وطن با طعم شریعت واتم !
اسماعیل هوشیار اسماعیل هوشیار

 

مجاهدین خلق باردیگرازفعالیتهای اتمی حکومت اسلامی سخن گفتند و به قول سخنگوی سازمان یک سایت جدید اتمی کشف و افشاء شد ! شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق با انتشار بيانيه اي از احداث يك مجتمع هسته‌يي مخفي در نزديكي شهر دماوند خبر دادند ، به گفته سازمان مجاهدين خلق عمليات ساختماني اين مجمتع حدود هفت سال پيش شروع شده و به ‌تازگي مرحله اول آن بپايان رسيده است، در گذشته هم سازمان مجاهدين خلق اطلاعاتي درباره تاسيسات غني‌سازي نطنز و چند پروژه ديگر هسته‌يي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و كشورهاي غربي داده بود . شاهين قبادي سخنگوي سازمان مجاهدين خلق درپاریس مي گويد اطلاعات مربوط به پروژه هسته‌يي جديد و مخفي ايران رو از منابع خود در داخل كشور به‌دست آورده است...سخنگوی حکومت اسلامی (عراقچی) هم  اظهار داشت : انتشار چنین اخباری از سوی آنها ارزش پاسخگویی ندارد...بازتاب این خبرو عکس العملهای ناهمگون نسبت به آن ، بار دیگر ذهن را واداربه کنکاش کرد .

 

 

سابقه امرکه ظاهرا به یادها نمانده است : حکومتی اسلامی دراواخردهه 1360 شمسی دست به کارپروژه و یا بمب هسته ایی شد . اززمان بیل کلینتون ( اگراشتباه نکرده باشم ) موضوع پرونده هسته ایی حکومت اسلامی به عنوان هسته مرکزی اختلافات غرب و حکومت اسلامی شناخته شده است . طبق این پروژه ازهمان زمان کلینتون ؛ حکومت اسلامی همیشه و فقط یک سال تا رسیدن به بمب اتم فاصله داشته است ....همیشه همه گزینه ها ازطرف غرب روی میزبوده است .....سازمان مجاهدین هم درتازه نگه داشتن این بهانه همیشه بهترین همکاری را داشته است و درضمن ثابت هم میکند که پایگاه اجتماعی دارد ! بعد ازافشاء هرپروژه هسته ای جدید هم تحلیلگران دست به کارمیشوند.....

 

 

واقعیت چیست ؟ ازطرف غرب و با توجه به تجربه گذشته تمام سیاستهایش ؛ آنها ظاهرا و تا همیشه دنبال راه حلی ازدورن خود حکومت اسلامی هستند و باقی داستان جنبه تبلیغاتی دارد . پروژه یا پرونده هسته ایی حکومت اسلامی واقعییت دارد ولی سمت و سوی داستان نه آن است که مجاهدین و غرب به آن میدمند و نه آن است که حکومت اسلامی مدعی آن است . به قول خود خامنه ای حتی اگرپرونده هسته ای هم نبود ؛ یک میخ طویله دیگرمرکززمین سیاست میشد و بقیه حول آن طواف میکردند و حرفهای خودشان را میزدند ! برنامه هسته ای فقط یک بهانه است . نقش مجاهدین خلق ازسالها پیش دررابطه با این پروژه نقشی تبلیغاتی یا فرمایشی است . ازهمان سالهای پیش مجاهدین خلق مشغول کشف و افشاء هستند . عکسهای هوایی و اطلاعات دقیق را ارپایگاههای داخل جمع میکنند و خیلی "بشردوستانه" دراختیارآژانس اتمی و غرب قرارمیدهند......حالا فکرش را بکنید که همین فعالییت هم نداشته باشند آنوقت راندان مبارزاتی شان چه میشود ؟ احتمالا به شکلی خیلی " بشردوستانه "به خودش و نیروی خودش باید سیخ وسمبه بیشتر بزند و راندمان مبارزاتی اش هم میشود فقط کشف نفوذی و ماموراطلاعات !

 

 

با وجود تمام این تجربیات ؛ هنوز هم وقتی یک سایت جدید اتمی مثلا افشاء میشود خیلی ها درموضع گیری گیج میزنند .خیلی ها یادشان میرود که بهانه پرونده هسته ای چه طول عمری داشته است ؟ نقش مجاهدین خلق چگونه بوده است؟غرب درچه فازی به سرمیبرد ؟حکومت اسلامی مشغول چه کاری است ؟ تحلیل سیاسی از افشاء سایت جدید کار سختی نیست . این یعنی اینکه بازی غرب و حکوت اسلامی ادامه دارد.....و  شخص روحانی توان معجزه ندارد . رهبری مجاهدین درتمام این صحنه ها یک واسطه یا بازیگر ضعیف است که داشته ها را از دستی میگیرد و به عنوان اطلاعات جدید به حلق بقیه میریزد . حکومت اسلامی عملا هیچوقت به بمب اتم نخواهد رسید . غرب هم هرسال اعلام میکند که حکومت اسلامی یک سال دیگربه بمب اتم میرسد . این یک تقسیم کاراست درزمین سیاست امروز ! دراین تقسیم کار" اخلاق " هیچکدام بهتر ازآن یکی نیست فقط سهمشان برابر نیست .

 

 

اینکه بهروزستوده درسایت پژواک ایران در مورد این مقوله صحبت از وطن فروشی مجاهدین کرده بود.....خیلی خنده دارشده بود ! رهبری مجاهدین اشکالات جدی ومحتوایی زیادی درزمینه های مختلفی دارد ولی برای فروختن اول باید چیزی برای فروش داشته باشد یا نه !؟ فعلا که تنها دارائی رهبرعقیدتی اعتماد و جان و زندگی بیش از 3000 انسان اسیر درزندانهای لیبرتی و اشرف درخاک عراق است که مسعود رجوی مشغول خرید و فروش و معامله با زندگی آنان است !!! پس باید اول وطن را تشریح میکرد . آیا وطن به معنی خاک و جغرافیای مشخص است ؟ آیا وطن به معنی نظام سیاسی موجود با تمام امکانات مخربش است ؟ آیا وطن به معنی ریشه های فرهنگی عمیقی است که محصولش جاری کردن زورکی قوانین شریعت به تاروپود میلیونها انسان است ؟

 

 

سازمان مجاهدین با همین تفکر و پوزسیون امروزش ؛ اگربه حاکمییت میرسید تلفات و قدرت تخریبش 100 برابرهمین حکومت اسلامی فعلی بود...ولی این دلیل نمیشود که کارهای حکومت اسلامی فعلی مشروع است ؛ حکومت اسلامی حداقل ازجنبش 1388 عدم مشروعیتش درتمام زمینه ها توسط مردم مهر خورد . این وطن فروشی مورد ادعای شماها عملا هیچ معنا و ارزشی ندارد . اگر منظور از وطن ؛ نظام سیاسی موجود است که مشروعییت هم دارد..... که ازآن چارچوب شریعت خارج نمیشدید و یا مثل فرخ نگهدارمیرفتید به آن رای میدادید . 2 روز قبل ازهمین آخرین نمایش انتخابات حکومتی خامنه ای صراحتا گفت : حتی اگرنظام را قبول ندارید ولی به خاطر "وطن" رای بدهید ! بعد از رای گیری هم به درستی گفت : هر رای به مفهوم تثبیت نظام ومشروعییت حکومت اسلامی است !

 

 

آن جا که قوانین و شریعت اسلامی را با زورحاکم کرده اند ؛ سیاست و اقتصادش و تمام شمایلش بوی عقب ماندگی فرهنگی و جبر و ارتجاع بدهد ؛ اسمش وطن نیست و اعمال بازیگران موجود هم وطن پرستی یا وطن فروشی نیست . درهزاره ای که مرزهای جغرافیایی درحال محو شدن هستند ؛ وطن واقعی هرانسانی همان جایی است که حداقل زوری و شریعتی و جبری درزندگی روزانه اش نباشد. آب بازی درپارک جرم نباشد ؛ نقد کردن ارزش باشد ؛ انسان حرمت داشته باشد ؛ حداقل ثبات سیاسی و اقتصادی وامنییت برای مردم وجود داشته باشد.....به جزاین همه جا وهر جغرافیایی جهنم است و من غریبه هستم .

 

 

 

 

14.07.2013


July 14th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
مسایل بین المللی