واژه‌ها مرز نمی‌شناسند
نجم کاويانی نجم کاويانی

زبان فارسی به عنوان زبان پويا و زايا قابليت، ظرفيت و توانايی گسترده در امر واژه‌آفرینی با استفاده از شیوه‌ی واژه‌یابی، واژه‌گزینی و واژه‌سازی را دارد


September 8th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسايل اجتماعي