نګاه اجمالی به حکومت داری ګذشته وچګونګی ایجاد سیستم کادری خوب
نصیراحمد – مهمند نصیراحمد – مهمند

 

                            قسمت چهارم پیوست بګذشته                    ۴جنوری ۲۰۱۳میلادی

کوتاه مکثی برنتایج عمل کردهای سیستم کادری سیاه ومکدردرعرصه  بازسازی واحیای مجدد ویرانی های کشورطی یازده سال ګذشته:

علاوه از مشی روشن و شفاف ويک پروګرام علمی ازقبل تنظیم واعلام شده ملی وسراسری ومحاسبه ومطالعه جهات تطبیقی آن ، احیاوبازسازی وانکشاف ازهروقت دیګر بیشتربه نظام واداره سالم نیازداردکه به پای خود استوار بوده ازعناصربا کفایت ، اهلیت ، لیاقت ، شایستګی واعتبار واعتماد مردم خودش برخوردار باشد وحمایت واشتراک مردم راجلب کرده بتوانند ، زیرا نمیشود همه چیزرا ازحکومت توقع بردبسا مسایل و پرابلمهایی هم است که زاده عدم علاقمندی واشتراک مساعی آنها بشما میرود زیرا بحران اعتماد آنها را هر لحظه دورساخته و هیچ چیز را به نفع خویش نمیابند بګونه مثال در فساد اداری و ارتشا هرګاه باورمند پرسش و مجازات ومکافات باشند و دست امن و حمایت دولت را بالای خود ببینند هرګز به رشوه دهی وسازش های خاینانه تن در نمیدهند بلکه بزرګترین مانع وسد هم میشود قرار ګیرند ۰ برای تقلید ناشایست ودنباله روی ووابستګی های داخلی مانند نژاد پرستی ،قوم ګرایی ، تعصبات لسانی و مذهبی ومحلی جایی نمانده تحت دیکته وتاثیر مغرضین و معامله ګری وبیګانه پرستی واقع نشده وبرای پروژه موانع ایجاد نکرده واز فساداخلاقی واداری و اختلاس مبرا باشد۰ مسلما چنین یک اداره سالم وبیطرف وبا اعتباربه نفع خود کشور، منطقه وبه سود جامعه جهانی ومراجع تمویل وکمک کننده نیزهست ۰

بادردواندوه فراوان که طراحان درامه بن مبتذل ترین سناریووبدنامترین وفاسدترین بازیګران واکتوران را(دروجودیک شرکت سهامی مافیایی) ګماشتند که طی بیش ازده سال اخیرآنچه ازدوران تجاوزشورویهاوصوبه دارهای تنظیمی ازآنها مصوون یا نیمکاره مانده بود به سود اربابان خود انجام داده مردم وکشورافغانها وهمچنان مالیه دهندګان کمک کننده خارجی رابه نام احیا وبازسازی وانکشاف افغانستان بیشترازتباهی ګذشته به بازی ګرفته تباه وبرباد نمودند، بلکه حساسیت رادربرابرقدسیت  کلمات کمک وتعاون بشری، دموکراسی وغیره برانګیخته اند ۰

آنچه ما ازکاستی ها ،چورو چپاول و حیف ومیل ازپروژهای احیا وبازسازی پلان مارشال برای جرمنی و سایر کشورهای افریقایی وآسیایی و امریکای لاتین آموخته وبیاد داریم و یا ازلابلای اسناد ومدارک می فهمیم در مقایسه با آنها شیوه عمل کردطرف ده سال اخیردرافغانستان درموجودیت امکانات وقوای عظیم وبیدریغ مالی نظامی وسیاسی ظالمانه ترین ، بدنامترین وشرم آورترین مرحله تاریخی نه تنها درافغانستان ، بلکه برای جامعه بین المللی مخصوصا بیش از پنجاه کشور،صدها موسسات بین المللی که درافغانستان حضورفعال دارند محسوب میتوان کرد ۰

همانطوریکه دربالا تذکار یافت یک تعداد کشورهای متجاوزواستعمارګروظالم وعده ای ازفرصت طلبان که طی بیش از سی سال جنګ درمصایب کشور نقش داشته اند وظیفه ومکلفیت داشتند ودارند که غرامات بپردازند ، دراحیا وبازسازی کشورکفاره اعمال وکردارظالمانه ومخرب خویشراادا وجبران کرده سهیم شوند وتمام این امکانات و کمکها باییست عاری ازقیدوشرط ومداخله بوده وبصلاحیت وتشخیص خودافغانها مطابق به تفکیک ضرورت های اساسی شان با رعایت قدامت ها بداخل یک پلا ن مطروحه دقیق ملی وسراسری افغانی بمصرف میرسید یا برسد ۰

به این ارتباط آنچه که ازهمه بیشتر قابل توجه با ارزش و مهم بوده ودرهرزمان وشرایط عادی وخاص وهمه عرصه ها ازاهمیت برخوردار میباشد اینست که هرمبلغی ازهرکشورومنابع ایکه بنام احیا وباز سازی وانکشاف داده میشد یاهم میشود باییست روشن ونظام محاسباتی وحسابدهی متقابل وواضح وبحساب معین افغانها پرداخت وانتقال میګردید،در حالیکه تا حال چنین نبوده بنام احیا و بازسازی وانکشاف افغانستان هما ننددوران جهاد به جیب وحسابات اشخاص ، موسسات وکشورهای غیر رفته وآنها را آباد ومعمور نموده مګرافغانها وافغانستان بهمان حالت ویران ومخروبه و متکی به بیګانه ها مانده ومردمش به فقرومرض وګرسنګی وبیکاری بیشترازده سال اخیرمواجه میباشند ۰موید این ګفته نه تنها نتایج عملی  وحالت رقت بارموجود درکشور بوده ، بلکه یکی ازبلندپایه ترین مرجع ملل متحد ،موظف وذیدخل درین پروژه بنام « کای آیدی » طی کتابی بطورمفصل ومستند حالات را بیان داشته که باعنوان ومتن این مبحث کاملا درسازګاری ومطابقت قرارمیګیردکه درذیل ترجمه بخشی ازنوشته های موصوف را مطالعه خواهید فرمود ۰

به منظورتنطیم بهتروموثر این پروسه و نجات مردم وکشور ازچنین حالت مصیبت زاء اشد ضرورت است جامعه جهانی ومخصوصا کشورهای ذیدخل وذینفع ازتداوم وتکراراشتباهات جلوګیری وبرروش و پالیسی خویش تجدید نظر نموده برحقوق حقه مردم افغانستان وهمچنان به حق حاکمیت ملی واستقلا ل وتمامیت ارضی آنها احترام بګذارند ودست تجاوز، مداخله مستقم وغیرمستقیم ودیکته وتحریک وجانبداری وحمایت ازافرادواشخاص وګروپ های بد نام و فاسد وجنایتکا ران تهاجم فرهنګی و بهم اندازی ونفاق بین ملت واحد ولایتجزای افغان دست برداشته افغان ها را موقع وفرصت دهند وکمک نمایند تاخودشان ازهمه اولتربجای این اداره نامشروع و فاسد مافیایی یک نظام واداره شایسته ، آګاه ، توانمند ، بااعتبار مجرب منضبط وبادسپلین راایجاد ومسلط سازند و بعدا ګمګ های موسسات وکشورهای مختلف متعهد، علاقمند وکمک کننده باساس یک میکانیزم روشن حسابدهی متقابل و پلان سنجیده شده دقیق تحت نظروکنترول نطام مسلط وحاکم به مصرف برسد ۰ زیرا ما خود شاهدیم که طی بیشتر از سی سال ګذشته به ملیاردها دالر با افغانها تحت عنوان کمک دراختیارموسسات و (N-G-O) های مختلف وسران تنظیم ها و ګروه های جنګی قرار ګرفت، مګر بازهم با اظهار شرم و تاسف که نه تنها در راه تامین امن وثبات ،رفاه وآبادی مردم وکشور ګامی برداشته نشده ، بلکه  این پول ها در پهلوی تلاش ها وفعالیت های مخرب بیشترسیاسی ، تهاجم فرهنګی و کلتوری بر ویرانی وناامنی وایجادفاصله ونفاق ملی ومداخله درامور داخلی به مصرف رسیده وبه جبیب افرادوګروههای معین وموسسات شخصی ومعامله ګرو (N-G-O )های افراز شده خودشان سرازیر ګردیده است ۰

 بیش ازسی سال جنګ وتباهی و خونریزی هرروزفرهنګ جنګ وویرانی دست بلند ترومسلط ترمیسازد،که همین اکنون به کسب و پیشه یک عده مشخص ومعلوم الحال مبدل ګشته است ۰ صاحبنظران ومحققین اتفاق نظردارند که تجربه جنګی به شکل متداوم وروزافزون ، علت بنیادی جنګ محسوب شده ومنجربه جنګهای آیند ه میګردد . جنګی که چندین سال ادامه پیدا کند میتواندنسلی را به جا ګذارد که از عهده پیشه وکاردیګری بدر شده نتوانسته وفاقد مهارت های دیګر وغیر جنګی شوندکه درینصورت نمیشود آنها رابه کاردیګری استخدام نمود ، لذا درایجاد وادامه جنګ وخشونت علاقمند میباشند . برای جامعه دشواراست این عده را جذب نماید .تمرد وسرکشی، تجاوزورهزنی شان سبب انزجار وتنفر، عدم اعتماد واطمینان وسوء ظن عمومی میشود که میتواند تشنجات وسیعتررا ایجاد نماید.

هرګاه ګذشته ازتاریخ جنګها به چند دهه اخیر ګذشته وبه بعد دیګرعوامل مصیب زا یی نظر بیا ندازیم اولترازهمه بیسوادی وفقدان آګاهی وشعور سیاسی درتداوم جنګهاوویرانی ها جمع غربت و فقراقتصادی نقش عمده واساسی را به حیث هیزم بازی های سیاسی وجنګ افروزی ایفا وبازاربازی ګران بی انصاف را ګرم نموده است ۰

دراکثرجنګهاتا حد زیادی افرادخوشباوردارای سطح پایین دانش وآګاهی اشتراک داشته وحد اکثرهیزم وخوراک جنګ راهمین قشر جامعه تشکیل داده وقربانی ګردیده اند ۰ آنها به بسیارسادګی وزود ترقانع وتطمیع شده واحساسات شان برانګیخته میشود ، بدون آنکه به اصل وماهیت اهداف پی برده وآګاهی دراختیارشان قرارګیردتا منافع شخصی خودوجامعه وکشورخودرا دقیقا درک ، تشخیص ، مقایسه ومحاسبه نمایند اغوا شده به میدان کشانیده میشوند۰ طی سی سال ګذشته حال واحوال مردم وکشوربهمین منوال بوده واکنون هم دوام دارد واین یک فرصت خوب طلایی است برای استعمارګران ودشمنان مردم وخاک کشوروهوسبازان وفرصب طلبان داخلی که ګاهی به یک نام وزمانی زیرعنوان دیګردرجامه وقالب های سرخ و سیاه و متلون به سادګی وآسانی منحیث وسیله وابزارمورد استعمال وسوءاستفاده قرارداده و میدهند ۰

ازینرووطن پیوسته بالای ما صدامیکند وازما می طلبد که :

افغا نا نــــوستا سوکوریم ؛ پردوته می پری نږدی           وران ویجاړ افغانستان یم ؛ نورورانیدوته می پری نږدی

بناءهرګاه دقیقا بخواهیم که درافغانستان صلح وثبات دایمی برقراروکشور را با کار وان پیشرفت وترقی همګام سازیم ، ایجاب مینمود و می نماید ! تا ازهمه اولتروبیشتر احیاوبازسازی وانکشاف عرصه تعلیم و تربیه را حق قدامت داده وتوجه زیاد متمرکز ګردد ۰

برای پروسه احیاو بازسازی نخست ازهمه درتما م عرصه ها ، باییست پلان پروژه ها طوری تر تیب ودرنظر ګرفته میشد، پول ، نیرووامکانات بجایی صرف میګردید که نه تنها جوابګوی نیازمندی هاوشرایط حاضرمی بود ، بلکه با کلمه انکشاف هم بازی نمیشد وشرایط اقلا پنجاه ، شصت سال آینده نیز درنظر ګرفته میشد ۰ بطور مثال برای احیاوبازسازی یک مکتب،یک سرک و یا فابریکه تنها کارترمیم وساختمان درودروازه ودیواربالای تهداب و ساختمان منهدم شده قبلی نی ، بلکه برای زمان حاضر وآینده شرایط وامکانات درنظرګرفته میشد یا شود ۰ زیراهرګاه ما پنجاه سال قبل به عرض ده متر یک سرک را احداث نموده ایم وآنرا درآنوقت کافی میدانستیم برای شرایط حاضروآینده این معیارنه تنها ناکافی بلکه مشکل زاء وپرخرچ ترتمام میشود ۰

 دوستان هموطن بیاد خواهند آوردوقتی درعصرفرخنده فرزند صدیق وخدمتګار راستین و دوراندیش افغان غازی امان الله خان جاده دارلامان باعرض وسیع و یکحاده مجهز با پیاده رو های عریض وآبروهای مجهز وغرس درختان مقبول و زینتی بادوراندیشی احداث شده بود اعتراضات کوته بینان بګوش میرسید که سرک بسیار کلان ومصارف زیاد بالای آن صورت ګرفته است ۰و یا عین قضیه در مورد جاده میوند شهر کابل که یکی از کارهای پرثمروماندګار فرزند برومندوطن خواه  کمال یافته افغان مرحوم انجنیرغلام محمد فرهاد (پاپا فرهاد)که یقینا فرهادوار درزمان تصدی اش خودعقب میز وکرسی و فیشن نه نشسته ودرلابلای ګرد وخاک شخصا وعملا اشتراک وآنرا احداث نمود ،عده ای به رسم نکوهش تبصره وزمزمه مینمودند که جاده با ظرفیت بزرګ عبث است مګرامروزما محتاج آنیم تا نه تنهاآنرا دوباره بازسازی ،کنیم بلکه ضرورت تراکم نفوس و وسایل ترافیک وغیره تقاضای اقلا دو ، سه چند توسعه وانکشاف آنرا مینماید ۰

به همین ګونه در پروژه های شهرها ټهیه مسکن ومنازل رهایشی، باسیستم ها ی مجهز آبرسانی ، برق ، کانالیزاسیون ،ترانسپورتیشن و غیره سهولت های زندګی متمدن وپیشرفته وانکشاف یافته درهمه عرصه های زندګی مطابق به معیارها وایجابات روزدر نظر ګرفته واز پول ها وامکانات کمک کننده اسفاده میشد و‏آنګاه که پیش زمینه های دموکراسی وآزادی های بامسوولیت ازقبل مدنظروآماده میګردید خوب بجا و پرلذت میبود در چوکات  قانون در سایه دموکراسی حقیقی یا مردم سالاری وآزادی های عمل نافع وسودمند وبیان معقول بالای سیستم و سایر دیکوریشن های سلیقه ای به مناظره می پرداختم حالانکه همه چیز بدون تحقیق ومحاسبه وصرف در روی کاغذ وبرای استفاده ابزاری عده ای محدود ومعدودبکارګرفته شد که درپایان یازده سال ګذشته مردم به طرف بازګشت به دوران قهقرایی تنطیمی قبل از ظهورطالبان روان اند ۰ وازینجاست که نمیتوان این وضع راتصادفی تصور نمود وکسی راناآګاه وبی کفایت خواند بلکه این وضع و یک نظر تحقیقی مبین آن است که همه چیرعمدی وازقبل پلان شده ومحاسبه شده ودرزیرچترجنګ علیه تروریزم ، بازسازی و دموکراسی وغیره با استتاروپنهان کاری درراه رسیدن به اهداف ناجایزومرموزراه اندازی ګردیده است۰

اعتماد سازی وحصول اطمینان مردم :یکی ازعناصر مهم وکلیدی موفقیت درپلان احیاء وبازسازی محسوب میشود و بایداعتماد واطمینان هرفردجامعه حاصل وبه حدتوان واستعداد ومهارتش دربازسازی سهیم ګردد ، آبادی وطن را آبادی خود وآبادی نسل آینده دانسته وازدل وجان وباعلاقمندی شرکت ورزد ۰ طوریکه در فوق تذکاربعمل آمده بسیار مهم بوده وهست  در ین مهم خود افغانها بدرجه اول حایز اهمیت قرار ګرفته وجلب می شدند ووسیعا شرکت مینمودند زیرا به اندازه ایکه  ضرورت وکمبودات راخود شان احساس ودرک کرده میتوانند ، برای دیګران به آن پیمانه دقیق مقدور نیست (تازمانیکه مریض مشکل وتکلیف ودرجه شدت درد را به داکتر شکایه وحکایه ننماید ، مسلما داکتر نمیتواند تصمیم موثر و دقیقش را درجهت تداوی ونجات مریض اتخاذ نماید ، در عسک صورت بر روی قد واندام با صدور نسخه به اصطلاح چره یی هم خلاف تعالیم حاصله مسلک عملکرده وهم ووجود مریض به اثر عوارض جانبی ادویه تجویز شده بیشت متضرروبسیار ګران تمام خواهدشد) ،چنانچه که تاکنون در پروژه احیا وبازسازی کشور شده، شکی نیست که بدون همکاری ،سرمایه ګذاری ،وسایل ووسایط تخنیکی و تکنالوژی مدرن وپیشرفته انجام چنین امر برای یک کشور جنګ زده ، ویران و همه چیز برباد رفته نهایت دشوار است ۰

مګر تجارب نشان میدهد که پروسه احیا وباز سازی و انکشاف زمانی نتیجه مثبت به بار میدهد که سررشته تر تیب وتنظیم وتشخیص اولویت ها، سیستم کنترول ومحاسبه وغیره به صلاحیت واختیارمنابع و مراجع داخلی باشد ( این مساله  مقدار وارزش شاترا تعین میکند وباورواعتماد شانرا حاصل و تقویت می بخشد واز طرفی در پهلوی صلاحیت مسوولیت درچوکات قوانین ومعیارهای موضوعه درجامعه بوجود میآید که در چنین حالت عرض وجود سیستم تصفیه ومحاسبه ملی و مکافات ومجازات  امکان پذیر شده واز انحرافات ، بی عدالتی ، حیف و میل و خود سری ها جلوګیری می نماید ۰ پروسه احیاء وباز سازی وانکشاف در افغانستان درشرایط صلح وآرامی می باییست آغاز وحق اولیت در پلانهای مطروحه به موارد آتی اختصاص می یافت :

الف : طوریکه معلوم است بیش ازهشتاد فیصد نفوس کشوراز نعمت سواد محروم است و اینهم روشن است که طی بیش از سی سال جنګ وویرانی هم تمام نهاد های هستی مادی ومعنوی مردم وکشور مهندم و چوروچپاول و به یغما برده شده و برباد ګردیده است و فرهنګ جنګ وتفنګ برای عده ای مسلط و صاحب قدرت به کسب وپیشه مبدل شده ومردم از تاریخ وګذشته زندګی فرهنګ وکلتورخود بدور مانده اند ۰یک نسل کاملا بیسواد مانده است ۰ احیاء وبازسازی وانکشاف مکاتب ، کورس های کوتاه مدت حرفوی و مسلکی از جمله کارهای اولی و ضروری بشمار میرود که هم نیروی انسانی ماهران واشخاص فنی برای جریان امور پروژه بازسازی و هم ګارګران مجرب ومسلکی برای آینده کشور ببا رآورد توجه آنی باییست متمرکز میګردید ۰

ب: در پروژهای قصیرالمدت بخش زراعت در کشور ازاهمیت به سزایی برخوردار میباشد۰زیرا زندګی و مصروفیت تقریبا بیش ازهفتاد فیصد مردم را زراعت تشکیل میدهدو این عرصه طی سی سال جنګ خانمانسوز صدمات بزرګی را متحمل ګریده .( کاریز ها بند وانهارو سر بند ها و جوی ها همه منهدم شده ومنابع آب را مخصوصا باخشک سالی های متواتر سال های ګذشته محدود وناچیز ساخته است ،عرصه ای بود که مردم ومملکت را مصروف ،آباد وخود کفا مینمود وبا پلان های طویل مدت از حالت بدوی برآمده وبه طرف میکانیزه شدن کشانده میشد ( میګویند دهقان پیش از جنګ پادشاه را مهمان کرده میتوانست ) به یقین هرګاه ظرف ده سال ګذشته درین مورد توجه دلسوزانه صورت میګرفت نه تنها کسی فاقه نمیماند ، بلکه بخاطریک لقمه نان رای و فکرخودرا نمی فروخت ودست و پای خود را به دست خویش نمی بست ویاهیزم جنګ وآتش افروزان نمیګردید ۰

ج: شاهراه ها و سرک ها درهرجا وبرا ی هرکشورحیثیت شاهرګ را دارد ۰تهیه سرپناه وخانه سازی ڼیزکه یکی ازضرورت های آنی واولی برای یک کشور جنګ زده وازاولویت های پلان و پروژه احیای مجدد وبازسازی بشمار می آید۰  طوریکه در بالا به تکرار ذکر بعمل آمده دراثر جنګهای وحشیانه وویرانګرمتجاوزین بیشترین آسیب و ویرانی را مناطق ومحلات رهایشی ،مراکز و قراء و قصبات متحمل ګردیده و مردم بیجاشده در داخل و خارج کشورمهاجروآواره شده ومنازل شان مهندم ، تخریب وچوروچپاول ګردیده ۰ ازطرفی بازګشت داوطلبانه و جابجایی آبرومندانه بیجاشده ګان ومهاجرین هم مانندهمه مسایل دیګرکه جزوظایف  پروګرام اعلان شده روی کاغذ جامعه ملل واداره مولود بن بوده ولی ما شاهدیم برګشت وجابجایی یکعده قلیل مهاجرین در کمپ های چمن منطقه جشن، دوراهی پغمان و امتداد سرک دارلامان وغیره ،روی مصایب ودشواریهای کمپ های ناصرباغ و کمپ جلوزی وغیره آنطرف خط منحوس دیورند را سفید نمود  مردم جابجاشده درین مناطق دربارنشین و باصطلاح عامه در زیر ریش وزنخ و چپن دولتیها وموسسات  امداد رسانی بین المللی از شدت سرما ، سوء تغذی وامرا ض مختلف مخصوصا اطفال و کهن سالان جانهای شرین شانراازدست داده ومصیبت هنوزهم درتداوم قراردارد ۰

همین ګونه یکعده مهاجرین و بیجاشده ګان که توان واستطاعت نسبی داشته برای نجات و حفاظت جان و مال خویش از شرګرما وسرما وسایرخطرات بخاظرفقدان یک پلان و پروګرا م و یک اداره باکفایت و منضبط دولتی به اعمار سرپناه ها ومنازل رهایشی خود سرودرزمین های غصب شده شخصی ودولتی به هر جا ییکه دسترسی  حاصل توانسته اند از چور پور ( شیر پور ) شروع تاهر جای دیګر بدو ن در نظرداشت پلان و مقررات شهری و شهر سازی دست زده وازین جاست که نه تنها مصایب و دشواری ها بیشتر از ګذشته افزونتر شده میرود۰ تنها در شهر کابل که ظرفیت وګنجایش نیم ملیون نفر را در سالهاییکه آبادبود داشت بیش از پنج ملیون نفوس متراکم ګردیده برعلاوه افراط وتفریط سطح زندګی ومعیشت سیستم صحت عامه ، سیستمهای آبرسا نی ؤآب آشامیدنی ، تنظیم واحیای سیستم پولی کشور ، عودت داوطلبا نه وباعزت مهاجرین وجا بجا سازی آنها برمبنی یک پلان دقیق که زندګی مطمین، آبرومندانه وبا امن وضرورت آنها ازقبیل مکتب ،کلینیک های صحی ،آب آشامیدنی ،سرپناه وغیره راتضمین نماید وهمچنان زمینه های کار یابی وسهمګیری دراعمار وساختمان مجدد برای شان میسر میګردید  ،ازجمله اولویت های پلان باز سازی محسوب میشد که مع الاسف همه ظرف دهسال با همه امکانات بیدریغ به هدرو بربادرفته است ۰و امروز باتهدیدواخراج مهاجرین افغان از جانب دوهمسایه مسلمان !؟ منحیث وسیله وابزار فشار بخاطر تحمیل اهداف نا جایز ومقااصد سیاسی شان مواجه میباشیم ۰وخون صدهاافغان اعدام شده درانسوی مرزها فدای مناسبات غلام منشانه و جیب خرج مقامات ومحافل حاکمه ومخلصان میګردد ۰

درباره پلان و پروژه های طویل المد ت  انکشافی، سرمایګذاری وکارعملی درعرصه استخراج معادن ومنابع زیرزمینی ، تاسیس وساختمان بندهای آبګردان وشبکه های آبیاری که درساختمان جیولوجیکی واراضی موجدار وکوهستانی وطن ما امکانات خوبی برای فابریګه های تولید برق را دارد ۰ آباد سازی دشت های بایر ولامزروع وتبدیل آن به فارمهای تحقیقاتی وتربیوی زمین های زراعتی ،باغداری وتربیه مواشی ومالداری مانند دشت های بکوا ودلارام، دشت های لیلی ودهنه غوری وامثالهم با جابجایی بی جاشدګان ومهاجرین مقیم ایران وپاکستان به مراتب آبرومندانه وباعزت تر ومطمین ومصوون وآینده سازتر ازماندن به کمپ های آنسوی خط منحوس وبیرون مرزی خوانده شده و رجحان داده میشد ،واین تنها و تنها از توان و امکان پلان و پروژه های احیای مجدد، بازسازی وانکشاف و ازوجایب و مسوولیت های طراحان و پلان ګذاران آګاه ، صادق و دلسوزودانشمندان مسلکی صاحب تقوا دانسته شده وامکان پذیربوده، مشروط براینکه پول ، زمین و ماشین آلات ،وسایل ووسایط تخنیکی طی یک پلان منظم ومحاسبه شده مطمین با سیستم کنترولی حسابدهی وحسابګیری  قابل اعتماد واعتبار بدسترس مستقیم جابجاشده ګان قرارګیرد ومواظبت بعمل میآمد ۰

واضح است برای انجام موفقا نه این همه امورکادرهای فنی ومسلکی ضرورت است ۰ ګرچه ما نمیتوانیم در کوتاه مدت کدرهای فنی و مسلکی را تربیه و پرورش نماییم ، ولی برای دراز مدت و آینده یک تهداب و اساس جدی ومهم بشمارمی آید که بنیاد وتهداب ګذاری آن برمبنی یک پلان دقیق و سنجیده شده و منظم با درنظر داشت عرصه ضرورت هاوتشخیص قدامت واهمیت آنها ګذاشته شده و مد نظر ګرفته می شد ۰ ازهمین جهت وازهمه اولتر و درصدر اولیت ها مساله تعلیم و تربیه و پرورش کادر های فنی و مسلکی به سویه های مختلف قرار میګیرد ۰

در ین صورت وقتی ما واقعا کمرهمت می بندیم ، یک افغانستان متکی به خودرا به پا ایستاد ه واستوار نماییم این خواست وآرمان فقط و فقط میتواند به همت تعلیم و تر بیه سالم واګاهی لازم تحقق یابد ۰ متباقی پرسونل فنی ، مسلکی و ماهرین تخصصی را برای پروژه ها و پلانهای عاجل وکوتاه مدت ار طریق کورسها وورکشاپها در کوتاه مدت در خود محلات بروفق ضرورت و عر صه های کاری پروژه های رویدست میتوان تر بیه و پرورش نموده و بکار ګماشت ۰ که چنین یک پلان و پروژه خود پدید آورنده نظم وامنیت وآبادی و رفاهیت در محیط میګردد ۰ زیرا وقتی ما واقعا در ک نموده ایم که محیط و منطقه ومردمی مصیبت دیده وویران  شده است وکمر همت بسته وواقعابااحساس ونیت پاک و انساندوستانه برای کمک ونجات آنها میشتابیم لازم است با پول ،نان وآب ، دوا و داکتران طبی واجتماعی و قلم وکاغذ ، با معلمین و ماهرین و متخصیصن عرصه مختلف زندګی ومهمتر از همه با شناخت و تشخیص خصوصیت ها ورسوم وعنعنات واعتقادات ایشان به صوب آنها بشتابیم ۰ نه با تفنګ وجنګ افزارهای مخرب و کشنده وخطرناکتر از ګذشته و افسر وارتش کرو ګنګ و عینک رنګه به چشم ومشاورین ودستیاران غبی وفاسد مردودومنفور داخلی وخارجی ۰

 هرګاه بجای آن مصارفیکه درقتل و کشتار بیرحمانه جمعی و ویرانی و بربادی ّهستی و کلبه وکاشانه آیشان بعناوین دروغین وغیر دقیق مصرف نموده یا مینماییم آن مبالغ وسرمایه ها راازآغاز درراه آبادی وفضای صلح آمیز بخرچ رسانیده بزرګان را در کورس های حرفوی معماری ونجاری ورنګمالی ،آهنګری ، پرستاری ونرسنګ سکیوریتی و محافظت وغیره وغیره طبق نیازپلان های مرتبه ګماشته واطفال وزنان را درکورسهای خیاطی وصنایع دستی ومکاتب وغیره جذب و استخدام مینمودیم و مطابق به ایجاب وضعیت واقتضای شرایط  بجای پرداخت به ویرانګران جنایتکاروجنګسالاران، برای حد اقل شش ماه وحداکثرالی دوسه سال معاش وجبیب خرچ ضرورت آنها پرداخته میشدوآنها درامرانسانی  وحیاتی ودرکارهای نیک وسازنده که نفع وآبادی خودومردم و محل شانرا درک کرده ، نیاز مادی و اقتصادی شان مرفوع وتقویه شده و با محبت و مواطبت عاملانه مصروف میګردیدند ، چون مصروف ومشغول کار دلخواه وبا امن میشدندوعایدی هم برای تامین معیشت خود وفامیلشان  بدست می آوردند ،به یقین که نه پای سوءاستفاده وچور واختلاص رخنه کرده میتوانست ونه هیزم وذخیره انسانی جنګ آوران و زور ګویان مفت خوروجنایتکاران قرارمی ګرفتند، همچنان هیچګاه به کار کشت وزرع وتولید وقاچاق مواد مخدروخدمت قاچاقبران وقاتلین وچپاولګران ومعامله ګران قرارمیګرفتند۰(ادامه دارد)


January 4th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات