هنوز هم کله تان کار نمی کند
نویسنده : دکتور طاوس وردک نویسنده : دکتور طاوس وردک

 
 
می ګویند مردم افغانستان دیر فهم اند ، ولې بعضا شنیده می شود که کله خام است ویا می ګویند کله او کار نمی کند وبعضا یک اندازه شدیدتر می ګویند که به کله .. یاسین خواندن ، ویا اینکه ( ... سیاه ګر به مکه برود همان .. است ) به همه حال امید وارم ازرده نه شوید زیرا در طول ۵۰۰۰سال اجداد و نیاکان تان وخودشما تا امروز دست راست وچپ تان را یعنې خوب را از بد تفریق کرده نه توانستین ومثل پرنده ها وحیوانات که دارای غریضه می باشند شما نیز به تقلید ویا دیګران را پیشوا و رهبر ورهنمای تان قرارداده ( چای ناخورده جنګ نمی شود ) و پنجده را از دست دادین، ګپ شنو بدین، مقصد من این است که همیشه من - شما ودیګران می نویسیم که مردمان افغانستان تاریخ ۵۰۰۰ ساله با شکوه وجلال دارند که من تا امروز به شکوه وجلا ل ان به درستی پۍ نه بردم اګر هدف نویسنده ها به شمول خودم که کاه ګاه در نوشته های خویش اشتباه می کنم دیګران نیز  به نقاط صرف مثل ( قهرمانی - جنګ جويي ) که مردم ویا نویسنده ها به ان مباهات می کند که مردمان جنګی ویا سلحشور ما ویا مجاهدین سر به کف مان ،ولې از نظر من که این نه مباهات است و نه افتخار زیرا ( کشتن انسان ولو اګر هندو هم باشد کار انسانی - اخلاقی و مردانه ګي نیست ) بلې به دشمنان که علیه حریم ملي و تاریخی مان تجاوز نمودن و یا می نمایند و یا برای اشغال افغانستان کمر همت بستن اګر بر علیه شان قیام صورت ګرفته ویا می ګیرد این یک استثني است وباید هم چنین مقابله وایستادګی علیه قشون اشغالګر صورت ګیرد ، ولې اګر به جنګ ۳۵ ساله در افغانستان نظر اندازیم اشتباهات تاریخی را انجام داده ایم ، اګر به حقایق به شکل درست نظر اندازیم وحقایق را به شکل درست برسي نماییم یکې از اشتباهات تاریخی مردمان کشور مان این بود که یک عده عمال مزدور و مرتجع به نام مجاهدین و بعدا طالبها که علیه حکومت نورمحمد ترکی و امین  قیام نمودن وتحت نام اسلام در خطر است مردم افغانستان را از یک سر بې ستر ساختن و ماشین تبلیغاتی غرب در راس امریکا وانګریز وبعدا از دشمنان تاریخی مان ( پاکستان وایران و عربستان )را که قرن ها مانع پیشرفت وترقی مر دم افغانستان شدن دقیق درک نه کردین واګر در همان اوایل رهبران حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ( امین وترکی ) و بعدا ( ببرک کارمل ونجیب ا لله ) در تطابق به روحیات و خواسته های مردم افغانستان عمل می کردن و انحراف از مشي خود نمی کرد و اهسته اهسته مطابق به شرایط و اوضاع ګام های درست وسنجیده برمی داشت امروز فاجعه که این وطن را کاملا تخریب و بې ستر ساخت تکرار نمی شد و مردم ما درهمین ۳۵ سال به اوج ترقی وتعالی می رسیدن ، بد بختانه که دشمنان ترقی و پیشرفت افغانستان در لباس ( ملا - طالب - حضرت -پیر - سید ان هزاره - میر - خواجه وخلیفه ) ارابه تمدن را مثل که در زمان امان ا لله خان برک نموده بود درین مقطع زمانی نیز برک نمود و مردم افغانستان را باز به طرف قرون اولي سوق نمود ، اګر در زمان امان الله خان ( ملای لنګ در جدران پکتیا و ګوسورا هزاره ) قیام نمودن ومردم را به قیم علیه دولت مترقی وقت تحریک نمودن ، در زمان ترکی وامین هم رهبران ۱۵ ګانه سونی وشعیه این رهبران به نام اسلامی ومزدوران پاکستان وایران به خاطر منافع شخصي وګروهی شان به ملیون ها افغان بیسیواد ونیمه سیواد دار را به مقابل میله تفنګ ، توپ وبمباردمان بستن  و کشته شدن ،در طول تاریخ افغانستان همیشه روحانیون وملا ها رول بسیار منفی را به خاطر به دست اوردن (ډالر وپونډ ) از نوامیس ملي تیر شدن وصرف برای خود وحلقات باهم بسته خود شان خوانین وریش سفیدان شکم کلان استفاده های سو نمودن ، وامروز رژیم فاسد کرزۍ بهترین ګواه مدعای ما است  در رژیم اسلامی حامد کرزۍ (( رشوت - فساد اداری - دزدی- کډنپ کاری - قاچاق مواد مخدر - حمایت از توفنګ سالاران وادمکشان -تخریب کشور خاصتا کابل جان وکشتن ۶۰۰۰۰ کابلی در سه روز بین حکمتیار و مسعود و ۲۴۰۰۰۰ محاجر ساختن مردمان کابل - خشونت شدید علیه زنان ودختران جوان - انتحاری - بمباردمان از طرف غربیها خاصتا امریکایی ها و زندانهای شان در خاک افغانستان - تلاشي های خانه ها - قتل عام طالبها در دشت لیلې مزار شریف که کرزۍ به ان هیچ وقعی نه ګذاشت ونه فاتحه شان را اعلان کرد - عدم سپردن کار به اهل کار - و غارت معادن سنګ های قیمتی کشور به شمول جنګلات افغانستان توسط مجاهدین و غربیها - غصب خانه ها ، اپارتمانها به شمول اپارتمان خودم و زمین های دولتی  )) مشت نمونه خروار حکومت اسلامی وجهادی است و هنوز رهبران جهادی مثل ( سیاف - زلمی رسول - عبدالله عبدالله - ګل اقا شیر زوی - اسماعیل خان - ضیا مسعود - رحیم وردک - حاجی محمد محقق ) که اینها به سر مردم میخ کوبیدن و قتل عام کردن ولې باز برای مقام ریاست جمهوری خود ها را کاندید ساختن و می خواهند که باز مردمان ګوسفندی را تحت نام مجاهدین فراموش شده باید به اریکه قدرت دوباره تکیه بزنند ، کدام مجاهد فراموش شده؟؟؟  در حال که از پیاده دفتر و پایدوهای رستورانت را که روسای و معین صاحبان ووزرا ساختین و یک مقام را برای بیدون مجاهد به کسې نه دادین ، از سرک تا پچک تان در حکومت کرزي مقام وچوکي دارین وهمه تان از یک سر صاحبان خانه های لکس و فیشنی شدین ، قرنها خر لنګ نه داشتین از برکت اسلام در خطر است به ارمانهای دیرینه تان رسیدین مثل که مار شال صاحب می ګفت که اګر من نورمال وظیفه اجرا می کردم شاید یک ریس می شدم ولې از برکت جهاد به مقام معاونیت اول ریاست جمهوری رسیدم ، ازین خاطر برای هموطنان مان می ګویند که حکومت مجاهدین باید ابدی باشد و مجاهدین نه ګذارید که دیګران (افغانهای  امریکایی نه باید به مقام ریاست جمهوری برسند ) هموطنان ایا کله تان کار می کند ؟؟؟ امروز باید کله تان کار کرده باشد که (( چرا زمان که روسها به دعوت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان به افغانستان امدن و خدمات بزرګ وتاریخی را برای وطن مان ومردم افغانستان انجام دادن از قبیل ساختن قووای مسلح ملي و پل ریل وموتر رو بالای دریای امو - مکروریانها به همه کس در بدل ۴۰۰۰۰ دالر به اقساط ۴۰ ساله به هر فرد وطن داده می شد و تعمیرهای بلند منزل- از قبیل مخابرات - وصدها پروژه های بزرګ و عنقریب بود که خط دیورند لغو می شد وافغانستان از طریق بندر ګوادر به ابهای ګرم راه پیدا می کرد و برای همیش از شر پاکستان وایران فارغ می شدیم که مزدوران چتلستان ( پاکستان ) این اشرار ها بر ضد ترقی و تمدن قرار ګرفتن واګر در همان وقت با هم به اتفاق دست به دست هم می داد امروز یک نفر بیکار نه بود )) در حاله که امریکا وغرب از روسها کرده فاسد تر رژیم های تروریستی و اشغالګرو همجنس باز دارد ،  و شما دیدین که همه دار ونه دار وطن مان را بمباران ساخت و قووای مسلح را خلع سلاح نګاه کرد وبا دشمنان وطن مان از ( حکمتیار تا حقانی وطالبها ، مخصوصا پاکستان وایران ) دست یکي نموده همه روزه بالای وطن ماخاصتا یک ملیت وانهم پشتون ها  مرمی باران جریان دارد ایا حال کله تان کار کرد یا نه ؟؟؟ چرا کر و کور شدین غرب در راس ان  امریکا در کشور تان پایګاها ساخت و همه ساله به ۲۲ ملیارد دالر از وطن تان مواد مخدر - سنګ های قیمتی - یورانیم - و اجناس قیمتی و انتیک به کشورهای خویش می برند چرا ګنګه شدین ونمی ګویین که اسلام در خطر است ؟؟؟   به خاطر که پیر بزرګوار تان مرتد ومرشد شما حضرت مجددی برای تان فرمان صادر نمود که باید پیمان امضا شود ،چطور؟؟ (سرمو په خلاص شوو که نه ) ؟؟؟  ، من فکر می کنم که درین روزها که من جریان چهار روزه جلسات کمیسیون های ۵۰ ګانه شورای قلابی مشورتی کرزی را مشاهده نمودم از ان برایم چنین چیز استنباط شد که حالا نیز کله مردم  هنوز کار نمی کند و شاید بار دیګر بازی رهبران جهادی وحلقات رده اول ودوم شان را باز  بخورید و ومطمن نیستم که اقلا یک زره  به خود متوجه شده باشید که دیګر به انهای که در جهاد شریک بودن رای نه دهند و صرف رای خویش را به اشرف غني احمد زۍ بدهید که یک دکتور تحصیل کرده ونسبت به دیګران وزنه او بسیار ګرنګي می کند ( نه زلمی رسول ونه عبدا لله عبدا لله مستحق اند ونه از عهده ریاست جمهوری برامده می توانند و نه استعداد مدیریت کردن دولت داری را دارند  )هموطن بګذارید این بار یک تغیر کلي در نظام سیاسی افغانستان مخصوصا در کابینه و مامورین رهبری دولت به اساس لیاقت وشایستګي در عرصه های ملکی ونظامی صورت بګیرد ودرین مدت ده سال افغانستان به یک کشور نیرومند وقدرتمند نظامی واقتصادی تبدیل شود البته این کار صرف در وجود اشرف غنی احمد زی توسط تیم کاری و متخصص - تحصیل کرده وپاک وۍ صرف نظر از ارتباطات شخصي ،سمتي ، قومی ، ثلیقه يي - ایدیالوژیکي  در عرصه های نظامی وملکی امکان پذیر ګردد  وبس . 

November 26th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
گزیده مقالات