نویسینده : پوهندوی دکتور طاوس وردک
دشمن به دهن خانه تان موضیع ګرفته دشمن به دهن خانه تان موضیع ګرفته


لندن ۶ اګست ۲۰۱۳

از برکت حکومت داري مجاهدین به شمول ۴۸ کشور غول سرمایه داری دشمنان سوګند خورده افغانستان به دهن هر خانه مردم افغانستان سنګر ګرفته تا انهایکه زنده ماندن همه را از یکسر قلع وقم نمایند و فردای انروز باز پاکستان وایران را سرحال مردم افغانستان حاکم بسازند زیرا طرفداران پاکستان در تمام ادارات دولتي و قووای مسلح کشور نفوذ داشته وهمیشه تحت حمایه وتفقد اقای کرزی قراردارند ، یکي را برادر خطاب می نمایند دیګرې را مجاهد بزرګ و برادر جهادی اش به این ترتیب همه در لباس دوست وبرادر افراد بیګناه وغیر واسطه والا و غیر مجاهد را به قتل می رسانند ،سوال این جا است که ایا کرزۍ و وزرای کابینه او نمی دانند که چي بکنند ویا نمی خواهند چیزې بکنند ، اګر واقعیت بګویم انها همه چیز را می فهمند ولې به خاطر اینکه سیاست فوندامنتالست ها وخاصتا اخوان المسلمین را به صورت دقیق دستوري دیکته کرده باشند ، وان این است که هر کدام باید خود را سرمایه دار بسازندولو که از طریق وطن فروشی هم باشد مثل که ګوشته را فروخت - مثل که ۳۰کیلو متر اراضی را در اشکاشم که زمان محل بازار مشترک بود در زمان ربانی فروخت، تا در اینده هیچ نیرو وقدرت نه باشد که این ها را ناک اوت نمایند ، مثل که همین امروز در افغانستان شعیه ها وازبک ها و مردمان پنجشیر ، خود را از لحاظ اقتصادی و نظامی به یک قدرت غیر لایتجزی و شکست نا پذیر تبدیل نموده است وانواع سلاحهای ثقیل از قبیل ( سکات - اورګان - لونا - بي ایم ۲۱ وغیره در پنجشیر و شبرغان با خود دارند ، عین کار را در مصر اخوان المسلمین انجام داده است وهمین کار است که ماها در جاده های مصر زور خودرا به نمایش می ګذارند ،حکمتیار از قبل این سیاست را دنبال می نماید زیرا نیم از رهبری حکمتیار در حکومت کرزۍ به حیث وزرا - والیها - ولسوالها و شاروالها کار می کنند و باقی مانده تحت رهبری ارغندی وال حزب ساخته و انهایکه به خاطر خوش ساختن پاکستان با حکمتیار در جبحات خونین مصروف کشتن افغان ها اند تقسیم شدن وخود ها را به ملیونر ها تبدیل نموده است ( زور دارند - سلاح دارند - پول دارند - مقام وچوکی هم دارند وکشورهای خارجي حمایه ګر هم دارند ) وا به جان وطندار غیر مجاهد و کمونست دیروزی دروازه های تان را چطور باید نګاه کنید وزندګي بخور ونمیر تان را چطور سروسامان می دهید ومی دانید که دشمن شما را یک یک شکارمی نمایند ،مجاهدین وطالبها دوروی یک سیکه اند و با استفاده از قران ودین خودرا ملیونر ها ساختند وشما ها را اسیر خود ساخته وبرای تان یک لحظه مجال نمی دهند که سر بالا نمایید وهر کسې که مخالفت نمایند وبرضد شان ګپ بزنند انها را فورا می کشند ، به نظر من که انها دشمنان خود را شناخته و به انها زبان مشترک پیدا نموده ازین خاطر به خودشان وخانواده های شان هیچ اسیب نمی رسد و به ګروپهای ذیل تقسیم شدن :

۱- رده اول : انهایکه در راس قدرت قراردارند ( ریس جمهور- معاونین - وزرا - معین ها - والیها - روسا - قضات محاکم - څارنوالها - مدیرها - ومامورین -جنرالها امنیت ملي - پولیس- و اوردو ، همه چیز در اختیار این ها است ورشوت شان روزانه ۱۰۰٪ جریان دارد .

۲ - رده دوم: انهایکه در قدرت نیستند برای انها زمینه ( دزدی- غصب زمین وجایدادها وخانه ها قاچاق مواد مخدر، سلاح ، چرس- کډنپ کردن ها - تهدید ها - و عصب معادن سنګ های قیمتی کشور ) میسر است اګر تصادفا کدام نفر شان در قتل ویا جرایم دیګرې در ګیر پولیس غیر جهادی وبیطرف قرار می ګیرد فورا از طرف رهبران مافیا ( که کرزۍ - معاونین ووزرا اند ) ازاد می شوند و کسې برای شان یک حرف زده نمی تواند( مثال زنده ان توفنګسالاران غور است که از ناز وطنعم وزرا و پارلمان برخورداراند په همین ترتیب در سرتاسر افغانستان قدرت به دست تفنګ داران دریای افغان اند ) و انها برای رهبران خود که اګر غم شان را نه خورد می ګویند که متوجه باش ماوشما در یک سنګر بودیم همه ما دزدان - چپاولګران - امکشان - تروریستان - تخریبکاران - غاصبین- مجاهد وطالب بودیم وما بودیم که شما را به قدرت رساندیم وفردا هم ما هستیم که از شما حمایت می نماییم وغیره.

۳ - رده سوم : به راه بندی ها در شاهرا ها - جریمه موترهای تجار - تلاشیها - جور کردن اسناد جعلی - تکس بالای فاحشه خانه ها - تکس بالای کیسه بر ها - تکس بالای دوکانداران ودست فروشان سر جاده هاو سرک ها - کمیشن کاران در ګمرکات و مستوفیت ها - و مامورین که کارهای مردم را در شعبات دولتی خلاص می نمایند ، مانند وکلای پارلمان که اخازی ها را رهبری می نمایند.

این ها در مجموع برای (( امریکایی ها - انګلیسها - جرمنها - هندوها - جاپانی ها - نماینده های ملل متحد )) که تمویل کننده های پروژه های ساختمانی بازسازی اند بهترین ګوهای شیري به شمار می روند وقرارداد ها را اینها از خارجی ها به دست می اورند باز به دست دوم وسوم به فروش می رسانند ، زیرا کشورهای خارجی که در وطن خود شان به ملیون ها بیکار مریض - ګدايي ګر - بیخانه - هرویینی - فاحشه - معیوب معتاد به مواد مخدر اند از دولت های شان نان - خانه - معاش وکار می طلبند در افغانستان حاتم طایی شدن؟؟ که برای مردم افغانستان مفت کار می نمایند ومفت پول می دهند ؟؟ نه خیر ؟؟ یک دالر هم مفت نمی دهند ، بلکه غربیها از افغانستان بهترین سنګ های قیمتی مواد معدنی نایاب وکمیاب - یورانیم - طلا اجناس انتیک وتاریخی - کرومایت و بل اخره معادل ۲۲ ملیارد دالر هیرویین ودیګر چیزها از افغانستان به کشور های شان هر سال می برند و خطوط هوای بګرام - شکار قلعه لوګر- قندهار - هرات در اختیار شان است وهیچ نوع کنترول و تفتیش بالای شان موجود نیست ، یعنی در امدن شان به افغانستان واشغال بیدون قید وشرط وطن مان توسط د شمال ټلواله این مجاهدین هیچ نقص وتاوان نه کرده ونمی کنند بلکه فواید بسیار زیاد نصیب شان شده وهمه از برکت مجاهدین وطالبهای بیسیواد وفروخته شده به دالر وپوند انګریزي است واینها از حمایت همیشګي امریکا برخورداراند اګر به سوال وجواب کرزۍ که با وزیر دفاع بوش ( رامسفیلډ ) ګوش داده باشید کرزۍ به رامسفیلډ می ګوید که من صلاحیت نه دارم وصلاحیت از امریکایی ها است زیرا اګر من صلاحیت می داشتم والي هلمند اخوندزاده را دور می کردم - دوستم و عطامحمد نور را دور می کردم - ګل اقا شیرزۍ را پس می کردم رامسفیلډ به کرزۍ می ګوید که ما نمی توانیم سبز را با سبز به جنګ پرتیم ، کرزۍ نه فهمید که سبز با سبز چي معنی دارد و ګفت نه فهمیدم رامسفیلډ تکرار کرد ما نمی توانیم انهایکه ما را در افغانستان به قدرت رسانده پس کنیم بلکه ما از برکت انها به قدرت رسانده شدیم این است ثبوت اشغال افغانستان که زمینه ان توسط د شمال ټلواله میسر شد .

برای اینکه دشمن را از دهن دروازه تان دور بسازید شما مردم افغانستان به یک تغیرکلي وسرنوشت ساز ضرورت حتمی دارید البته تغیر از لحاظ شکل ومضمون ، تغیر شکل یعنی (( تعین ریس جمهور اینده غیر مجاهد - سیاست مدار - پشتون - دیپلومات - دشمن دشمنان افغانستان - پاک و بیدون تبعیض - کسې که از همه احزاب وسازمانها ی سیاسې یکی دو نفر در کابینه خود تعین نمایند ووالي های سرتا سر افغانستان را به شمول ولسوال ها از افسران سابقه دار اوردوی دکتور نجیب ا لله تعین نمایند زیرا اینها به دشمنان سوګوند خورده وطن ما ( پاکستان - ایران - عربها ) ورهبران تنظیم های اسلامی هیچ نوع سازش نه خواهند کرد ونماینده تنظیم ها نیز نمی باشند، وخود شان مکلفیت دارند که امنیت ولایات خویش را خودشان تامین نمایندواز جانب دیګر انها رشوت ستانها نیستند وکارازموده می باشند واز لحاظ مضمون باید پروژه های بنیادی( زیربنايي ) بزرګ اقتصادی در راس ان به درجه اول ( ۵ ) بند برق را هم زمان با دیګر کارها در ( کنر - نیمروز - پنجشیر - پشت کوه پغمان - بدخشان ) شروع و با تهداب ګذاری فابریکات بزرګ صنعتی به کمک تجار ملي وطن خود ما و جلب سرمایه خارجی از خارج را در اولیت های کاری برای تهداب ګذاری یک مضمون سالم اجتماعی اغاز نمایند).

حال شما تصور کنید که چي تعداد مردم افغانستان با دشمنان وطن ومردم افغانستان به نحو از انحا تماس های نزدیک ولاینقطع دارند ومستقیما از دشمنان دفاع می نمایند و توسط اینها انتحاری و قتل وقتال صورت می ګیرد وهمه راپورها واطلاعات را از طریق این ها به دست می اورند ، و اینها هستند که دشمنان را موقع دادن تا به دهن دروازه تان سنګر بګیرند وهمه روزه ۱۰۰ ها تن از هموطنان مارا به خون الوده بسازند،این ها دشمنان تان را تا دروازه خانه تان بدرقه می نمایند و زمینه فعالیت های تخریبي و مین ګذاری ها را برای شان مساعد می سازد وطندار حل مشکل وطن ما کار بسیار ذو جوانب ، توی درتو ،وبسیار زیاد مشکل است وکار هر ابله وبیسیواد که قواله سیواد را در پاکستان ویا ایران از بادارن شان به رشوت و تادیه پول اخذ نموده است نیست ، اګر ریس جمهور اینده افغانستان را شما مردم یک شخص غیر مجاهد و شخص که خودرا افغان - مترقی- و مستقل احساس نه کند باز همان اش وهمان کاسه خواهد بود ، دشمنان را باید به هر وسیله و شکل که ممکن باشد وادار به تسلیمی نمایید وجلو فوندامنتالیزم را در افغانستان برای ابد بګیریدو افغانستان سیکولر را تهداب ګذاری نمایید در غیر ان ۲۰ سال بعد جنګ خانه به خانه شروع می شود برای اینکه حوادث مثل مصر تکرار نه شود برای این کار همان نامه های که من برای دکتور صاحب اشرف غنی در باره قووای مسلح ملي نوشته بودم عملي به سازید باز هم دشمن شما ارام نمی ګذارند و افغانستان را به خانه جنګ وخون ریزي برای همیش نګاه می نماید .


August 7th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات