همه چیز است خوانصاف نیست !!!
نصیراحمد- مهمند نصیراحمد- مهمند

 

چرا ما دیګران راملامت  میکنیم؟؟؟

 

درطول تاریخ جوامع وملت هاییګه تباه ونابود ګردیده اند به خاطراستیلای جاهلیت ، بی انصافی وبی عدالتی برعواطف فرزندان شان بوده ، ازهم پاشی تمدن های یونان باستان، روم وامپراتوری های انګریزو شوروی همه بخاطر سیطره غباوت، بی انصافی وبی عدالتی دررهبری این امپراتوریها بوده است .

همه میدانیم که میزان درک مفاهیم وحقایق درنزدافراد وجوامع مختلف ،متفاوت بوده ومربوط میشود به طرزدید ،اندوخته هاواهداف منابع اکتسابی انها. بناءجامعه وملتی که به مبادی واصول پذیرفته شده و داشته های مادی ومعنوی خودآګاهی واعتماد داشته وارج ګذاشته وپابندی دارد، هرګزعقب آنچه که با معیارهاوارزشهای حقیقی وواقعی تاریخی،فرهنګی ، اعتقادی ومنافع ملی شان منافات دارد نمیروند  . هرګاه باوجودغنای خود ،از تقلید نا شایست ودنباله روی های کورکورانه وبی محاسبه پیروی نماید نه تنها به ذلت ودناءت  وپریشان فکری آنهادلالت میکند، بلکه تسلیم آز وحرص وهواهای نفسانی وازخودبیګانګی شده ، آن جامعه ، ملت و کشوردرپرتګاه های ناتوانی وانحرافات سقوط میکند وازهمین جاست که مفهوم علم وجهل درقاموس افغانهای مسلمان صرف با سوادی وبی سوادی نی بلکه هدایت وګمراهی ویا به معنی آګاهی وغباوت تشخیص وتفسیرګردیده است . مقوله مردمی است: 

آب در کوزه وماتشنه لبان میګردیم ×× یاردرخانه وما  ګرد  جهان میګردیم

هرګاه به مثالهای ساده عملکردهای زندګی روز مره که بزرګترین مکتب آموزش وپند وعبرت است بادقت توجه کنیم هردهقان وباغبانی، اینرا میداندکه وقتی ګیاهی هرزه یا درختی خود روی ( خیشاوه یاقطع )میګردد وپیګیری  ومراقبت نشدشده و ریشه آن باقی میماند طبعیست که با میسر شدن زمینه های رشد و نمو ی دوباره دراثر فقدان زمینه های مواظبت تربیتی وپرورشی درامتداد زمان همان بقایای نابکا، خود به کیاه ونهالی نی بلکه با نوده ها یا به اصطلاح عام با ( بزق) های خویش به انبوه خودسردرختان بی ثمر،بی انتظام و پرابلم زاء مبدل وریشه میدواند که این ریشه وسایه آنها منحیث سد و موانع بروز نموده ،موجب مزاحمت ،کندی وعدم رشد ونموی سایرنباتات مزرعه شده وآنهارا متضرر و تا سرحدخشکی وابتلا به امراض مدحش ومزمن میګرداند وحاصل زحمات وتلاش ها را برباد میدهد۰

لهذا حرف اصلی درین نوشته بر ین محور میچرخد که درک عمیق وخود شناشی، سبب  شناختن محیط وماحول وجهان است ونتیجتا موجب شناخت ازخالق وصانع خلقت ماحول وکاینات میګردد ۰

برداشت دقیق وآموختن وعبرت گرفتن از تاریخ میتواند چراغ و رهنمای خوبی باشد. درعکس صورت ، موجب غلبه برعقل وباعث گمراهی خطرناکی میشود. زیرا این معلومات دقیق وآګاهی تاریخی است  که امروز منحیث قوه محرکه جای ومقام پراهمیت را احراز کرده و بوسیله آنست که انسان نه تنها از بلاتکلیفی ، مجهولات وګمراهی و پذیرش کورکورانه هرلهو ولعب وهزیان نجات می یابدو به شناخت و معرفت وانکشاف طبیعت وجوامع دسترسی حاصل مینماید ، بلکه پهلوی مهم دیګرآن اینست که برای دریافت راه حل عادلانه و سودمند مسایل بغرنج وغامض اجتماعی که پیش روی انسانها وجوامع بشری بروز میکند ویا پیش می آید دسترسی وتسلط حاصل مینماید ۰واز ینجاست که ما را به اهمیت تاریخ متوجه ساخته وبرای کسب آګاهی ومطالعه آن دعوت کرده وفرامیخواند ۰

باین اساس ما ګفته میتوانیم که تاریخ تنها یاد آوری ، اشاره ونوشتن وثبت وقایع و رخداد هانبوده ، بلکه تاریخ واقعی ست که با صدای رسا بما میګوید ونشان میدهدکه جامعه چګونه به این پهلو افتاده ویا به آن استقامت روان است ، واین جریان وحرکت چګونه به فعالیت وزندګی انسانها «خوشبختی و رفاه یا بدبختی و مصایب آنها »تاثیر وارتباط دارد ۰یقینا تاریخ جامعه بشری چنان به صوب پیشرفت وانکشاف خودش روان است که هیچګاه توقف وانجام نمی پذیرد ،یعنی تا جهان است در بین پدیده های نیک وبد،زشت وزیبا ظالم ومظلوم (حق وباطل ) مبارزه ومجادله جاریست ، بناء تاریخ هیچګاه تغییروتوقف نمی پذیرد ۰

ازهمینجاست که مبارزه ومجادله حق وباطل مواد وسنګ بنای اساسی و بنیادی تاریخ را تشکیل داده ومیدان وصحنه های تجارب علمی،فرهنګی ، اقتصادی ، سیاسی وغیره را میسازدوفراهم میکند ،که در نتیجه تغیر وتحول جامعه بشری مطرح میګردد۰افزون برآن توضیح وتشریح این رخدادهاوتحولات نیزهمه ازوظیفه تاریخ بشمارمیرود ۰ بربنیادهمین اصل است که انسا نهادراعصاروازمنه های مختلف تجارب خویشرا تدوین وتعمیم نموده وهمین قسم ازین تجارب می آموزندوپند میګیرندودرروشنی آن وسایرفکت ها ومواد ممدوکمک کننده  خط مشی وپلان امورمربوط به زندګی روزمره رابامطالعه وتحقیق راه های عملی وقابل تطبیق آن تعیین و به منصه اجراء میګذارند۰«آ موزش آنست که ما خودرا می فهمانیم و ازان استفاده نافع وموثرمینماییم وبکارمیګیریم ، واماپند وعبرت آنست که خودرا باخبر وآګاه ساخته وازانجام آن اجتناب وپرهیزمینماییم ۰

 

بناء با یک نګاه تحقیقی برای ریشه یابی عوامل مصایب وعقب ماندګی ها وفقراقتصادی ډرمی یابیم ګه وقتی ما با غروروافتخارازداشته ها وګرم وسرد تاریخی بیشتراز پنجزارساله کشوروکار نامه های نیاکان خویش تا سرحد ازخود بیګانګی مست میشویم ، با اندکی تامل وبازنګری به تاریخ وګذشته بوضاحت درمی یابیم که درمقابل هرمتجاوز وظالم با حرکا ت خود جوش مردمی در صدد نجات ودفاع از نوامیس ملی و کشورخویش برامده ایم وبا ایثار وازخود ګذری درشکست وخروج دشمن  تا سرحد زبونی ونابودی آنها توفیق ونصرت یافته ایم ،ولی متاسفانه باغره شدن وبیخود شدن ازجام پیروزی تاسرحدعطالت وانجماد ذهنی وعملی به حاشیه رانده شده ایم هیچګاهی درپی بررسی علل وعوامل آن نپرداخته ایم وبخاطر حفاظت آن کامیابی ها ودست آوردهاوجلوګیری ازتکرارچنین حوادث ناګوار ونامیمون هیچ تلاشی بخرچ نداده وبرسم مداوادرنابودی مظاهر وریشه کنی آن نیزهرکز نه برامده ایم ۰اهمال وغفلت صورت ګرفته است وبه عبارت ساده درپایان با خرمن بی دانه در ګیرمانده ایم ۰واجنبیان را ملامت مینماییم و بازهم چشم طمع وتوقع ما بطرف هماان  هایی  استکه قمیت های ګزاف وجبران  ناپذیری پرداخته ایم تا آنهارامقهور وسرافګنده ماوای خویش رانده ایم.

هرګاه به یک بررسی سالم تاریخی نشسته و سرانصاف به یخن درآورده شود به آسانی وروشنی بملاحظه میرسد که در مقاطع مختلف در برابرتاریخ ،مردم وکشورافغانهای غیور ونامدار بی انصافی و جفا صورت ګرفته ، ولی با تاسف که علی الرغم اشتباهات جبران ناپذیر متجاوزین وسلطه جویان خود ما افغانهابا بالهوسی ها ،خود فروشی ومعامله ګری عده ای ناخلف ،سطحی نګری واهمال ؛خود وسیله وابزارومیزبان اجانب وهما ن دشمنان مقهور تاریخی وجغرافیایی قرارګرفته ایم که حالت زار موجود مولود آنست۰درسهایی از سیرت وکارنامه های نیاکان وپیش ګامان بشردوست ووطن خواهان ، مجاهدان صدیق وفی سبیل الله و مبارزان راستین ملی که چګونه وبه چه قیمت نوامیس ومنافع ملی وحاکمیت و خاک را حفاظت وحراست و بما تحویل داده اند یا نیاموخته و یا هم عمدابه باد تمسخر وفراموشی حتی معامله ګری سپرده شده در حالیکه :

 

زخمی شومه دګل نه ، داغزونه څه ګله ××× رسواشومه دخپل نه، دپردو نه څه ګله

دشمن اګر می کشد با دوست توان ګفت ××× باکه توان ګفت که دوست مرا کشت

 

یقینا باچنین حالت ازهمه چیزدوروبی خبروعاطل وباطل مانده وچشم داریم تا دیګران بیایند خیشاوه وپاک کنند وبسازند ،که پرواضح است دیګران نه تنهاهرګزنمیخواهند وقت وداشته های خویشرا حاتم واربرایګان صرف نمایند ۰ بلکه چنین فر صتی را بدست خود برای رقبا ودشمنان مقهورخود میسر میسازیم که ازدردیګر وارد شوند وبا عبا وقبای دوستی وزیرعنوان تعاون ، همه قربانی هاوهست وبودما به هدروبربادبرود ۰

همانطوریکه ذکررفت درین شکی نیست که درامتداد مقاطع تاریخ مردم وکشورافغانهاموردآماج وتجاوز بیرجمانه قدرت های بزرګ استعماری واستثمارګردورونزدیک قرار ګرفته ، مصیبت وبربادی های مادی و معنوی راچه دردوران وجریان جنګ وتجاوز وچه بعد ازآن بدوش کشیده اند واین بخاطریست که بقایای ویروس ها وریشه های سرطانی متجاوزین ودشمنان ریشه کن نشده ،دردرون جامعه نفوذ کرده ومعدود ومحدود فرزندان ناخلف وهرزه بالهوس اجتماع خودمارا اغوا و تطمیع نموده اندومقاصد پلید خویشرا تحت عناوین مختلف آراسته وبه پیش برده اند مخصوصا طی بیشترازسی سال اخیرمبرهن  است همه ما ودرهمه جا درمطبوعات  یا وسایل ارتباط جمعی ، درمجالس ومحافل رسمی وخصوصی با بحث های غیرعلمی ومنطقی و، بی پایه و اساس احساساتی افراد و اشخاص مختلف مواجهه وروبرو میشویم که فضارا دلګیر ومتشنج وآشفته میسازند- آدم ها وافراد غیرآګاه وبی صلاحیت به مسایل عمده وبزرګ ، ملی واجتماعی بطورغیرمسوولانه وخطرناک میپردازند ۰

وقتی دراستعمال اصطلاحات علمی دررابطه به ساختار وقراردادهای اجتماعی وسایرترمینالوژیهای مروج وقبول شده ملی میشنویم ویاحتی درنوشته های برخی از نویسندګان سرسناس در باره مفاهیمی برمیخوریم که نه تنها با اصول و قرارداد های پذیرفته ، وثایق ملی وتاریخ ، مصالح ومنافع ملی ما ، بلکه بامفاهیمی که درحلقه معیاری واستندردهای علمی وعلمای کشورها ی دیګر جهان نیزدرمغایرت قرارداشته وزمینه تعابیروتفسیرمنفی ،اختلال ذهنی وسوءآستفاده وبرهم زدن نظم به نفع دشمنان بوجود آورده وتوافق وهمبستګی های ملی را زیانمن میسازد.

چنانیکه بملاحظه میرسد در ین اواخرموضوعات « قوم ګرایی»،« تمایلات مذهبی » ، « ملیت خواهی ها» و«حقوق اقلیتها » مفاهیم متعدد ونادرست وغیره بسیاربا بی منطقی وبی انصافی دامن زده میشود که این فضای ناسالم بحث غیرعلمی ونامطلوب بحال ملت وکشور افغان ها،فقط آب به آسیاب « نفاق » و« شقاق»  اجتماعی دروطن جنګ زده ما میریزد، ما فقط همین یک وطن داریم که دارای تاریخ کهن میباشد که در باره لحظات تلخ وافتخارات آن نویسنګان ومحققین خارچی وهموطنان افغان ما بصورت کافی وحتی با چنان حجمی نوشته اند که مطالعه وآګاه شدن از همه متون بدون حوصله ووقت کافی دشوارواز توان وصلاحیت به اصطلاح هرګامزن نام نهاد راه سیاست و اداره (  باصطلاح هرلګه و لوګه )بدوراست وغیرمجاز ۰

 

بسیار تکان دهنده ودرد آوراست وقتی به این حقیقت مسلم توجه مبذول میګردد که درعصروشرایط  حاضرکه پیشرفت های ساینس وتکنالوژی مردم ونقاط مختلف جهان را مانند یک قریه به هم نزدیک وبه دسترسی وپیشرفت های محیرالعقول  وزندګی مرفه نا یل نموده وملت ها وکشور ها برای رسیدن به قله های شامخ زندګی مرفه خودومعموری کشورخویش درتلاش خستګی ناپذیرتا سرحد ايثاروقربانی میکوشند، ولی با اندوه وشرمنده ګی که عده ای ازافغانهابه قیمت جان وخون هموطنان فاقه وګرسنه و بی دوا وبی پرستارخویش درمعاضدت وپیش خدمتی با اجانب بخصوص دشمنان مقهورملت وکشور افغان ضدآرامی و پیشرفت وترقی مردم وکشور زادګاه خود قرارګرفته ،مصروف تامین وارضای امیال وهوس های سرکش و ناروای خود وبیګانګان اند ۰

ازهمینرو ست که افغانها وبالاخص نسل جوان آن طی سی سال واندی ازهمه چیزخود ،زادګاه وتاریخ خویش بی خبروبدورمانده اند وازهرزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  دیګربیشتربه آګاهی ودانستن معلومات تاریخی وتشخیص وریشه یابی عوامل ودردها ومصایب جاری ضرورت شدید احساس مینمایند تا نه تنها جهت مداوا وآګاهی بیخبران به ګذشته از دیدګاه تشخیصی ومعالجوی ونجات دهنده نظرافګنده وازحقایق وواقعیت ها آګاه شوند، بلکه لازم است  به جای موعظه و انتقاد بی ثمر وباد نمودن کاه بی دانه نظریات سازنده وراه بیرون رفت را ارایه ګردد۰

* درچنین وضعیت است که وجیبه ملی واسلامی هرافغان ایجاب می نماید تا بخاطررفع وترد حالت جاری درسنجنس حرف وتصحیح عمل از خود ششرووع نمایدوبرای بقا وسلامتی وطن و جلوګیری ازخدشه دارشدن وحدت  وهمبستګی ملی جامعه افغانی وبه منظورتامین آمال وارمان هاومنافع ومصلحت های سټرګ ملی مانندآن نیاکانی که این خطه باستانی راباهمه هستی موجود وافتخاراتش به بهای درد ورنج وعرق وخون شان حفظ وبحیث دامان مادربرای زیست وپرورش وپناه ګاه بما بمیراث ګذاشته اند ، منحیث ابنای صالح دست بدست هم داده وراه  را برای آرامی وآسایش مردم وآبادی کشوربازوروشن  نماییم ۰

 


March 25th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي