و اینبار خنده می‌کنم ......
مختار تاجزی مختار تاجزی

 
بر گریه‌های چرخ زمان خنده می‌کنم
 
بر ناله‌های رنگ مکان خنده می‌کنم
 
ریزم سرشک غم ز شر غنچه‌های شاد
 
بر مویه‌های برگ خزان خنده می‌کنم
 
تاثیر نکرده آهٔ یتیمان به‌‌‌ حال من
 
بر شکوه‌های بیوه زنان خنده می‌کنم
 
طرح فلک ببین که عجب راست و چپ شود
 
بر فتنه‌های مکر جهان خنده می‌کنم
 
بستند دوصد هزار و بکشتند از این فزون
 
بر جلوه‌های خشم کمان خنده می‌کنم
 
ترسی مرا ز معبد و دیر و حرم مباد
 
بر پرده‌های راز نهان خنده می‌کنم
 
 

June 19th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان