هشتاد سال از تولد ببرک کارمل شخصیت استثنایی تاریخ معاصرکشورمی گذرد
جنرال محمد یاسین امیری جنرال محمد یاسین امیری

   نام ببرک کارمل شخصیت بی بدیل دیروز ، امروز وفردای کشورمان برای همیشه جاودان باقی خواهد ماند. ایشان نمونه عالی یک رهبر شایسته ، یک انقلابی پر شور، با احساس ویک وطنپرست واقعی بودند که میراث بزرگی از رزم وپیکار برای نسل های انقلابی امروز وفردای کشور ومنطقه ازخود به جا گذاشتند.

 

  ببرک کارمل که در یک خانوادهء روشنفکر زاده شده بود با درد، غم واندوه مردمش ازهمان آوان نوباوه گی آشنا و با رنج های بیکران مردمش بزرگ شد. وی ازمردمش خوب آموخت ،درمیان آنان زنده گی کرد ، پیکار نمود ونمونه عالی از خدمت گذاری به وطن ومردمش را تبارز داد. ببرک کارمل فرزند فرزانه کشور با مطالعه ودرک عمیق از جامعه وجهانی که درآن زنده گی می نمود، تصمیم درست و به جا گرفت تا عمر گرانبهایش را نه درعیش وعشرت بل در خدمت مردم بلاکشیده وطنش قرار دهد. او که هنوز جوانی بیش نبود دریافت که بدون تشکل یک سازمان سیاسی به طور انفرادی نمی توان دربرابر این همه ظلم وبی عدالتی مبارزه کرد... بنابراین در دوران تحصیل دراتحادیه محصلین دانشگاه وپس از ختم تحصیل مبتکر بنیان گذاری یک سازمان سیاسی وطندوست وخدمت گذار مردم گردید ودرمدت کوتاهی از لحاظ زمانی آن را به به سازمان سرتاسری درکشور مبدل ساخت وقلوب هزاران جوانی را که آرمان ترقی وپیشرفت کشورشان را درسر داشتند تسخیر کرد.

 

 بنابراین دشمنان قسم خورده با آرمان واندیشه اش از همان آغاز فعالیت های انقلابی اش آرام ننشسته وبرای ناکام ساختن وبدنام نمودنش ، اقدامات گسترده یی را پلان گذاری وبه اجرا درآوردند. چنانچه حوادث بعدی ازجمله حادثهء ثور وحضور قطعات نظامی شوروی سابق از جملهء حوادثی اند که علی الرغم خواست آن فرزند صدیق وطن صورت گرفته بود؛ زیرا سازمان سیاسیی را که او بنیان گذارش بود، تا آن موقع به پخته گی لازم نرسیده بود وضرور بود تا از لحاظ اندیشه یی وفکری دربین بخش های مختلف جامعه کار تشدیدی صورت بگیرد. ولی به هرحال زمان برای اجانب وفرصت طلبان به نحو شایسته مساعد گردید تا از احساساست پاک مردم با دیانت ما سوء استفاده نمایند وبا روکش نمودن نقاب مذهب واجیر ساختن عده یی از وطنفروشان فضای کشور را مکدر ساخته ، خواسته ها وآرزو های ببرک کارمل عزیز برآورده نگردد و امروز ما که زنده هستیم می بینیم که نه عسکر شوروی سابق درکشورما حضوردارد ونه حزب دیموکراتیک خلق افغانستان حاکمیت دولتی را در دست دارد؛ ولی جنگ با شدت بیشتر از گذشته مردم ما را به کام مرگ فرو می برد.

 

  ببرک کارمل که من افتخار معرفت نزدیک وصحبت های فراوان با ایشان را در شهرک حیرتان داشتم ، وضع موجود وتوسعه طلبی ارتجاع را به خوبی درک می کرد وبرای مردم وطن که از ولایات مختلف وملیت های گوناگون وحتا از مخالفینی که به نزدش می رفتند ، به صراحت می طلبید که وطن در معرض خطر قرار دارد، بنابراین تا دیر نشده صرف نظر از اختلافات فکری وسلیقه یی همه با هم دست به کار شده مانع تحقق پلان های خطرناک دشمنان گردید. هرگاه حادثه یازده سپتامبر اتفاق نمی افتاد وکاخ سفید را نمی لرزانید، افغانستان برای پاکستان تحفه یی برنده شدن درجنگ سردمی بود که از سوی امریکا برایش پیشکش شده بود وهم اکنون نیز که امریکا با بم های کور وتروریستان با اعمال تروریستی وانتحاری مردم ما را به خاک وخون می کشانند، بر ما افغان ها ست تا دیر نشده با یک صدا همه با هم برای نجات وطن یکجا شده از منافع فردی ، گروهی وشخصی بگذریم و آرزوهای آن شخصیت استثنایی درتاریخ معاصر کشور مان را تحقق بخشیم.

                                                                                                                    

                                                                               تاشکند میزان 1387

 

 


October 5th, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی