همايش ارجگذاری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند
گزارش خبری از: ناهيد صديق علومی گزارش خبری از: ناهيد صديق علومی

به مناسبت دهمين سالگرد اتحاديه


درهمايشی شکوهمندی که به مناست دهمين سالگرد بنيان گذاری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند به تاريخ 27 جنوری 2013  درسالون پذيرايی آرزو برگزارشد، از مؤسسان اتحاديه و مسوؤلان نهادهای عضو و شماری از همکاران ارجگذاری شاندار بعمل آمد. در اين گردهم آيی برعلاوه محترم عنايت الله نبيل سفير وهييت نماينده گی افغانستان درهالند، مؤسسان اتحاديه، مسوؤلين انجمنهای عضو وشماری از هموندان، فرهنگيان وکارکنان عرصه اجتماعی شرکت داشتند.

اين بارفضای آرزو پارتی سنتررنگ ويژهء جشنی داشت،زيرا با سمبول اتحادیه،میزهای  مخصوص برای اواردها،نشریه اتحادیه ( تریبون ) که به مناسبت دهمین سالگرد اساسگزاری اتحادیه به چاپ رسیده است، شعار ها و کالری تصاوير کارکرد های دهساله اتحاديه، ديزاين و با ترتيبات ديگر آراسته شده بود.

نخست پس منظر ايجاد اتحاديه و فشرده فعاليتهای بعدی آن در سه دوره  که به وسيلهء محترم صديق وفا يکتن از مؤسسان اتحاديه نگارش يافته بود، در سه قسمت به وسيله گوينده گان خوب ما( محترمه جميله زمان انوری، محترمی ناهيد بڅرکی و محترمه فتانه مقتدر) بيان وقرائت گرديد،( فشردهء متنهای خوانده شده وپيام اتحاديه به اين مناسبت  غرض مزيد آگاهی دوستان در پايان گزارش افزود ميشود*.)

 سپس محترم ولی محمد شاهپور رييس اتحاديه انجمنهای افغانها در هالند  بعد از خيرمقدم مدیریت برنامه را بدوش گرفته به شناسايی وفشرده کارکرد ها وموقف تشکيلاتی هريک از شخصيتهای اثرگذار در پروسه بنيان گذاری اتحاديه ياد آور و از تلاشهای خسته گی ناپذیر شان قدردانی نموده وی هسته گذاری این نهاد سراسری افغانی را که در شرایط دشوار به همت 15 نهاد محلی افغانی ده سال قبل اساس گذاشته شد ضرورت جامعه مهاجر افغان  پنداشته ، افزود که در اثرکارمشترک و رهبری مدبرانه مسوؤلین در دوره های کاری مختلف و سهم فعالانه انجمنهای عضو و نهاد های همکارآن اکنون بعد از سپری نمودن 10 سال منحیث بزرگترین خانه فرهنگی افغانی در کنارسایر اقلیتهای جامعه کثیرالمله هالند کسب هویت نموده  است ،ضمنأ علاوه نمود  که حسب نورمها وامکانات تخنيکی مؤسسان اتحاديه به دريافت اوارد اول ومسوؤلان انجمنها وهمکاران به دريافت اوارد دوم نايل می آيند. وی ،نخست از محترم  يارمحمد آراشيد رييس انجمن سراسری وقت خواست تا روی استيژ آمده، اوارد کار اجتماعی - فرهنگی و ارجنامه شانرا دريافت کنند، در قسمت  توزيع اوارد ها از محترم نبيل سفير افغانستان خواسته شد تا جوايز را برای مؤسسان اتحاديه مشترکأ با هیيت اجرايیه اهداء نمایند، در اين هنگام محترم نبيل ضمن سخنرانی مبسوط و متين در رابطه به دهمين سالگرد اتحاديه با تفويض تقدير نامه بخاطر انجام خدمات درعرصه معرفی، حفظ وتعميم فرهنگ افغانی وفعاليتهای مثمر اجتماعی وبشری وايفای نقش فعال رهبری اتحاديه در تحکيم دوستی وصميميت بين افغانها مقيم هالند از رهبری اتحاديه قدردانی نمودند. سپس به ترتيب محترم  غلام سرور فقيری نخسنين رييس اتحاديه، ،همچنان محترم نبی روشمنل معاون اتحاديه، محترم صديق وفا معاون انجمن سراسری ومعاون اتحاديه که بيشتر ازدوازده سال در اين عرصه فعال بود  و انجنير صاحب نطر معاون ديگر اتحاديه به دريافت جايزه کار اجتماعی - فرهنگی وارجنامه نايل آمدند، به همين ترتيب محترم فهيم ضيايی سکرتر مسوؤل اتحاديه، انجنير حفيظ الله حازم دومين رييس اتحاديه،محترم احسان واصل معاون انجمن سراسری وقت ، محترم ظاهر ملک بابا مسوؤل نظارت مالی وقت و محترم  بصير دهزاد مسوؤل  کميسيون حقوقی اتحاديه در رديف قرارداشتند، سپس محترم ولی محمد شاهپور سومين رييس اتحاديه، ناهيد صديق علومی سکرتر مسوؤل ، محترم نصیر صافی مسوول مالی قبلی اتحادیه و محترم شفيق احمدی مسوؤل مالی اتحادیه به دريافت اوارد اول  کار اجتماعی - فرهنگی وارجنامه نايل آمدند. همچنان اوارد کار اجتماعی - فرهنگی وارجنامه بطور افتخاری  ازجانب روسای قبلی و ولی محمد شاهپور رییس اتحادیه به  محترم عنايت نبيل سفير افغانستان درهالند که همکاری های بی شايبه با اتحاديه دارند اهداء گرديد.
بعد از يک وقفه به هريک داکتر محمد آصف هوتکی مسوؤل کانون پيوند، انجنير عبيد سلطانی مسوؤل انجمن فرهنگی خراسان، محترم  شريفی سالار مسوؤل انجمن برادران هزاره درهالند،محترم ننگيالی ب
څرکی د احمد شاه بابا علمی او فرهنگی تولنه مشر، محترم طارق پيکار مسوؤل انجمن آينده مردم،محترمه سيده طلوع مسوؤل انجمن همبسته گی زنان، محترم عبدل ستانکزی مسوؤل فوند ناهيد، محترم حبيب عظيميار مسوؤل انجمن افغانهای شهر روتردام، محترم فوزی فريد مسوؤل انجمن افغانهای شهر هارلم، محترم زبير واصلی مسوؤل انجمن فرهنگی آريانا، محترمه بصيره صديقی مسوؤل انجمن افغانهای شهر هيرلين وانجمن پروانه ها، محترمه سهیلا یعقوبی مسوول انجمن افغانهای شهر اتریخت ،محترم آرش اکبری مسوؤل انجمن پُل- تلبورخ،محترم یما یما مسوؤل انجمن افغانهای شهرفلاردنگین، محترم مقیم احمدی مسوول کمپاین اروپایی حقوق بشر، محترم عبدالقادر صدیقیان مسوول انجمن افغانهای شهر اوسترهوت، محترم فیض ناصری فلمبردارو همکار تخنکی اتحادیه، محترم نذير حسینی پايا عکاس و همکار تخنیکی اتحادیه، محترم کریم تنویر مسوول انجمن سینماگران، محترمه وینوس احمدزوی مسوول انجمن زواله، محترمه مینا مسوؤل انجمن شهر تلبورخ، محترم اکمل احمدی مسوول وقت انجمن دنبوش، محترم فرید سیاوش  همکار فرهنگی و مسوؤل تخنيکی سایت اتحادیه و محترم یاور بامیانی ، همکار پرسابقه اتحاديه به دريافت اوارد دوم کار اجتماعی - فرهنگی و ارجنامه نايل آمدند.
حسب موقعی که ازجانب رهبری اتحاديه فرآهم گرديد؛ هريک ازمؤسسان وهمچنان مسوؤلان انجمنهای عضو اتحاديه شمه ای ازخاطره های تلخ وشيرين دوره های کاری خويش وگفتنی های شان را به اشتراک کننده گان شريک نمودند. در اينجا ازنام رهبری اتحاديه از مؤسسان، مسوؤلين انجمنهای عضو اتحاديه وهمکارانی که به دريافت اوارد ها و ارجنامه ها نايل آمدند، خواهشمنديم  برای غنای اين گزارش چشمديد ها، برداشتها  وسخنانی را که بمثابه خاطره های شان درمحفل بيان داشتند به شکل نوشته های مستقل از طريق رسانه ها منتشر سازند،زيرا در اين گزارش فشرده دشوار است که با چنان ظرافتهايی که سخنان شفاهی را شنيديم، بتوانيم آنرا بازتاب دهيم.
دربخش ديگر برنامه نشريه اتحاديه تحت عنوان تريبون که بمناسبت دهمین سالگرد اساسگزاری اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند از چاپ بر آمد بود طی مراسم ويژه يی به وسيلهء هييت تحرير آن  افتتاح گرديد، اين نشريه با مديريت مسوؤل محترم  طارق پيکار  بمثابه ارگان نشراتی اتحاديه بازتاب دهندهء افکار، آفريده ها و دستاوردهای فرهنگی همه نهاد های عضو اتحاديه بوده، ناشر پيامها، انتقاد ها واعلانهای هنری، سپورتی وتجارتی و اسناد اساسی  اتحاديه ميباشد.

در بخش ديگر با ياد آوری ازمواصلت پيامهای تهنيت وشابادش عنوانی دهمين سالگرد اتحاديه خانم نازی نور عاطفی پيامهای اتحاديهء هنرمندان موسيقی افغانستان، کانون فرهنگ افغان دراتريش و شورای سراسری زنان افغان درهالند  را بخوانش گرفته واز پيامهای تيلفونی وشفاهی ديگر ياد آور شد.

همايش به وسيلهء همکاران تخنيکی اتحاديه محترم فيض ناصری فلمبرداری و محترم نذير پايا حسينی عکاسی وتصوير برداری گرديد.
بعد از صرف طعام وبازديد از نمايشگاه عکسها، محفل با موسيقی شاد غزل توسط  هنرمند با استعداد وغزل سرای شهير حفيظ بخش وگروه همکارانش ادامه يافت، همچنان در محفل جوان خوش آوازکنشکا اشرفی وخانم فريده ترانه آهنگهايی پُر ترنم پيشکش نمودند که به گرمی جشنواره سالگرد اتحاديه افزود، محفل با سخنان اختتامیه ولی محمد شاهپور رییس اتحادیه که در آن از سهم شایستهء ناهید صدیق علومی سکرتر مسوؤل، محترم شفیق احمدی مسوول مالی، محترم طارق پیکارمسوول کمیسیون فرهنگی، محترم عبدل ستانکزی عضو هیيت اجرايیهء، محترم شریفی سالار عضو هييت اجرايیه و محترم صدیق وفا که در سازماندهی و برگزاری برنامه بیشتر از دیگران سهم فعال و ارزنده یی را مسوولانه و با صداقت کامل ایفأ نموده اند  قدردانی ویژه نمود.

محفل  ساعت 11 شب در فضای دوستانه و اوج صميمت با گرفتن عکسهای يادگار ی پايان يافت.

پيام اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

 به پيشواز دهمين سالگرد تأسيس اتحاديه وارجگذاری از مؤسسان ومسوؤلين انجمنهای عضو اتحاديه

حضار گرامی!
بزرگان ودانشمندان جليل القدر؛
هييت اجراييه ورهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند، مسرت دارد که به پيشواز دهمين سالگرد تأسيس اتحاديه محفل امروزی را به خاطر ارجگذاری از مؤسسان ومسوؤلين انجمنها ونهاد های عضو اتحاديه برگزار نموده است.

اين برنامه جزء تدابير سال 2013 اتحاديه ميباشد که درنشست پايان سال هييت رهبری به تصويب رسيد.

اتحاديه انجمنهای افغانها درهالند يکی از نهاد های سراسری افغانها درهالند ميباشد که به هدف خدمت به جامعه مهاجر وپناهنده افغان ايجاد شده است. اين اتحاديه از بدو تأسيس ( 29 جون 2003 ) تاکنون توانسته است گامهای استوار را درفاع ازمنافع صنفی وحقوقی پناهجويان افغان بردارد وبه همکاری شما عزيزان  در برگذاری کنفرانسها، سيمينارها، کنگرسها ومحافل متعدد فرهنگی واجتماعی مبادرت ورزيده ونقش با اهميتی را درمعرفی فرهنگ افغانستان و همچنان در پروسه انتگريشن وتطابق با محيط ميزبان را مؤفقانه انجام داده است.

دستاور د ها و تکامل اتحاديه از يک اجتماع کوچک به سوی يک نهاد سرتاسری با اعتبار ناشی از سهم شايسته مؤسسان اتحاديه وهمچنان سهم شايسته هيئت رهبری که آنها همزمان از زمره مسئوؤلين نهاد های عضو اتحاديه هستند، ميباشد.
جا دارد تا از نقش محترم يار محمد آراشيد منحيث رييس انجمن سراسری پناهنده گان افغان، محترم غلام سرور فقيری نخستين رييس اتحاديه ومحترم  انجنير حفيط الله حازم دومين رييس اتحاديه ياد آور شويم. همچنان در دوره های انجمن سراسری و سه دوره کاری اتحاديه  نميتوان از نقش برجسته  وماندگار محترم صديق وفا که منحيث معاون انجمن سراسری وبيشتر از دهسال منحيث معاون اتحاديه کار وفعاليت خسته گی ناپذير وتعيين کننده ای را انجام داده اند، چشم پوشی نمايم. وی  با سهم برازنده خويش توانست که اتحاديه را به سوی تکامل وپيشرفت  رهنمون شود ،همچنان شخصيتهای ديگری مانند : محترم  نبی روشمنل، انجنيرصاحب نظر، محترم فهيم ضيايی،  محترم بصير دهزاد، وديگران  نير درمقطعهای ويژه اتحاديه را مدد وياری رسانيده اند. قابل ياد آوری ميدانيم که شماری قابل ملاحظه ای از شخصيتهای سياسی وفرهنگی درجنب اتحاديه منحيث شورای مشورتی بصورت مستدام اتحاديه را همکاری رهنمايی نموده اند که از نقش آنها نميتوان انکارنمود، اما هرگاه بخواهيم نامهای مبارک ايشان را در اينجا ياد آور شويم حداقل تا 80 تن را بايد شمرد که نسبت طولانی شدن لست وهمچنان بادرنظرداشت آنکه چه کسانی در هييت رهبری اتحاديه مُسئوؤليتی داشتند اکتفا نموديم.
 متنمی ايم که فرهنگ قدردانی از مؤسسان و مسوؤلين انجمنهای عضواتحاديه نهاديه شده  و بتوانيم در آينده از همه کسانی که شايسته ارجگذاری اند، تجليل وتکريم نمايم.
اينجانب به نماينده گی از دارالانشاء، هييت اجراييه  وهييت رهبری اتحاديه گرم ترين شاد باشها و بهترين تمنيات نيک خود را به مناسبت در يافت تقدير نامه افتخاری و اواردی که به چنين شخصيتها درنظر گرفته شده است، تقديم داشته ومؤفقيتهای مزيد شانرا درعرصه کار وزنده گی فاميلی وشخصی آرزو مينمايم.


ولی محمد شاهپور
رييس اتحاديه آنجمنهای افغانها درهالند

 

ضمايم که به خوانش گرفته شد.

   به پيشواز دهمين سالگرد بنيان گذاری
 اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

    اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند منحيث بزرگترين سازمان اجتماعی افغانها درهالند ويکی از نهاد های سراسری بيرون مرزی افغانها به تاريخ 29 جون سال 2003 در شهر اوتريخت کشور هالند بنيان گذاشته شد.

پس منظر پروسهء ايجاد اتحاديه از چه قرار بود؟

 به تاريخ 17 می 2003 بنابر دعوت انجمن محلی خوده Gouda))که مسوؤلين ونماينده گان 9 انجمن وهم نماينده گان سه کمپ پناهنده گی  افغانها گردهم آمده بودند، به ادامه نشست مشورتی انجمن سراسری پناهنده گان در شهروادينکسفين Waddinxveen  که پيرامون ايجاد نهاد واحد وسراسری توافق صورت گرفته بود، جلسهء با اهميتی تدوير يافت، کار جلسه با سخنان انجنير عبيد سلطانی مسوؤل انجمن (خوده) آغاز ونياز اتحاد وهمبسته گی افغانها مطرح شد، سپس محترم صديق وفا معاون انجمن سراسری پناهنده گان افغان که گرداننده گی نشست را بعهده داشت، ميکانيزم اصول ومعيار هايی  را مطرح نمود که چه گونه، متکی بر اصل بيطرفی در امور ايديالوژيک اعم از مذهبی، مليتی و گروهی ميتوان اتحاد وهمبسته گی تازه ای را به ميان آورد؟ وی افزود که پرسشهای زيادی درمورد چنين اتحادی وجود دارد، اما چه بهترمسئوؤلين نهاد هايی که چنين همبسته گی را انجام ميدهند در پروسه ابراز نظرکنند.
سپس آقای يار محمد آراشيد رييس انجمن سراسری، وهمچنان شماری از مسوؤلين ونماينده های انجمنهای اوتريخت
Utrecht، امسفورت Amersfoort، هلموند Helmond، دن هاخ Den-Haag، دن بوش Den Bosch و ديگران ابراز نظر نمودند، در پايان طرح اساسنامه اتحاديه به وسيله  آقای غلام سرور فقيری مسوؤل انجمن آرنهم Arnhem پيشکش وبه خوانش گرفته شد.ازجمله شرکت کننده گان 21 تن به نام کميسيون تدارک وفراخوان مجمع عمومی انتخاب شدند،   کار جلسه با قطعنامه ای مبنی بر فراخوان اجلاس مؤسس اتحاديه ونهايی ساختن اساسنامه وتشکيلات اتحاديه انجمنهای افغانها پايان يافت.

 در کار مجمع عمومی 29 جون 2003 که اتحاديهء انجمنهای افغانها در شهر اوتريخت بنيان گذاشته شد، حدود 60 تن اعم از مسوؤلين انجمن سراسری ونماينده گان انجمن های  افغانها از شهرهای اوتريخت Utrecht، خوده Gouda، زن ستاد zaad stad، انسخدی Enschede، آرنهم Arnhem، هلموند Helmond، دن بوش Den Bosch، هارلم Haarlem، امسفورت Amersfoord، اپلدورن Apeldoorn، زون درخت Zwijndrecht، زيلاند Zeeland  وهمچنان شماری از شخصيتهای فرهنگی، اجتماعی ونماينده افغانهای تازه وارد ازکمپهای پناهنده  گی حضور داشتند.

انجمن سراسری پناهنده گان افغان که از سال 1994 به شکل انجمن محلی وبعد ازسال 1996 منحيث نهاد سراسری افغانها عرض اندام وبنياد گذاشته شده بود، با حفظ نقش مؤثری که در عرصهء دفاع از حقوق پناهنده گان افغان، معرفی فرهنگ وکلتور افغانی داشت، اما بنابر مخالفتهای شديد وسنگ اندازی ها نتوانست به فعاليت خود ادامه دهد.
 قابل ياد آوری است که انجمن سراسری طی سالهای فعاليت خود با بيش از 10 نهاد پناهنده گی، شهری وفرهنگی افغانها در ارتباط بوده وارگان نشراتی آن "کانون" با همه دشواری ها حدود 13 شماره نشرات نموده است که در سازماندهی وبسيج پناهجويان نقش موثری داشت.

اتحاديهء انجمنهای افغانها با چنين ميراثی در نتيجه اتحاد وهمبسته گی نهاد های ياد شده به تاريخ 29 جون 2003 درست دهسال قبل از امروز بنياد گذاشته شد.
در اين مجمع اساسنامه اتحاديه به تصويب رسيد، وهييت اجراييه اتحاديه  با ترکيب ( غلام سرور فقيری رييس، نبی روشن مل  وصديق وفا معاونين، فهيم کاکر سکرتر مسوؤل ،فهيم ضيايی منحيث مسئوؤل مالی و ظاهرملک بابا منحيث مسؤول نظارمالی تعيين شدند). البته چندی بعد که فهيم کاکر نتوانست به کار ادامه دهد، حفيظ  الله حازم پست سکرتريت اتحاديه را  پيش ميبرد. به اين ترتيب از ترکيب انجمن سراسری، وشماری از نهاد های ديگر اتحاديهء انجمنهای افغانها پا به عرصه وجود گذاشت.

از 29 جون 2003 الی می 2005

 رياست محترم  فقيری

 - بعد از آنکه  اتحاديه به تاريخ دوم اکتوبر سال 2003  در اتاقهای تجارت راجسترشد، رهبری اتحاديه  بايک عده ارگانهای زيربط دولتی وغيردولتی  مانند وزارت خارجه، موسسئه Novib اداره بين المللی مهاجرت IOM، اداره مهاجرين هالند VON، اداره مرکزی کار با پناهجويان VWN وساير مراجع ذيعلاقه تأمين ارتباط وملاقاتهای کاری را انجام داد. در رابطه به حصول سبسايدی وترتيب پلان کاری وبوديجه اقدامات متعدد انجام داد، اما بنابر ملحوظات سياسی وکارشکنی ها مساعی اتحاديه نتايج کمتر ببار آورد.

- به منظور دفاع ازمنافع حقوقی پناهجويان افغان دفاعيه حقوقی به همکاری شماری از حقوق دانان ترتيب وبه پارلمان هالند گسيل داشت. همچنان سازماندهی اعتراضات بر امضای پروتوکول سه جانبه ميان مقامات افغانستان وهالند در رابطه به مسايل پناهنده گی کارديگر اين دوره بود.
-  انتشار نخستين دور بولتن خبری اتحاديه  با  گرداننده گی  محترم صديق  وفا که در آن فعاليت وعملکرد اتحاديه، دشواری ها ونواقص وکمبودی ها برجسته میشد و به جامعه پناهنده ومهاجر افغان از اين طريق خبر رسانی می گرديد.

- تدوير چند سيمنار آموزشی برای حلقه رهبری به همکاری ارگان اوديسه.

د ۲۰۰۵ کال د می د میاشتی څخه تر ۲۰۱۰ کال د اګست پوری
  د ښاغلي حازم ریاست

د ۲۰۰۵ کال د می د میاشتې په ۲۸ کې دټولنې مجمع ،په داسې حال کې چې ښاغلی فقیری افغانستان ته د تګ په حال کې وو ، په ټولنه کې بیا رغاونه را منځ ته کړه.

حفیظ الله حازم د رییس په توګه،صدیق وفا د لومړي مرستیال په توګه،او انجنير صاحب نظر د دویم مرستیال په توګه،د مالی مسوول په توګه ولی محمد شاهپور، او د مسوول سکرتر په توګه فهیم ضیایي وټاکل شول.

په دې دوره کې:

 - د ټولنې ویب سایت چې د ټولنې فعالیتونه په کې خپريدل تاسیس شو.   

- د ټولنې فرهنګی او سپورتي څانګه تاسیسه شوه او دټولنې د کړنو خبرونه او راوپورونه په یوشمېر انترنتی سایتونو کې د خپرېدلو دپاره لېږل شوي او د ټولنې د بولتن خپرول.

  - د پلیت د ارګان سره چې د ملی اقلیتونو ( لږکیو) سره مرستندوی ارګان دی د اړیکو نیول. 

 - د پناه غوښتونکو د حقوقو څخه د دفاع په خاطر د ۲۰۰۵ کال د سپتامبر د۲۴مې ، مظا هرې یا لاریون ته سازمان ورکول.

د لرلیدو کلنیو پلانونو جوړول او د ملي هم اندو د همکاریو را جلبول.  -

- د دن بوش په ښار کې د پلیت د ارګان سره یو ځای د (پناه غوښتونکي د راتلونکي په لاره کې) تر سرلیک لاندې د ۲۰۰۶ کال د جنوري په میاشت په هالند کې د پناه غوښتونکو سراسری کنفرانس جوړول چې په هغه کې ۴۰۰ تنه مهاجران ګډون درلودل، دکنفرانس په کار کې د ټولنې د غړو انجمنونو پر استازو سر بېره په اروپا کې د ټولنې دمماثلو ارګانونو او د هالند دپارلمان او دولت یو شمېر لوړرتبه شخصیتونو برخه اخیستې وه.

 - په ۵۰۰ ګڼو کې د دکنفراانس د اسنادو،بیانیو ، پیغامونو او راپورونو دیوې مجموعی خپرول د صدیق وفا په اهتمام. 

-د۲۰۰۸ کال دمارچ په میاشت کې د Novib  سازمان په مرسته د آرنهم  د ښار په المپیوس کالج کې د ښځو دنړیوال کانګرس جوړول .په دغه کانګرس کې د اروپایي ښځو استازو او له افغانستان څخه د څو تنو ښځو ګډون سربيره د شهزادګۍ هندیه د افغانستان د امان الله شاه لور او۳۵۰ تنه نورو ښځو او همدارنګه یو شمیر نارینه ګډون درلودل.په دې کانګرس کې د ښځو یو شمېر مسایل په میتودیکه توګه وڅېړل شوې او د بین المللی مراجعو په نامه یو پېغام هم صادر شو.

 - د ۲۰۰۹ کال د نوامبرپه ۲۷ نېټه د انجنیر حفیظ الله حازم او د ټولنې دوه کسیزی هيئت( بصير دهزاد او فهيم ضيايی)  دافغان مهاجرینو د مسایلو په اړه ، د دوهم ځل دپاره د عدلیي د دولتي سکرتر مېرمن البیراک سره وکتل.

- په ۲۰۰۹،۲۰۰۸ او ۲۰۱۰ کلونو کې په هالند کې د افغان مهاجرینو د حقوقو څخه د دفاع په خاطر دلسو نه دزیاتو مظاهرو پر لارې اچول،د هالند پارلمان او نړیوالو رسنیو ته د پرېکړه لیک سپارل.

- د ستافور د ارګان په مرسته د رهبری هيئت،ځوانانو او ښځو ته د زده کړې دسمینارونو جوړول

ستاسو د توجه څخه مننه

از 28 اگست 2010 تاکنون

 رياست محترم ولی محمد شاهپور

- مجمع عمومی اتحاديه به تاريخ 28 اگست 2010 فراخوانده شد، در اين مجمع برخی تعديلات وتکميلات در اساسنامه اتحاديه وارد وهيئت رهبری 17 نفری وهيئت اجراييه 5 نفری مورد تصويب قرارگرفت. همچنان سند اساسنامه يی کميسيون زنان  مورد تاييد قرار گرفت. درهمين مجمع عمومی  محترم ولی محمد شاهپور بحيث رييس ، محترم صديق وفا معاون، محترمه  ناهيد  صديق علومی سکرتر مسئوؤل ،محترم   نصيرصافی مسئوؤل مالی و داکتر آصف هوتکی بحيٍث مسئوؤل نظارت برامورمالی انتخاب شدند.

- ملاقات تعارفی هيئت اجراييه ورهبری اتحاديه با کارکنان جنرال قونسلی افغانستان مقيم هالندبه تاريخ 27 سپتمبر 2010، در اين ملاقات هيئت سياسی افغانستان با کاروفعاليت اتحاديه انجمنهای افغانها درهالند آشنايی حاصل نموده و در رابطه به همکاری های متقابلاً مفيد مفاهمه شد.
- تدوير کنفرانس مطبوعاتی به تاريخ 16 نوامبر 2010  در ساحه ميديا سنتر شهر بيور وايک به اشتراک انجمنها ونهاد هموند اتحاديه وشماری از فرهنگيان ومهمانان، عقد پروتوکول همکاری با 14 نهاد همکار .
-  بمنظور گسترش همکاری فرهنگی واجتماعی  ميان اتحاديه انجمنهای افغانها درهالند و نهاد های مماثل  چون شورای مهاجران افغان در جمهوری آلمان ، کانون فرهنگی افغانها درکشور اتريش و انجمن همبسته گی در اروپا ،  انجمن فرهنگی افغانها مقيم کشور بلجيم پروتوکولهايی نشانی و به تاريخ عقد گرديد. شرکت درجشنواره کتاب هنرمندان موسيقی افغانستان و عقد پروتوکول همکاری يکساله در رابطه به چاپ وتکثير فصلنامه بانو نشريه فرهنگی واجتماعی  زنان افغانستان در اروپا.

- تدوير همايش وسيع شورای مشورتی اتحاديه به تاريخ 14 نوامبر 2010  درشهر اپلدورن، در اين گردهمايی به تعداد 80 تن به نماينده گی از نهاد های اجتماعی افغانها درهالند اشتراک داشتند.
-
 به تاريخ  11 جنوری 2011 هيئت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند با سفير ونماينده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی هالند ملاقات تعارفی وکاری ای را انجام داد.

- به تاريخ 19 مارچ 2011 بنابر دعوت اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند از نوروز و بهارسال 1390 (خ) تجليل شاندار به عمل آمد. در اين محفل که با ميزبانی آرزو پارتی سنتر وهمکاری  انجمن فرهنگی پيوند وتنوير فلم فراخوانده شده بود بيش ازهشصد نفرزنان،مردان وکودکان ازهالند  وکشورهای همجوار بلجيم وآلمان شرکت داشتند.

- به تاريخ  23 اپريل 2011 مسافرت و شرکت شماری از هيئت اجراييهء اتحاديه در جرگه ديورند درلندن .

-  به تاريخ 8 می 2011: درهمکاری با شورای سراسری زنان افغان درهالند  وانجمن  افغانهای شهر آرنهم از روز جهانی زن ومقام مادر تجليل وبزرگداشت بعمل آورد، در اين برنامه وسيع از (22)  تن ازمادران قدردانی وبمثابه مادران شايسته سال معرفی و با افتخارنامه ها و تحفه ها استقبال شدند.

-  به تاريخ 28 جولای 2011 در هماهنگی با تلويزيون ملی افغانستان  يک برنامه عيدی را در سالون پذيرايی  نبات به اشتراک 380 تن مدعوين با گرداننده  گی  خانم سهيلا حسرت نظيمی وهمکاری  فواد فرزان برگزار وضبط نمود.

در اين برنامه که بازتاب فعاليتهای فرهنگی واجتماعی افغانهای ساکن هالند واروپا وبزرگداشت از حلول ماه مبارک  رمضان مطرح بود، هيئت های نماينده گی سفارت جمهوری افغانستان درهالند، انجمنها، شوراها، کانون ها، سپانسوران، حلقه های روشنفکری، هنری،  هنرمندان موسيقی ، شاعران، نويسنده گان، سينماگران و هنرپيشه ها، ژورناليستان وخبرنگاران، هسته ها وتشکلهای زنان، جوانان تحصيلکرده، بزرگ سالان وطيف وسيعی از اقشار ولايه های اجتماعی افغانها از کشور های هالند، آلمان، بلجيم، انگلستان واتريش شرکت داشتند.

-  به تاريخ  11 سپتمبر 2011 تدوير دومين نشست شورای مشورتی اتحاديه درشهرHelmond باشرکت 38 تن، بررسی کارهای انجام يافته وانگشت گذاری بالای خلا ها ونواقص کاری اين شورا، استعفای بصير دهزاد از سمت مسوؤل شورا وتعين سرپرستی پوهاند احمد شاه جلال از اين شورا.
همچنان به  تاريخ  مذکور در اولين کنفرانس کانون صلح افغانستان مقيم اروپا در شهر
Utrecht کشورهالند شرکت به عمل آمد.

-  به تاريخ 14 جنوری 2012 بر اساسِ فراخوان اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند و همکاری انجمن آيندهء مردم  نخستين برنامهء شام آشنايی با آفريده های ادبی بيرون مرز ورسانه های درون مرزی (افغانستان) به اشتراک بيشتر از دوصد تن از شاعران، نويسنده گان، تحليلگران و منتقدان ادبی افغان از کشورهای هالند، امريکا، آلمان، بلجيم، سويدن و انگلستان به هدف ايجادِ زمينهء شناسايی آثاری چون، رُمان، تاريخنگاری، مجموعهء شعر، داستان، مجموعهء مقاله ها و پژوهشهای ادبی و هنری وهم چنان ساير ژانرهای ادبی و فرهنگیِ از سوی آفریننده گان آن ها در شهر دُوردِرِخت Dordrecht کشورِ هالند تدوير يافت.

- به تاريخ 29 جنوری 2012سومين نشست نوبتی شورای مشورتی اتحاديهء انجمنـــــهای افغانها درهالند درشهر آرنهم تدويريافت، درکارنشست برعلاوه هيت رهبری واجراييه، کميت قابل ملاحظه اعضای شورای مشورتی اشتراک داشتند، ازميان هموندان شورای مشورتی محترم پوهاند احمد شاه جلال بحيث مسوؤل، محترمه عزيزه عنايت و محترم اسماعيل شيرزاد بحيث معاونان شورای مشورتی برگزيده شدند.

- به تاريخ 26 مارچ 2012 شرکت  شماری از هيئت اجراييه ورهبری  اتحاديه در کنگرس بين المللی مهاجران افغان درشهر هسن کشورآلمان.

- به تاريخ  8 اپريل 2012 در زمينه انسجام پروسه دفاع حقوقی از هموطنان بی سرنوشت ما اعم ازجوانان تازه وارد وکسانی که از ساليان متمادی بدينسو به بهانه های گوناگون تاکنون به دريافت حق پناهنده گی نايل نه شده اند ، نشستی در همين  سالون برگزارشد، در اين نشست  محترم مسيح رسول يکتن از وکلای مدافع افغان که در اين عرصه داوطلبانه اتحاديه را ياری ميرساند، فراخوانده شده بود تا به پرسشها ونيازهای حقوقی شرکت کننده گان پاسخ داده ودرصورت لزوم پروسه های مربوط را همکاری کند، چنانچه بعد از آن حدود 50 تن ازجوانان تازه وارد تحت پوشش دفاع حقوقی وی قرارگرفتند.

- به تاريخ  24 اپريل 2012 بنابرفراخوان اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند گردهمايی در دفاع از منافع حقوقی وصنفی پناهجويان افغان که غيرعادلانه تحت شرايط 1 اف از کليه حقوق اوليه محروم گردانيده شده اند، دفاع از کودکان وزنان هموطن ما  که در رنج ترس، تشويش ومحروميت اجتماعی بسرميبرند وهمچنان دفاع از حقوق پناهجويان تازه وارد وجوانان افغان که درکمپهای هالند درشرايط رقت انگيز ودشوارتر از وطنی که آنرا به قصد پناهنده گی ترک نموده ، قرار دارند، در ميدان مقابل تعمير پارلمان هالند برپاشد.

- به تاريخ 19 می 2012 به همکاری  شورای سراسری زنان افغان درهالند سومين کنگرس زنان توإم با بزرگداشت از روزجهانی مادر درشهر آرنهم کشورهالند برگزارشد.
کنگرس  که  در کار  آن حدود 250  تن شامل کارشناسان وفعالان امور زنان ازهالند و اروپا و همچنان نماينده گان انجمنها و نهاد های همکار اتحاديه وشورا اشتراک داشتند، جريان آن ثبت ونشر آن هنوزهم از چينل تلويزيون پنجره اروپا ادامه دارد.
- تسليمی پيام مظاهره 24 اپريل به وسيله شماری از هيئت رهبری اتحاديه به کميسيون امور مهاجرين پارلمان هالند ،همچنان تسليمی  پيام کنگرس 19 می  زنان به سفارت دولت اسلامی افغانستان در هالند.
- به تاريخ  17 اگست 2012 شرکت رهبری اتحاديه درکمپاين انتخاباتی حزب کار در آرزو پارتی سنتر،هدف از دعوت نماینده پارلمان هالند در آن بود، که موقعیت حزب کار پیرامون حل معضله های گوناگون  افغانان در این کشور، بخصوص معضلات پناهنده گان افغان در هالند  واضح گردد.
-  به تاريخ 10  سپتمبر 2012 به منظور آشنايی با برنامه حزب سوسياليست هالند، شرکت درکمپاين انتخاباتی  فرشاد بشير نماينده افغان تبار اين حزب،
درنتيجه  برعلاوه سهم گيری فعال افغانها در پروسه رای دهی انتخابات هالند، زمينه آن فرآهم شد تاکميت بيشتر از پيش افغانها به اين کانديد افغان تبار حزب سوسيالست رای دهند تا برای باردوم به پارلمان هالند راه يابد.

- به تاريخ  22سپتمبر 2012 نشست وسيع هيئت رهبری اتحاديه در شهر Veenendaal تدوير يافت.
نخست محترم شاهپور در رابطه به کارهای انجام يافتهء اتحاديه در ربع دوم وسوم معلومات داد وسپس ضمن ارزيابی وضعيت مالی اتحاديه شماری از هموندان ابراز نظر نمودند.
دربخش ديگر مطابق اساسنامه اتحاديه چون معياد خدمت هيئت اجراييه ورهبری اتحاديه از اگست 2010 الی اگست 2012 پايا يافته بود، مسأله تشکيلاتی مورد تبادل نظر قرارگرفت، درنتيجه محترم شاهپور مجدداً برای دوسال ديگر بحيث رييس اتحاديه انتخاب شد، محترم صديق وفا معاون ويکتن از مؤسسان اتحاديه بنابر معاذير شخصی ديگر نخواست کانديد اين پست باشد. بعد از آن ناهيد صديق علومی بحيث سکرتر مسوؤل ومحترم شفيق احمدی بحيث مسوؤل مالی اتحاديه وهمچنان هريک محترمان ( محمد آصف هوتکی، ننگيالی ب
څرکی ، عبيد سلطانی، شريف شريفی، طارق پيکار وعبدالصبور ستانکزی به اتفاق آراء به عضويت هيئت اجراييه و( 12) تن ديگر به عضويت هيئت رهبری اتحاديه تاييد شدند.

- برمبنای تدابير اتحاديه، مجمع عمومی اين نهاد اجتماعی همراه با نشست پايان سال آن با شرکت 25 تن هيئت رهبری، نماينده گان انجمنهای عضو وشماری ازشخصيتهای مستقل فرهنگی واجتماعی به تاريخ 25 دسامبر 2012 در شهر فلاردينگين تدوير يافت.

- تدوير 6 سيمنار آموزشی به همکاری ارگان ستافور وملتو اعلان برای حلقه رهبری، جوانان و زنان.
- تدوير 12 نشست ربعوار هيئت رهبری، 6 نشست با کمسيونها، يک نشست وسيع هيئت رهبری  ودومجمع عمومی اتحاديه.

***


February 3rd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها