نګاه اجمالی به حکومت داری ګذشته وچګونګی ایجاد سیستم کادری خوب
نصیراحمد «مهمند» نصیراحمد «مهمند»

 

                                                   

ازآنجاییکه یګانه راه جلوګیری ونجات افغانها وافغانستان از بحران جاری نخست ازهمه دراصلاح ورفع عوامل و پدیده های منفی داخلی وایجادواسقرارنظام حکومت داری خوب درموجودیت یک مشی ویلان روشن و شفاف مسولانه  عمل کرد ها ویک سیاست کادری شفاف برمبنی معیارهای شایسته سالاری افغانی توام باضوابط مسوولیت پذیری ،دسپلین ، مجازات و مکافات ، تصفیه ومحاسبه ملی نهفته است ، زیرااین مساله یکی ازجمع عوامل اساسی ومحوری مصایب و بدبختی های سی ساله اخیرمردم وکشورمحسوب میشوند که باییست یازده سال قبل یعنی دردوران اداره موقت درینمورد مسوولانه توجه مبذول وجلوګسترش ونفوذآن ګرفته می شد ۰

درحالیکه سحنان اخیر جلالتماب کرزی وسروصدا های جامعه بین المللی کمک دهنده مبنی براراده وتصمیم برای ایجاد یک سیستم ونظم محاسباتی شفا ف وروشن متقابل بین کمک کنند ګان وکمک ګیرنده بخاطرجلوګیری ازتکراراشتباهات ګذشته درمورد مصرف بجا وشفا ف پول مالیه دهندګان و همچنان مشروط و مقید ساختن تادیه کمکها به منوط میزان جلوګیری ومبارزه دولت افغانستان علیه عوامل فساد وبی انتظامی این پدیده تحمیلی وارادتی بیرونی در،تقویه اداره وحکومت داری خوب درافغانستان دا  -نسته شده که این حرفها ظاهرا درهمصدایی باخواسته های ملت ومنافع ومصالح علیای مردم قرارداشته وانتظارمیرود ګامهای عملی به سود آمنیت و ابادی وارامی مردم وکشور مسوولانه وبا هوشیاری ملی با قاطعیت در برداشته باشد میخواهد.

که هرګاه باصداقت و خلوص نیت توام باشد ، نه تنها میشود باپیاد ه نمود ن این اراده وتصمیم شایسته از حرف درعمل ، به تحقق یکی از خواسته های برحق ملت احترام ګذاشت ،بلکه حمایت وپشتیبانی واقعی ملت رانیز کمایی کردوبا برداشتن ګام عملی ازبارسنګین مسوولیت هم میتوان کاست ۰ همه میدانندوباید بدانند که یک حکومت سچه شایشته ،غیر وابسته وبیطرف درافغانستان به نفع رفاه وآرامی مردم وآبادی وترقی خود کشورونیز به سود امن وآرامش همسایګان ،منطقه وجامعه جهانی است۰

قبل ازاینکه به شرح ومقایسه حکومت داری خوب با سیاست کادری وخصوصیت های یک کادرشایسته بپردازیم  مختصرابه طرز اداره وسیستم کادری اداره های تحمیلی اجانب متجاوز وعمال وغلامان دشمنان آرامی وامنیت وتمامیت ارضی کشورکه دربیشترازسی سال ملت وکشوررا به خاک وخون کشانیده اند ومخصوصا ببینیم جامعه جهانی درراس ایالات متحده امریکادرطی کنفرانس بن زیرچتراحیای مجدد وبازسازی چګونه اشتباهاتیرا مرتکب شدند وچه ګروه ها وافرادی را بالای این ملت وکشورتحمیل ودرتحت اداره جناب کرزی انتصاب وهمکارساخته واستخدام نمودند که سبب ناکامی وبربادیهای بیشتر وتشویش آورتر ګردیده است ګرچه شرح وتفصیل مفصل ومستدل آوضاع دهساله اخیررا علاوه ازمحققین وتحلیل ګران افغان ،شاغلی « کای آیدی» نماینده موسسه ملل متحد از سال ۲۰۰۸ الی ۲۰۰۱۰ طی کتابی سه صد صفحه یی تحت عنوان (مبارزه قدرت درافغانستان یا(Afghanistan Struggle Over Power) مبنی براینکه چګونه پول ها ی هنګفت به عنوان کمک سررازیرمیشد ازچګونګی اجراات  وارتباطات (زدوبند ها) پول ها وامکانات که چطور به هدروبرباد رفته و چرا مردم فاقه وناارامترشده میروند مفصل تشریح وپرده برداشته است ما در ینجا بااختصار تماس میګیریم ۰

جلالتماب کرزی اکنون که کمترازدوسال به ختم دوره کاری شان مانده به عوامل عمده بدبختی ها وناکامی ها متوجه شده اندوانګشت ګذاشته اند ۰وهرروزدرمحافل وسخنرانیهایش یک بخشی ازعوامل وموانع داخلی ودست درازی ومداخله و حمایت خارجی وعمدتا کشورهای ذیدخل را ازعوامل شان درامورات اداره کشورافشا واظهار نارضایتی وتشویش مینمایند.

با تایید چنین وضع آشفته وناهنجار ،همه میدانیم که تصمیم قاطع واراده قوی وراستین دربرګشت ازانحرافات وتصحیح وجبران خطاهاواشتباهات ازهرموضع ومرحله که بانیت وقدمهای شمرده شده وعمل نیکوهمراه باشدودرراه ثواب صورت ګیرد جلوزیان بیشتررا میګیرد وبارمسوولیت راسبکترمینماید .هنوزموقع مناسبی است که هم حکومت وهم خارجی ها تاقبل ازخروج نیروهای خویش از تناقض ګویی بپرهیزند عملا باصداقت دررفع ودفع این اشتباهات و میراث شوم خویش ملت افغان راصادقانه کمک و یاری رسانند تصفیه وپاک نمایند تاافغان ها خودواقعا مجال یابند که درایجاد حکومت داری خوب وشفاف با تامین صلح وثبات کشورخویش ، مبادرت ورزند وتوفیق یابند۰

مسلما پیاده کردن چنین ادعایی درعمل موانع ومشکلات خودرا دارد وبااختلافات ومقاومت ها روبرومیباشد ۰ ما میدانیم که نبردبین حق وباطل همیشه ودرهرزمان ومکان موجود است۰ الهام دهندګان جنګ واختلاف پیوسته تلاش میورزند که آنرا باکمپاین وسیع تبلیغاتی وخیالبافی های بیشرمانه و محیلانه به انحراف وشکست مواجه سازندو بهره خویشرا بګیرند۰یکی از مثال های زنده آن روهر باکر امریکایی وسایریاران وهم قماشانش بوده میتواند برضد سیاست رسمی دولتش ودربرابریک ملت غیوروفداکارتوطیه می چینند مداخله مینمایدونفاق می کارد، روابط ومناسبات دوستانه ملت ها را خدشه دار میسازند ۰

ملت های بیدارومردمان ملی ووطن خواه برای انجام خدمات صادقانه ونافع درراه آرامی ، امنیت ، پیشرفت واعتلای مردم وکشور باتعقل وخردمندانه بین ماضی ومستقبل بخاطرحفظ ، وصل وانتقال ارزشهای ملی میراث های فرهنګی وتاریخی به مثابه پلی نګاه کرده و ارج میګذارند ۰ آنهاییکه حقیقتااحساس درد مردم وکشوررا دارند وآرزوی اعتلاوپیشرفت وترقی را درسرمی پرورانند نهراسیده وبه سخن پناه نمیبرند این هدف مقدس را جزء ایمان ووجایب ملی خویش می شمارند ۰برنارد شاو میګوید که : «آنکه میتواند عمل مینماید وآنکه نمیتواند انتقاد میکند.» قدر مسلم است هرګاه باعشق واراده قوی وتصامیم خردمندانه وقاطع عمل ګردد ، حوادث هرچه بزرګ وناګوارباشد بازهم دربرابرنیروی معنوی وتصمیم قاطع ومشترک ومتحد یک ملت کوچک ومضمحل میګردد۰

ما از ګذشته خویش بیاد داریم ‏آن مردانیکه درطول تاریخ پرشوروطن درمقابل تجاوزات پیهم ومسلسل غاصبین ومتجاوزین کامیاب وسربلند بدرآمده اندهمیشه ازنګاه وسایل وامکانا ت درمقایسه با دشمنان مردم وکشورخیلی ناچیزبوده اند، ولی آنها تنها درفروغ مشعل عشق مسیرخودراتعقیب میکردند ، عشق بوطن ،عشق خدمت ګذاری صادقانه به مردم ،عشق به آزادی وحفاظت استقلال واقتدارملی ،چه آنها غلامی را فاقد هرګونه شرف وسربلندی میدانستندو بااین قوت معنوی وطن وافتخارات را برای ما تحویل داده اند۰

مع الاسف که امروزبرعکس آن دربرابرمظالم و بی انصافی ها ، کجروی هاوانحرافات از اهداف وثمرات دفاع جانبازانه وقهرمانانه ملت . خون شهداوبربادی هستی مادی ومعنوی مردم وکشوربا بی التفاتی و بی تفاوتی ګوشه ګیری هاوهم قسما لغزش هاوګرایشها ، حرفهای غیرمسوولانه، پهلوبندی های ناصواب عده ای ،ازاین ګروه وتعدادی ازآن ګروه مردودومنفورواین کشوروآن کشوردشمنان مقهورمردم ووطن زمینه های شکست وشرمساری ، بربا دی وتباهی های بزرګترمهیا شده و پیش روی ملت افغان به حیث یک میراث شوم مانده وهرآن انبارشده میرود.

یک نظر تحقیقی و تحلیلی بر ګذشته میرساند که درتاریخ سیاسی افغا نستان حکومت هاییکه یکی بعد دیګری براریکه قدرت تکیه زده اند نخست ازهمه برساختار نظام ماقبل خود حمله برده وبسیار بیرحمانه ناسنجیده  به عوض کادرهای مجرب ملی ،اکادمیک سابقه داروکارآکاه، چهره ها و اشخاص جدیدی را جابجا نموده اند ۰ واین بخاطریست که درهرجامعه و کشورعقب مانده مخصوصا کشورخودما افغانستان در راه رسیدن و تسلط به قدرت سیاسی چنان عطش وتلاش دیوانه واربه مشاهده می رسد که درراه نیل ورسیدن به آن هیچکس ازهیچ ګونه وسیله ای دریغ نمی ورزد وعلی الرغم اینکه اکثریت ایشان اعم از سیایون و مسوولین دولتی همیشه ازخدمت ګذاری و صداقت به مردم و کشور داد سرمیدهند. مګردرعمل بمشاهده میرسد که جزفریب واغفال اذهان عامه ووسیله مطرح ساختن خودوتسلط وتکیه زدن براریکه قدرت وزایش وافزایش دردو مصیبت برای ملت وکشور،چیز دیګری را دربرنداشته و به میراث نګذاشته اند واینکه به معراج میرسند،خود به اصطلاح عوام در کان نمک ، به نمک میګرایند وبه شورترازآن مبدل میشوند۰

ملت افغان طی بیشتراز سی سال است که باحوادث ومصایب ناګوارمواجهه وخسارات وصدمات زیادی را متحمل ګردیده که مساله اداره وحکومت داری یک بخش عمده وسیله ابزاری دشمنان آرامی وحدت ملی وأبادی کشور را تشکیل میدهد که هرحکومت جدید کادرهای سابقه دارومجرب رااز بین برداشته وبجایش ازګروه وفادارخویش فاقد هر نوع شایستګی واستحقاق را انتصاب میکنند۰

شیوه چوروچپاول قتل وغارت  تنظیمی های ساخت اسلام آباد وتهران کاملا فرق داشت ۰( البته بین تنظیمی ومجاهدمغالطه نشود .نویسنده )به این معنی که هر کس با ګروه مسلح و تفنګ بدست خودهراداره دولتی را که اشغال نمود،همانجا ولسوال یارییس ، والی ،قوماندان ویا وزیر شد وتمام مامورین وکادرها ملی وغیر وابسته را نیزبدون تفکیک وتشخیص بنام ملحدین با توهین وتحقیر میراندند و تمام لوازم و موبل وفرنیچرواثاثیه دفاتروسایل ووسایط نقلیه ملی بس وکامازها ،تاسیسات خانه سازی وفابریکات جنګلک وامثالهم به صوب شمالی ویا پاکستان به نام غنیمت هرکدام به اندازه دسترسی و توان بردند ۰علاوتا دراین مرحله تحصیل وتجربه کار، رشته ومسالک وغیره توانایی های تخصصی ارزش خودرا بیشترازګذشته با خته ،بلکه با دیده اهانت وحقارت وسبکی برخورد وپیش آمد صورت میګرفت ۰خلاصه با غصب قدرت دولتی مدعیان روس شکن !؟ در ین مرحله به چپاولګرغاصب و متعصب ،قوم ګرا و محل ګرا ، ظالم وویرانګر ومعامله ګر مبدل ګردید۰

همانطوریکه دربالا ذکرشد وماشاهدآن بودیم که افرا واشخاص متذکره ،غیرمسحق وفاقد شایستګی وتوانایی به کرسی های ولسوال ، قوماندان رییس ، والی ووزیرتکیه زد ند دردوران طالبان هم کدام معیاری به جزملایی وطالبی چیزدیکری وجود نداشت ازامیرتا پیاده تماما بنام طالب وملا بودند واینهاهم درتوهین واخراج کادرها ومتخصصین مسلکی وباتجربه بنام های شروفسادواشخاص نامطلوب بدون تفکیک وتشخیص مبادرت میورزیدند.  ما دیدیم که عده زیادی ازکارمندان وکادرها وافسران بیګناه ومظلوم درکنارجاده ها وچهارراهی ها به شلغم وکچالوفروشی وغیره پرداخته وعده ای هم به کارهای جسمانی مردکاری وحمالی روی آورده و تعداد زیادی ازاستعدادها ومغزها به صوب سرتوشت نامعلوم وبه بیرون ازسرحدات کشوربه هجرت تن درداده به حیات ذلت باروپرمشقت بسرمی برند ۰

واما پس از یازدهم  سپتمبر ۲۰۰۱میلادی که به قول خود طالبان سایه نصرت الهی ازسرشان برخاست وبخت شان برګشت ودرتحت سایه وحمایه طیارت وراکت های کورکروزوتخطی ها واشتباهات امریکایی ها ،انګلیس ها ومتحدین غربی وکرګسان ولاش خوران منطقوی وهمسایه اینباربازهم همان ګروه ها یعنی عوامل ظهورطالبان (ګروه های رانده شده شروفساد ازجانب طالبان )علی الرغم آنکه عده زیادشان ازبدنام ترین وفاسدترین افراد وګروه های جنایتکاراداره قبل ازطالبان بودند، در یک ترکیب نامتجانس به قدرت نشانده شدند ۰ منتها تفاوت شان ازدوره قبلی دراین بودکه دیروزبا شعارهای آتشین بخاطراعلای کلمّه الله باعبا وقبا با حمایت وهمراهی نواز شریف و آی اس آی ومشاورت جنرال حمیدګل به اریکه قدرت تکیه داده شدند ، ولی اینباردرپیشا پیش تانکهای امریکایی ومتحدینش به حیث پیاده نطام باسخن ازدموکراسی ومدرنیزم وعطروپودروباریش های کوتاه وقیمتی ترین دریشی و نکتایی هاوکف وکالروسرها ی برهنه (لچ) به سبک و شیوه هالیودیهاحرف ها برزبان میرانند ۰بیشتربه نمایشات «شو» وتمرین واکت های سخنرانی های انتقادی وبی عمل غرق و مصروف اند۰ آزادی های حرف وعمل وصلاحیت آنها حدود وثغوری نمی شناسد ، به ارزشها، منافع ومصالح ملی وقعی ګذاشته نمیشود ۰برای غلبه حاصل کردن وبرانداختن حریف خلاف خواست اقوام وملت ازمواضع قومی وملی به توهین وتحقیر وتحریک اقوام علیه یکدیګر میپردازندبه شیوه های به اصطلاح ټګ وټګمارنفاق میکارند ۰خود دامن خویش را بلند وملت را می شرمانند وراه راهم برای دشمنان ملت وکشور باز می نمایند۰

دیروز دیګران را به نامها سکولاریزم وغربی مشربی و کلمات کفری متهم میکردند ولی خود اکنون نظام اداری دولت را درګرو خود ګرفته با استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی مصروف سنګرسازی وتحکیم مواضع برای تامین منافع شخصی ،ګروهی وولی نعمتان خارجی خویش بوده وآب را ګل آلود و ماهی ګیری کرده وبا سخنان احساس برانګیروهیاهوی تبلیغاتی افکارواذهان عامه ملت وجهان را اغفال ومیفریبندومخدوش میسازند،که ګویاپس ازسال ۲۰۱۴یعنی بعد خروج قوت های خارجی کشوربرای هیچ کس محل  امن نخواهد بودواین همه بخاطر تداوم وبقای حیات ذلت بار خود شان صورت میګیرد ۰

مګرملت افغان وآګاهان بشردوست جهان ازآغازمیدیدند ومی فهمیدندکه برای ایجاد یک حکومت واقعا خوب و بدرد بخور برای افغانستان کدام معیارهاو سیاست کادری و چه اشخاص ضرورت است به ساخت وبافت بن ازهمان آغاز شک و تردید وزمزمه ها وجود داشت ۰زیرا بیشترین کسانیکه امروز درجامعه تبارزداده میشوند وتوسط منابع ومراجع خارجی و ساده دلان داخلی به حیث حلقات مطرح یاد میشوندبیشترین شان درخدمت روسها بوده اند وامروز درخدمت قوای مسلح امریکا - ناتوقرارداشته که خود فروشی و پیوند شان با سازمانهای جاسوسی اجنبیان وکشورهای خارجی اظهرمن الشمس است ، سرآغاز این وضع ،از تهاجم قوای متجاوز شوروی واستخدام وافرازا ت وسیع سازمانهای جهنمی (کی – جی – بی) و( جی – آر – یو ) در داخل افغانستان نشات کرده وادامه آن شمولیت بسیاری ازافراد بلند پایه تنظیم های ساخت ایرانی وپشاوری بوده که برای منافع  شخصی و بهره برداری های مالی  به سازمانهای جاسوسی امریکا ، انګلیس ، آلمان ، فرانسه ، ممالک عربی ،  ایران  ، هندوستان،  که ( آی – اس – آی )پاکستان این یاردیرینه وبرادر مهربان وایران این دوست محیل ګلو سوزان معلم ومربی شان بوده پیوستند.

جریانات وبازی سی سال ګذشته بامقدرات وسرنوشت مردم وکشوراز آنها هنرپیشګان کارکشته معامله ګرونقش بازی کن های ماهری ساخت که به ضرب هردهل زمانه وسناریو ی دشمنان مردم ووطن مطابق به اندازه سود جویی وبقای خویش پا کوبیدند ۰اینکه کتاب ومعلم ومکتب ومدرسه شان چه ګفتند وچه به ایشان آموختند ؟ ونیز اینکه ایجابات ایدیالوژیکی شان چه بود ؟ ظاهرامطرح بحث نګردید، فاقد خاصیت وکترکتر ثابت ازآب بدر آمده اند.چنانیکه سرخ دوآتشه  دیروز درآغوش جهانخوارسیاه لمید ه نام جهاد ومجاهد سرشناس روس شکن را صدمه زده ،نمک خورملحدین ګردیدند . در حالیکه مدعی هم هستندکه تا دیروز با آنها سرستیز داشتند .ولی بطور کل همه دشمنان آرامی وآزادی وآبادی مردم وکشور شدند ۰

همانطوریکه جلالتماب کرزی به ستوه آمده اند جناب معاون اول شان ( به اصطلاح آروق شان ترش کرده) اونیزدرجلسه معرفی صلاح الدین ربانی رییس کمیسیون صلح واقعا با لحن وروان خسته از طرزکاروحکومت داری خود به صراحت اظهار ناخوشنودی وخستګی نمود ۰امروز سرتوشت مردم ووطن بدست قماشی افتاده که همه سخن ازوطن دوستی میزنند وسنګ ایمان و دیانت پاک به سینه میکوبند۰ همانطوریکه دربالا ګفتیم جهادی نما ی دروغین کلاه پکول را ازسربدر کرده و به رسم (مودروز)خودرا آراسته و به سبک هنرپیشګان هالیود لباس به تن کرد ه واما هورا سرایان ریش تا ناف ګذاشتند وتسبییح هزاردانه ګردانند ودر مسند موعظه نشسته اندواینها اند حلقات مطرح !!!۰

 حال مکث کوتاهی بکنیم وببینییم که کی این فاجعه را خلق کرد ؟ چه کسی وکدام مرجعی ازین ها حلقات مطرح سیاسی ساخت؟ درین شکی نمی ماند که درواقعیت نه باهدف واحساس آرامی مردم وآبادی وطن ،بلکه فقط وفقط به مقصد استحکام پایه های قدرت اشخاص وګروه های معین وتامین منافع درزیر یک چتربه طورعوام فریبانه علیه،آبادی ، امنیت، وحدت وصلح جویی ابزارقرارګرفته و به سازشهای بسیار ننګین وخلاف منافع ملی ومصلحت افغانها وافغا نستان تن داده شده وبآانهایی معامله ګردیده که باید برای تصفیه ومحاسبه ملی به محاکمه کشانیده میشدند ۰

یکی ازصفات و ممیزات نیکووعالی ولرزاننده دشمنان که افتخارات کمایی شده ګذشه ها محصول آنست،وحدت وهمبستګی ارګانیک اقوام این خطه است که دربرابرهرمتجاوزواشغالکردرصف واحد ایستادګی صورت ګرفته وبا مشت پولادین وحدت وازخود ګذری با تبرو بیل وداس خویش درمقابل قویترین قدرت های غاصب واستعماری وابرقدرت های جهانی ایستادند ودشمن متجاوزرا نه تنها مات وشکست داده اند بلکه به ګودال تاریخ دفنش کرده اند ۰ ازینروتا زمانیکه وضع وسیاست داخلی را اصلاح وشفاف نه نماییم ،مارهای آستین را دفع نکنیم و وسایل وابزارتخریش وحدت وهمبستګی ملی را دوروخنثی نکرده ایم ،سخن ګفتن از آبادی وآرامی و جلب کمک و همکاری و عقد قرار داد های استراتیژیک بااین وآن کشور بګمان اغلب نه تنهاقادر به جلوګیری ازین بحران نخواهد بود بلکه ضیاع وقت  شرم آوروبیشتر درد سرسازهم میتواند باشد ۰          

بدون شک هیچکسی ازین امرانکار ورزیده نمیتواند که بیشترازنود فیصد مردم درافغانستان ازنعمت خواندن ونوشتن محروم وازاساسات ابتدایی و ترمینالوژی عرصه های علوم و سیاست وپیشرفت های محیرالعقول ساینس و تکنلوژی معا صرآګاهی وآشنایی نداشته واین تعداد از جمع نظامها و سیستم های سیاسی صرف به نام حکومت و حکومتی ها آشنا هستند وخود انتخاب میکنند ومیدانند که دولتی هاهمګی تحث امرفرمان پادشاه قراردارند وچون پادشاه ظل اله وبه اطاعت وپیروی ازامروی مکلف اند ۰باین اساس  نظام وسیستم های ملی ودموکراتیک وغیرهمخصوصا وارداتی وتحمیلی اجانب بامعتقدات وفرهنګ شان درمغایرت قرار ګرفته وبرایشان نامانوس وبیګانه مینماید وفقط پابندی والتزام ،حقوق ووجایب خویشرا درلابلای اوامرونواهی ومعتقدات خود ونیاکان خویش می پذیرند ۰وهرکسیکه ازان سرپیچی وتخطی نماید نه تنها آنرا حمایت نمیکنند ، بلکه علم نفرت ومقاومت را بلند کرده به اندازه شدت عمل وبی انصافی متهم وبه جزا هایی سبک وسنګیین رسانیده  میشوند۰

 درحالتیکه یک بخش بزرګ شعوروآګاهی اجتماعی جامعه افغان درموردبرداشت وشناخت ازحکومت وحکومتداری بربنای فکربالااستواربوده وهمه میدانیم که این طرزدید وبرداشت دراثرعوامل بیرونی ،تجاوزات وچشم داشت های قدرت های استعماری وهمسایګان بی انصاف وهمچنین سیاست های نظامهای نا مطلوب بی کفایت وغربت وفقراقتصادی ،بیسوادیوفرهنګ جنګ  به ذهن مردم القا شده  که نه ازسیستم ونظامها عادلانه وانسان ساز ونجات بخش اسلام ونه ازمحاسن و طرزحکومت داری های جامعه متمدن جهانی مدل و بهره ای ګرفته توانسته ایم ۰ ګاهی سنګ بزرګ فشار وتظلم وجفا بر ملت تحمیل ګردیده که برای جزیی ترین حق انتقاد واعتراض وبه اصطلاح سر بالاکردن جایی نداشته وزمانی هم چنان آزادی ها ی غیر قابل هضم وبی مسوولیت و بی بند وبار واردوتحمیل شده که ملت مجبورا به اصطلاح کفن کش قدیم  را  ویاهم ګرسنګی را برشوربا ی چرب  که دل و جګر را بچکاند و به یغما ببرد ترجیح داده اند ۰

از دوره کمونستان مزدوروخلف آن برهان الدین ربانی که مشت نمونه خروار کنده وجسته کوتاه سخنانی در بخش هاوپاراګرافهای مختلف ګفته شده ،هرګاه قدمی به عقب و نګاهی به تشکیلات مولود مبتذل ونامیمون (بن)وانتصاب شده ګان  بیندازیم عده ای ازایشان درخدمت روسها بوده اندوامروز درخدمت امریکاـ ناتوقراردارند بیشترین شان بحیث مختلصین ،مجرمین جنګی ، جنګسالاروتاجران موادمخدره متهم اند۰ حقایق تاریخی و جریان وقایع بوضاحت نشان داده وبه اثبات رسانیده که اراده ملت هیچګاه احترام ورعایت نشده بلکه اراده وعمل کردحکومات هم بیشتر برای استحکام ودوام سلطه ونفع ګروپی خودوبیشتربیشتر زمینه سازی هایی برای تحقق اهداف پلید سودجویانه دشمنان این مرز وبوم بوده است ۰ که یقینا نمی شودقبل ازرفع ودفع آن در تحت چنین شرایط و حالات ازحکومات یا دولت ملی ودموکراتیک وغیره اصطلاحات سیاسی حرفی زدو یاانتظاری داشت .

روندهم به شکلی پیش میرود که بخش قلیل وناچیز باسوادان ودرس خوانده ها هم همینکه تحصیلات به سویه بکلوریا یابالاتر را اکمال مینمایند به دستګاه دولتی چشم میدوزند ،به هر وسیله ممکن راه خودرا باز کرده وبه فکراخذوقبض کرسی وشان وشوکت و اقتدارشخصی می شوند نه درفکرخدمت وقراردادن استعدادودانش خود به سودملت وکشور ، بلکه بیشتر تمایل وتلاش دارند تا با فرهنګ وکلتور خارجی هاآشنا وخود را آراسته وعیار کرده وازحمایت (خرشوها وګود آیدیا هاو ذهن شویی )آنها برخوردارګردند وازاینجاست که پیامدونتایج منفی آنرا ما درعمل میبینیم ۰

همینګونه ازلحاظ فکری درجمع فوق الذکر هم  دسته ای اند که حکومات ملی دموکراتیک را ازجمع نظامها و سیستمهای کفری وغربی خوانده و به آن تن در نمیدهندآنرا رد مینمایندبلکه درتضعیف وتخریب آن نیزسعی وتلاش میکنند والترنتیف وبدیل آنرا هم ارایه نمیکنند ،که اینګونه نظریات و ذهنیت هانیزدراذهان وافکارجامعه اختلال و سردرګمی را بوجودمی آوردکه یقینا بالای سیستم حکومتی وحکومت داری تاثیرمنفی اش را وارد مینماید۰و بی باوری وبی ثباتی می آورد۰

ګروپ دوم که چنین نظام وسیستم راتایید ومی پذیرد بازهم دربین این هاتوافق ،وحدت نظرو حسن نیت بملاحظه نرسیده وبا ابراز نظریات وسلیقه های شخصی وګروپی خود این نظریات به موانع پیشرفت و تحقق و پیاده سازی نظام وسیستم مبدل شده و آنرا بی نظم و بی اعتبارمیسازد ۰در اینجا هدف این نیست که تنوع واختلاف نظرهاراتردید وبی اثربخوانیم ، بلکه یقینا ګوناګونی واختلاف نظریات که برمبنای حسن نیت وبر بینیاد سازندګی وتقویت اندیشه معقول افغانی استوارباشد موجبات انکشاف و پیشرفت وپختګی واستحکام یک پروژه راتشکیل میدهد ۰ولی نه به شکل وترتیبی که برمنطق واستدلال ضعیف تاکید و پا فشاری وبرنظریات دیګران با سفسطه ګویی خط بطلان کشیده شود ۰ باتاسف ودریغ که این مریضی و تکلیف طی ده سال اخیر سردچار جامعه روشفنکری افغانها ګردیده وتا سرحدی که ِآداب وعفت کلام و قلم هم رعایت نشده واز جای ومواضع تفنګ سالاران جنګ وخشونت وتخریب عمل میشود ۰

در مملکتی که برای انتخاب کرسی زعامت و رهبری آن ( ریاست جمهوری )بدون هیچګونه معیار وضوابط بیش ازپنجاه ، شصت نفرآستین و پاچه برمیزنند مګرطی ده سال با داشتن همه امکانات مادی وسیاسی ونظامی دراثرفهم وکفایت ولیاقت این مردمان نخبه مطرح بوده !؟که ملت افغان نتوانسته که ازتورید واحتیاج سوزن بی نیاز شده وبتواند کفن خودرا باسوزن خویش بدوزند؛ زیرا توان وامکان چپنی برایشان نمانده که بدوزند ۰ یعنی هرګاه واقعاما روشنفکران و درس خوانده ها ییم باچنین فکروهواوهوس های بلندباید نه تنها بپذیریم که مسوولیم ویک فرصت وامکانیکه درتاریخ بشریت کم نظیراست به باد فناد دادیم ویرانی ها ویرانترو دیوارهاوحدودات جفرافیا یی فروافتاده تروبی ثباتی وبی امینی ودست درازی ها ی بیشترراازهروقت دیګربمردم وکشورهدیه داده ایم ۰یازده ساله تلاش !؟ ملت را پریشانتر وپر اضطراب تر از یازده سال قبل با خودمیکشاند.

افغانها وافغانستان درشرایط ولحظات بسیار حساس وخطیر قراردارد ۰بازهم درین مرحله حساس وسرنوشت سازکه یک کمپاین رذیلانه تبلیغاتی ازجانب دشمنان ارامی ووحدت ملی افغانها وتمامیت ارضی کشورراه اندازی شده میخواهند حالتی شبیه وضع بعد ازسقوط اخرین حکومت رژیم دست نشانده شورویها را بمیان بیاورندومردم ومملکت را یکباردیګربخاک وخون بکشانند ، بیداری وهوشیاری ملی واقدامات عملی خنثی کننده وبپاخیزی رامی طلبد وازهمینجاست که روشنفکران وملی ګرایان وطن خواه درآزمون سخت قرارګرفته ومسوولیت بزرګ ازهر وقت بیشترمتوجه آنهاست و وظیفه دارند تا از طرق ممکن درشناخت وایجاد یک حکومت صالح وخیرخواه وخدمتګذارباملت افغان دوشا دوشا صدا بکشند وایستاده شوند ۰وجامعه جهانی را متوجه ومتقاعد ساخته ،چشم وګوش کشورهای درګیروقاصدان ومشاوران شانرا باز نمایند بیشتر ازین پا آتش بازی نکنند .

ازاینجاست که وقتی روشنګری وتنویروسمت دهی درجهت منافع ومصالح علیای مردم وکشور وافشای به موقع توطیه ودسایس دشمنان خارجی وعمال داخلی شان صورت ګیردوملت موقع وقدرت تشخیص تفکیک سره وناسره را حاصل نماید ،به یقین که دیګر دشمنان آرامی وابادی وهیچکسی وقدرتی را این جرات ومجال میسرنخواهدبودکه ازابزاروشیوه های فرسوده نفاق افګنانه ما نند مشارکت ووسیع البنیاد، فدرال وغیره استفاده سوء نموده قدرت وقوت متمرکزومنسجم ملی مرکزی را تقسیم و پاشان بسازد واین مردم وکشوررا پایمال نمایند۰ زیرا تاریخ به دفعات نشان داده و خودما نیز شاهد زنده هستیم که این خطه مرد خیز باستانی راهمبستګی ملی باحرکت های خودجوش لشکرمردمی دلیروجان فدایش دفاع ، حفاظت وحراست نموده است ، نه اردوهای شخصی و تنظیمی و پیمانهای نظامی وستراتیژیک بااجانب وبیګانګان ۰

به این ترتیب وقتی ملت واقعا این موقع راحاصل وزمنیه های واقعی رعایت حقوق طبعی وآزادی های عمل وبیان وحق رای وآشتراک مساعی درمسایل ملی خویش درچوکات مسوولیت پذیری برای شان حاصل با شد یقینا که ملت هم وجیبه خود میداند که از چنین یک حکومت ( که خودرا درآن میبینند ومی یابند ) ازدل وجان حمایت و دفاع مینمایند،درعکس صورت بیک صداوباوحدت عمل ونظربه سقوط وانقراض آن کمر می بندندو اجازه نمیدهند بیشترفرصت ها وامکانات باارزش زندګی آنها نقش برآب شده وبه هدربرود ۰

 بنا ءنخست ومهمترازهمه انتظاراینست که حکومت جناب کرزی وبخصوص عناصریکه با این آرمان پیوند داشته وعلاقمند بوده ولی تا اکنون موقع وامکا ن نداشته اند برای تامین رفاه وآمنیت ، پیشرفت وترقی جامعه چګونه مشی سیاسی و سیاست کادری را انتخاب و پیش میګیرند ۰بسیار محتمل است که روش ومشی سیاسی یک حکومت مورد قبول وپذیرش قرار ګیرد، ولی سیاست کادری ای که درپیش ګرفته واتخاذ نموده در راه تطبیق اهداف وپروګرام هایش و پیشرفت وانکشاف اموراجتماعی موانع ومشکلات راایجاد نماید وګراف عقب مانی بدبختی جامعه را بالا ببرد۰تجارب تاریخی است که بما ګوشزد مینماید ونشان میدهد که کشورهای شرقی ومخصوصا درکشورخودما افغانستان ازقدیم الایام درنتیجه سیاست های نامطلوب کادری حکومات بوده که مردم رنج وآزاردیده ومصایب وبدبختی های بی شمارببارآورده ونتیجتا دامنکیرمردم وموجبات فقرغربت وغیره آلامیکه ما امروزبا آن دست وينجه نرم میکنیم ګردیده است ۰ خوبست هرګاه ازسخن بیشتروطوالت کلام انصراف بعمل آورده وبرای آګاهی بیشترببینیم که (کادر) و(سیاست کادری)چیست وچه معنی را ارایه میکند:

دانشمندان به چنین نظر اند که کادرعبارت ازآن شخصیت حقوقی است که برای انجام وپیشبردوظیفه مشخصی برمبنای فهم ودانش اکادمیک مسلکی وفنی خویش درامرتنظیم ورهنمایی همه جانبه وعرصه ها ی اصلاحات ، ابداع ونوآوری های مفید وارزشمند مورد نیازوقابل پذیرش جامعه اش کسب صلاحیت وقبول مسوولیت مینماید ۰

(ادامه دارد)

 


December 17th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات