وطن پریژدم
اناهیتا محبوب اناهیتا محبوب


وطن پریژدم له ډیر غمونه

زان تښته وم د غم  له شپونه

سوری سوری دی دا زخمی زړ‌گی می

زان ورکوم لدی ملکونه

 کورمی خپل کلی می پردو ته پریژدم

سترگی رانجه کړم له هیرونه

دمیني گل می نور وچ شوي په گلشن باندي

کتاب به لیکم د بیتو له دي غمونه

زما په خونه اوس ‎‌ډیوه گلیژي

چی پناه کیژم زه له غرونه

عجیبه   ژوند دی په تقدیر کي ستانه ربه

چی اوس " محبوب"‌زړگي تسل کري له بیتونه

 

 

زه له غمه دي جهان پریژدم او ځم

دا دمیني سخت هجران پریژدم اوځم

زه لوگي شوم له غمونه پاکه ربه

اوس مجنون په بیابان پریژدم اوځم

راته ودیکړه کیسه د میین توب

اوس دمیني دا داستان پریژدم اوځم

نوردي نه بخښم په ژوند کي اي" حقمله

زه دا بیت په خپل دیوان پریژدم اوځم

تا امید راته راکړيوو له مینی

اوس می سیری دا گریبان پریژدم اوځم

ماته تاویل چی زو به موژ"مَکَه"ته

اوس خو دا دزړه ارمان پریژدم اوځم

تاوییل سوگند کوم چی وفاداریم

اوس دمینی کور ویران پریژدم اوځم

ماته ویل تا چی الله به مهربان شي

اوس نو وایي چي بیان پریژدم اوځم

دیرنازوان وي  په ولا خوته پختونه

ستا دپاره دا  جهان پریژدم اوځم

په اوبوکي دی تصویر وینم لغمه

ما بای للي زه میدان پریژدم اوځم

زه وړنده شومه چي ته ولاړي لمانه

اوس د سترگو نور درمان پریژدم اوځم

زه مینه وم په تا خو ناسببه

اوس مي سیري دا گریبان پریژدم اوځم

دا نصاف نه وو دمیني چي تا وکړ

زه له درد نه زړه بریان پریژدم اوځم

نوره ستړی یم په ژند کي له ژړانه

زه "محبوب" اوس خبل جانان پریژدم اوځم

 

با تقدیم احترام

 

این بیت برای حقمل هده وال سروده شده

تاریخ نوشت

17/6/2013

دفتر افکک کارته سه کابل
June 17th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
شعر،ادب و عرفان