هفده سال قبل درقلب افغانستان کابل حماسه تاريخ رخ داد
جلال بايانی کاوشگر جلال بايانی کاوشگر

حماسه ها سر برکف گرفتن ها در تاریخ، هرچه از زمان وقوع وزايش  خویش فاصله می گیرند،  رنگ بيشترو   فروغ‎تر می شوند و سرانجام به سایه روشنی زمان از یك خاطره یا  جماسه به تاريخ در ذهن‎ها بدل می گردند و جز مباهات تاريخ ميگردد، امّا در تاريخ نزيک کشورم تنها، یك حماسه  را می شناسیم كه در روزی داغ که نويد بدبختی ميداد، در سرزمینی حادثه ها افغانستان صبح ۲۷ سپتامبر   سال ۱۹۹۶ حماسه تاريخ   رخ داد ، خصم تباهکار ، هريمن شناخته شده با ديد چراغ سبز جهانخواران بين المللی در راس اتازونی فروغ بی بديل ، ابرمرد تاريخ ، رهبر نستوه وديگرانديش ، اسطوره نامداررهبر برحق مردم افغانستان داکتر نجيب الله را به جرم تسليم ناپذيری ،  محبوب بودن درقلب مردم اش ،   ومقاومت ، شجاعت وضديت با هريمن سياه کار به شهادت رسانيده و امروز پس از۱۷ سال   حماسه اين ابرمرد        تأثیر گذار و حركت آفرین  به خصوص ميان  نسل جوان به سمت  آرمان او  راه می سپارد. حماسه داکتر نجيب الله   شراره‎ای است كه  فردا ها دامنگير دشمنان اين وطن ميگردد  و  شعله است که از مرز ها گذشته برکاخ قاتلين  ماتم خواهد   آفرید،  حماسه شهادت داکتر نجيب الله هنوز و هماره قلمرو قلب و ذهن انسان‎ها ی وطن ما را فتح می كند و خون خیزش و حركت در رگ‎ها می دواند. این ویژگی‎، این شيوه حماسه ها است و سر داد تا راه آرمان اش هميشه هموار و صاف باشد     از شهادت  او، آتشی در قلب افغانها و بخصوص رهروان اش  افروخته  كه هرگز سردی و خاموشی نمی پذیرد.     زاینده و فزاینده است؛ كوثری است كه می جوشد و هر عصر و نسلی به نسبت توان و تكاپو و ظرفیت خویش از آن بهره می‎گیرد.           
 داکتر نجيب الله با سربلند ، قدافراشته که خاصه قهرمانان واقعی يک جامعه است  این همه ایثار‎ها، شجاعت‎ها، صبوری‎ها و عظمت‎ها را رقم زد و  تاريخ آفرید كه در آن‎ها، شور، شعور، شوكت و شكوه افغانی و تسليم ناپذيری  را می توان یافت.  به گواهی خبر داکتر نجيب الله هر گز   صبورانه به پای دار نه رفت بلکه با شعار  زنده باد افغانستان  چون شير بسته در زنجير نخست با دشمنان  انسان و انسانيت پنجه نرم کرد و جام شها دت را با سربلندنوشيد .  پيدايش و زايش حماسه ها     تأثیر، دوام و عمق   یافته امروز داکتر نجيبالله در قلب هرافغان وطن پرست زنده و رهروان دارد .     که فروغ حماسه شهادت داکتر نجيب الله برای تاریخ فردا و آینده‎های  درخشان   دفاع از وطن ، استقلال، ناگزیر با سرنوشت و حیات جامعه‎ها پیوند می خورد و به آن‎ها الگویی مناسب    و ضروری است .


September 16th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل تاریخی