نویسنده : دکتور طاوس وردک
به خاطر تحقق ارمان های ملي مردم افغانستان به خاطر تحقق ارمان های ملي مردم افغانستان


سه رفیق ، سه برادر

سوم مۍ۲۰۱۳

به نظر من بسیار قریب است که در افغانستان نیروی جدید و قوه کشش نو بوجود اید که تمام شخصیت های مطرح کشور به دور این محور سه ګانه تجمع خواهند نمود و برای ابد در افغانستان جلو مساییل ( نا امني ، خشونت ، بیکاري ،تفرقه افګني، سمت ولسان پرستي ، تفنګ سالاري ، زورګويي وقدرت نمایی، استفاده از موقف ومقام ، رشوت وچپاول، دزدی و کډنپ کاري،خشونت علیه زنان ، غصب ملکیت های شخصی ودولتي ، قاچاق وترافیکنګ هیرویین وتریاک ) وبسا نابسامانی ها وبې تفاوتي ها ګرفته خواهند شد .

توسط کې ها و چطور ؟؟

برای اعمار یک بنای بزرګ وتاریخي در افغانستان به مهندیسین ، انجینران ، کارګران ومعماران ماهر ومتخصص اشد ضرورت است ،زیرا مهندیسین نقشه محل را ډیزاین ، طرح و به انجینران ساختمانی تسلیم می نمایند ، انجینران ساختماني نقشه را به محل تطبیق نموده واز محل چندین نمونه خاک را از عمق ۲۰ تا ۵۰ متر می ګیرند وبعدا در لابراتوارهای معادن تحلیل وتجزیه نموده وبعدا برای ( بنا یا انجینران ساختمان) تسلیم می نمایند تا انها براورد تمام ضروریات وملحقات مواد خام ساختماني مربوطه به این بنای تاریخی را تکمیل وبه خاطر تایید وتصدیق ان که تعمیر ساخته شود امر وزیر مربوطه را اخذ می نمایند و این متخصیصین برویت منظوری همه طرف های ذیدخل درین تعمیر تاریخی تاریخ اعلان بید ان را برای کمپني های ساختمانی معرفی می نمایند وبعدا کمپني ها قیمت های این تعمیر تاریخی را برای دولت تقدیم می دارند که ګویا چند ملیون یا ملیارد دالر می شود وبرنده که معلوم شد بعدا این کمپني کار ساختمان انرا شروع می نمایند که سنګ تهداب ان توسط اشخاص مطروحه با ایراد بیانیه و تلاوت ایت از کلام الله مجید اغاز می شود ودهان خود را شیرین می نمایند،تهداب دولت جدید نیز به متخصیصین تحصیل کرده در همه عرصه ها که سالیان متمادي تجربه تاریخي از کشور خود ما وتجارب تاریخی از کشورهای جهان را با خود دارند ضرورت است تا ستراتیژي علمی وهمه جانبه را برای بیرون رفت افغانستان ازین حالت وحشت ناک طرح و تطبیق نمایند .

اګر انقلاب ۷ ثور ۱۳۵۷ را به حیث ( تز ) قبول نماییم که به خاطر خوشبختي وسعادت مردم افغانستان مخصوصا ( کارګران ودهقانان به پیروزي رسید که بعد از تکرار اشتباهات در رهبري انزمان (انتی تیز ) برای محو وناکامی ان ظهور کرد و به قوت ( پطروډالر ) به رهبري امریکا قدرت سیاسي به مجاهدین تسلیم داده شد ودرین مدت ۲۰ سال یعنی از سال ۱۹۹۲ تا امروز در افغانستان تندور داغ ( کره ) انسان سوزي فعال است وهر مجاهد به نوبت خویش دران نان می پزد وهر کسې که خوش شان نمی اید به حیث خس وخاشاک به این تندورمی ریزاند ومی سوزانند حال به نظر من که ( سنتز ) در حال تشکل وفعال شدن است که شیره وعصاره ان را در وجود این سه رفیق وبرادر چنین طرح و پیشنهاد می نمایم .

توسط( اقایون عملي احمد جلالي فروفیسور و دانشمند در عرصه نظامی به سطح بین المللي ، دکتور زلمۍ خلیل زاد متخصص در رشته سیاست ودیپلوماسي به سطح بین المللي- و اقای اشرف غڼي احمد زۍ اقتصاد دان ناب کشور که در سطح افغانستان ما نه داریم ) تهداب بنای افغانستان جدید یعنې افغانستان که در آن ( نا امنی - بیکاری - بیسیوادی - مریضی - تفرقه قومی ولسانی )نه باشد تهداب ګذاشته می شود واین سه نفر به حیث مرکز ثقل این کشور پهناوربه اهن ربای می ماند که انسانهای تحصیل کرده - متخصص - مسلکي - وطن پرست - که سابقه وګذشته شان عاری از رشوت، خیانت ، ادم کشي ،تفرقه لسانی ، سمتي و قومي باشد ) به دور خود به حیث یک تیم ویا اجماع ملي برای مردم افغانستان اعلان خواهد کرد.

وطنداران بعد از ۳۵ سال بزرګترین چانس برای مردم افغانستان مساعد شده تا در زمینه انتخاب ریس جمهور جدید برای ۲۰۱۴ از سه نفر برادر ورفیق یکی شان را انتخاب نمایید وان هم به کسې که دارای اندیشه زیاد ازادمنښي افغانستان در سر خود مي پروراند و قبلا نیز با مخالفت شدید پرویز مشرف وتوطیه که ازطریق وي به اقای خلیلزاد جورکردن واورا از افغانستان به عراق تبدیل کرددرینجا می خواهم به چند نقطه مهم در مورد وۍ به هموطنان عرض نمایم .

۱ - او یک سیاست مدار است وعمر خودرا در ديپلوماسي سپري نموده وما در افغانستان مانند اورا نه داریم وچیزیکه برای ریس جمهوردر اداره دولت ضرورت است ديپلوماسي است که کرزۍ اصلا به مفهوم ان نمی فهمید وهمیشه از طرف سیاست مداران پاکستاني ګول می خورد وهمیشه کرزۍ را استعمال کرده است .

۲ - او به حیث یک شخص که نسبت به هر شخص دیګر توان جلب وجذب کمک های پولي و تخنیکي راامریکا وکشورهای غربي برای ترقی ونوسازی افغانستان جذب خواهند کرد ودر پهلوی ان مساعدت هایکشورهای جهانی وملل متحد را جلب خواهند کرد.

۳ -او در بین سیاست مداران افغان یګانه کسې است که نه مجاهد است ، نه کمونست است ، نه ماویست است ونه به اخوانیت معتقد است، بلکه یک افغان که خواهان ساختن حکومت می باشد که دران جایګاه نخبه ګان - تحصیل کرده ګان - متخصیصین - وانهایکه دستان شان به خون ورشوت الوده نیست به دورخود جمع وتیم قوی از اشخاص که هیچ نوع تعصبات( دیني -لسانی و ایدیالوژیکي) نه داشته وبه حیث ممثل ارمانهای تمام افغانهای باهم برادر در افغانستان عمل بکند.

۴ -او دردولت سازی و بوجود آوردن نظم وسیستم جدید سیاسي در افغانستان خوب وارد است ومطالعات طولانی درین عرصه دارد ونسبت به همه سیاسیون باجرات - بې ترس و جدي است.

۵ - یقین کامل وجود دارد که اګر انچې من عنوان کردم وهمیشه بران تاکید دارم چنان بکند در جهان قدرتمند ترین شخص سیاسی جهان لقب بدست خواهند اورد ، مثل ( مهاتما ګاندي -جماالناصر- هوچیمن - فیډل کاسترو - نلسن ماندیلا -اتاتورک - مارشال دوګول ) وغیره.

۶ - دوبرادر وباهم رفیقش باید برای اقای خلیل زاد نه تنها چانس بدهد بلکه تپ وتلاش نمایند که برادر جوانتر با انرژی زیادتر به مقام ریاست جمهوري برسد و از طرف این دو برادرربه حیث ریس جمهور افغانستان انتخاب و انتصاب شود و کاندید های دیګرریاست جمهوري به خاطر پاینت های مثبت که نسبت به دیګران داردودرین مرحله سرنوشت ساز برای افغانستان برای خلیل زاد بګذرند و شامل ټیم اقای خلیلزاد شوند .

۷ - او قادر به این است که سلاح های که هنوز در جاهای مختلف از طرف رهبران مجاهدین وقوماندانان و دیګران مخفي شده وهنوز برای دولت خطر بل الفعل است به جدیت جمع اوری ان تکمیل نماید، تا دیګر در قریه و شهر ها مردم کاملا خلع سلاح باشند وصفیر ګلوله ها در افغانستان برای ابد بند شود .

۸ - او که در زما سفارتش در افغانستان از رازها ، توطیه ها ، خواسته ها وامیال بیګانه ها خوب خبر دارد ومیتواند به حیث ذعیم منتخب مردم سیاست جدید و به نفع افغانستان را با هوشیاري تعقیب وادامه خواهند داد .

۹- جوانان کشورمخصوصا محصلین اعم از( طبقه اناث وذکور) به حیث انسانهای مترقی ومتمدن کشور که اینده سازان و میراث خوران این وطن می باشند باید نقش اساسی را در تبلیغ مثبت شخصیت اقای خلیل زاد در صنوف درسي ، در تفریح ، در زمان صرف غذا ، در کنفرانس ها ، میتنګ ها ، رادیو ها وتلویزیون ها ،اخبار ومجلات مقالات زیادی به نشر بسپارند،جای شک نیست که دشمنان خلیلزاد که به دستور دشمنان افغانستان راجع به شخصیت وې چرندیات و ناسزا خواهند ګفت ولي مردم را این بار باید فهماند که سرنوشت افغانستان مربوط به ریس جمهور جدید در سال ۲۰۱۴ است که اګر این بار باز در بدل ۱۰۰ ویا ۵۰۰ دالر خود را فروختین پاکستان وایران شمارا اینبار قرط خواهند کردوشما جوانان باید دین وطني،اسلامی وافغانی تانرا ادانمایید که باز ګپ به مثل مساله ولسوالي ګشته نرسد.


May 5th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات