعالیتهای نوینی را درسراسر گیتی مژده میدهد؛ وبه همه زنده جان وطبیعت ،روح وروان  وحیات تازه میبخشد؛بیدار میسازد وبه چرخ می اورد.  "کرۀ خاکی ما زیر اسمان نیلگون طبیعت لا یتناهی،جائیست که نوروزعروس بهار را می آ راید؛ حریر سبز نفیس بهاری برتن درزیر چتر شعاع زرین قندیلی رنگا رنگ بلورین خورشیدی با ساز و آ واز پرندگان خوش الحان وزیبا؛با سرود وسرور قناریان وکبکهای مست  وخروشان ومخمور از نغمۀ دلنواز میلودی ابشاران با چهچۀ مستانه؛قهقه کنان" درفزای آگنده ازشمیم غنچه ها وگلهای قشنگ ودل آویز وشگوفه های باز ونیمه باز نورستۀ بهاری"را با جشن وسرور وپای کوبی ان واز موسوم اعتدال وبرابری شب وروز وازجنبش وحرکت وفعالیتهای خیره کنندۀ دهقانان وباغداران ومالداران درمسیرگستردۀ کار وتولید   و  از  جنبش    روئیدن   وبوئیدن وامواجی از شور وبیداری وحیات نوین وجنبش نوین را با  شکست  زمستان  در  طبیعت  مژده میدهد.."  (1)!-(دراینجا قابل یادهانی میدانم که؛ قرار شنیدگیها ونشراتی که در انترنیتها وفیس بوک ها صورت گرفته؛استعمال واژۀ "جنبش نوین" دراین مختصر را نباید با "جنبش ملی اسلامی گروه انشعابگر!" که دراین اواخر از بدنۀ  "حزب مادر"(جنبش ملی اسلامی افغانستان)که تحت رهبری جنرال عبدالرشید دوستم موئسس اصلی ان حزب فعالیت دارد  به اشتباه گرفت.هرچند این سنگ اندازی وعمل غیر اصولی وتضعیف کنندۀ مواضع (حزب نیرومند مادر) که تحت رهبری جنرال دوستم فعالیت مینماید وبخاطرتقویت مواضع دشمنان ان وایجاد تفرقه وپراگندگی درصفوف وبین اقوام شریف وبا فرهنگ تورک وزمینه سازی برای سرکوب ومحرومیت هرچه بیشتر خلق غیور وبا شهامت تورک وتورک تباران ومتحدین ان دراین مقطع حساس وبویژه بخاطر رسیدن به مقامات(بی مقام ضد مردمی!؟)فاقد آبرو عزت که قبل از همه درخدمت یک نظام فاسد فاشیستی!؟ تلقی شده میتواند؛مانند همیشه درمعاملات پشت پرده که چندین بار است تا کنون همچو ضربات توطئه امیز علیه جنبش ملی اسلامی افغانستان درتبانی با فاشیسم حاکم به بازی گرفته شده است؛ تا ازتشکل ووحدت اهنین خلق تورک وطوائیف مربوط ان باهم وبا سائیر خلقها وملیتها ی شریف جلوگیری نمایند.که قرار نشرات ورسانه ها وشنیدگیها؛ تهیۀ لست وفهرستهای گونگون درغیاب نام واسمای شماری ازشخصیتهای مهم سیاسی واجتماعی وفرهنگی ونخبگان؛یک گروه انشعابی را با عین"امتیاز قانونی!؟" که قبلأ تحت عنوان"جنبش ملی اسلامی افغانستان"به مثابۀ خزب مادر وموئسس فعالیت داشت ودارد ایجاد؛ وبروی عقده ها و حسادتهای شخصی وبچه گانه وبخاطر امتیاز خواهی های مغرضانه ومرتجعانه برضد جنبش ملی اسلامی قرار گرفته وبمثابۀ ابزار دست دشمنان این حزب وشاید هم بدون طی مراحل قانونی واصولی خلاف ائین نامه واساسنامۀ این حزب مذکور ؛و چیزیکه دراحزاب سیاسی همیشه معمول بوده ویگانه راه حل اصولی درهمچو قضایا انست که:اختلافات ذات البینی درعرصه های گونگون باید؛ازطریق تدویر کنفرانسها یا پلنومها ویا کنگره ها حل وفصل گردیده وعناصر وپدیده های نامطلوب ومضر ان با ارزیابیهای دقیق ومستند ازاعمال وفعالیتهای رهبری، کادرها واعضای ان با ایشان درفضای ازاد ودموکراتیک واقناع کننده تصفیۀ حساب میگردد تا از انشعابات وپراگندگیها وتضعیف نیروی خودی جلوگیری به عمل باشد واز ضربات دشمنان وفاشسیم حاکم درسرنوشت جامعه نجات یابد.طبق شنیدگیها به گمان اغلب انشعاب انها طبق این اصول زرین صورت نگرفته است که خلاف آرمان وارزوهای خلقهای شریف تورک شاید گروهی خواسته اند به این بهانه خودرا مزدوربسازند که پیامد نامطلوبی درپی خواهد داشت که ازانشعابات غیر اصولی و وازپراگندگی احزاب سیاسی پیشین نیز درکشور درس عبرت نگرفته اند.!-بنأ پیشنهاد این کمترین صرفأ منسوب به جامعۀ اوزبیک(تورک)دراین مقطع حساس تأریخی انست که؛قبل از انکه به عمل انشعاب ویا فرکسیون موازی با ایجاد گروهی از سخصیتها دست زده شود؛به آئین نامۀ خود احترام گذاشته وبرطبق اصول آن درطی یک کنگره یا کانفرانس با طرح خطوط اساسی اختلافات وتیزسها ها وروش ورفتار های مشخص مبارزه وفعالیتهای سیاسی وتاکتیکها واستراتیژی ایندۀ خودرا بعد از ارزیابیهای دقیق علمی همه جانبه ومستند با تحلیل عینی ومشخص از اوضاع واحوال وشرائیط مسلط در جامعه؛ به اکثریت ارأ وبه شکل دموکراتیک اقدام نموده؛ هرگاه عناصر نامطلوب ومخالفین مصممی یا مشکوکی داشته باشند؛ طبق آئین نامۀ ان اخراج گردیده وتصفیۀ حساب گردد بهتر خواهد بود. تا ازپراگندگیها ،گروپ سازیها، ودسته بندیهای بعدی وازمأ یوسیتها جلوگیری به عمل اید.وازتجارب تلخ احزاب سیاسی درین زمینه باید استفاده گردد که معامله با منافع خلق جبران ناپذیر است.!).ا- با اظار معذرت ازخوانندۀ عزیزکه یادهانی وپیشنهادیۀ موئجز فوق در این بحث خارج ازموضوع اتفاق افتید که تا سوئ تفاهمات دراین زمینه رفع گردیده باشد.واینک دوباره میپردازیم به اصل مطلب جشن نوروزی این جشن وشادمانی بزرگ دهقان درکشورما ومنطقه وسراسرجهان با هزاران سال سابقۀ طولانی تأریخی که با نخستین شحم زمین ودامپروری وکشاورزی؛با دست وبازوی نیرومند نخستین سلطان زمین "بابه دهقان"که با شعار عملی"زمین از ان کسیست که روی ان کارمیکند"نخستین جنبش وحرکت نوین در راه تأمین عدالت وبرابری در روی زمین جاری گردید.ونوروز که بمثابۀ روز اول سال وتقویم ان است از سابقه ترین وقدیمی ترین میراث اصیل تأریخی بویژه درسرزمین تورکستان درمناطق تورک نشین وخراسان کبیرریشه های عمیق وکهن هزاران سال قبل ازمیلاد را دارد که در اکثر کشورهای توک نشین افغانستان وایران این روز را رخصتی اعلان میکنند ونظر به اهمیت عنعنوی وبویژه سوابق طولانی ریشه دارتأریخی که دارد؛ بگونۀ مثال حتا در قزاقستان چهار روزرا تعطیل رسمی اعلان میکنند ودر افغانستان تا چهل روز مردم باشادمانی مزید انرا جشن میگرند.این جشن مردمی با سرور وشادمانی با نغمۀ بلبلان وگلهای عطرآگین وحشی طبیعی وعروس سبزینه پوش طبیعت بگونۀ سچه واصیل ان؛دهاقین کشاورزان وموئلدین محنتکش درصحرا ها ودشتها ودر باغها وراغها ودر دامنه های گلگون تپه ها وکوه های مشبوع ازعطردل آویز بهاری وبا دره های زیبا وبا غوغای مست ابشاران با همان رسم ورسوم کهن واصیل فرهنگی وسنت دهاتی ودهقانی بوسیلۀ این نخستین سلطان وامپراتور شکست ناپذیر زمین به استقبال گرفته شد که؛بعدأ تحت عناوین گونا گون میلۀ نوروزی،میلۀ دهقان،میلۀ نهالشانی،میلۀ بهار وروز اول ماه حمل سال با اشکال باشکوه ان ازسوی سلاطین شاهان وامرا وامپراتوران بعدی با اهداف وپروگرامهای مختلفی که دارای وجوه مشترک ویژه بوده؛گاه برای تشویق کشاورزان وموئلدین محنتکش این سکتور عظیم وعمدۀ تولیدی که بیش از(71 درصد)عاید ناخالص ملی داخلی کشور را تأمین مینماید وصنعت وتخنیک وتکنالوژی ودستگاه های تولیدی وفابریکات را به عقب خود میکشاند ومواد خام انهارا مهیا میسازد ازلحاظ اقتصادی دارای ارزش واهمیت خاص بوده ستون فقرات اقتصاد ناتوان کشوررا تشکیل میدهد.ویا هم بخاطر کسب شهرت وقدرت ومشروعیت تخت وتاج خود زمامداران از ان استفاده میبردند که درجوامع متخاصم طبقاتی یا تضادبین فقر وسرمایه  بین ستمگر وستمکش ودرنظامهای فیئودالی که اکثرأ بطورنمائیشی برای سرکوب خواسته های ملی ودموکراتیک دهاقین وزحمتکشان وکسب بیشتر مشروعیت ودوام حاکمیت استثمارگرانۀ خود براه انداخته واکثرأ با تحائیف وجوائیز مادی وتخنیکی از این روز باستانی استقبال کرده آمده اند.که تا امروز به مرور زمان به ان رنگ وبوی خاصی داده شده است.ودرکشورما افغانستان وخراسان باستان با مراسم باشکوه جهنده بالادرایالت مزارشریف که منحیث یک میراث کهن وبا ارزش تأریخی بشکل عالی وفوق العاده همه ساله تجلیل به عمل می اید؛به اساس برخی روایات تأریخی دردورۀ درخشان اوج تمدن وفرهنگ امپراتوریهای تورک ؛میرزا سلطان حسین بایقرا فرزند خردمند وفرهنگی امیر تیمور صاحب قران که؛ دانشمند معروف(امیر علی شیر نوائی)این ابرمرد علم ودانش شاعر وموئرخ دانا ومدبر؛بخاطربرآورده سازی مراد دودلداده از هرات به روضۀ سخی شاه ولایت مأب به مزارشریف آمده وبا سرود

بیاکه بریم به مزار ملا محمد جان

سیل گل لاله زار واوا دلبرجان

را تاآخر زمزمه نموده واین دوجوان دلداده وبا هم شیفته را عقد نکاه نموده وپرابلمهای ناشیه را که بین پدر دخترکه یک افسر نظامی وسختگیر بوده وعدم رضائیت به این معامله خویشی با پسر جوان بنام ملا محمد جان"متعلم مدرسۀ نظامیۀ هرات نشان میداد نیز حل نموده است.(2) -که به این ترتیب این روز نیکو ومیمون همه ساله با مراسم خاص درولایات مزارشریف وکابل وبرخی نقات دیگر کشور ازطرف مردم ودولت بطور رسمی وبا شکوه ان تجلیل وجشن گرفته میشود وبه این روز خجسته ونیکو ارج گذاری میگردد.ومردمان عنعنوی" این سرزمین وحوزۀ بزرگ خراسان وآسیای وسطی بویژه مناطق تورک نشین وتورکستان قدیم از شمال وغرب چین؛اسیای شرقی وشبه قارۀ هند،قفقاذ واذربیجان،اوزبکیستان وتورکمنستان تاجیکیستان وایران افغانستان وتورکیه این روز میراثی باشکوه را با پخت وپز غذا های لذیذ وبا تهیۀ(7 میوه وهفت سین وهفت شین وسمنک)که حرف اول ان با -س- اغاذ میگردد؛هرکس مطابق به ذوق وسلیقۀ خود طی مراسم ویژه؛دسترخوان خودرا رنگین نموده امده اند که یکی ازعنعنۀ ارزنده وسنتهای پسندیدۀ ملی وفرهنگی ومیراث بزرگ تأریخی دهاقین ومردم ازبدو پیدائیش جامعۀ کهن بدوی به اینسو به میراث مانده است که؛وسیلۀ عمدۀ روابط وپیوندهای فرهنگی وسنتهای معنوی بین خلقهای با فرهنگ این مناطق میگردد.فیلسوف متبحر وعالم ابرمرد دانش ابو ریحان البیرونی به این باور بود که:"نوروز اولین روز است از زمانه وفلک آ غازیدن وگشتن و...".-(3)-که پیشگوئی عالمانۀ این دانشمند تأریخ امروز به حقیقت پیوسته است.در حوضۀ  تمدن وفرهنگ ملیتهای این مناطق که از این روز تجلیل واستقبال  باشکوه مینمایند وافزون بران دراین روز باستانی باحلول بهار وسال نو معمولأ دختران ونوجوانان با پوشیدن لباسهای نو ودختران با لباسهای قشنگ با علایم سبز بهاری برتن نموده ودر برخی مناطق دیگر حتا درغرب نیز روی خودرا با رنگهای سبز وسرخ وابی خالگذاری وبا رنگهای سبزرنگ بهاری آرائیش زیبا نموده ورسم دهاتی را به شوق تمرین میکنند وبا سرور وخوشی وبا رقص وپایکوبی وسرود نوروز وبهار را استقبال مینمایند.(4)- درکشورما افغانستان طی مدت های طولانی است که این روز ازطرف زمامداران قبایلی با بی میلی وبی علاقگی خاص برگزار میگردد.وبا بی فرهنگی وبربرمنشانه  وبویژه توسط وحشی ترین لمپنهای "جهادی؟!"بنام طالبان بی فرهنگ ومدنیت ستیز این مزدوران وهابی ومولانا های دیوبندی پاکستانی حتا روز سنتی نوروز وروز میلۀ باستانی دهقان را نیز باراکت وخمپاره وتوپ وبا حمله های مدهش وهولناک انتحاری استقبال نموده ومینمایند.!-(خوانندۀ عزیزاین مقاله اگر خواسته باشند به معلومات بیشترووسیعترومستند ترتأریخی با منابع وموئخذ ان راجع به نوروز دست یابند؛میتوانند دراین باره ازمقالات صاحب این قلم تحت عنوان"نوروز میراث نخستین امپراتوری دهقان برزمین است"در{هفت- قسمت}بطور مفصل درسایتهای وزین"ففتا" ومشعل"وهمچنان برخی قسمتهای ان درسایت اریائی در اوایل سال گذشته  واپریل سالهای 2011 و2012م با منابع وموئخذ ان بطورمستند ومشهود به نشر رسیده است که دراستفاده ومطالعۀ ان برای دریافت  معلومات بیشتروغناسازی مقالات وآثار پژوهشی مفید خواهد بود؛زیرا:برترجویان رژیم اخوندی ایرانی که با هجوم و حملات پیهم فرهنگی بر مبنای ( زبان ونژاد ومذهب ستیزی که اساسأ پایۀ اصلی سیاست برترجویانۀ نوع فاشیسم اسیائی درلباس اسلامی این آخوند ها وحلقات متعصب  برتر جوی انهارا تشکیل میدهد) بیشتر ازپیش حریص وحار گردیده اند وهر انچه که دریابند حواشی انرا شاخه بری وقیچی نموده بطور زرنگانه با جعلوتقلب بیدون اشاره به منابع وموئخذ موئثق ؛مطالب اقتبا س شدۀ خویش را حریصانه به نفع خود ثبت مینمایند که ده ها مثال برجسته وغیر قابل انکار ازطریق سایتها وتارنماهای معلوم الحال مطبوعات ورسانه ها وبویژه چون رادیو -بی-بی-سی-بنابرنفوذی که دارند از هرطریق ونهاد رسمی وشخصی وهوا خواه خود به نشرات تقلبی خصمانه دست میازند.که به عنوان مثال درمورد" رسم ورواجهای نوروزی در اسیای میانه" نیز عین عمل را به تازگی انجام داده اند که نتنها با کتمان برخی واقعیتها طبق میل خود به هرکشورعنعنه ورسم و رسوم تراشیده معرفی نموده وبدون ذکر هیچ منبع وموئخذ حتا برخی مطالب را حرف به حرف نیز نقل نموده اند که این بازی با هوئیت ملی و فرهنگی ملتها  بوده ؛ نهایت با ارزش وبا اهمیت است یک عمل جعل بوده از سیطره جوئی وهژمونیستی فرهنگی وتعصب ریشه میگیرد.که باید درهر مطلب کا پی شده واقتباسی منابع وموئخذ ان ذکر گردد.از انرو بخاطرتصحیح ومقایسۀ مطالب نشرشده با مقالات تحقیقی صاحب این قلم درهفت قسمت وبویژه درمقالۀ تحت عنوان"نوروز میراث نخستین امپراتوری دهقان برزمین است"در{ قسمت هفتمین ان -ب- دربعد خارجی}درسایتهای وزین"ففتا "ومشعل"موئرخ 7/می/12 با منابع وموئخذ ان به نشر رسیده است  که هرگاه خواننده یا پژوهندۀ عزیز به ان رجوع نمایند؛میتوانند برخی واقعیتهای کتمان شده بی موئخذ وخود ساخت همچو نهاد های نشراتی ایرانی را به خوبی پی میبرند.).ا

 روز نوروز این جشن  کهن عنعنوی نظر به ارزش واهمیت تأریخی ومعنوی که داشت ودارد؛ازطرف سازمان ملل متحد وادارۀ"یونسکو" ان سازمان با تصویب قطعنامۀ موئرخ 23/فبروری/2010میلادی      با(112) رأی موافق به رسمیت شناخته شده واین جشن نوروزی منحیث یک روز باستانی ومیراث اصیل فرهنگی بنام روز بین المللی تأریخی ثبت دفتر یو نسکو گردیده است که برسمیت شناختن این روز خجسته ومیمون ازطرف سازمان ملل متحد درکشورهای منطقه؛ارزش واهمیت این روز سنتی-بدوی میراث کهن تأریخی بیشتراز پیش پرارزش و درخور توجه قرار گرفته است.ونشستهای کشورهای ذیدخل در منطقه که به ابتکار وسازماندهی ومدیریت سازمان ملل متحد همه ساله  به این روز خجسته عنعنوی ارج گذاشته میشود؛درسالهای قبل ان در تاجکیستان وایران و بویژه درسال  جاری در تورکمنستان بشکل عالی وبا شکوه تران تجلیل میگردد؛امید که عاری از غرض ومرض سیاسی ومداخلات فرهنگی برخی کشورهای همسایه در امان مانده بانتائیج خوب ومثبت  ومثمربه پایان برسد؛. ونمایندۀ هرکشور ممثل واقعی رسوم وعنعنات وسنن واقعی خود ازاین روزباستانی گردد تا دست هژمونیسم وسیطره جوئیها ی بی مزه قطع گردد وبه وسیلۀ تحکیم مناسبات فرهنگی -سیاسی وتوسعۀ بیشتربرادری واحترام متقابل وحسن همجواری منجرگردد. به یقین که همه ساله ارزشهای سنتی-تأریخی ومعنوی این روز کهن باستانی با این نشستهای رسمی درکشورهای این منطقه؛بیشترازپیش پربارتر وغنا مند ترگردیده ووسیلۀ تحکیم وبهبود روابط وهمبستگی ملی-سیاسی -فرهنگی وتأریخی وتحکیم صلح وثبات وتقویت هرچه بیشتردوستیها بین ملیتها خواهد گردید.واین ائین کهن درهمسوئی ووحدت بین این ملیتها وخلقها را دراین حوزۀ فرهنگی ومدنی مشترکه نقش پررنگ ادانموده وسبب تقویت پیوندهای کهن فرهنگی وتأریخی بین خلقها میگردد.وباعث کاهش تضادها ومداخلات اشکار وپنهان وتنشهای مربوط ان میگردد.واین نشستها که تحت حمایه ورهبرد سازمان ملل مدیریت میگردد ازمداخلات وبه حاشیه راندن برخی کشورهای مهم فرهنگی دراین  منطقه جلوگیری نموده؛ ومنحیث یک وسیلۀ خوب و بکاربرد ابزار بهبود روابط صادقانه وبی الائیشا نه ی فرهنگی-معنوی وسنتهای پسندیدۀ کهن مشترک تأریخی بین ملتهای این منطقه  میتوان مبدل ساخت.نقش هنر مندان وهنر افرینان اواز خوانان وسرایندگان غزل خوانان ترانه خوانان رقاصان وشادی افرینان؛شعرا ونویسندگان واشتراک همه فرهنگیان این حوزۀ فرهنگ ومدنیت پرور دراین روز باستانی درهمچو نشستها درتقویۀ همچو روابط واحیای دوستیها عنعنات وسنتهای پسندیده گردیده ووجوه مشترک ومثبت انرا بین هم بیشتر تقویت خواهند بخشید.ومتفقأ رشد ورونق داده ازخود به میراث خواهند گذاشت وبیشتر ازپیش پربارتر نموده به تاریخ خواهند سپرد..ا

          

مارچ/21/13

هرروز تان نوروز، نوروز تان پیروز

      حیات نوین درپیش،وداع با تاریکی دیروز.ا

منابع ورویکردها

  -- (1)

حسن پیمان-نوروز میراث باستانی امپراتوری دهقان برزمین است-{قسمت -اول}-- ماه مارچ/26/11--وماه مارچ/12-سایت مشعل

-(2) 

عبدلواحد خرم-به استقبال از حلول سال جدید 1392خ.-11/ماچ/13-اریائی

-(3)

حسن پیمان-(همان)-{قسمت-2-}-ارزشهای تأریخی ومعنوی نوروز-10/جنوری/11سایت اریائی-و فبروری12/سایتهای وزین ففتا ومشعل.و

-(4)

-(همان)

قسمت-7--ب--دربعد خارجی--سایتهای وزین "ففقا"و"مشعل"--7/می/12 

ویادداشتهای صاحب این قلم


March 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي