هدف ازایجاد شورای مجاهدین چه خواهد بود ؟
ع باغبان ع باغبان

              

دراین اواخر سروصداها وفعالیتهای توسط بعضی اشخاص وحلقات شنیده وبه نظرمیرسد که طی سه دهه اخیرتحت نام جهاد، درنقاب رهبران مذهبی،علما و دانشمندان دین ومذهب، قوماندانان جهادی، امیران و...که نقش عمده واساسی  درقتل و کشتارهموطنانما،تجاوزبه مال وناموس مردم ،ویرانی وتخریب کشور ما درتبانی با کشورهای مختلف داشتند، شنیده میشود که:                           شورای مجاهدین ایجاد گردد ، برای مجاهدین در امور دولت سهم بیشتر داده شود و.......

 این جنابان که خود را درظاهر تیکه داران ونگهبانان اسلام می نامند اما باطن شان بخداوند متعال وتاحدودی نظربه اعمال گذشته وفعلی شان به هموطنان ما وجهانیان نیزمعلوم است. دراین اواخرسرعت قوس صعودی جنایات شان شامل غنیمت گرفتن ها،غازی شدن چپاول دارائی های مردم آنان به اساس رسوائی شان  سرخط اخبارکشورهای جهان گردیده ،کمترشده است .اما تجاوزبه حقوق افراد و خشونت علیه اطفال،نوجوانان وزنان همان قوس صعودی خویش را می پیماید که ناله وشیون مظلومین به آسمانها رسیده است.                         بازاین به اصطلاح یکتعداد ازمجاهدین صاحبان آرزومند وسیعتر شدن اعمال شان تحت پوشش شورای مجاهدین میباشند. هرگاه نظری به گذشته شان به اندازیم  زنده گی خیلی عادی داشتند ونسبت پروبلمهای شدید اقتصادی به  مشکل حیات خویش راسپری میکردند اما با استفاده ازعقاید پاک مردم مسلمان وساده دل وطنما ،دین ومذهب را اساس فعالیتها درجهت منافع شخصی خود به شکل غیراسلامی آن قرار داده اقدام به تجارت دین ومذهب، مانند امتعه تولید شده ازکمپنی ها وکشورهای مختلف به بازار جهان اسلام عرضه نمودند:        ( ایجاد مذاهب مختلف با پشتبانی کشورهای متعدد،ایجاد تنظیمهای مختلف به کمک کشورها واستخبارات دول متعدد و...) ودرتحقق اهداف دشمنان اسلام و کشورما با اخذ ملیاردها دالر،ملیونها هموطن ما را شهید، معیوب ومهاجر نمودند. وطن را به ویرانه تبدیل، تجاوزبه مال و ناموس مردم راجزاخلاق و کلتور خود نمودند. سلسله جنایات وچوروچپاول شان ادامه داشته ودارد. فعلاً به ملیونرها و ملیاردرها تبدیل شده که سرمایه های شان درداخل وخارج کشور تحت دوران میباشد،یکتعداد شان با غریزه های جنسی بیشتر تاحال اقدام به ازدواج های متعدد وصیغه کردنها نموده و مینمایند.ازشکل ومیتود اعمال و کرداررهبران، قوماندان مسلح واکثراعضای تنظیمها برعلاوه مسلح بودن با استفاده ازعدم موجودیت حکومت قانون و اینکه نقش اساسی در فساد اداری دارند بااشکال ومیتودهای جدید وخشن تر مرتکب جنایات بیشتردرهمه عرصه های جامعه وزنده گی مردم ( ازتجاوزبه حقوق،آزادی ،جان ومال مردم وبیت المال) گردیده ومیگردند. این تذکری از اعمال مجاهدین میباشد با داشتن چنین اخلاق، سوابق وخصلت بیش ازین رهبران مجاهدین چه آرزوی بیشتر دارند ؟     

ـ آیا باز هم کشتار هموطنانما تحت نام جهاد ؟                                 ـ آیا چپاول دارائی های عامه وخصوصی تحت نام( غنیمت) با امکانات بیشتر واستفاده ازقدرت دولتی خواهد بود ؟                                   ـ آیا تحقق پلانهای جدید تر دشمنان مردم ،وطن ، اسلام وانسانیت طبق دساتیراستخبارات کشورهای ذ ینفع درجنگ جدید نیمه سرد منطقه میباشد ؟ 

درحالیکه جهاد یعنی مبارزه بخاطر اصلاح نفس میباشد تا اخلاق ، کردار ، اعمال مسلمان واقعی درجهت رفاه وبهبود زنده گی مردم وجامعه باشد وجهت تذکیه نفس باید بروسوسه های شیطانی حاکم شود ، فریب دنیائی رانخورد ، از سیلاب شهوانی فاصله گیرد وپیروی ازهوای نفسانی نکند تا برقله های موفقیت نایل گردد.                                                                          این تاجران دین ومذهب بودند وهستند که زیرنقاب دین اسلام ( ازملای لنگ تا ملای کور) با استفاده ازعقب مانده گی جامعه استفاده سئو نموده با افکارعقب گرایانه برعلیه حقوق وآزادیهای مردم قرار گرفته وسد راه ترقی و پیشرفت جامعه ما شدند ومیشوند آنان بودند وهستند که زمینه  سقوط نهضت های مدنی ومترقی رابوجود آورده ودین مبین اسلام را درذهنیت مردم کشور و جهانیان کوبیده ودشمن ترقی وپیشرفت معرفی داشته ومیدارند.                        اعمال وکرداراین ملا نما ها بد تر از جنایات افراد میباشد که اقدام به  ترسیم کاریکاتورها وتهیه فلم توهین آمیز پیامبراسلام حضرت محمد ( ص ) به کمک شبکه های ضد اسلام آماده نمودند. چرا کشتار،بم های انتحاری( بالخصوص شکنجه وذبح وحشیانه، قطع وبریدن اعضای بدن زنان ، محاکم صحرائی زنان دراین اواخرکه خلاف کلتورافغانی واسلامی میباشد وکشتار زنان واطفال صغیر خلاف حکم شریعت ،به شکل فجیع) چور وچپاول دارائی های عامه وخصوصی تجاوز به مال وناموس هموطنانما، کشتارهای دسته جمعی وفردی ، ترورها ، انفجارات،راکت پرانیها بالای محلات مسکونی،تخریب شهرها طورمثال تخریب کابل که بیش ازپنجهزارراکت بخاطربدست آوردن قدرت،بالای افراد ملکی شهر کابل پرتاب وهزاران طفل، پیروجوان را شهید نمودند واین عمل توسط گلبدین صدراعظم همان رژیم علیه رئیس جمهورداده شد .، ذبح ویا گردن بریدن ها، نسل کشی درمناطق مختلف کشور تحت نام ، پشتون، تاجک ، هزاره و...... که همه هموطنان مسلمان ما بودند و....                                               خلاصه  رهبران دینی ومذهبی بودند وهستند که اسلام را درذهنیت هموطنان  ما ودرسطح جهان بد نام نموده ومینمایند.                                              اعمال گذشته وفعلی این به اصطلاح روحانیون یا رهبران تنظیمهای جهادی که بنام جهاد گلو پاره مینمایند به اندازیم، نه تنها مرتکب جنایات متعدد تاحال شده اند،فعلاً بااستفاده ازمقام های دولتی درچپاول نموده تلاشهای مذبوهانه بیشتر  ازخون ،گوشت و پوست مردم و کشور ما مینمایند.

باآنکه صدها کتاب،رساله ،نشریه ، فلمهای مستند وغیره مستند، نشرات داخلی وبین المللی ازجنایات وسئواستفاده های این به اصطلاح رهبران جهادی نشر و بدسترس مردم کشورما وجهانیان قرارگرفته ،مختصراً خاطر نشان مینمایم که : ـ آقای محمد اکرم اندیشمند که دردوران به اصطلاح جهاد ازجمله اعضای ارشد شورای نظار بود درکتابی تحت نام امریکا درافغانستان مطالب و چشمدید های خویش درباره اهداف جهاد، فعالیتها ،نقش استخبارات پاکستان که ازتاسیسش  تاحال دشمن مردم ووطنما میباشد،امریکا وفعالیتها استخبارات آن درافغانستان ومنطقه ،عربستان سعودی ، انگلیس ،فرانسه، مصر ، اسرائیل ، چین  ودها کشور دیگر بلیونها دالر را جهت پیاده نمودن پلانهای شوم خویش در کشورما ومنطقه توسط این به اصطلاح مجاهدین صاحبان مصرف نمودند.تقسیم کمک های پولی ملیاردهای دالرفوق الذکرکه توسط استخبارات پاکستان جهت کشتار هم وطنانما وویرانی کشورما به این شکل توضع میگردید :                         ـ برای حکمتیار 18 الی 20  % ـ برهان الدین ربانی 18 الی 19 %              ـ عبدالرب رسول سیاف 17 الی 18  % ،  ـ مولوی خالص 13  الی 15  %   بهمین شکل متباقی پول کمک شده برای سایر گروپها مانند مولوی محمد نبی ، گیلانی ، مجددی و.. توضیح میشد.این رهبران جهاد جهت تحقق اعمال شوم دشمنان مردم ووطنما،اهداف دول ذیدخل درقضیه افغانستان را،تحت نام جهاد، مقابله علیه تجاوزشوروی وقت بود با قتل وکشتار،چوروچپاول،ویرانی و تخریب کشور توسط رهبران تنظیمها که درمقابل خدمات شان به دشمنان دین و وطن به ملیونرها تبدیل گردیدند.

 طور نمونه زنده گی فعلی جنابان پروفیسورعبالرسول سیاف،امیراسماعیل خان ( تورن اسماعیل )، استاد عطا سپهسالار سمت شمال ، آقای چکری که با ملیونها دالر از دست رقیبان یا همسنگران قبلی به انگلستان فرارنمود ،ثابت کننده اهداف ونتایج جهاد این به اصطلاح مسلمانان میباشد که این همه دارایها وافر ( ملیارد ها دالر وافغانی)  حاصل کار وفعالیت واقعی شان نمیباشد بلکه نتیجه مظالم وفعالیتهای غیراسلامی وانسانی شان میباشد که درفوق مختصراً یاد آورشدیم،میباشد. به همین شکل زندگی پرتجمل سایر قوماندان جهادی در مرکزو ولایات کشور،سرمایه های شان در داخل وخارج کشورو..............! !  بنابر دلایل فوق هدف ونتایج شورای مجاهدین اگر در آینده ایجاد گردد معلوم میباشد.

 به امید توجه شما هموطنان گرامی درزمینه و جستجو طرحهای مثبت درجهت ایجاد صلح،رفاء هموطنانما  وآبادی کشور.

                                                  


December 2nd, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات